A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КЗК определи като неоснователна още една жалба на „СКАТ ТВ”, гр. Бургас против Решение на кмета на община Златоградпетък, 16 Септември 2011  1241

За девети път компетентни органи се произнасят в полза на Решение на кмета на община Златоград, определяйки като неоснователна поредна жалба на "СКАТ ТВ". Този път жалбата на бургаската телевизия е срещу Решение на кмета на община Златоград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград, община Златоград”, бе определена като неоснователна от Комисията за защита на конкуренцията.
Твърденията на „СКАТ ТВ” за наличие на дискриминационни текстове, заложени в обявлението за обществена поръчка бяха категорично отхвърлени от Комисията, която остави без уважение цитираната жалба.
В своите правни изводи КЗК се уповава на Закона за обществените поръчки, който предоставя възможност на възложителя да поставя условия и изисквания към участниците, които биха му гарантирали в най-голяма степен качествено изпълнение на поръчката.
„СКАТ ТВ” определя като дискриминационно участниците да имат: Удостоверения от банки (извлечения от сметки, официални банкови заявления и/или др.) удостоверяващи размера на финансовия ресурс (собствен и/или привлечен), с който участникът може безусловно да разполага при изпълнението на поръчката – оригинал, като и участниците да имат възможност за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на дейностите си по поръчката, в размер не по-малко от 100 000 лева (сто хиляди лева) за обособена позиция № 1 и 300 000 лева (триста хиляди лева) за обособена позиция № 2.
КЗК потвърждава законосъобразността на Решението на кмета на община Златоград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград, община Златоград” , защото не са налице основания за неговата отмяна.
Становището на Комисията е, че „удостоверението” като банков документ може да осигури широк кръг от информация за лицето, за което е поискано въпросното удостоверяване - наличност на парични средства, достъп на лицето до „кредитна линия”, неговата надеждност като клиент на банката, както и възможността на последния да разполага с оборотни средства за конкретно негово участие в дадена обществена поръчка. „В тази връзка твърдението на жалбоподателя, че банковото удостоверение като документ не може да даде необходимата информация дали участникът отговаря на поставеното от възложителя изискване, следва да се разглежда като неоснователно”.
Изискването участниците да имат възможност за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на дейностите си по поръчката, е от изключителна важност за осъществяването на предмета на обжалваната обществена поръчка и трябва да бъде доказано при подаване на офертата, а не впоследствие.
„Въпросното изискване не следва да се разглежда като дискриминационно и ограничително, доколкото, от една страна то има характер на гаранция по отношение на навременното осъществяване на текущите строителни дейности по предмета на поръчката, след извършването на които, техният изпълнител ще може да получи съответна сума, определена като междинно плащане по договора, а от друга страна разискваното изискване има превантивен характер по отношение на възникването на непредвидени обстоятелства, свързани със строително - монтажните работи, изискващи наличието на определени собствени финансови ресурси.”
С оглед на всичко изложено по-горе КЗК оставя без уважение жалбата на „СКАТ ТВ”.
С тези си действия жалбоподателите забавят с месеци изпълнението на значими проекти, което ощетява златоградската общественост. В резултат на това златоградчани реагираха с подписка, в която изразиха своето несъгласие „Телевизия”, която няма нищо общо със Златоград да спира инвестиции за милиони лева и да се превръща в препъни камък за развитието на града и общината, целенасочено пречейки на изпълнението на толкова приоритетни проекти за златоградчани.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития