A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Конкурс за име и лого на МИГ „Златоград- Мадан-Неделино-Рудозем”сряда, 05 Август 2009  1493

Конкурс за име и лого на МИГ „Златоград- Мадан-Неделино-Рудозем”С работна среща на експертите и изградения Обществен съвет, проведена на 27.07.09 в Рудозем стартира дейността на потенциалната местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Златоград, Мадан, Неделино и Рудозем в рамките на проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Местната инициативна група е публично-частно партньорство между представители на общините, стопанския и нестопанския сектор, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и осъществи стратегия за местно развитие на територията на общините Златоград, Мадан, Неделино и Рудозем. Тя ще бъде създадена по "Подхода ЛИДЕР" - метод за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, включващ следните елементи:
a) местни стратегии за развитие, предназначени за добре обособени подрегионални селски територии;
б) местни публично-частни партньорства - "Местни инициативни групи" (МИГ);
в) подход от долу на горе с предоставяне на власт решенията за изработване и изпълнение на местните стратегии за развитие да бъдат вземани от МИГ;
г) многосекторен подход при създаването и прилагането на стратегиите, основан на взаимодействие на действащи лица и проекти от различните сектори на местната икономика;
д) прилагане на иновативни подходи;
е) изпълнение на проекти за сътрудничество;
ж) създаване на мрежа от местни партньорства.
Времевата рамка на проекта е от Септември 2009 г. до май 2010 г., през която ще бъдат проведени 5 работни публични форум-сесии (1 информационна, 3 дискусионно-тематични и 1 финална, учредителна сесия). Всяка сесия ще се провежда в различна община с представители на местни лидери от бизнеса, НПО и местната власт, както и заинтересовани граждани. Модератори на форум- сесиите ще бъдат Здравко Сечков и Николета Ефремова от ФРМС. Работата между сесиите ще се организира от оперативни групи. Кмомуникационния план предвижда информиране на отделните стъпки чрез информационен бюлетин, интернет сайт и Обществения съвет на МИГ-а, в който освен Община Златоград участват „Югстрой” ООД и Сдружение „Обществен съвет – Златоград”.

В рамките на проекта е обявен конкурс за име и лого на Местната инициативна група. Наградата за спечелилия конкурса е в размер на 100 лв. Предложенията ще се приемат на електронната поща на проекта mig_rmnz@abv.bg, в Центъра за административно и информационно обслужване - Общинска администрация - Златоград до 12.00 часа на 17.08.2009 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития