A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на община Златоград забрани използването на пиротехнически изделия на обществени местапонеделник, 30 Декември 2013  769

З А П О В Е Д
№ 544/30.12.2013г.


Във връзка с предстоящите Новогодишни празници с цел осигуряване обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда и безопасността на движение на територията на община Златоград, на основание чл. 44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал.3 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в Община Златоград

З А Б Р А Н Я В А М:


1. Търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с такива изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не се спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗОБВВПИ и останалите подзаконови нормативни актове; продажбата на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки, непридружени от сертификщат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за безопасна работа с изделието.
2. Употребата и хвърлянето на пиротехнически изделия в районите на жилищни сгради, в междублокови пространства, на улиците и площадите, на градския парк, на градския площад, в закрити помещения, както и в близост до намиращи се хора, с което се нарушава обществения ред и спокойствие.
3. При нарушаване на настоящата заповед на виновните физически лица се налагат глоби в размер от 100 до 300 лева, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в Община Златоград.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник Районно управление „Полиция” гр. Златоград.
Настоящата заповед да бъде обявена на всички жители на община Златоград чрез средствата за масова информация, както и да бъде публикувана на официалния сайт на Община Златоград.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития