A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договори за заетост с 30 безработни лица от общинатапетък, 31 Януари 2020  483

Кметът на Община Златоград подписа договори за заетост с 30 безработни лица от общинатаКметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа трудови договори за осигуряване на заетост с 30 безработни лица от следните целеви групи:
o Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.;
o Безработни участници, включително продължително безработни лица, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 год.
Заетостта е за срок до 12 месеца, 20 лица от двете целеви групи са назначени за срок от 6 месеца, а 10 лица от силно уязвими групи, съгласно условията за кандидатстване, за срок от 12 месеца. Дейността се изпълнява в рамките на проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.049-0005- С01.
Основните дейности, които ще изпълняват лицата, назначени на длъжност градинар са: засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност, засаждане и подготвяне на посадъчен материал и извършване на размножаване на растенията, аранжиране на цветни площи, почистване и поддържане на паркове, площади, междублокови пространства, зелени площи в рамките на гр. Златоград и останалите населени места в общината. Поддържане, косене, поливане на зелени площи и насаждения в рамките на улична мрежа.
За повишаване на конкурентноспособността на безработните лица от целевите групи, познанията, уменията, компетенциите и професионалната квалификация, в рамките на проекта се проведе Мотивационно обучение и Обучението за придобиване на професионална квалификация по професията „Озеленител“ на 30 лица от целевите групи. Дейността се изпълни от партньора по проекта – „Младенов консултинг” ЕООД.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития