A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договор за повишаване на квалификацията на 30 безработни лица от общинатапонеделник, 02 Септември 2019  487

Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев, председателят на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и заместник-министър на МТСП Зорница Русинова подписаха договор по проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково -Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград”. Проектът e насочен към осигуряване на обучения и субсидирана заетост на 30 лица, търсещи работа - безработни лица на възраст от 30 до 54 г. вкл. и безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. Общата стойност на проекта е 299 742.30 лв., като срокът за реализация на заложените дейности в него е 17 месеца от датата на сключване на договора. Партньор по проекта ще бъде „Младенов консултинг” ЕООД.
Мирослав Янчев изказа благодарности към целия екип на МИГ Кирково-Златоград и сподели, че този проект е много важен за Община Златоград, защото ще се осигури заетост на 30 лица и ще се инвестира в повишаване на квалификацията им. Община Златоград, в ролята на кандидат – Водеща организация, се ангажира да допринесе за устойчивостта на проекта, като запази заетостта на 16 от безработните лица, включени в обучения, в субсидирана заетост, за период от 3 месеца след приключване на дейностите по проекта.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития