A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договор по мярка 7.2 към МИГ Кирково-Златоградвторник, 23 Февруари 2021  684

Кметът на Община Златоград подписа договор по мярка 7.2 към МИГ Кирково-Златоград

Община Златоград ще реализира проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 380 573,26 лв. без ДДС.
Кметът Янчев изказа благодарности за това, че ще бъде реализиран един дълго чакан проект, с който значително ще се подобри качеството на живот в Община Златоград. На първо място ще бъде създадена изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място. Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си.
Предвижда се изграждане на нова паркова среда в града, в която ще бъдат обособени нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част. Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.

Денислав Костов – директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ град Смолян, поздрави Община Златоград и Община Кирково за усилията, които полагат в осъществяването на всички дейности, изпълнени чрез Местната инициативна група. Тези инициативи ще продължават да работят активно, да решават проблемите на местно ниво и да получават финансиране и в следващия програмен период.

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития