A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Какво се случи на първото октомврийско заседание на ОбС ?петък, 16 Октомври 2009  1461

На първото си редовно си заседание през месец октомври 2009, ОбС Златоград попълни състава си, като на официална церемония, клетва положи новоизбрания общински съветник Георги Бързиков. Бързиков е роден през 1965 г, има строително образование. От 13 години се занимава с частен бизнес, свързан с производство и преработка на млечни продукти. Ръководи популярната в района на Златоград и Бенковски фирма – „Дельо войвода-Милк”. Обществената ангажираност не е чужда за Бързиков, защото и до момента е бил асоцииран граждански представител в общинска комисия. Още на първото си заседания Бързиков бе избран в състава на комисиите по финанси, обществен ред и устройство на територията, както и за представител на ОбС в комисията по решаване жилищните въпроси на гражданите.
Общински съвет Златоград стартира процедура по номиниране на съдебни заседатели за Окръжен съд Смолян и за Златоградски районен съд. Броят на заседателите за Окръжен съд се определя от общото събрание на съдиите в Апелативния съд съобразно броя на разглежданите дела и за Златоград този брой е 5 човека, а районните съдебни заседатели – 14, определени съобразно броя на населението. До края на месец октомври 2009 със свое решение ОбС Златоград ще предложи съдебните заседатели на общото събрание на съдиите от Апелативен и Окръжен съд. Новият мандат на съдебните заседатели е пет години – от 2010 до 2014 г. Изискването към съдебния заседател е да бъде дееспособен български гражданин, между 21 и 70 години, да се ползва с добро име в обществото и да не е осъждан за умишлено престъпление, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, трябва да са с педагогическа квалификация.
На заседанието бе разгледана информация за ключовите инфраструктурни обекти, като за такива бяха посочени Обект: ”Общински път гр. Златоград – Заставата /връх Костадин/”, Проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река- Елидже”, Изграждане и рехабилитация на осем улици в гр. Златоград с цел подобряване на инфраструктурата и подобряване на жизнената среда, Главни колектори Златоград и Долен, Водопроводна и канализационна мрежа в Старцево и Ерма река. Наред с изпълнението и напредъка от дейностите по първите два обекта, бе изразено безпокойство във връзка с последващото финансиране на обектите от ПУДООС, които са стартирали. Последното рефлектира и върху нарастване размера на неразплатените задължения, които към края на август са 2,7 млн. лв. От началото на годината са изплатени около 250 хил. просрочени задължения, от които около 3,4 % със срок на задлъжнялост над 24 месеца, а 25% - със срок на задлъжнялост –между 12 и 24 месеца.
Актуализиран бе регистъра на проекти, в които бяха добавени – изграждане на пътен възел- елемент от комуникационно трасе, свързващ главен път Смолян-Кърджали с пътя за република Гърция, Благоустрояване на площад в централен площад в Златоград и Рехабилитация на градски парк.
Приета бе нова работна карта №10 към Обществения договор за ред и сигурност, за обезпечаване на добър обществен ред и недопускане извършване на хулигански прояви и престъпления от общ характер в районите на паркове, градини, спортни площадки и други места за отдих на територията на Общината.
Актуализиран бе състава на маломерните паралелки в общинските учебни заведения. Поради намаляване броя на децата в ученическо общежитие, по предложение на кмета на общината и след становище на образователната комисия бе решено от 01 ноември самостоятелността на ученическото общежитие да се прехвърли към ПГ „Христо Ботев” Златоград, като се утвърди несамостоятелна група за настоящата учебна година. В нея са включени ученици от СОУ „Антим І” Златоград и ПГ „Христо Ботев” Златоград.
Направен бе обзор по изпълнение на годишната програма за управление на общинската собственост. Основните констаттации се свеждат до сравнително добро управление на предоставеното под наем имущество. Приходите от него съставляват 47 хил лв или около 70 % от годишната задача. По-слабо е изпълнението във връзка с продажбта на общинска собственост, главно поради недостатъчната им атрактивност и всеобщия спад на продажбите. Бе взето решение за обявяване на търг за наем за помещения в с. Ерма река за производствена дейност, както и за удължаване срока на наемните договори с двама от добросъвестните общински наематели – ЕТ ЕКОЛЕС – 08” ЕООД, представлявано от Велин Мангаров и ЕТ “Последен шанс”, представлявано от Митко Джандев.
Следващото заседание на Общински съвет Златоград ще бъде изнесено – ще се проведе в с. Старцево, на 27 октомври 2009 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития