A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Изпълнение на Стратегията МИГ Кирково-Златоградвторник, 15 Октомври 2019  329

Във връзка с предстоящата конференция на българските Местни инициативни групи с международно участие, МИГ Кирково-Златоград изготви справка за текущото изпълнение на мерките по Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
Към третото тримесечие на 2019 г. МИГ Кирково-Златоград представи данни за текущото изпълнение на осемте мерки по Стратегията за двете общини, групирани по три оперативни програми.
Общият наличен ресурс за всички проекти е 6,38 млн. лв. Към момента са подадени предложения за 8,23 млн. лв. или 129% от бюджета. Одобрените от МИГ проекти съставляват 78% от общата сума (4,95 млн. лв.), а договорените - 53% (3,35 млн.лв.).
По Оперативни програми тези цифри са, както следва:
• Програма за развитие на селските райони - подадени 149%, одобрени от МИГ 63%, договорени 13%;
• Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - подадени 126%, одобрени от МИГ 78%, договорени 68%;
• Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност - подадени 101%, одобрени от МИГ 100%, договорени 100%;
Одобрените от МИГ Кирково-Златоград проекти са общо 31. Подписани са 12 проектни договора, от които седем - по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, един – по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и четири по ОП „ Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Предстоят два нови приема на МИГ Кирково-Златоград - по мерки 4,1 за земеделски стопанства и 4,2 за преработка на земеделски продукти, както и по мерките, където има останали средства (6,4 и 7,5).


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития