A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за строителните дейности по общинския път за с. Аламовцивторник, 19 Ноември 2019  629

Уважаеми съграждани,

Използвам възможността на социалните мрежи да реализирам своето право на отговор, относно зададен въпрос от страна на общински съветник. На заседание на Общински съвет беше отправено следното питане: „Какво включва проекта за рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград – Аламовци, какво означава съоръжения и принадлежности към тях и каква е „новата” технология за поставяне на тротоарни плочки? Докога е срокът за изпълнение?”
През 2016 г., след делегиране на права от Общински съвет Златоград, Община Златоград кандидатства, с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, пред Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Проектното предложение бе одобрено и за изпълнението му бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ №21/07/2/0/00465 от 09.01.2018 г. по подмярка 7.2.
Общата стойност на проекта е 5 722 389.84 лева без ДДС и включва два обекта: общински път Златоград – Аламовци и общински път Печинско – Страшимир. Общински път Златоград-Аламовци обхваща два участъка: градска улична мрежа, с дължина 1 101.87 метра (от моста при „Белотекс” до моста при новата джамия) и пътя от кръстовището за ГКПП с Република Гърция до центъра на с. Аламовци.
В изпълнение на този Договор, след провеждане на обществените поръчки за възлагане реализацията на проектните дейности, документацията от проведените процедури, се изпраща до ДФ „Земеделие”, за извършване на последващ контрол.
Последното съгласувателно писмо от ДФ „Земеделие” е получено на 23.05.2019г. и на 15.07.2019 г. е подписан окончателен анекс.
В допълнение, бих искал да поясня, че след проведени обществени поръчки, са подписани следните договори: за СМР – на 09.01.2019 г., за Строителен надзор – на 18.01.2019 г. и Авторски надзор – на 03.04.2019 г.
Веднага след получаване от ДФ „Земеделие” на окончателните документи, през м. юли 2019 г., както и с решение на Общински съвет Златоград, е подадена заявка за авансово плащане. Авансовото плащане постъпва, по сметката на проекта, на 28.08.2019 г. Символичната първа копка за стартиране на дейностите по проекта бе проведена на 09.09.2019 г.
Обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“, включва дейности по благоустрояване и на част от уличната мрежа в гр. Златоград (ул. „Беловидово”- от моста при „Белотекс” до моста при новата джамия), през която „минава” общинския път за с. Аламовци.
Основните дейности, предвидени в проекта са: укрепване на скални масиви, обрушване и почистване на ската, фрезоване на пътната настилка, в участъка в рамките на града, студено рециклиране извън града, полагане на основен пласт от трошен камък, неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 см от бордюр до бордюр, полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка.
Предвидено е също така и действия по следните пътни съоръжения и принадлежности по пътя: полагане на вибропресовани бордюри, ремонт на съществуващи водостоци, рехабилитация на мостово съоръжение, почистване на земни канавки и полагане на тръби за оптичен кабел, както и монтиране на ограничителни системи за пътища – мантинели.
Финансиращата програма не подпомага дейности по полагане на тротоарни настилки, поради което, в рамките на проекта за рехабилитация на общински пътища, се възстановява настилката със съществуващите демонтирани стари плочки.
След демонтажа на старите, отлети бетонови бордюри и монтажа на новите бордюри, се получи денивелация в част от тротоарния терен, в участък, от кръстовището между ул. „Възраждане” и ул. „Беловидово” до кръстовището на ул. „Костадин Фердинандов” и ул. „Беловидово”. В резултат на това се създаде предпоставка за невъзможност за отводняване на тротоарната площ.
Фирмата-изпълнител, със собствени средства, нивелира тротоарното пространство, закупи и положи нови тротоарни плочки.
Срокът за изпълнение на СМР и на двата обекта е 20 месеца от подписване на Акт Образец 2.
Изпълнител на строително-монтажните дейности на общинските пътища е „Одесосстрой” ООД. Строителен надзор на обекта за рехабилитация на общински път Печинско-Страшимир се упражнява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали, а на общински път Златоград-Аламовци - Обединение „Проект Златоград 2018”. Авторският надзор се осъществява от „Тобо-проджект” ЕООД.
В бюджета за 2020 година имаме готовност да предложим включване на собствени общински разходи за полагане на нова тротоарна настилка в очертанията на градската улична мрежа. Или включване, в Инвестиционната програма, на обект „Благоустрояване на тротоарни площи в градска улична мрежа” чрез финансиране на дейностите от външен източник.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития