A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за качеството на водата в река Върбица към 09.03.2017г.четвъртък, 09 Март 2017  1486

На 09.03.2017г. се констатира отново промяна в качеството на водите в река Върбица. В тази връзка е извършен оглед на Хвостохранилище „Ерма река“ и е проведена оперативна среща с ръководството на Горубсо-Златоград и представители на всички контролни институции – РИОСВ, Басейнова дирекция, РЗИ и Община Златоград.
Вследствие на по-високия интензитет на дъждовете от последното денонощие, довежда до рязко повишаване на обема на дъждовните води във водосбора на Хвостохранилище „Ерма река“ . Повишеният приток на дъждовни води за кратък период от време е довел до размиване на утаения хвост в реката и рязко размътване на водите в утаечното езеро и преливането им през шахтовия преливник.
Във връзка със създалата се ситуация е предприето своевременно пробонабиране от река Върбица и пробите са изпратени за анализ в акредитирана лаборатория.
Химичния състав на водата от анализите, ще бъдат определящи за необходимостта от предприемане на последващи превантивни действия .
До получаване на резултати от анализите на лабораторията, които да гарантират качеството на водата, информираме жителите на село Старцево и град Златоград, че отново е преустановено подаването на вода от шахтовите кладенци, разположени в района на Пресека.
В момента няма основание за притеснения за качеството на водата, защото към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от шахтовия кладенец в река Неделинска.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития