A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за качеството на водата от „изход преливник” на хвостохранилището, получена на 13.03.2017 г.понеделник, 13 Март 2017  995

За информация на жителите на Община Златоград предоставяме протокол на Изпитвателна лаборатория „Води и горива” при АМЕЕС ООД гр. Раднево. Анализираните проби са взети на 09.03.2017г. от „изход преливник” на хвостохранилището и показват, че химичният състав на приливните води от хвостохранилището не превишават по нито един показател пределно-допустимите норми и стандартите за качество на околната среда.
Очакват се резултатите от пробонабирането, извършено на 09.03.2017г., от различни пунктове от реката, осъществено от представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” Пловдив.
Днес, 13.03.2017 г., представители на РЗИ –Смолян са осъществили пробонабиране от шахтовите водоснабдителни кладенци за осъществяване на последващ мониторинг.
Получените резултати, на този етап, отхвърлят опасенията за замърсяване на река Върбица, което би застрашило здравето на хората. Въпреки това, до окончателно нормализиране на ситуацията и получаване на резултатите от всички паралелни проби, ще се подава питейна вода само от шахтовия кладенец в река Неделинска, към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград.
Общинска администрация ще продължи, текущо, да свежда до знанието на местното население, официална информация за резултатите от провежданите анализи за качеството на водите от река Върбица, както и за предприети последващи действия.


ПРИЛОЖЕНИE:
Протокол на Изпитвателна лаборатория „Води и горива” при АМЕЕС ООД гр. Раднево


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития