A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 г.вторник, 30 Ноември 2010  2152

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,  

През  2011 г ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Целта на Преброяването e да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната, и за сградния и жилищния фонд.

Организацията и провеждането на Преброяването се осъществяват съгласно:  • Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.,

  • Закона за статистиката  и

  • Решенията на Централната комисия по преброяването.
Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с областните управители и кметовете на общините организират и провеждат Преброяването на населението и жилищния фонд (чл. 13 от ЗПНЖФ 2011).

Със заповед  № РД 07-545/30.08.2010 г. на Председателя на Националния статистически институт е назначена Общинска преброителна комисия в община Златоград, която организира дейностите за подготовка и провеждане на Преброяването на територията на общината.


Непосредствената работа по попълването на преброителните карти ще се извършва от преброители, които от своя страна ще се ръководят, контролират и подпомагат от контрольори.Преброителите и контрольорите са тези, които пряко контактуват с населението при събирането на информацията по време на преброяването.


Кандидатите за преброители/контрольори  трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя или някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора, организационен опит и други подобни. Не се препоръчва назначаване за преброители и контрольори на данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи и други лица със сходни служебни задължения.


Общинските преброителни комисии избират за преброители и контрольори подходящи лица, които ще усвоят и приложат правилно и точно издадените указания и инструкции за Преброяването. Преброителите и контрольорите се избират в съответствие с указанията за извършване на подбор на преброителите и контрольорите.Набирането на кандидати и подборът на преброителите и контрольорите се осъществяват през периода от 10 ноември до 10 декември 2010 година.

Лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори в Преброяването представят заявление чрез Общинската преброителна комисия до директора на Териториалното статистическо бюро /по утвърден образец/, придружено от европейски формат на автобиография /по утвърден образец/ със актуална снимка и приложено копие от диплома за най – висока степен на завършено образование, не по-късно от 10 декември 2010 година в деловодството на общинска администрация Златоград, в сградата на Община Златоград. Документите се регистрират в електронната система за документооборот, а кандидатите получават входящ номер. Целта е да се документират по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.


Общинската преброителна комисия разглежда на своето второ заседание на 14 декември 2010 г. заявленията и съставя списък на кандидатите, отговарящи на изискванията, определени в критериите за подбор на преброители и контрольори.Списък на одобрените преброители и контрольори се оповестява не по-късно от 10 януари 2011 г. в  общинската администрация и в ТСБ Смолян.


Протокол от решението на Общинската преброителна комисия и документите на одобрените кандидати се предоставят на директора на Териториалното статистическо бюро не по-късно от 15 декември 2010 година, който  подписва с тях граждански договор не по-късно от 25 януари 2011 година. В договора се уточняват правата и задълженията на страните по време на Преброяването.

На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, съдържаща техните имена, служебен номер, срока на валидност и снимка.

Преди получаването на служебните карти, преброителите и контрольорите подписват клетвена декларация по образец, с която се задължават да опазват в тайна персоналните и индивидуалните данни, които са получили по време на изпълнението на служебните им задължения. Неподписването на декларацията лишава кандидатите от възможността да бъдат назначени като преброители и контрольори.


Общинската преброителна комисия  информира кандидатите за  преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.  


ВНИМАНИЕ: Документи на кандидати за преброители и контрольори няма да се приемат след определения срок – 10 декември 2010 г.


Формуляр на Заявление  - Изтегли от ТУК

Формуляр на Автобиография - Изтегли от ТУК


Закон за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011 г. - Изтегли от ТУК


Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. - Изтегли от ТУК


Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори при преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година - Изтегли от ТУК


Цени/ставки за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по провеждане на  Преброяване 2011- Изтегли от ТУК


ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


 


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития