A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Нови възможности за грижа”сряда, 16 Декември 2015  800

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме Ви, че до 29 февруари 2016 година продължават дейностите по Проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с Община Златоград, предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Към момента по проекта са назначени 67 лични асистенти, които предоставят услугата на 68 нуждаещи се лица от Община Златоград като целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития