A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Ден на диалога между законодателната и местната властвторник, 29 Септември 2009  1234

На 28 септември 2009 година в Сесийната зала на общински съвет Смолян се проведе традиционния Ден на диалога между законодателната и местната власт, организиран от НСОРБ. На тази среща присъстваха народните представители от смолянския избирателен район - г-н Мелемов, д-р Дариткова, г-н Андреев, г-н Михалевски, кметове и председатели на общински съвети от областта, неправителствени организации. Идеята на този Ден на диалога е да се проведат задълбочени дебати за развитие на реформите в местното самоуправление, по три основни причини:
На първо място - да се запознаят с проблемите на общините новото Народно събрание и новите народни представители. На второ място - не се реализираха голяма част от очакванията на общините, в това число и финансовата децентрализация. На трето място - съществено намаляване на собствените приходи на общините в резултат на финансовата криза.
Срещата бе открита от г-жа Янкова – Кмет на община Смолян, която каза, че „поради невъзможността да се искат радикални промени, НСОРБ предлага редица инициативи за подобряване на финансовото състояние на общините, които да се реализират стъпка по стъпка”:
• Да се намалят разпределяните по непрозрачни и неясни критерии от министерствата средства , които да се предоставят пряко на общините;
• Да се осигурят целеви трансфери за финансова подкрепа на общините за увеличените разходи за сметоизвозване и депониране на битови отпадъци в отдалечени регионални депа;
• Да се осигури необходимия ресурс за компенсиране на разходите за обслужване на поет дълг от общините към фонд ФЛАГ;
• Да се осигури ресурс за покриване на ДДС по Програма за развитие на селските райони, както и за невъзстановимия ДДС за проекти по ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”.
Кметът на община Златоград – Мирослав Янчев също взе участие в Деня на диалога като акцентира върху определени моменти, които предизвикват дезорганизация в малка община като Златоград и препоръча местната власт, заедно със законодателната, да предприемат спешни мерки за тяхното преодоляване.
Относно общинската собственост, г-н Янчев предложи:
• Да се утвърди възмезден режим за ползване на общинска инфраструктура от фирми, доставящи услуги за населението;
• Да се заплаща наем от бюджетни учреждения, настанени в сгради-общинска собственост;
• Да се финализират дейностите, свързани с прехвърляне на общините на държавни имоти с отпаднала необходимост по основно предназначение и разширяване обхвата на общинската собственост /земеделски земи, гори, води, подземни богатства, техническа инфраструктура, спортни съоръжения и др., вкл. и държавна собственост, намираща се на територията на общината/;


В областта на местните финанси, Кметът на община Златоград обърна внимание на няколко основни проблема с идея те да бъдат законодателно регламентирани:
• Отпадане необходимостта от регистрация на малките общини по ДДС;
• Определяне на критерии за разпределяне по общини на средства за поддръжка на общински пътища и улично осветление;
• Промяна в ГПК и осигуряване защита на общините срещу запориране на сметките;
• Ускоряване приемането на Закона за планинските райони;
• Осигуряване на преференции и стимули за живеещите в пограничните и отдалечени райони, както и привличане на инвеститори в тези райони;
• Категоризирането на всички средства за подслон и места за настаняване да става от общината, на чиято територия се намира туристическия обект.
За предоставяне на качествени здравни услуги в отдалечените и погранични райони, г-н Янчев настоя да се запази статута на МБАЛ в тези региони и да се разработят критерии за „защитени болници”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития