A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

62 лица от Община Златоград ще предоставят помощ на хора със специфични потребностипетък, 30 Август 2019  271

Община Златоград осигури заетост на 54 лица по механизма за личната помощ, които ще бъдат лични асистенти на хора с трайно намалена работоспособност над 90% с чужда помощ. В началото на месец август Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа тристранно споразумение с Националния осигурителен институт и Агенция за социално подпомагане във връзка с Наредба № РД-0707 от 28 юни 2019 г. на Министерство на труда и социалната политика за включване в механизма за лична помощ. На 54 лица вече е осигурена социалната услуга „личен асистент”. Това са хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните им права и пълноценно участие в обществото. По този начин се дава възможност на хора, поставени в неравностойно положение, да подобрят качеството си на живот и да се предотврати изпадането им в социалната изолация. Личната помощ на лицата ще им бъде предоставяна 5 години или до изтичането на срока на ЕР на ТЕЛК.
Кметът на Община Златоград сключи и трудови договори с 2 медицински сестри, с трима домашни помощници, психолог, рехабилитатор и шофьор, които ще предоставят социално–здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0039-C001 „С грижа за хората в нужда” по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Патронажната грижа ще бъде предоставяна в периода от 01.09.2019г. до 31.08.2020г. със следните дейности: медицинска рехабилитация, двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен помощник.
Мобилната социално-здравна услуга ще се предоставя по домовете на 30 одобрени потребители - възрастни лица над 65 годишна възраст (навършили 66 години), със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и здравни проблеми, както и техните семейства с ограничения или невъзможност за самообслужване.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития