A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРИЕМНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД В СЕЛО СТАРЦЕВОпонеделник, 02 Ноември 2009  1337

 ПРИЕМНА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД В СЕЛО СТАРЦЕВО Второто за месец октомври заседание на ОбС Златоград беше изнесено - проведе се в Старцево. То бе предшествано от приемна на ОбС Златоград в Старцево и посещение на обектите от поименния списък и места по сигнали и жалби на граждани.
В приемната участваха 18 лица, които поставиха 27 проблема. Преобладаващата част от тях са свързани с устройството на територията, имотни граници, състояние на канализационната мрежа и инфраструктурата. Във връзка с 14 от поставените проблеми, общинските съветници извършиха посещения на място с участието на специалисти от отдел „Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околната среда” и кмета на Старцево. Два от проблемите бяха разгледани на заседанието на ОбС, в резултат на постъпили жалби и питания (строителство на книжарница преди разрешение за строеж и жалба Куледжиев за необходимост от укрепване негов имот). По четири от проблемите, касаещи разпореждане с общинска собственост се стартираха процедури за решаването им. Три от проблемите са насочени към отговорни институции- ВиК за възстановяване на асфалтова настилка в Малка Махала, към ЕВН за прокарване на ел.захранване по поставени стълбове, към ръководството на СОУ „Св. Княз Борис I” с.Старцево – за създаване на организация и осигуряване възможност за ползване на спортната база на училището в неучебно време от външни лица срещу заплащане. Останалите проблеми ще търсят своето решение в рамките на един месец. Като най-проблемни пред общината се очертават въпросите, свързани с канализация „Ушев дол” (където се изливат отходните води на повече от 50 къщи), изпълнението на проект за Допълнително водоснабдяване на с. Старцево, довършителни дейности по обект „Мушкова падина-2”, изпълняван по ПУДООС, улична регулация и полагане на допълнителни асфалтови настилки. Конкретни проблемни въпроси и претенции имаше към ул. „Люляк”, ул. „Малина”, ул. „Васил Левски”, ул. „П.Яворов”, ул. „А.Страшимиров”, ул. „Балканска”. Извън тематиката на строителния отдел се поставиха проблеми за нерагламентирано паркиране и липса на ограничители за скоростта, продажба на алкохол и цигари в близост до училището, декларация срещу Джамийско настоятелство, относно създадено напрежение при организиране на погребения и необходимостта общината да регламентира начина за извършване на тъжните ритуали.
Кметът на селото посочи, че има изготвени проекти за цялостно изпълнение на 2 улици и частично за още 14 улици в Старцево. Временно е спрян проекта за водоснабдяване и канализация, поради въвеждане на нови критерии при кандидатстването му. Общинските съветници се запознаха на място със състоянието на улиците и изпълнение на обектите от поименния списък.
Кметът на община Златоград приветства инициативата на общинския съвет за изнесени сесии по населени места, защото по този начин се дава възможност за запознаване в детайли с проблемите на конкретното населено място и тяхното приоритизиране.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития