A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„МИГ Кирково-Златоград“ получи одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитиесряда, 03 Януари 2018  1299

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 ВОМР.
На основание ПМС №161 са одобрени 25 броя заявления, сред които е и това на МИГ Кирково-Златоград.
Стратегията на МИГ Кирково-Златоград е многофондова и е разработена изцяло въз основа на местните потребности и потенциал, изведени следствие на широкообхватно проучване и консултиране с местната общност, характеристиките и предимствата на територията на МИГ-а. МИГ Кирково - Златоград обхваща две общини – Кирково и Златоград, с всички 81 населени места.
Общият бюджет (публичен принос) на стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград е 6 375 908 лева или левовата равностойност на 3 260 000 евро, от които:
 ЕЗФРСР – 2 933 700 лева, от които:
 ПРСР 2014-2020 (ЕСФРСР) – 2 738 120 лева
 Мярка, извън ПРСР (ЕЗФРСР) – 195 580 лева
 ОПИК 2014 - 2020 (ЕФРР) – 1 955 800 лева
 ОПРЧР 2014 - 2020 (ЕСФ) – 1 486 408 лева
Стратегията е разработена за период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мерките, включени в Стратегията, е 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР е до 30 юни 2023 г.
Допустимите кандидати за финансова помощ по Стратегията са физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
Повече информация за дейността на Сдружението, възможностите за кандидатстване и предстоящи приеми по Стратегията можете да следите на сайта на Сдружение „МИГ Кирково-Златоград“:www.mig-kirkovo-zlatograd.com, както и в офиса на Сдружението на адрес: общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ №1.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития