A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложенияпонеделник, 04 Юли 2022  174

 МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А

за ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.571 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана от
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

„МИГ Кирково-Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на общините Кирково и Златоград чрез:

  • подобряване на средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград;
  • осигуряване на базови услуги на населението на общините Кирково и Златоград и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Изпълнение на дейности по процедурата ще осъществи заложената  в  Приоритет 1: «Подобряване на средата и качеството на живот на населението»  Специфична цел 1  - «Подобряване на публичната инфраструктура  в населените места». Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Обхват на мярката:

1. Цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград

2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката ще финансира създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.        

3.  Един проект може да включва различни дейности, включително и за различни населени места на общината.

4. Допустимо е един кандидат да участва с повече от едно проектно предложение.

Допустими кандидати:

-  Община Кирково и  Община Златоград;

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от територията на МИГ, регистрирани по ЗЮЛНЦ, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

- Читалища от територията на МИГ, регистрирани по Закона за народните читалища. 

 

 Допустими дейности по процедурата:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари;

2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

8. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

 

Допустими разходи:

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, Допустимите разходи по тази точка не може да надхвърлят 12 на сто от допустимите разходи по проекта. А допустимите разходи за разработване на бизнес план и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не може  да надхвърлят 5 на сто от  допустимите разходи.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящия прием е 187 350,00 лв. Минимален размер на допустими разходи за един проект е  39 116,00 лв (лв равностойност на 20 000 евро). Максимален размер на допустими разходи  за един проект е    391 160,00 лв  (левовата равностойност на 200 000 евро).

Минималният размер на  безвъзмездната финансова помощ  за един проект е  39 116,00 лв, а максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проекте бюджетът по настоящия прием - 187 350,00 лв  В случай, че  след извършване на инвестицията по проекта се генерират нетни приходи, минималният и максималният размер на безвъзмездната  помощ за един проект се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

 

Процент на съфинансиране:

(1) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

 (2) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля 97 790 лв.

 (3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

 (4) Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по т. 3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

Критерии за подбор и тежест:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Обектът, който се финансира по проектът обслужва повече от 1 населени места

15

2

Целевата група по проекта са млади хора до 29 г.

12

3

Проектът съдържа мерки за повишаване на енергийната ефективност

10

4

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие

10

5

Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора с увреждания, извън законово изискуемите съгласно вида на строежа

5

6

Проектът се реализира в населени места или територии извън общинския център

5

7

Дейностите по проекта са свързани с други мерки на СВОМР

3

 

Общо/Максимален брой точки

60 т

 

Минимален праг за преминаване- 10 т.

 

 

 

Периоди за прием:

Настоящата обява  е със следния срок  за прием :

  • Втори прием -  Начало 01.07.2022г. 10:00 ч   Краен срок  31.08.2022 г. 17:00 часа

 

Лице за контакт:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593

електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg  

 

Подробна информация и документи за кандидатстване

  • на интернет страницата на  МИГ Кирково - Златоград: www.kirkovo-zlatograd.com   (Раздел Прием на проекти)
  • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
  • в офис МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1 и Кирково, ул.Георги Димитров 1

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития