A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни”вторник, 12 Октомври 2021  537

Със Заповед №204 от 11.10.2021 г.,  на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДСл) е обявен конкурс за длъжността  „Главен юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни” – 1 работно място в звено „Длъжности на пряко подчинение на кмет на община и заместник-кмет”.
Необходими документи за кандидатстване:
-заявление за участие в конкурса – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
-декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
-копия на документи  за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;
-копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина/ или придобит ранг;
-копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Кратко описание на длъжността: съгласува пълно, вярно, точно и своевременно относно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност, изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на Община Златоград – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, докладни до Общински съвет Златоград, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност; оказва правна помощ на дирекциите и звената в структурата на Общинска администрация при осъществяване на техните функции; налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по събирането им, обезпечава и съблюдава прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО Общ регламент относно защитата на данните.
Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 800 лева. 
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, професионалния опит на бъдещия служител и осигурените средства за заплата.
Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 10 /десет/- дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, партер, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място да бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса да бъдат обявени  в сградата на Община Златоград, на информационното табло, както и на електронната страница на Община Златоград с адрес: www.zlatograd.bg.
За информация: 
г-жа Магда Кюлевчиева – гл. експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” – 0884 600 188;
г-жа Елка Чаушева- Секретар на Община Златоград – 0889 534 019.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №304.11.10.2021 г.
Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Длъжностна характеристика


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития