A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Конкурс за длъжността главен експерт „Образование, здравеопазване и култура”понеделник, 04 Април 2022  866

Със Заповед №91 от 30.03.2022 г.,  на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДСл) е обявен конкурс за длъжността главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” – 1 работно място в дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване, озеленяване и опазване на околната среда“.Необходими документи за кандидатстване:

-заявление за участие в конкурса – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;

-копия на документи  за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;

-копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина/ или придобит ранг;

Кратко описание на длъжността: координира дейността на общинските училища и детски градини и извънучилищни звена за организиране на образователно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалното управление на образованието, в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование; подпомага училищата и детските градини на територията на общината при разработване на проекти и програми за кандидатстване по ОП и други финансиращи организации; разработва мрежата на общинските училища и детски заведения, участва в разработването на Стратегия за развитие на образованието на територията на общината; координира дейността на читалищата на територията на общината; организира изпълнението на общинската културна програма и честването на събития, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;  координира дейностите по здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения; участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежките дейности, спорта и туризма;  участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, културни, спортни и младежки проблеми; координира взаимодействието между общинските здравни заведения и общинска администрация и общински съвет и осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване; участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 800 лева.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, професионалния опит на бъдещия служител и осигурените средства за заплата.

Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 10 /десет/- дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, партер, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място да бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени  в сградата на Община Златоград, на информационното табло, както и на електронната страница на Община Златоград с адрес: www.zlatograd.bg.

За информация:

          г-н Асен Черешаров – гл. юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни – 0899 020 331;

          г-жа Магда Кюлевчиева – гл. експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” – 0884 600 188;


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед 91/30.03.2022 г.
Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития