A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2022г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград за 2022 г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1 Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-536/ 28.04.2023 г. изтегли не
2 Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-542 / 03.05.2023 г. изтегли не
3 Здравка  Пинева Директор на Комплекс от социални услуги 93-00-543 / 03.05.2023 г. изтегли не
4 Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-545 / 03.05.2023 г. изтегли не
5 Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-546 / 03.05.2023 г. изтегли не
6 Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-548 / 03.05.2023 г. изтегли не
7 Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-549 / 03.05.2023 г. изтегли не
8 Марияна  Михайлова Главен специалист „Канцелария Общински съвет” 93-00-550 / 03.05.2023 г. изтегли не
9 Снежа Николова гл. специалист "Административно обслужване и местни данъци и такси" 93-00-551 / 03.05.2023 г. изтегли не
10 Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-552 / 03.05.2023 г. изтегли не
11 Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-553 / 03.05.2023 г. изтегли не
12 Ирина  Цанкова Касиер „Местни приходи” 93-00-554 / 03.05.2023 г. изтегли не
13 Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-555 / 03.05.2023 г. изтегли не
14 Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-557 / 04.05.2023 г. изтегли не
15 Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-559 / 04.05.2023 г. изтегли не
16 Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-560 / 04.05.2023 г. изтегли не
17 Боряна  Ликова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-561 / 04.05.2023 г. изтегли не
18 Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-562 / 04.05.2023 г. изтегли не
19 Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-563 / 04.05.2023 г. изтегли не
20 Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-564 / 04.05.2023 г. изтегли не
21 Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-566 / 05.05.2023 г. изтегли не
22 Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-569 / 05.05.2023 г. изтегли не
23 Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-570 / 09.05.2023 г. изтегли не
24 Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-575 / 09.05.2023 г. изтегли не
25 Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-583 / 10.05.2023 г. изтегли не
26 Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-585 / 10.05.2023 г. изтегли не
27 Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-586 / 10.05.2023 г. изтегли не
28 Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-588 / 10.05.2023 г. изтегли не
29 Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-593 / 11.05.2023 г. изтегли не
30 Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-594 / 11.05.2023 г. изтегли не
31 Елица Мангарудова мл. експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-596 / 11.05.2023 г. изтегли не
32 Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-597 / 11.05.2023 г. изтегли не
33 Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-598 / 11.05.2023 г. изтегли не
34 Яна  Хаджиева технически ръководител МД "Чистота" 93-00-600 / 11.05.2023 г. изтегли не
35 Сузана  Доросиева Главен експерт ФБП 93-00-601 / 11.05.2023 г. изтегли не
36 Силвия  Щърбова Главен счетоводител 93-00-602 / 11.05.2023 г. изтегли не
37 Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-604 / 11.05.2023 г. изтегли не
38 Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-605 / 11.05.2023 г. изтегли не
39 Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-606 / 11.05.2023 г. изтегли не
40 Ирина Иванова Директор на Дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-607 / 11.05.2023 г. изтегли не
41 Антоанета  Кънева Главен експерт „Екология и проекти” 93-00-608 / 11.05.2023 г. изтегли не
42 Захаринка  Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-610 / 12.05.2023 г. изтегли не
43 Елина Хумчева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-611 / 12.05.2023 г. изтегли не
44 Невен Алендаров Кметски наместник на с. Страшимир 93-00-612 / 12.05.2023 г. изтегли не
45 Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-614 / 12.05.2023 г. изтегли не
46 Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-615 / 12.05.2023 г. изтегли не
47 Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-619 / 12.05.2023 г. изтегли не
48 Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-620 / 12.05.2023 г. изтегли не
49 Маргарита Арнаудова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-622 / 12.05.2023 г. изтегли не
50 Людмила Хумчева Старши счетоводител 93-00-623 / 12.05.2023 г. изтегли не
51 Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-624 / 12.05.2023 г. изтегли не
52 Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-625 / 12.05.2023 г. изтегли не
53 Аспарух Ангелов Кметски наместник на Кметство с. Аламовци 93-00-626 / 12.05.2023 г. изтегли не
54 Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-627 / 12.05.2023 г. изтегли не
55 Светлана Джамбазова Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-630 / 12.05.2023 г. изтегли не
56 Саймант Чаушев Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-633 / 12.05.2023 г. изтегли не
57 Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 93-00-634 / 12.05.2023 г. изтегли не
58 Димитрина  Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 93-00-635 / 12.05.2023 г. изтегли не
59 Евелина  Бодурова ст. счетоводител 93-00-636 / 12.05.2023 г. изтегли не
60 Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-639 / 15.05.2023 г. изтегли не
61 Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-642 / 15.05.2023 г. изтегли не
62 Невена Драганова Специалист "Обреди" 93-00-643 / 15.05.2023 г. изтегли не
63 Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-644 / 15.05.2023 г. изтегли не
64 Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-649 / 15.05.2023 г. изтегли не
65 Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-650 / 15.05.2023 г. изтегли не
66 Красимира  Бозова гл. експерт „Култура, образование и здравеопазване” 93-00-654 / 15.05.2023 г. изтегли не
67 Асен  Черешаров гл. юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни 93-00-655 / 15.05.2023 г. изтегли не
68 Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-656 / 15.05.2023 г. изтегли не
69 Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-645 / 15.05.2023 г. изтегли не

 

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития