A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2021г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград за 2021 г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1 Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-352 / 12.04.2022 г. изтегли не
2 Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-360/ 14.04 2022 г. изтегли не
3 Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-363/ 14.04.2022 г. изтегли не
4 Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-364 / 14.04.2022 г. изтегли не
5 Снежа Николова гл. специалист "Административно обслужване и местни данъци и такси" 93-00-365/ 14.04.2022 г. изтегли не
6 Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-366 / 15.04.2022 г. изтегли не
7 Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-371/ 19.04.2022 г. изтегли не
8 Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-372 / 19.04.2022 г. изтегли не
9 Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-376 / 20.04.2022 г. изтегли не
10 Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-381 / 21.04.2022 г. изтегли не
11 Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-384/ 21.04.2022 г. изтегли не
12 Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-385 / 21.04.2022 г. изтегли не
13 Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-389 / 27.04.2022 г. изтегли не
14 Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-397 / 29.04.2022 г. изтегли не
15 Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-398 / 29.04.2022 г. изтегли не
16 Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-399 / 29.04.2022 г. изтегли не
17 Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-401/ 03.05.2022 г. изтегли не
18 Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-403 / 03.05.2022 г. изтегли не
19 Здравка  Пинева Директор на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”  93-00-404 / 03.05 2022 г. изтегли не
20 Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-407 / 04.05.2022 г. изтегли не
21 Маргарита Арнаудова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-409 / 05.05.2022 г. изтегли не
22 Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-413 /05.05.2022 г. изтегли не
23 Ирина  Цанкова Касиер „Местни приходи” 93-00-414 / 05.05.2022 г. изтегли не
24 Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-415 / 05.05.2022 г. изтегли не
25 Розалина Конжилова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-416/ 05.05.2022 г. изтегли не
26 Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-417 / 05.05.2022 г. изтегли не
27 Зоя Башова Главен специалист „Местни данъци и такси” 93-00-418 / 05.05.2022 г. изтегли не
28 Марияна  Михайлова Главен специалист „Канцелария Общински съвет” 93-00-419 / 05.05.2022 г. изтегли не
29 Фанка  Младина Касиер „Местни приходи” 93-00-420 / 05.05.2022 г. изтегли не
30 Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-422/ 09.05.2022 г. изтегли не
31 Невен Алендаров Кметски наместник на с. Страшимир 93-00-423/ 09.05.2022 г. изтегли не
32 Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-424 / 09.05.2022 г. изтегли не
33 Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-426 / 09.05.2022 г. изтегли не
34 Боряна  Ликова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-427 / 09.05.2022 г. изтегли не
35 Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-430 / 09.05.2022 г. изтегли не
36 Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-432 / 09.05.2022 г. изтегли не
37 Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-436 / 09.05.2022 г. изтегли не
38 Асен  Черешаров гл. юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни 93-00-437 / 09.05.2022 г. изтегли не
39 Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-440 / 09.05.2022 г. изтегли не
40 Аспарух Ангелов Кметски наместник на Кметство с. Аламовци 93-00-441 / 09.05.2022 г. изтегли не
41 Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-444 / 09.05.2022 г. изтегли не
42 Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-445 / 10.05.2022 г. изтегли не
43 Захаринка  Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-446 / 10.05.2022 г. изтегли не
44 Руска Налбантова Старши счетоводител 93-00-447 / 10.05.2022 г. изтегли не
45 Людмила Хумчева Старши счетоводител 93-00-448 / 10.05.2022 г. изтегли не
46 Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-452/ 10.05.2022 г. изтегли не
47 Минка  Башева Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” 93-00-453 / 10.05.2022 г. изтегли не
48 Елина Хумчева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-456 / 10.05.2022 г. изтегли не
49 Светлана Джамбазова Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-457/ 10.05.2022 г. изтегли не
50 Елица Мангарудова Главен експерт „Икономическо развитие и проекти” 93-00-458 / 10.05.2022 г. изтегли не
51 Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-460 / 10.05.2022 г. изтегли не
52 Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-461 / 10.05.2022 г. изтегли не
53 Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-464 / 11.05.2022 г. изтегли не
54 Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-465 / 11.05.2022 г. изтегли не
55 Антоанета  Кънева Главен експерт „Екология и проекти” 93-00-467 / 11.05.2022 г. изтегли не
56 Радост Атанасова Старши експерт „Опазване на околната среда” 93-00-468 / 11.05.2022 г. изтегли не
57 Сузана  Доросиева Главен експерт ФБП 93-00-469 / 11.05.2022 г. изтегли не
58 Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-471/ 11.05.2022 г. изтегли не
59 Евелина  Бодурова ст. счетоводител 93-00-473/ 11.05.2022 г. изтегли не
60 Ирина Иванова Директор на Дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-476 / 11.05.2022 г. изтегли не
61 Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-477 / 11.05.2022 г. изтегли не
62 Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-478 / 11.05.2022 г. изтегли не
63 Фердо  Илийков Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-482 / 11.05.2022 г. изтегли не
64 Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-483 / 11.05.2022 г. изтегли не
65 Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-485 / 12.05.2022 г. изтегли не
66 Невена Драганова Специалист "Обреди" 93-00-486 / 12.05.2022 г. изтегли не
67 Саймант Чаушев Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-487 / 12.05.2022 г. изтегли не
68 Роза  Михайлова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-488 / 12.05.2022 г. изтегли не
69 Яна  Хаджиева Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци 93-00-495 / 12.05.2022 г. изтегли не
70 Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-499 / 13.05.2022 г. изтегли не
71 Силвия  Щърбова Главен счетоводител 93-00-500 / 13.05.2022 г. изтегли не
72 Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-502 / 13.05.2022 г. изтегли не
73 Антония Глухова Младши счетоводител 93-00-503 / 13.05.2022 г. изтегли не
74 Димитрина  Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 93-00-504 / 13.05.2022 г. изтегли не
75 Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 93-00-505 / 13.05.2022 г. изтегли не
76 Красимира  Бозова Младши експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-506 / 13.05.2022 г. изтегли не
77 Минка  Кехайова Технически ръководител на Местна дейност "Чистота" 93-00-507 / 13.05.2022 г. изтегли не
78 Теменужка Големанова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-511 / 16.05.2022 г. изтегли не
79 Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-513 / 16.05 2022 г. изтегли не
80 Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-520 / 16.05.2022 г. изтегли не

 

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития