A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2020г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград за 2020 г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1 Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-463 / 05.04.2021 г. изтегли не
2 Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-499/ 14.04 2021 г. изтегли не
3 Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-510 / 15.04.2021 г. изтегли не
4 Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-511 / 15.04.2021 г. изтегли не
5 Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-512 / 15.04.2021 г. изтегли не
6 Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-513/ 15.04.2021 г. изтегли не
7 Зоя Башова Главен специалист „Местни данъци и такси” 93-00-514 / 15.04.2021 г. изтегли не
8 Розалина Конжилова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-515/ 15.04.2021 г. изтегли не
9 Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-516 / 15.04.2021 г. изтегли не
10 Фанка  Младина Касиер „Местни приходи” 93-00-518 / 15.04.2021 г. изтегли не
11 Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-524/ 16.04.2021 г. изтегли не
12 Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-525 /16.04.2021 г. изтегли не
13 Захаринка  Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-530 /19.04.2021 г. изтегли не
14 Здравка  Пинева Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Зора”  93-00-542 /21.04 2021 г. изтегли не
15 Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-546 /22.04.2021 г. изтегли не
16 Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-548/ 23.04.2021 г. изтегли не
17 Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-551 /23.04.2021 г. изтегли не
18 Сузана  Доросиева Старши експерт ФБП 93-00-554 /27.04.2021 г. изтегли не
19 Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-573 /27.04.2021 г. изтегли не
20 Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-575/28.04.2021 г. изтегли не
21 Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-600 /05.05.2021 г. изтегли не
22 Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-610 /10.05.2021 г. изтегли не
23 Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-611/10.05.2021 г. изтегли не
24 Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-612 /10.05.2021 г. изтегли не
25 Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-616 /10.05.2021 г. изтегли не
26 Роза  Михайлова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-619 /10.05.2021 г. изтегли не
27 Снежа Николова ст. счетоводител "Местни данъци и такси" 93-00-620/ 10.05.2021 г. изтегли не
28 Теменужка Големанова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-621 /10.05.2021 г. изтегли не
29 Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-622 /10.05.2021 г. изтегли не
30 Марияна  Михайлова Гл. спец. "Канцелария ОбС" 93-00-623 /10.05.2021 г. изтегли не
31 Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-624/10.05.2021 г. изтегли не
32 Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-625 /10.05.2021 г. изтегли не
33 Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-626 /10.05.2021 г. изтегли не
34 Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-627/10.05.2021 г. изтегли не
35 Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-629 /11.05.2021 г. изтегли не
36 Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-630 /11.05.2021 г. изтегли не
37 Невена Драганова Специалист "Обреди" 93-00-632 /11.05.2021 г. изтегли не
38 Елина Хумчева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-635 /11.05.2021 г. изтегли не
39 Светлана Джамбазова Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-636/ 11.05.2021 г. изтегли не
40 Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-637 /11.05.2021 г. изтегли не
41 Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-639/12.05.2021 г. изтегли не
42 Минка  Башева Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” 93-00-641 /12.05.2021 г. изтегли не
43 Фердо  Илийков Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-642 /12.05.2021 г. изтегли не
44 Минка  Кехайова Технически ръководител на Местна дейност "Чистота" 93-00-644 /12.05.2021 г. изтегли не
45 Яна  Хаджиева специалист "Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци" 93-00-645 /12.05.2021 г. изтегли не
46 Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-646 /12.05.2021 г. изтегли не
47 Ирина Иванова Директор на Дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-647 /12.05.2021 г. изтегли не
48 Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-48 /12.05.2021 г. изтегли не
49 Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-833 /11.05.2021 г. изтегли не
50 Невен Алендаров Кметски наместник на Кметство с. Страшимир 93-00-651 /13.05.2021 г. изтегли не
51 Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-652 /13.05.2021 г. изтегли не
52 Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-654 /13.05.2021 г. изтегли не
53 Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-655 /13.05.2021 г. изтегли не
54 Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-656 /13.05.2021 г. изтегли не
55 Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-658 /13.05.2021 г. изтегли не
56 Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-659 /13.05.2021 г. изтегли не
57 Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-660/ 13.05.2021 г. изтегли не
58 Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-661 /13.05.2021 г. изтегли не
59 Людмила Хумчева Старши счетоводител 93-00-662 /13.05.2021 г. изтегли не
60 Руска Налбантова Старши счетоводител 93-00-663 /13.05.2021 г. изтегли не
61 Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-664 /13.05.2021 г. изтегли не
62 Красимира  Бозова Младши експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-666 /14.05.2021 г. изтегли не
63 Антоанета  Кънева Главен експерт „Икономическо развитие и проекти” 93-00-667 /14.05.2021 г. изтегли не
64 Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-668 /14.05.2021 г. изтегли не
65 Боряна Ликова Старши специалист АИОН 93-00-669 /14.05.2021 г. изтегли не
66 Радост Атанасова Старши експерт „Опазване на околната среда” 93-00-670 /14.05.2021 г. изтегли не
67 Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-671 /14.05.2021 г. изтегли не
68 Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 93-00-673 /14.05.2021 г. изтегли не
69 Евелина  Бодурова ст. счетоводител 93-00-674 /14.05.2021 г. изтегли не
70 Димитрина  Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 93-00-675 /14.05.2021 г. изтегли не
71 Силвия Щърбова главен счетоводител 93-00-677 /14.05.2021 г. изтегли не
72 Аспарух Ангелов Кметски наместник на Кметство с. Аламовци 93-00-679 /17.05.2021 г. изтегли не
73 Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-681 /17.05.2021 г. изтегли не
74 Асен Черешаров юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД 93-00-683 /17.05.2021 г. изтегли не
75 Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-684 /17.05.2021 г. изтегли не

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития