A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград за 2019 г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1 Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-723 / 29.04.2020 г. изтегли не
2 Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-728/ 29.04 2020 г. изтегли не
3 Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-748/ 05.05.2020 г. изтегли не
4 Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-752 / 05.05.2020 г. изтегли не
5 Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-754 / 07.05.2020 г. изтегли не
6 Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-758/ 07.05.2020 г. изтегли не
7 Роза  Михайлова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-760 / 07.05.2020 г. изтегли не
8 Минка  Кехайова Технически ръководител на Местна дейност "Чистота" 93-00-761 / 07.05.2020 г. изтегли не
9 Яна  Хаджиева специалист "Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци" 93-00-762 / 07.05.2020 г. изтегли не
10 Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-763 / 07.05.2020 г. изтегли не
11 Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-764/ 07.05.2020 г. изтегли не
12 Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-767 / 07.05.2020 г. изтегли не
13 Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-769 / 07.05.2020 г. изтегли не
14 Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-770 / 07.05.2020 г. изтегли не
15 Снежа Николова ст. счетоводител "Местни данъци и такси" 93-00-772/ 07.05.2020 г. изтегли не
16 Зоя Башова Главен специалист „Местни данъци и такси” 93-00-773 / 07.05.2020 г. изтегли не
17 Минка  Башева Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” 93-00-778 / 08.05.2020 г. изтегли не
18 Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-779 / 08.05.2020 г. изтегли не
19 Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-780 / 08.05.2020 г. изтегли не
20 Радост Атанасова Старши експерт „Опазване на околната среда” 93-00-785 / 11.05.2020 г. изтегли не
21 Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-789 / 11.05.2020 г. изтегли не
22 Розалина Конжилова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-791/ 11.05.2020 г. изтегли не
23 Фанка  Младина Касиер „Местни приходи” 93-00-795 / 11.05.2020 г. изтегли не
24 Сузана  Доросиева Старши експерт ФБП 93-00-796 / 11.05.2020 г. изтегли не
25 Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-797 / 11.05.2020 г. изтегли не
26 Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-801 / 12.05.2020 г. изтегли не
27 Силвия  Щърбова Главен счетоводител 93-00-803/ 12.05.2020 г. изтегли не
28 Захаринка  Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-806 / 12.05.2020 г. изтегли не
29 Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-809 / 12.05.2020 г. изтегли не
30 Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-813 / 13.05.2020 г. изтегли не
31 Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-817/ 12.05.2020 г. изтегли не
32 Асен  Черешаров Юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни 93-00-820 / 13.05.2020 г. изтегли не
33 Боряна  Ликова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 93-00-822 / 14.05.2020 г. изтегли не
34 Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-823 / 14.05.2020 г. изтегли не
35 Ирина Иванова Директор на Дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-829 / 14.05.2020 г. изтегли не
36 Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-830 / 14.05.2020 г. изтегли не
37 Здравка  Пинева Директор на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”  93-00-833 / 14.05 2020 г. изтегли не
38 Теменужка Големанова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-834 / 14.05.2020 г. изтегли не
39 Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-835 / 14.05.2020 г. изтегли не
40 Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-837 / 15.05.2020 г. изтегли не
41 Антоанета  Кънева Главен експерт „Икономическо развитие и проекти” 93-00-842 / 15.05.2020 г. изтегли не
42 Красимира  Бозова Младши експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-843 / 15.05.2020 г. изтегли не
43 Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-844 / 15.05.2020 г. изтегли не
44 Лиляна  Андреева Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-845/ 15.05.2020 г. изтегли не
45 Руска Налбантова Старши счетоводител 93-00-847 / 15.05.2020 г. изтегли не
46 Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-848 / 15.05.2020 г. изтегли не
47 Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-849 / 15.05.2020 г. изтегли не
48 Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-861 / 18.05.2020 г. изтегли не
49 Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-874 / 20.05.2020 г. изтегли не
50 Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-875 / 20.05.2020 г. изтегли не
51 Фердо  Илийков Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-910 / 29.05.2020 г. изтегли не
52 Аспарух Ангелов Кметски наместник на Кметство с. Аламовци 93-00-935 / 03.06.2020 г. изтегли не
53 Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-939 / 04.06.2020 г. изтегли не
54 Марияна  Михайлова Гл. спец. "Канцелария ОбС" 93-00-982 / 10.06.2020 г. изтегли не
55 Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-1000 / 12.06.2020 г. изтегли не
56 Невена Драганова Специалист "Обреди" 93-00-1006 / 12.06.2020 г. изтегли не
57 Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-1007 / 12.06 2020 г. изтегли не
58 Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-1008 / 12.06.2020 г. изтегли не
59 Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-1009 / 12.06.2020 г. изтегли не
60 Людмила Хумчева Старши счетоводител 93-00-1010 / 12.06.2020 г. изтегли не
61 Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-1011/ 12.06.2020 г. изтегли не
62 Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-1012 / 12.06.2020 г. изтегли не
63 Невен Алендаров Кметски наместник на Кметство с. Страшимир 93-00-1013 / 12.06.2020 г. изтегли не
64 Димитрина  Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 93-00-1014 /12.06.2020 г. изтегли не
65 Евелина  Бодурова ст. счетоводител 93-00-1015 /12.06.2020 г. изтегли не
66 Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 93-00-1016 /12.06.2020 г. изтегли не
67 Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-1017 / 12.06.2020 г. изтегли не
68 Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-1020 / 12.06.2020 г. изтегли не
69 Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-1021 / 12.06.2020 г. изтегли не
70 Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-1018/ 12.06.2020 г. изтегли не
71 Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-1019/ 12.06.2020 г. изтегли не
72 Виолета  Сухтева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-1023 / 12.06.2020 г. изтегли не
73 Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-1024/ 12.06.2020 г. изтегли не
74 Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-1022 / 12.06.2020г. изтегли не
75 Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-1025 / 12.06.2020г. изтегли не

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития