A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2018г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград - 2018г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1
Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-506 /07.05.2019г. изтегли не
2
Лиляна  Андреева Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-507/ 07.05.2019г. изтегли не
3
Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-510/ 07.05.2019г. изтегли не
4
Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-511/ 07.05 2019г. изтегли не
5
Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-512/ 08.05.2019г. изтегли не
6
Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-516/ 08.05.2019г. изтегли не
7
Снежа Николова ст. счетоводител "Местни данъци и такси" 93-00-518/ 08.05.2019г. изтегли не
8
Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-519 / 08.05.2019г. изтегли не
9
Фанка  Младина Касиер „Местни приходи” 93-00-520 / 08.05.2019г. изтегли не
10
Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-521 / 08.05.2019г. изтегли не
11
Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-522/ 08.05.2019г. изтегли не
12
Зоя Башова Главен специалист „Местни данъци и такси” 93-00-523 / 08.05.2019г. изтегли не
13
Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-524 / 08.05.2019г. изтегли не
14
Розалина Конжилова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-525/ 08.05.2019г. изтегли не
15
Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-526 / 08.05.2019г. изтегли не
16
Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-532/ 09.05.2019г. изтегли не
17
Виолета  Сухтева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-539 / 10.05.2019г. изтегли не
18
Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-540 / 10.05.2019г. изтегли не
19
Здравка  Пинева Директор на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”  93-00-547 / 10.05 2019г. изтегли не
20
Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-548 / 10.05.2019г. изтегли не
21
Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-549 / 10 05.2019г. изтегли не
22
Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-550 / 10.05.2019г. изтегли не
23
Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-552 / 10.05.2019г. изтегли не
24
Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-553/ 13.05.2019г. изтегли не
25
Сузана  Доросиева Старши експерт ФБП 93-00-554 / 13.05.2019г. изтегли не
26
Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-559 / 13.05.2019г. изтегли не
27
Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-560 / 13.05.2019г. изтегли не
28
Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-564 / 13.05.2019г. изтегли не
29
Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-566 / 13.05.2019г. изтегли не
30
Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-567 / 13.05.2019г. изтегли не
31
Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-572 / 13.05.2019г. изтегли не
32
Силвия  Щърбова Главен счетоводител 93-00-576 / 14.05.2019г. изтегли не
33
Ирина  Цанкова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-577 / 14.05.2019г. изтегли не
34
Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-578 / 14 05 2019г изтегли не
35
Елисавета  Мизова Главен специалист „Земеделие и административно обслужване” 93-00-580 / 14.05.2019г. изтегли не
36
Фердо  Илийков Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-582 / 14.05.2019г. изтегли не
37
Руска Налбантова Старши счетоводител 93-00-583 / 14.05.2019г. изтегли не
38
Людмила Хъмчева Старши счетоводител 93-00-584 / 14.05.2019г. изтегли не
39
Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-585 / 14.05.2019г. изтегли не
40
Радост Атанасова Старши експерт „Опазване на околната среда” 93-00-586 / 14.05.2019г. изтегли не
41
Роза  Михайлова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-587 / 14.05.2019г. изтегли не
42
Красимира  Бозова Младши експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-588 / 14.05.2019г. изтегли не
43
Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-590 / 14.05.2019г. изтегли не
44
Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-591 / 14.05.2019г. изтегли не
45
Антоанета  Кънева Главен експерт „Икономическо развитие и проекти” 93-00-592 / 14.05.2019г. изтегли не
46
Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-593 / 14.05.2019г. изтегли не
47
Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-594 / 14.05.2019г. изтегли не
48
Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-595 / 14.05.2019г. изтегли не
49
Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-596 / 14.05.2019г. изтегли не
50
Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-597 / 14.05.2019г. изтегли не
51
Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-598 / 15.05.2019г. изтегли не
52
Марияна  Михайлова Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци 93-00-599 / 15.05.2019г. изтегли не
53
Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-601 / 15.05.2019г. изтегли не
54
Минка  Кехайова Технически ръководител на Местна дейност "Чистота" 93-00-602 / 15.05.2019г. изтегли не
55
Яна  Хаджиева Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци 93-00-603 / 15.05.2019г. изтегли не
56
Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-604 / 15.05.2019г. изтегли не
57
Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-605 / 15.05.2019г. изтегли не
58
Невена Драганова Специалист "Обреди" 93-00-606 / 15.05.2019г. изтегли не
59
Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-607/ 15.05.2019г. изтегли не
60
Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-608 / 15.05.2019г. изтегли не
61
Минка  Башева Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” 93-00-609 / 15.05.2019г. изтегли не
62
Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-610 / 15.05.2019г. изтегли не
63
Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-612 / 15.05.2019г. изтегли не
64
Ирина Иванова Директор на Дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-614 / 15.05.2019г. изтегли не
65
Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-615 / 15.05.2019г. изтегли не
66
Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-616 / 15.05.2019г. изтегли не
67
Мария  Читакова Младши експерт „Канцелария общински съвет” 93-00-619 / 15.05.2019г. изтегли не
68
Асен  Черешаров Юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни 93-00-620 / 15.05.2019г. изтегли не
69
Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-621 / 15.05 2019г. изтегли не
70
Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-622 / 15.05.2019г. изтегли не
71
Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 03/15.05.2019г. изтегли не
72
Евелина  Бодурова ст. счетоводител 01/15.05.2019г. изтегли не
73
Димитрина  Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 02/15.05.2019г. изтегли не
74
Боряна  Ликова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 24/09.05.2019г. изтегли не
75
Захаринка  Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 171/14.05.2019г. изтегли не

 

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития