A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2017г.Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) в Община Златоград - 2017г.

№ по ред

три имена

длъжност

вх. № / дата

вид декларации

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1
Цветелина Бодурова Главен експерт „Обществени поръчки” 93-00-520 / 14.05.2018

изтегли

не
2
Асен  Черешаров Юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни 93-00-521 / 14.05.2018г.

изтегли

не
3
Елмира  Профирова Ст. експерт "Стопански дейности и туризъм" 93-00-523 / 14.05.2018г.

изтегли

не
4
Надя Мангарудова Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси" 93-00-526 / 15.05.2018г.

изтегли

не
5
Магда Кюлевчиева Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда” 93-00-544 / 21.05.2018г.

изтегли

не
6
Светла Чаушева Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението” 93-00-556 / 23.05.2018г.

изтегли

не
7
Розалина Конжилова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-557 / 23.05.2018г.

изтегли

не
8
Зоя Башова Главен специалист „Местни данъци и такси” 93-00-558 / 23.05.2018г.

изтегли

не
9
Албена  Велева Старши счетоводител 93-00-579 / 01.06.2018г.

изтегли

не
10
Руска Налбантова Старши счетоводител 93-00-580 / 01.06.2018г.

изтегли

не
11
Елина Милкова Старши счетоводител 93-00-581 / 01.06.2018г.

изтегли

не
12
Силвия  Щърбова Главен счетоводител 93-00-582 / 01.06.2018г.

изтегли

не
13
Сузана  Доросиева Старши експерт ФБП 93-00-583 / 01.06.2018г.

изтегли

не
14
Николай  Шопов Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция 93-00-584 / 04.06.2018г.

изтегли

не
15
Златка  Цекова Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт 93-00-585 / 04.06.2018г.

изтегли

не
16
Аделина  Якимова Мл. експерт "Общинска собственост" 93-00-589 / 04.06.2018г.

изтегли

не
17
Олга  Домбова Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване” 93-00-590 / 04.06.2018г.

изтегли

не
18
Елисавета  Мизова Главен специалист „Земеделие и административно обслужване” 93-00-591 / 04.06.2018г.

изтегли

не
19
Марияна  Керменова Кметски наместник на Кметство с. Цацаровци 93-00-593 / 04.06.2018г.

изтегли

не
20
Николина  Сивриева Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” 93-00-594 / 04.06.2018г.

изтегли

не
21
Иванка  Сувариева Главен специалист „Инвеститорски контрол” 93-00-595 / 04.06.2018г.

изтегли

не
22
Ирина  Цанкова Главен специалист ЕСГРАОН 93-00-596 / 04.06.2018г.

изтегли

не
23
Антония  Етимова Старши специалист „Наеми и приходи” 93-00-598 / 04.06.2018г.

изтегли

не
24
Стилияна  Байрева Счетоводител  93-00-599 / 04.06.2018г.

изтегли

не
25
Елза  Ефимова Главен специалист „Техническо обслужване и архив” 93-00-602 / 04.06.2018г.

изтегли

не
26
Невена  Атанасова Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията” 93-00-607 / 05.06.2018г.

изтегли

не
27
Маргарита  Пехливанова Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността 93-00-618 / 05.06.2018г.

изтегли

не
28
Мария  Читакова Младши експерт „Канцелария общински съвет” 93-00-619 / 05.06.2018г.

изтегли

не
29
Аделина  Юрукова Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 93-00-620 / 05.06.2018г.

изтегли

не
30
Бистра  Башева Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване” 93-00-621 / 05.06.2018г.

изтегли

не
31
Любомир  Ангелов Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС 93-00-622 / 05.06.2018г.

изтегли

не
32
Невена  Денева Главен специалист „Програми и мерки за заетост” 93-00-624 / 06.06.2018г.

изтегли

не
33
Розалия  Хаджиминева Старши счетоводител-касиер 93-00-625 / 0.06.2018г.

изтегли

не
34
Бистра Михайлова Гл. спец. "Земеделие и административно обслужване" 93-00-626 / 06.06.2018г.

изтегли

не
35
Радост Атанасова Старши експерт „Опазване на околната среда” 93-00-627 / 06.06.2018г.

изтегли

не
36
Антоанета  Кънева Главен експерт „Икономическо развитие и проекти” 93-00-628 / 06.06.2018г.

изтегли

не
37
Фанка  Младина Касиер „Местни приходи” 93-00-630 / 06.06.2018г.

изтегли

не
38
Лиляна  Андреева Директор на Център за подкрепа за личностно развитие 93-00-631 / 06.06.2018г.

изтегли

не
39
Лиляна  Топалова Директор на ДГ „Детелина” с. Ерма река 93-00-632 / 06.06.2018г.

изтегли

не
40
Милена  Меричева Младши експерт „Административно обслужване” 93-00-634 / 06.06.2018г.

изтегли

не
41
Искра Христова Главен специалист „Техническо обслужване” 93-00-635 / 06.06.2018г.

изтегли

не
42
Емил  Колев Главен специалист СМТО 93-00-636 / 06.06.2018г.

изтегли

не
43
Севдалин  Хаджиев Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла 93-00-638 / 07.06.2018г.

изтегли

не
44
Роза  Алчева Директор на Център за обществена подкрепа 93-00-640 / 07.06.2018г.

изтегли

не
45
Светла  Букова Главен експерт „Кадастър и регулация” 93-00-642 / 07.06.2018г.

изтегли

не
46
Дениса  Ничева Специалист "Обреди" 93-00-643 / 07.06.2018г.

изтегли

не
47
Ирина  Иванова Директор на дирекция ИР, ОП, СД и ВО 93-00-644 / 07.06.2018г.

изтегли

не
48
Идар Вунцов Финансов контрольор, той и ССИ 93-00-645 / 07.06.2018г.

изтегли

не
49
Николина  Топалова гл. спец. ЕСГРАОН 93-00-646 / 07.06.2018г.

изтегли

не
50
Здравка  Пинева Директор на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”  93-00-647 / 07.06.2018г.

изтегли

не
51
Елина  Глухова Директор на ДГ "Снежанка" гр. Златоград 93-00-649 / 07.06.2018г.

изтегли

не
52
Антония Хаджиева Старши счетоводител „Местни данъци и такси” 93-00-650 / 07.06.2018г.

изтегли

не
53
Емилия  Александрова Старши експерт „Уредник музей” 93-00-652 / 07.06.2018г.

изтегли

не
54
Елка  Чаушева Секретар на Община Златоград 93-00-653 / 07.06.2018г.

изтегли

не
55
Минка  Башева Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” 93-00-656 / 08.06.2018г.

изтегли

не
56
Красимира  Бозова Младши експерт „Социални дейности и проекти” 93-00-657 / 08.06.2018г.

изтегли

не
57
Фердо  Илийков Главен специалист „Гражданска защита” 93-00-658 / 08.06.2018г.

изтегли

не
58
Стефан  Николов Кметски наместник на Кметство с. Пресока 93-00-659 / 08.06.2018г.

изтегли

не
59
Юлияна  Танева Директор на ДГ "Детски свят" с. Долен 93-00-661 / 08.06.2018г.

изтегли

не
60
Роза  Михайлова Директор на ДЯ "Мир" 93-00-663 / 08.06.2018г.

изтегли

не
61
Юли  Хаджийски Главен инженер 93-00-665 / 08.06.2018г.

изтегли

не
62
Невена  Драганова Специалист „Обреди” 93-00-668 / 08.06.2018г.

изтегли

не
63
Марияна  Михайлова Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци 93-00-669 / 08.06.2018г.

изтегли

не
64
Минка  Кехайова Технически ръководител на Местна дейност "Чистота" 93-00-670 / 08.06.2018г.

изтегли

не
65
Яна  Хаджиева Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци 93-00-671 / 08.06.2018г.

изтегли

не
66
Тихомир  Вунцов Гл. спец "Шофьор на кмет и охрана" 93-00-672 / 08.06.2018г.

изтегли

не
67
Виолета  Сухтева Директор на ДГ "Радост" гр. Златоград 93-00-674 / 08.06.2018г.

изтегли

не
68
Митко  Баткаджов Специалист „Благоустрояване” 93-00-675 / 08.06.2018г.

изтегли

не
69
Таня  Бодурова Директор на ДГ „Щастливо детство” 93-00-676 / 08.06.2018г.

изтегли

не
70
Снежа Николова ст. счетоводител "Местни данъци и такси" 93-00-1039 / 27.08.2018г.

изтегли

не
71
Севдалина Гогаджова ст. специалист "Устройство на територията" 03/08.06.2018г.

изтегли

не
72
Евелина Бодурова ст. счетоводител 01/07.06.2018г.

изтегли

не
73
Димитрина Червенкова гл. спец. "Административно обслужване и местни приходи" 02/08.06.2018г.

изтегли

не
74
Боряна Ликова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 32/08.06.2018г.

изтегли

не
75
Захаринка Узунова ст. спец. "Административно и информационно обслужване на населението" 200/07.06.2018г.

изтегли

не

 

« Назад

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития