Решения на Общински съвет - Златоград
Решение № Дата на приемане Кратко описание Дата на публикуване
Изтегли
З 0141.
03 Август 2020 Предложение на д-р Ангел Белев – Председател на Временната комисия по Ин Витро с вх.№ ОС – 530 / 23.07.2020 г., относно: подадени заявления и одобряване на кандидати за финансиране на процедури по „Правилник за предоставяне на средства от фонд „ИН ВИТРО 07 Август 2020
З 0141.
03 Август 2020 Приложение към Решение № З 141 07 Август 2020
З 0140.
03 Август 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.06.2020 – 30.06.2020г. 07 Август 2020
З 0139.
03 Август 2020 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г., второ тримесечие на: 1. Кметство с. Старцево; 2. СУ „Антим І-ви” гр. Златоград; 3. ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград; 4. СУ „Св. княз Борис І-ви” с. Старцево; 5. ОУ „Васил Левски“ с. Ерма 07 Август 2020
З 0138.
03 Август 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, пла 07 Август 2020
З 0137.
03 Август 2020 Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни услуги, платени за периода 01.06.2020 г. – 30.06.2020 г. 07 Август 2020
З 0136.
30 Юни 2020 Молба за еднократна финансова помощ 08 Юли 2020
З 0135.
30 Юни 2020 Молба за еднократна финансова помощ 08 Юли 2020
З 0134.
30 Юни 2020 Молба за еднократна финансова помощ 08 Юли 2020
З 0133.
30 Юни 2020 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ. 08 Юли 2020
З 0132.
30 Юни 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.28 по ПУП на гр.Златоград по молба на Севдалин Еленов Камберов 08 Юли 2020
З 0131.
30 Юни 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ II-587, кв.50 по ПУП на с.Старцево и улична регулация по ПУП на с.Старцево, по Заявление от Златко Травлев 08 Юли 2020
З 0130.
30 Юни 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ II-587, кв.50 по ПУП на с.Старцево и улична регулация по ПУП на с.Старцево, по Заявление от Златко Травлев 08 Юли 2020
З 0129.
30 Юни 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ II-587, кв.50 по ПУП на с.Старцево и улична регулация по ПУП на с.Старцево, по Заявление от Златко Травлев 08 Юли 2020
З 0128.
30 Юни 2020 ЗЗаявление с вх.№ 94-00-1159/14.05.2020 г. от Ясен Демиров Юрчиев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ аявление с вх.№ 94-00-1159/14.05.2020 г. от Ясен Демиров Юрчиев с ис 08 Юли 2020
З 0128.
30 Юни 2020 Задание по ЗУТ към Решение № З 0128 09 Юли 2020
З 0127.
30 Юни 2020 Учредяване право на строеж за изграждане на Дентален център в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград 08 Юли 2020
З 0126.
30 Юни 2020 подадени заявления и одобряване на кандидати за финансиране на процедури по „Правилник за предоставяне на средства от фонд „ИН ВИТРО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на община Златоград. 08 Юли 2020
З 0126.
30 Юни 2020 Приложение към Решение № З 126 08 Юли 2020
З 0125.
30 Юни 2020 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград 08 Юли 2020
З 0125.
30 Юни 2020 Анализ - приложение към Решение З 0125 08 Юли 2020
З 0124.
30 Юни 2020 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 08 Юли 2020
З 0123.
30 Юни 2020 Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград 08 Юли 2020
З 0122.
30 Юни 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.05.2020 – 31.05.2020г. 3. Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки 08 Юли 2020
З 0121.
30 Юни 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, пла 08 Юли 2020
З 0120.
30 Юни 2020 1. Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни услуги, платени за периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. 08 Юли 2020
З 0119.
28 Май 2020 Молба за еднократна помощ 29 Май 2020
З 0118.
28 Май 2020 Молба за еднократна помощ 29 Май 2020
З 0117.
28 Май 2020 Молба за еднократна помощ 29 Май 2020
З 0116.
28 Май 2020 Молба за еднократна помощ 29 Май 2020
З 0115.
28 Май 2020 Молба за еднократна помощ 29 Май 2020
З 0114.
28 Май 2020 Искане за осигуряване на средства за изпълнение на допълнителни дейности в рамките на проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и подк 29 Май 2020
З 0113.
28 Май 2020 Приложение № 1 към Решение № З 0113 29 Май 2020
З 0113.
28 Май 2020 8.Предложение на д-р Ангел Белев – Председател на Временната комисия по Ин Витро относно: подадени заявления и одобряване на кандидати за финансиране на процедури по „Правилник за предоставяне на средства от фонд „ИН ВИТРО” на семейства и лица, живеещи на 29 Май 2020
З 0112.
28 Май 2020 Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево 29 Май 2020
З 0111.
28 Май 2020 Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево 29 Май 2020
З 0110.
28 Май 2020 3 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.04.2020 – 30.04.2020г. 29 Май 2020
З 0109.
28 Май 2020 2.Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, п 29 Май 2020
З 0108.
28 Май 2020 Провеждане на открит конкурс за заемане на длъжности – Началник на отделения. 29 Май 2020
З 0107.
28 Май 2020 Данъчна декларация и Годишен финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД за 2019 г. 29 Май 2020
З 0106.
28 Май 2020 1. Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни услуги, платени за периода 01.04.2020г. – 30.04.2020г. 29 Май 2020
З 0105.
29 Април 2020 Молба за еднократна помощ 04 Май 2020
З 0104.
29 Април 2020 Молба за еднократна помощ 04 Май 2020
З 0103.
29 Април 2020 Предложение за награждаване на Главен експерт "Образование, здравеопазване и култура" в Общинска администрация Златоград, по повод 24 - май - Ден на славянската писменост и българска просвета и култура. 04 Май 2020
З 0102.
29 Април 2020 Предложение за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май - Ден на славянската писменост и култура 04 Май 2020
З 0101.
29 Април 2020 Проект на Програма за закрила на детето за 2020 година. 04 Май 2020
З 0100.
29 Април 2020 Отчет на средствата за 2019 г. и предложение за разходване на средствата през 2020 г. за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания на територията на Община Златоград. 04 Май 2020
З 0099.
29 Април 2020 Отчет за изпълнение на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2019 г. и Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2020 г. 04 Май 2020
З 0099.
29 Април 2020 Приложение към Решение № З 99 04 Май 2020
З 0098.
29 Април 2020 Приложение към Решение № З 98 04 Май 2020
З 0098.
29 Април 2020 Отчет за изпълнение на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2019 г. и Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2020 г. 04 Май 2020
З 0097.
29 Април 2020 Процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.22 по ПУП на гр.Златоград по молба на Екатерина Бояджиева, Валери Дилановски и Иванка Дилановска 04 Май 2020
З 0096.
29 Април 2020 Процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.22 по ПУП на гр.Златоград по молба на Екатерина Бояджиева, Валери Дилановски и Иванка Дилановска едура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.22 по ПУП на гр.Златоград по молба на Екатерина Бояджиева, Валери Дилановски и Ива 04 Май 2020
З 0095.
29 Април 2020 Отдаване под наем на помещениe с площ от 76,00 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда “Плувен басейн”, ул. “Ерма”, гр. Златоград, УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград 04 Май 2020
З 0094.
29 Април 2020 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.родажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 04 Май 2020
З 0093.
29 Април 2020 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 04 Май 2020
З 0092.
29 Април 2020 Продажба на обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, к 04 Май 2020
З 0091.
29 Април 2020 Продажба на обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и застроена площ 33,50 кв.м на ниво ІІ-ри етаж, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-4 04 Май 2020
З 0090.
29 Април 2020 Продажба на обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 04 Май 2020
З 0089.
29 Април 2020 Продажба на ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, ведно с построената в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, находящи се в землище Златоград, местността “ЛИПОВО” („Пирийца”) 04 Май 2020
З 0088.
29 Април 2020 Предоставяне на средства от Културен календар на Община Златоград за 2020 г. и неговото финансиране за честванията посветени на Момчил юнак 04 Май 2020
З 0087.
29 Април 2020 Годишен отчет за 2019 год., по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград 2016 – 2020 год. 04 Май 2020
З 0086.
29 Април 2020 Издаване на разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КИИП) по чл.150 от ЗУТ, включващ специализиран план по чл.111, във връзка с чл.188 и чл.189 от ЗУТ и технически инвестиционен проект за обект: „Ремонт, реконструкция 04 Май 2020
З 0085.
29 Април 2020 Издаване на разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КИИП) по чл.150 от ЗУТ, включващ специализиран план по чл.111, във връзка с чл.188 и чл.189 от ЗУТ и технически инвестиционен проект за обект: „Ремонт, реконструкция 04 Май 2020
З 0084.
29 Април 2020 Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2021 година. ( 04 Май 2020
З 0083.
29 Април 2020 Предложение за приемане на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград 04 Май 2020
З 0082.
29 Април 2020 Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, приета с Решение № Ж 147/23.03.2016 г. ( в сила от 01.04.2016г.), изменена и допълнена с Решение № Ж 379/22.12.2016 г. ( в сила от 01.01.20 04 Май 2020
З 0081.
29 Април 2020 Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-102/14.04.2020г., по вх. № ОС–276/14.04.2020г., относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2020 г. и промяна на бюджета на Община Златоград за 2020 г. 04 Май 2020
З 0081.
29 Април 2020 Приложение №1 към Решение З 0081 04 Май 2020
З 0081.
29 Април 2020 Приложение №2 към Решение З 0081 04 Май 2020
З 0080.
29 Април 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.02.2020 - 29.02.2020 г. и 01.03.2020 - 31.03.2020г. 04 Май 2020
З 0079.
29 Април 2020 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. първо тримесечие на: 1. Кметство с. Старцево; 2. СУ „Антим І-ви” гр. Златоград; 3. ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград; 4. СУ „Св. княз Борис І-ви” с. Старцево; 5. ОУ „Васил Левски“ с. Ерма ре 04 Май 2020
З 0078.
29 Април 2020 предприемане на мерки за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вседствие усложнената епидемиологична обстановка 04 Май 2020
З 0077.
29 Април 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, пла 04 Май 2020
З 0076.
29 Април 2020 Финансови справки МБАЛ-01.02.2020 - 29.02.2020г. и 01.03.2020-31.03.2020г. 04 Май 2020
З 0075.
02 Април 2020 Отпускане на еднократна финансова помощ на Надка ****** Бадатлиева 02 Април 2020
З 0074.
02 Април 2020 Предприемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка 02 Април 2020
З 0073.
18 Март 2020 Запис на заповед – неразделна част от решение № З 73 19 Март 2020
З 0073.
18 Март 2020 Докладна записка от Пламен *****Чингаров – Изпълнителен директор на сдружение „МИГ Кирково – Златоград“ с изх. № 20-675/02.03.2020 г., по вх. № ОС – 183/02.03.2020 г. Относно: Издаване на запис на заповед от Кмета на Община Златоград в полза на ДФ „Земед 19 Март 2020
З 0072.
27 Февруари 2020 Отпускане на еднократна финансова помощ. 05 Март 2020
З 0071.
27 Февруари 2020 Средства за организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар, участие на ученисческите отбори в ученически игри и субсидии за спортните клубове. 05 Март 2020
З 0070.
27 Февруари 2020 Кандидатстване в конкурса, обявен от МОСВ И ПУДООС, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” 05 Март 2020
З 0069.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-ЗлатоградПридобиване на лек а 05 Март 2020
З 0068.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-Златоград 05 Март 2020
З 0067.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-Златоград 05 Март 2020
З 0066.
27 Февруари 2020 Обявяване на УПИ І-Озеленяване, кв. 28 по Кадастралния и регулационен план на с. Ерма река, община Златоград за частна общинска собственост и съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват на У 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 - Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанс 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №1 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №2 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №3 05 Март 2020
З 0064.
27 Февруари 2020 Придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.31.433, с площ 54 кв.м. по КККР на гр. Златоград, по възмезден начин. 05 Март 2020
З 0063.
27 Февруари 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр. Златоград, по молба на Стефан Митков Николов. 05 Март 2020
З 0062.
27 Февруари 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр. Златоград, по молба на Стефан Митков Николов. 05 Март 2020
З 0061.
27 Февруари 2020 Придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 31111.18.21 по Кадастрална карта на гр. Златоград. 05 Март 2020
З 0060.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0059.
27 Февруари 2020 Учредяване нУчредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” ( 05 Март 2020
З 0058.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0057.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0056.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0055.
27 Февруари 2020 Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2019 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2020 г. и предложение за неговото финансиране. 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №1 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №2 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №3 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №4 05 Март 2020
З 0053.
27 Февруари 2020 Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. 05 Март 2020
З 0052.
27 Февруари 2020 Промяна на решение № Ж 885, прието с Протокол на Общински съвет - Златоград № 58 от 27.12.2018 г., за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ за финансиране на допустими дейности по проект „е-Social Health Care”, с акроним е-SOHECA, в частта вид на дълга 05 Март 2020
З 0051.
27 Февруари 2020 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2021 – 2023 г. в частта за местни дейности - Приложение 06 Март 2020
З 0051.
27 Февруари 2020 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2021 – 2023 г. в частта за местни дейности. 05 Март 2020
З 0050.
27 Февруари 2020 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград. 05 Март 2020
З 0049.
27 Февруари 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.01.2020 – 31.01.2020 г. 05 Март 2020
З 0048.
27 Февруари 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, пла 05 Март 2020
З 0047.
27 Февруари 2020 Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни услуги, платени за периода 01.01.2020 – 31.01.2020 г. 05 Март 2020
З 0046.
12 Февруари 2020 Определяне на работно време и възнаграждение на общински съветници. 25 Февруари 2020
З 0045.
12 Февруари 2020 Определяне на работното време и възнаграждение на Председателя на Общински съвет Златоград. 25 Февруари 2020
З 0044.
12 Февруари 2020 Определяне основно трудово възнаграждение на Кмет на Община Златоград и кметове на кметства. 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 10 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 11 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 12 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 9 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 8 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 7 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 6 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 5 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 4 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложения 1, 2, 3 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. 25 Февруари 2020
З 0042.
12 Февруари 2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020 г. 25 Февруари 2020
З 0042.
12 Февруари 2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020 г. - Приложение 25 Февруари 2020
З 0041.
27 Януари 2020 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0040.
27 Януари 2020 Инфо - СКБ ЗА 2019 05 Февруари 2020
З 0039.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0038.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0037.
27 Януари 2020 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП 05 Февруари 2020
З 0036.
27 Януари 2020 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград 05 Февруари 2020
З 0035.
27 Януари 2020 ИН ВИТРО 06 Март 2020
З 0034.
27 Януари 2020 Отдаване под наем кафе бар 05 Февруари 2020
З 0033.
27 Януари 2020 Отдаване под наем лекарски кабинет 05 Февруари 2020
З 0032.
27 Януари 2020 Предлож на проект Спортен календар за 2020 05 Февруари 2020
З 0031.
27 Януари 2020 Приемане правилник за изменение и допъл. ОбС 05 Февруари 2020
З 0030.
27 Януари 2020 отчет за изпъл.на годишната програма за упр.и разп.с общ.имущ. 05 Февруари 2020
З 0029.
27 Януари 2020 Ф.спр.01.12.2019-31.12.2019 05 Февруари 2020
З 0028.
27 Януари 2020 Отчети към 31.12.2019 четвърто тримесечие 05 Февруари 2020
З 0027.
27 Януари 2020 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.12-31.12.19 05 Февруари 2020
З 0026.
27 Януари 2020 Финансови справки МБАЛ.doc 05 Февруари 2020
З 0025.
30 Декември 2019 Одобряване на План - сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци, такса битови отпадъци за 2020г. 05 Февруари 2020
З 0024.
30 Декември 2019 фИНСОВИ СПРАВКИ 01.11.2019-30.11.2019 05 Февруари 2020
З 0023.
30 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.11-30.11.19 05 Февруари 2020
З 0022.
17 Декември 2019 Актуализация на Областния съвет за развитие 05 Февруари 2020
З 0021.
17 Декември 2019 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0020.
17 Декември 2019 Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2019 г. 05 Февруари 2020
З 0019.
17 Декември 2019 едн. помощ Ан. Иванов 07 Януари 2020
З 0018.
17 Декември 2019 едн. помощ Р. Кераджиев 07 Януари 2020
З 0017.
17 Декември 2019 Утвърждаване броя на кметските наместници 07 Януари 2020
З 0016.
17 Декември 2019 финансова помощ МИГ Кирково –Златоград 07 Януари 2020
З 0015.
17 Декември 2019 Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019г. и промяна на бюджета на Община Златоград за 2019г. 07 Януари 2020
З 0014.
17 Декември 2019 Финансови справки ОбА - м.10 2019 07 Януари 2020
З 0013.
17 Декември 2019 Ф. спр.-тримесечие ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0012.
17 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0011.
17 Декември 2019 Финансови справки МБАЛ - 09.10-11-2019 07 Януари 2020
З 0010.
15 Ноември 2019 Членство на Председателя на Общински съвет Златоград в НАПОС РБ 04 Декември 2019
З 0009.
15 Ноември 2019 Избор на представители в Национално сдружение на общините в Република България 04 Декември 2019
З 0008.
15 Ноември 2019 Награждаване на изявени ученици по случай Празника на Златоград 04 Декември 2019
З 0007.
15 Ноември 2019 Определя състава на ПК 04 Декември 2019
З 0006.
15 Ноември 2019 Определяне броя, числеността и наименованията на ПК 04 Декември 2019
З 0005.
15 Ноември 2019 Избор на Временна комисия за подготовка на Правилник на ОбС 04 Декември 2019
З 0004.
15 Ноември 2019 Избор на Зам.-председател на Общински съвет Златоград 04 Декември 2019
З 0003.
15 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Зам.-председател на ОбС Златоград 04 Декември 2019
З 0002.
04 Ноември 2019 Избор на Председател на Общински съвет – Златоград 04 Декември 2019
З 0001.
04 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Председател на ОбС 04 Декември 2019

 

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2015 - 2019
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2007 - 2011

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил