Наредби приети от Общински съвет - Златоград

 

 

Име на наредба Дата на публ./
актуализ.
1. Наредба 01 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, в сила от 01.04.2020 г. 2020-05-13
2. Наредба 02 - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград, в сила от 21.10.2020 г. 2020-10-23
3. Наредба 03 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград. в сила от 22.07.2017 г. 2017-11-13
4. Наредба 05 - за управление на отпадъците, в сила от 01.06.2015 г.  
5. Наредба 07 - за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета, изм. и доп. 2012 г., отменена с Решение № Е 577 от 20.12.2013  
6. Наредба 08 - за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - в сила от 15.12.2018г., 01.01.2019 г. 2019-01-03
7. Наредба 09 - за достъпна общоградска среда, в сила от 30.03.2003 г.  
8. Наредба 10 - за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, в сила от 2005 г., отменена с Решение № Ж 306 от 09.09.2016 г., в сила от 10.09.2016 г.  
9. Наредба 11 - за доброволни граждански формирования по охрана на обществения ред, в сила от 22.12.2008  
10. Наредба 12 - за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, в сила от 01.05.2019г. 2019-04-30
11. Наредба 13 - за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, в сила от 01.02.2011 2019-01-03
12. Наредба 14 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Златоград, в сила от 27.10.2020г. 2020-10-23
13. Наредба 15 - за управление на общинските пътища, в сила от 01.01.2009 г. 2017-06-28
14. Наредба 16 - за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград, в сила от 21.07.2020 г. 2020-07-17
15. Наредба 17 за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговски дружества и НПО, в сила от 01 април 2009  
16. Наредба 18 за изграждане и опазване на зелената система, в сила от 01.07.2010 г.,отменена с Решение № 154 от 17.04.2019г. на Административен съд гр. Смолян, в сила от 04.05.2019г.  
17. Наредба 19 за гробищните паркове в общината, в сила от 01.04.2010 г.  
18. Наредба 20 за управление, стопанисване, и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на община Златоград  
19. Наредба 21 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Златоград  
20. Наредба 22 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Златоград, в сила от 01.01.2014 г., отменена с Решение № 270 от 28.06.2018г. на Административен съд гр. Смолян, в сила от 19.07.2018г. 2018-08-06
21. Наредба 23 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград 2016-10-05
22. Наредба 24 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях от община Златоград  
23. Наредба 25 за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода, на те 2020-02-21
24. Наредба 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград 2017-04-07
25. Наредба 27 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград 2016-10-05
26. Наредба 28 за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Златоград, в сила от 23.10.2020 г. 2020-10-23
27. Наредба 29 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, в сила от 27.10.2020 г. 2020-10-23

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил