Информация за предприятия с нисък рисков потенциал

          УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

 

          Във връзка с прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за предотвратяване на големи авари с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, предоставяме, получената от „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, актуална информация за предприятие с нисък рисков потенциал Обогатителна фабрика „Ерма река”.

          Приложение:
          Актуална информация за предприятие с нисък рисков потенциал Обогатителна фабрика „Ерма река”.

 

                                      
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил