Структура на икономиката

 Икономическото развитие на община Златоград през последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта.

Съчетавайки географско положение и добрите природни дадености с ентусиазма и желанието на местните жители, Община Златоград ще се стреми към една просперираща в икономическо и духовно отношение община, запазваща културното и историческото си наследство.

Почти във всички сектори на икономиката приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни предприятия. Особеност на досегашното развитие на общината е изградената добра производствена база в частния сектор. Обобщаваща характеристика за икономическото състояние на общината дава размера на реализираните парични постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги. Определяща роля в икономиката на общината има частния сектор, чиито нетни приходи са значително по-високи.

Повечето от предприемачите, които започват свой самостоятелен бизнес, се насочват към сектора на услугите, и по-специално към търговията. До голяма степен това е обусловено от липсата на собствени средства за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес, което ги насочва към сектори, които не изискват предварителни инвестиции.

На територията на община Златоград има регистрирани над 1500 фирми. Броят на действащите стопански единици, отчитащи дейността си в Териториално статистическо бюро гр. Смолян са около 410. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване, и в тях работят високо квалифицирани специалисти.

Благоприятните географски и климатични условия, както и наличната материална база са предпоставка за развитието на производството на тютюн и зеленчукови култури. Животновъдството се определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на домашни животни.

Горите, в т. ч. държавни и частни са 139068 дка. Селскостопанския поземлен фонд е около 6 пъти по-малко - 27363 дка. За нуждите на транспорта са използувани 456 дка, а фонд населени места е 4737. Реките и водните течения са 1642 дка, териториите за добив на полезни изкопаеми - 55 дка.

На територията на общината се намират находища на оловно - цинкова руда. Експлоатацията на залежи се осъществяваше от "Горубсо - Златоград" АД . Към богатствата на Общината и като перспектива за развитието на икономиката може да се отнесе и геотермалното находище на гореща минерална вода в Ерморечието.

В Златоград има квартал с възрожденска архитектура, повече от 100 са обявени за паметници на културата. Запазени благодарение на златоградчани, които искат да съхранят своето архитектурно богатство, като по този начин се създават още предпоставки за развитието на туризма.

Когато дойдете в Златоград - използвайте възможността непременно да посетите останалите обекти на уникалния Етнографски ареален комплекс, където ще видите историко-етнографска музейна експозиция, демонстрация на традиционни занаяти и действащи водни съоръжения (воденица-караджейка, валявица, тепавица). Ще ви посрещнем и настаним в нашите 4 къщи за гости и хостел, ще ви поднесем златоградски специалитети в гостилниците-механи, винарната и кафенето на Стария град.

На любителите на пътешествия и екстремни преживявания предлагаме "off-road", пешеходни преходи в региона по маркирани екопътеки с лицензиран планински водач, организирани екскурзии до туристически обекти с национално и регионално значение. Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело.

 

ДОБИВЕН СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

"Горубсо - Златоград" АД Основната му дейност е свързана с добив на оловно - цинкова руда. Добивът е 260000т В момента се осигурява заетост на 372 семейства.. Ръководството на Горубсо - Златоград" АД си поставя като цел устойчивото развитие на рудодобива в следващите 32 год и реализирането на започнати проекти. Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Средната заплата за предприятието е 340 лв., а средната миньорска заплата е 610 лв. Работещите на постоянен трудов договор са 375 души. Извършени са инвестиции в рудодобива за 1 600 000 лв. Произвежданите концентрати са висококачествени и се реализират в оловно-цинкови заводи.

Предприятието има четири проекта по Програма САПАРД за усвояване на геотермалните ресурси в Ермореченския басейн. По тези проекти са подписани договори и предстои стартиране на дейностите, предвидени в тях. Температурата на водата е 80-100о С, а динамичните запаси 30 - 100 л/сек , средно 60 л/сек . Водата е с добри питейни качества и може да се използва за лечение. От февруари 1990 г. е започнало опитно водочерпене при спазване на определени условия. Към момента са направени пред проектни проучвания, инвестиционни проекти и геоложки отчет. Находището е публична общинска собственост. При осъществяване на един от проектите, ще се реализира печалба от оранжериите 50-60 000 лв./дка.

 

ПРЕРАБОТВАЩ СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

"Белотекс-" АД е предприятие, приватизирано чрез работническо-мениджърски екип. То е специализирано за производство на сурови памучни тъкани за спортно и работно облекло, спално бельо, медицински и технически тъкани. Големият дял на износа на продукцията на "Белотекс-" АД - 83% от общо произведената, обуславя експортната ориентираност на фирмата. От основаването си дружеството поддържа традиционни търговски взаимоотношения с клиенти от Италия, Германия, Австрия, Швейцария.

"ЗММ - ЗЛАТОГРАД" АД е основна през 1981г., от 1998г. е акционерно дружество, собственост на акционери - основно работници и служители в предприятието.

Дружеството е в отрасъл промишленост, подотрасъл Машиностроене. Предметът на дейност е: проектиране и производство на технологично оборудване, окомплектовка за металорежещи машини, др. метални изделия, търговска дейност в страната и чужбина.

Фирмата се намира в югоизточната промишлена зона на гр. Златоград, тя се състои от три цеха и един инженерен корпус. Основните клиенти на фирмата ни са главно предприятия от машиностроенето-ЗММ-София, ЗММ-Хасково, ЗММ-Металик - Пазарджик, Машстрой - Троян и др.

През 2004-2005г. проектирането и производството на дървообработващите машини е друго направление, в което "ЗММ- Златоград" АД ще се стреми да реализира своя технически и производствен потенциал.

Проблемите са свързани главно с отдалечеността от големите центрове за доставка на материали, което от своя страна оскъпява произвежданата продукция и рязко намалява конкурентноспособността. Друг не по-малък проблем е ограничеността на финансови /оборотни средства/.

Добрите страни са, че фирмата разполага с добро универсално оборудване и има относително добра квалификация на персонала.

Работа е осигурена на 75 души, като броя на работещите. Заетият персонал се състои главно от мъже , които работят от самото създаване на предприятието.

Тенденция - запазване численост на персонала, работа за стабилизиране на производствената дейност, а оттам и увеличение доходите на работещите.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите, който се състои от трима души и се представлява от Изпълнителен директор.

 

ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛАВНО ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР

На територията на Общината има няколко шивашки предприятия. В Общината съществува квалифициран човешки ресурс, който работи в предприятията на отрасъла, изцяло насочен към частния сектор.

"Свобода - 97" АД гр. Златоград - приватизирано чрез работническо - мениджърски екип. В настоящият момент работи проспериращо , не освобождава работници и частично разкрива нови работни места. Основната му дейност е свързана с шивашко производство на готово облекло. Развива и спомагателна търговска дейност и услуги.

"ЕС-БИ-ЕН " - Виолета Беширова ЕООД гр.Златоград - Основна дейност на предприятието е производство на спортни и специализирани облекла. Спомагателната дейност, която развива е търговията с петролни продукти.

"БУЛТЕКС" ООД гр. Златоград - В настоящия момент "Бултекс" ООД е проспериращо предприятие със завоювани позиции и авторитет. Основната дейност на фирмата е ориентирана към производство и търговия с тъкани, работни облекла и лични предпазни средства. Персоналът на фирмата наброява 250 души, а още 200 са ангажирани извън нея с работа на ишлеме. "БУЛТЕКС" ООД има изградена търговска мрежа с офиси, складове, магазини и представителства в цялата страна. Фирмата има дългогодишни клиенти от чужбина, особено от Чехия, Словакия, Гърция и Германия. Дружеството разполага със собствен вътрешен и международен транспорт. Признание за успехите на фирмата са множеството спечелени конкурси и обществени поръчки за доставка на работни облекла и лични предпазни средства, спечелените златни медали от участия в Международния панаир в Пловдив и най-вече доверието на многобройните клиенти - у нас и в чужбина. Резултатите от тази целенасочена и планирана дейност са на лице - увеличаване приходите от продажби на вътрешния и външния пазар, увеличаване на персонала, оптимизиране на разходите, разширяване на продуктовата гама.

Преуспяващи шивашки фирми на територията на общината са „Евротекс" ЕООД ЕТ "Криста - М - Валентин Метахчов", ЕТ " Чилингстил " , „Албатекс” ЕООД, които са с тенденция да разкриват допълнително работни места.

С производство на хляб и хлебни изделия са ангажирани 12 фирми, една фирма преработва и млечни продукти.

Отрасъл строителство в общината се представя от 20 броя частни фирми. Някои от тях са строителна компания "Валзах" ЕООД, сроителна компания СК "ВЕЛК" ООД, ЕТ"Емил Любомиров", "Кариера" ЕООД, ЕТ"Красимир Чипчиев - Розалия Чипчиева".

На територията на общината действат и няколко дървопреработващи фирми. С утвърден авторитет сред тях са - ЕТ "Зора - Митко Чаушев", "Рожен" ЕАД, ЕТ "Роси"

Дърводобивните и дървопреработващите фирми отчитат съществуваща не добра горска инфраструктура. С традиции е мебелното производство. Мебелните фирми произвеждат мебели и дограма с добро качество.

Банковото обслужване на територията на общината се осъществява от - офис на SG "Експресбанк" АД гр., офис на "Банка ДСК" ЕАД, Българска Пощенска банка, "Асет Интернешънал", Инвестбанк АД.

Застрахователните компании, открили свои клонове в община Златоград са: ЗПК "Орел", ЗПК "България", ДЗИ и "Евроинс".

 

ТУРИЗЪМ

Златоград е разположен в Родопа планина - на предела между нейната централна и източна част. Градът се намира в живописна долина. На около 300 км от столицата ни София и на 70 км от международния курортен център Пампорово и ски-център Чепеларе. От самия център на града започва река Върбица, образувана от сливането на Голяма река и Малка река. Непосредствено край него, по билата на южните му ридове, преминава съвременната българо-гръцка граница. Златоград е най-южният български град. Административен център е на едноименна община.

Златоградският етнокултурен ареал е обитаван от хилядолетия. Самият град има многовековна история. За древното начало и историческия развой свидетелстват многобройните археологически обекти и културни паметници, обгърнати от романтичната омая на фолклорните предания и традиции. До днес са съхранени над сто паметника на културата. От възрожденския период е запазен и възстановен най-големият компактен архитектурен резерват в Родопите. Традиционните къщи впечатляват не само със своята белота и кръгли комини, но и със своеобразното съчетание на архитектурните си елементи.

В традиционната духовна култура на Златоградския ареал е отразена богатата душевност на нейните създатели, като особено се откроява фолкрорът - в цялото му разнообразие.

Етнографският ареален комплекс - Златоград е уникален с динамичния показ на музейната експозиция е демонстрацията на традиционни трудови умения; с прилагания новаторски подход при експонирането на занаятчийските работилници; с разположението му всред квартал от архитектурни паметници на културата, обитавани целогодишно.

Етнографският ареален комплекс се намира в един от кварталите на Златоград, доскоро известен "Стария град" - разположен на южния бряг на река Върбица. Над сто сгради, главно жилищни са оцелели до наши дни. Жилищната златоградска сграда е уникална. Тя включва елементи от средногорската възрожденска и от близкия егейски бряг архитектура, с който златоградчани са били в тесни икономически връзки. Много от тях са работили в беломорските градове като занаятчии и търговци. Златоградските къщи са издигнати от камък, кирпич и дърво, най-често на три етажа. Кирпичените части са варосани с бяла вар, откъдето идва и едно от имената на града през Средните векове-Беловидово.

Един от 100-те национални туристически обекта. Архитектурен резерват, който за разлика от Етъра край Габрово, не е изкуствено създаден и е жив - в него продължават да живеят златоградчани. В комплекса могат да бъдат видяни историко-етнографска музейна експозиция, 6 традиционни занаятчийски работилници, валявица, тепавица и воденица. Постройките в резервата се отличават с белите си комини и белите си зидове около дворовете, откритите одъри, широките дъбови врати. Срещат се архитектурни елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с "врътки" за въжето и стрехи от едноулучени керемиди. Най-известните от тях са Хаджипанталеевата къща, Печевите къщи и Александрвоите къщи, както и Пачиловската къща.

 

Златоград е селище с богата култура и многовековна история. На територията му се намира най- старата църква в Родопите - "Успение Богородично" - построена през 1834 год. и килийното училище, поставило началото на просветно - образователното дело в Родопите. Тук е открит и най-стария писмен паметник от Родопското Възраждане - "Златоградски писмовник" /1852 г./ Характерен облик на града придава и архитектурния резерват. За българските етнографи, историци и филолози Златоград е средище на най- старите традиции на материалната култура и бита на нашия народ. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете, с откритите дворове, с широките дъбови врати.

Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазена природна среда, незасегната от негативните влияния на индустриализацията и урбанизацията превръщат еко- туризъм в един от приоритетите за развитие на общината.

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил