GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Одобрени проекти

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони“

   
Име на проекта: Рехабилитация на градския парк в град Златоград”
Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони  2007 – 2013 г., Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места”
Договор:   

Договор №21/322/00353 от 23.10.2009 г.

Размер на одобрената
финансова помощ:    
1 640 508 лева
Начало на проектните дейности:  23.10.2009 г.
Срок за извършване на
инвестицията:  
30 месеца
Бенефициент: Община Златоград
 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони“

   
Име на проекта:    „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград”   
Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места”
Договор:

Договор №21/322/00067 от 08.10.2010 г.

Размер на одобрената
финансова помощ:  
1 498 070 лева
Начало на проектните дейности: 08.10.2010 г.
Срок за извършване
на инвестицията:
30 месеца
Бенефициент:   Община Златоград
 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони“

   
Име на проекта:   „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”   
Обект:

1. Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен, с размер на одобрената финансова помощ 1 043 524 лв.
Договор №21/322/00792 от 23.12.2010 г.
2. Реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград, с размер на одобрената финансова помощ 3 016 372 лв.
Договор №21/322/00792 от 23.12.2010 г.

Финансираща програма:

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Договор:

Договор №21/322/00792 от 23.12.2010 г.

Общ размер на одобрената
финансова помощ:  
4 432 174 лева
Начало на проектните дейности: 23.12.2010 г.
Срок за извършване
на инвестицията:
30 месеца
Бенефициент:   Община Златоград
   

 

   
Име на проекта:  

Изграждане на Комуникационно
трасе гр.Златоград – ГП Златоград – Термес – Ксанти»

Финансираща програма:

Програма за европейско териториално
сътрудничество  Гърция – България
2007 – 2013 г.

Договор:   

Договор № В1.21.01/14.03.2011 г.

Размер на одобрената
финансова помощ:  

3 691 441 лв.

Начало на проектните дейности: 14.03.2011 г.
Срок за извършване
на инвестицията:
24 месеца
   

 


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

   
Име на проекта:  

„Изграждане на крайбрежна стена – корекция по левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”

Финансираща програма:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Договор: Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/028 от 01.06.2011г.
Размер на одобрената
финансова помощ:  

1 002 377.88 лева., като 5% е собствен принос

Начало на проектните дейности: 01.06.2011 г.
Срок за извършване
на инвестицията:
18 месеца
   

 

   
Име на проекта:  

«Многофункционална спортна площадка, запазване на съществуваща детска площадка и чешма, изграждане на кът за отдих»

Финансираща програма:

Наредба Н-1 от 02.08.2007 г. за условията и реда на подпомагане от МФВС на спортни дейности

Договор:

Договор № 23-00-70/23.12.2010

Размер на одобрената
финансова помощ:  

130 000 лв.

Начало на проектните дейности: 23.12.2010 г.
Срок за извършване
на инвестицията:
30.11.2011 г.
   

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил