GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Обществено обсъждане

 

 

Обществено обсъждане Дата на откриване Дата на приключване Коментари
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград 18.11.2020
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Златоград 05.11.2020
Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движение в гр. Златоград 21.10.2020 26.11.2020 Протокол от проведено обществено обсъждане
Обществено обсъждане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград 14.09.2020
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Златоград 25.08.2020
Обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.08.2020
Обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг 07.08.2020
Обществено обсъждане на Отчета за изпълението на бюджета на Община Златоград за 2019 г. 05.08.2020
Обществено обсъждане на проект на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград 21.07.2020 24.08.2020г. Протокол от проведено обществено обсъждане
Обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград 27.05.2020
Обществено обсъждане на проект Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 21.05.2020
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, приета с Решение № Ж 147/23.03.2016 г. ( в сила от 01.04.2016г.), изменена и допълнена с Решение № Ж 379/22.12.2016 г. ( в сила от 01.01.2017 г.), изменена с Решение № Ж 774/28.06.2018г. ( в сила от 01.07.2018 г.), изменена с Решение № Ж 1045/29.08.2019г. (в сила от 01.09.2019г.) 13.02.2020
Обществено обсъждане на проект на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград 28.01.2020
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2020г. 15.01.2020
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление на общинската собственост в Община Златоград през 2020г. 11.12.2019
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2019
Обществено обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 05.12.2019
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2020г. 25.11.2019
Обществено обсъждане на Отчета за изпълението на бюджета на Община Златоград за 2018 г. 01.07.2019
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2019г. 07.01.2019 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2019г. 14.12.2018 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград 20.11.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2019г. 19.11.2018 27.12.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за Общ устройствен план на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 13.09.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.12.2017г. 30.08.2018 10.09.2018г.

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил