GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Златоград

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в „Центъра за информационно обслужване“ в Общинска администрация Златоград, и на електронна поща на email: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

 • Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в панел Профил на купувача.
 • Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в панел Обществено обсъждане и подпанел Проекти на Наредби
 • Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Златоград съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в панел Бюджет и отчет.
 • Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в панели Обяви, Търгове, Конкурси
 • Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в панел Стратегически документи.
 • Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в подпанел Заповеди на Кмета на Община Златоград.
 • Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Златоград, е публикувана в панел Регистри.
 • Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в панел Местни данъци и такси
 • Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Златоград е публикувана в панел Административни услуги
 • Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в панел Устройство на територията.
 • Въпроси към кмета на община Златоград и неговия екип може да се задават писмено по пощата, писмено в „Центъра за информационно обслужване“ в Общинска администрация Златоград, по електронен път чрез Кутия за мнения, предложения и препоръки или на email: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.
 • Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Златоград, са публикувани в панел Администрация.
 • Декларациите и регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са публикувани в панел Администрация, подпанел Декларации по Закона за конфликт на интереси
 • Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 • В панел Администрация, подпанел Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Златоград и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
 • Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Златоград е публикувана в панел Общински съвет.
 • Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет, подпанел Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 • Информация за туристическите обекти на територията на Община Златоград, места за настаняване, места за хранене, развлечения, атракции и др. е публикувана в панел Спорт и туризъм.

Повече информация за връзка с Община Златоград може да получите в панел Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в панел Ръководство, подпанел Кметове и кметски наместници.

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил