GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2018 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Бюджет на Община Златоград за 2018г. 07-02-2018
2. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2018 г. 07-02-2018
3. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Златоград за 2018 г. 07-02-2018
4. Инвестиционна програма за капиталовите разходи на Община Златоград за 2018 г. 07-02-2018
5. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2018г. 20-02-2018
6. Заповед № 65 от 27.02.2018 г. 08-03-2018
7. Заповед № 66 от 27.02.2018 г. 08-03-2018
8. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №65 от 27.02.2018г. на Кмета на Община Златоград 08-03-2018
9. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №66 от 27.02.2018г. на Кмета на Община Златоград 08-03-2018
10. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2018г. 26-03-2018
11. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС и сборни оборотни ведомости на Община Златоград към 31.03.2018г. 15-05-2018
12. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2018г. на Община Златоград 15-05-2018
13. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2018г. на Община Златоград 26-07-2018
14. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, сборни оборотни ведомости на Община Златоград към 30.06.2018г. 26-07-2018
15. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2018г. на Община Златоград 13-08-2018
16. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 30.09.2018г. 10-10-2018
17. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2018г. на Община Златоград и сборни оборотни ведомости към 30.09.2018г. на Община Златоград 01-11-2018
18. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2018г. на Община Златоград 12-11-2018
19. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2018г. на Община Златоград 17-01-2019
20. Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2018г. на Община Златоград 17-01-2019
21. Окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2018г. и сборни оборотни ведомости 27-02-2019
22. Одитен доклад на Годишен финансов отчет на Община Златоград за 2018г. 12-08-2019

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил