GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2015 г.

 

 

Относно
1. Проект на Бюджет 2015 г.
2. Годишни цели, задачи и приоритети на Бюджет 2015 г.
3. Бюджет за 2015 г.
4. Приложения към Бюджет 2015 г.
5. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2015 г.
6. Разпределение на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена по компоненти на формулата, утвърдена със заповед №75 от 26.02.2014г. на кмета на община Златоград
7. Баланс на Община Златоград към 30.06.2015г.
8. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2015г.
9. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2015г.
10. Баланс на Община Златоград към 30.09.2015г.
11. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от европейския съюз на Община Златоград към 31.12.2015 г.
12. Приложения №1,2 и 3 към Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от европейския съюз на Община Златоград към 31.12.2015 г.
13. Отчет на състоянието на общинския дълг на Община Златоград към 31.12.2015 г.
14. Баланс на Община Златоград към 31.12.2015г.
15. Одитно становище на Сметна палата на Годишния финансов отчет за 2015г. на Община Златоград
16. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Златоград към 31.12.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил