GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2014 г.

 

 

Относно
1. Годишни цели, задачи и приоритети на Бюджет 2014 г.
2. Проект на Бюджет 2014 г.
3. Бюджет за 2014 г.
4. Приложения към Бюджет 2014 г.
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Златоград за 2014 г.
6. Разпределение на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена по компоненти на формулата, утвърдена със заповед №60 от 28.02.2014г. на кмета на община Златоград(качено: 10.3.2014 г.)
7. Бюджет за 2014 г. на ЦДГ "РАДОСТ" гр.Златоград
8. Бюджет за 2014 г. на ЦДГ "Снежанка" гр.Златоград
9. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за м.01.2014 г.
10. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за м.03.2014 г.
11. Бюджет за 2014 г. на ЦДГ "Щастливо детство" с.Старцево
12. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2014 г.
13. Бюджет с тримесечно разпределение за 2014 финансова година за местни дейности на ЦДГ "Щастливо детство" с.Старцево
14. Баланс на Община Златоград към 30.06.2014г.
15. Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2014г.
16. Баланс на Община Златоград към 30.09.2014г.
17. Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2014г.
18. Сборен баланс на Община Златоград към 31.12.2014г.
19. Сборен отчет на Бюджет 2014 и отчети за сметките за средствата от ЕС към 31.12.2014г.
20. Обяснителна записка-Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2014 г. и отчет на състоянието на общинския дълг за 2014г.
21. Отчет на Бюджет 2014
22. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейски съюз на Община Златоград към 31.12.2014г.
23. Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014г. на Община Златоград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил