GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2013 г.

 

 

Относно
1. Бюджет за 2013 г.
2. Приложения към Бюджет 2013 г.
3. Разпределение на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена по компоненти на формулата, утвърдена със заповед №80 от 26.02.2013г. на кмета на община Златоград
4. Информация за изпълнение на бюджета на Община Златоград към 31.03.2013 г.
5. Информация за изпълнение на бюджета на Община Златоград към 30.09.2013 г.
6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2013г.
7. Състояние на общинския дълг на Община Златоград към 31.12.2013г.
8. Отчет на извънбюджетните сметки и фондове на Община Златоград за 2013г.
9. Доклад за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2013 г.
10. Баланс на Община Златоград към 31.12.2013г.
11. Одитен доклад на сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Златоград за 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил