GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2011 г.

 

 

Относно
1. Бюджет за 2011 г.
2. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти
3. Разпределение на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулата утвърдена със заповед № 56 от 23.02.2011 г. на кмета на Община Златоград
4. Информация относно изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.
5. Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2011г.
6. Отчет на бюджета за 2011 г. и информация
7. Приложения към отчета на бюджета за 2011 г.
8. Баланс на община Златоград към 31.12.2011 г.
9. Баланси на второстепенни разпоредители за 2011 г.
10. Извън бюджетни сметки и фондове
11. Извън бюджетни сметки и фондове - код 98
12. Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Златоград за 2011г.
13. Отчет разходи
14. Отчет приходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил