GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Местна дейност "Чистота"

 

 

Описание
1. План сметка за ТБО за 2016г.

Приложение № 1 - План-сметка на разходите за събиране, транспортиране на битовите и разделно събирани отпадъзи, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година

Приложение № 2 - План-сметка по населени места на разходите за събиране, транспортиране на битовите и разделно събирани отпадъзи, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година

Приложение № 3 - Отчет на план сметката за разходите за 2015 година

Приложение № 4 - Прогноза за облог на такса за битови отпадъци за 2016 година
2. План сметка за ТБО за 2015г.

Приложение № 1 - План-сметка на разходите за събиране, транспортиране на битовите и разделно събирани отпадъзи, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 година

Приложение № 2 - План-сметка по населени места на разходите за събиране, транспортиране на битовите и разделно събирани отпадъзи, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 година
3. План сметка за ТБО за 2014г.
4. План сметка за ТБО за 2013г.

Приложение № 1 - План-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 година

Приложение № 2 - План-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 година по населени места

Приложение № 3 - Справка за очакваните постъпления от такса за битови отпадъци за 2013 година
5. План сметка за ТБО за 2012г.
6. План сметка за ТБО за 2011г.
7. План сметка за ТБО за 2010г.

Отчет на План сметка за ТБО за 2010г.
8. План сметка за ТБО за 2009г.
9. План сметка за ТБО за 2008г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил