GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Планове на Община Златоград

 

 

Име на документ
1. План за развитие на община Златоград за периода 2005 - 2013 г.
2. Общински план за младежта на община Златоград (2010 - 2014 г.)
3. Oбщински план за развитие 2014-2020 година на Oбщина Златоград
4. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград
5. План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Златоград 2015 – 2020 г. и годишни отчети

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил