GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Защита на потребителите

 

ИНФОРМАЦИЯ
относно прилагане на Закона за защита на потребителите
на територията на община Златоград

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинската администрация играе съществена роля в защитата на правата и интересите на потребителите, живеещи и пазаруващи на територията на общината. Общинската власт е най-близо до хората и особено в малките общини, където няма местни звена на централните ведомства, общината е мястото, където гражданите търсят съвет и авторитетна закрила.
Бих искал да ви информирам, че в община Златоград функционира Звено за защита на потребителите, което консултира потребителите на територията на община Златоград относно правата им по Закона за защита на потребителите и осъществява контрол по глава втора, глава четвърта – раздел III и глава пета – раздели  II и III от Закона за защита на потребителите.
Функциите на Звеното за защита на потребителите на територията на община Златоград са свързани с дейности в следните направления:

 • Контрол по спазване изискването към търговците да предоставят на потребителите информация за стоките и услугите

Търговците са длъжни да предоставят на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, която включва:

 • всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя;
 • цена, количество, начин на плащане;
 • опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата;
 • условия и срок на гаранцията;
 • срок на годност.

Търговците са длъжни да предоставят на потребителя информацията за стоките или услугата в писмена форма, задължително на български език, като информацията трябва да бъде вярна, пълна и разбираема.
Търговците трябва предварително да информират потребителя, когато предлагат употребявани стоки, стоки с намалени цени и стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава опасност за живота и здравето на потребителите.
Всеки търговец предварително поставя на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена, която трябва да бъде недвусмислена, лесно разбираема, ясно и четливо изписана и да не въвежда потребителя в заблуждение. Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове.  Търговци, които предлагат услуги са длъжни да обозначат продажните цени на предлаганите услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. Допустимо е изготвянето на ценоразпис във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й. Цените на услугите в ценоразписа трябва да бъдат на български език, да са недвусмислени, лесни за четене и разбиране.

 • Консултиране на потребителите при предявяване на рекламации в случай на несъответствие на стоката или услугата с договореното

Потребителите имат право да предявят рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното. Рекламациите се предявяват пред търговеца или пред упълномощено от него лице устно или писмено, като задължително се прилагат документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни след откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Търговците са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

 • Консултиране на потребителите и предоставяне на обща информация и съвети по прилагане на Закона за защита на потребителите

Наред със специализирания държавен орган Комисията за защита на потребителите, общинската администрация е контролен орган по част от Закона за защита на потребителите. Звеното за защита на потребителите в общинска администрация Златоград осъществява контрол в търговските обекти на територията на общината по спазване на нормите, осигуряващи правото на информация на потребителите. Длъжностните лица от Звеното за защита на потребителите имат право да  дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона  на територията на общината, както и да съставят актове за установяване на  административни нарушения от търговците.

 • Приемане на сигнали и координиращи функции по прилагане разпоредбите на Закона за защита на потребителите

Потребители,  чиито права са засегнати, могат да се обръщат към Звеното за защита на потребителите в община Златоград. Звеното може да организира проверка по постъпилия сигнал, а също така да изиска проверка от компетентни органи или да отнесе сигнала към Комисията за защита на потребителите за  становище.
Разбира се не винаги споровете между потребителя и търговеца могат да бъдат решени по задължителен за страните начин, но доброто познаване на потребителското законодателство би могло да бъде неоценимо при осъществяване на диалог между потребителя и търговеца, при който и двете страни да стигнат до взаимно приемлив компромис.

Сигнали за нарушаване разпоредбите на Закона за защита на потребителя на територията на община Златоград могат да се подават по следния начин:

 • писмено в деловодството на общинска администрация Златоград;
 • на тел.: 03071/25 53; 03071/25 51 – всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.
 • в кутията за жалби и сигнали по Закона за защита на потребителите на партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград;
 • на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 14, Регионално звено към Комисията за защита на потребителя или на тел.: 0301/6 21 35;
 • на електронната страница на Комисията за защита на потребителите: www.kzp.bg

Приложение:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил