GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2020 г.

« Назад

 

Описание Дата на публикуване
1. Заповед № 1 от 02.01.2020 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП по заявление от Електроразпределение Юг ЕАД 06.02.2020г.
2. Заповед № 2 от 02.01.2020 г. - одобряване на проект за изменение на ПУП по заявление от Мария Хекимова 06.02.2020г.
3. Заповед № 3 от 02.01.2020 г. - одобряване на проект за изменение на ПУП по заявление от Крум Аврадалиев 06.02.2020г.
4. Заповед № 4 от 02.01.2020 г. - одобряване на проект за изменение на ПУП по заявление от Юри Алендаров 06.02.2020г.
5. Заповед № 5 от 03.01.2020 г. – допълване на Заповед № 30 / 23.01.2015 г., с адрес гр. Златоград, ул. „Прогрес“ 06.02.2020г.
6. Заповед № 6 от 07.01.2020 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 474 / 13.12.2019 г. 06.02.2020г.
7. Заповед № 7 от 07.01.2020 г. – назначаване на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Златоград 06.02.2020г.
8. Заповед № 10 от 10.01.2020 г. – определяне на работна група да обсъди и разработи формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между детските градини от общината 06.02.2020г.
9. Заповед № 11 от 10.01.2020 г. - определяне на работна група да обсъди и разработи формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между училищата от общината 06.02.2020г.
10. Решение № 12 от 10.01.2020 г. – обявяване класирането на участник в обществена поръчка, открита с Решение № 474 / 13.12.2019 г. 06.02.2020г.
11. Заповед № 13 от 10.01.2020 г. – полагане на извънреден труд от служители на 11.01.2020 г. 06.02.2020г.
12. Заповед № 14 от 10.01.2020 г. - полагане на извънреден труд от служители на 11.01.2020 г. и на 12.01.2020 г. 06.02.2020г.
13. Решение № 15 от 14.01.2020 г. – откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Златоград – по 6 обособени позиции“ 06.02.2020г.
14. Заповед № 16 от 14.01.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Лоби бар „Аква хотел Златоград“ 06.02.2020г.
15. Заповед № 17 от 17.01.2020 г. – полагане на извънреден труд от служители на 19.01.2020 г. 06.02.2020г.
16. Заповед № 18 от 17.01.2020 г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Семеен хотел „Александър“ 06.02.2020г.
17. Заповед № 19 от 17.01.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Механа „Здравец“ 06.02.2020г.
18. Заповед № 20 от 20.01.2020 г. – определяне на комисия да разпредели предвидената годишна субсидия, за всяко читалище в общината 06.02.2020г.
19. Решение № 21 от 21.01.2020 г. – одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в обхвата на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по 6 обособени позиции“ 06.02.2020г.
20. Заповед № 22 от 22.01.2020 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Севдалин Камберов 06.02.2020г.
21. Заповед № 23 от 22.01.2020 г. – одобряване на проект за ПУП – ПРЗ по молба от Вельо Семков 06.02.2020г.
22. Заповед № 24 от 24.01.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Кафе – аперитив „АПК“ 06.02.2020г.
23. Заповед № 25 от 29.01.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват контрол върху изпълнение на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители 06.02.2020г.
24. Заповед № 26 от 29.01.2020 г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Кафе – аперитив „Дуко“ 06.02.2020г.
25. Заповед № 27 от 30.01.2020 г. – удължаване срока на работа на комисия, назначена със Заповед № 434 от 20.11.2019 г. 06.02.2020г.
26. Заповед № 28 от 30.01.2020 г. – одобряване на допълнение и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река 06.02.2020г.
27. Заповед № 29 от 30.01.2020 г. – определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности по здравеопазването в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти 06.02.2020г.
28. Заповед № 30 от 31.01.2020 г. – учредяване право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване на Шивашки цех в ПИ 31111.33.114 06.02.2020г.
29. Заповед № 31 от 31.01.2020 г. – разпределяне на субсидията за читалищата на територията на Община Златоград за 2020 г. 06.02.2020г.
30. Заповед № 32 от 31.01.2020 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд от дежурните към Община Златоград за месец януари 2020 г. 06.02.2020г.
31. Заповед № 33 от 05.02.2020 г. – допълване на Заповед № 30 от 23.01.2015 г. с адрес: с. Старцево, ул. „ Беловидово“ № 19 06.03.2020г.
32. Заповед № 34 от 05.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-аперитив „Деси“ 06.03.2020г.
33. Заповед № 35 от 05.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Апартаменти за гости „Стария град“ 06.03.2020г.
34. Заповед № 36 от 05.02.2020 г. – определяне на комисия да извърши проверка за спазване условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ 06.03.2020г.
35. Заповед № 37 от 07.02.2020 г. – утвърждаване правила за определяне работните заплати на директорите на детските градини и ЦПЛР на територията на Община Златоград за 2020 г. 06.03.2020г.
36. Заповед № 38 от 07.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Стаи за гости „Бялата къща“ 06.03.2020г.
37. Заповед № 39 от 07.02.2020 г. – назначаване на комисия за определяне размера на обезщетения по подадени заявления 06.03.2020г.
38. Заповед № 40 от 11.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-аперитив „Ани“ 06.03.2020г.
39. Заповед № 41 от 11.02.2020 г. – определяне на категория на туристически обект: Семеен хотел „Флора“ 06.03.2020г.
40. Заповед № 42 от 11.02.2020 г. – одобряване на проект за ПУП-ПРЗ по заявление от Радослав Юрчиев и Радостина Юрчиева 06.03.2020г.
41. Заповед № 43 от 11.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-аперитив „ Бялата къща“ 06.03.2020г.
42. Заповед № 44 от 12.02.2020 г. – определяне на Идар Вунцов за изготвяне и подаване на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол в Община Златоград 06.03.2020г.
43. Заповед № 45 от 12.02.2020 г. – определяне на Елмира Угорлиева – Пехливанова, да подписва входяща и изходяща кореспонденция, както и цялата документация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 06.03.2020г.
44. Заповед № 46 от 17.02.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да организират почистване на замърсени площи с отпадъци 06.03.2020г.
45. Заповед № 47 от 19.02.2020 г. – забраняване пашата на селскостопански животни в горски територии 06.03.2020г.
46. Заповед № 48 от 19.02.2020 г. – свикване на заседание на Общинската епизоотична комисия 06.03.2020г.
47. Заповед № 49 от 19.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Кафе- аперитив „Роси“ 06.03.2020г.
48. Заповед № 50 от 19.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-аперитив „Ориент“ 06.03.2020г.
49. Заповед № 51 от 20.02.2020 г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 06.03.2020г.
50. Заповед № 52 от 20.02.2020 г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот (лекарски кабинет № 1) 06.03.2020г.
51. Заповед № 53 от 20.02.2020 г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – земеделска земя 06.03.2020г.
52. Заповед № 54 от 24.02.2020 г. – предоставяне на достъп до обществена информация 06.03.2020г.
53. Заповед № 55 от 24.02.2020 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 15 / 14.01.2020 г 06.03.2020г.
54. Заповед № 56 от 24.02.2020 г. – създаване на Комисия за детето на територията на Община Златоград 06.03.2020г.
55. Заповед № 57 от 24.02.2020 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП по заявление от Електроразпределение Юг ЕАД 06.03.2020г.
56. Заповед № 58 от 25.02.2020 г. – полагане на извънреден труд от екипа на дейност „Чистота“ на 03.03.2020 г. 06.03.2020г.
57. Заповед № 59 от 27.02.2020 г. – затваряне за движение на част от улици на 03 март 2020 г. 06.03.2020г.
58. Заповед № 60 от 27.02.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Къща за гости „Родопчанка“ 06.03.2020г.
59. Решение № 63 от 27.02.2020 г. – решение за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 393 от 15.10.2019 г 06.03.2020г.
60. Заповед № 64 от 27.02.2020 г. – предоставяне на достъп до обществена информация 06.03.2020г.
61. Заповед № 65 от 28.02.2020 г. – комисия да извърши оглед на недвижимите имоти собственост на Община Златоград 06.03.2020г.
62. Заповед № 66 от 28.02.2020 г. – изплащане на допълнителни възнаграждение за нощен труд от дежурните, месец февруари 2020 г. 06.03.2020г.
63. Заповед 67 от 02.03.2020 г. 03.04.2020г.
64. Заповед 68 от 02.03.2020 г. 03.04.2020г.
65. Заповед 69 от 04.03.2020 г. 03.04.2020г.
66. Заповед 70 от 04.03.2020 г. 03.04.2020г.
67. Заповед 71 от 06.03.2020 г. 03.04.2020г.
68. Заповед 72 от 06.03.2020 г. 03.04.2020г.
69. Заповед 73 от 06.03.2020 г. 03.04.2020г.
70. Заповед 74 от 09.03.2020 г. 03.04.2020г.
71. Заповед 75 от 10.03.2020 г. 03.04.2020г.
72. Заповед 76 от 10.03.2020 г. 03.04.2020г.
73. Заповед 77 от 12.03.2020 г. 03.04.2020г.
74. Заповед 78 от 12.03.2020 г. 03.04.2020г.
75. Заповед 79 от 12.03.2020 г. 03.04.2020г.
76. Заповед 80 от 12.03.2020 г. 03.04.2020г.
77. Заповед 81 от 12.03.2020 г. 03.04.2020г.
78. Заповед 82 от 13.03.2020 г. 03.04.2020г.
79. Заповед 83 от 13.03.2020г. 03.04.2020г.
80. Заповед 84 от 16.03.2020 г. 03.04.2020г.
81. Заповед 85 от 16.03.2020 г. 03.04.2020г.
82. Заповед 86 от 16.03.2020 г. 03.04.2020г.
83. Заповед 87 от 16.03.2020 г. 03.04.2020г.
84. Заповед 88 от 18.03.2020 г. 03.04.2020г.
85. Заповед 89 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
86. Заповед 90 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
87. Заповед 91 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
88. Заповед 92 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
89. Заповед 93 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
90. Заповед 94 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
91. Заповед 95 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
92. Заповед 96 от 19.03.2020 г. 03.04.2020г.
93. Заповед 97 от 20.03.2020 г. 03.04.2020г.
94. Заповед 98 от 20.03.2020 г. 03.04.2020г.
95. Заповед 99 от 26.03.2020 г. 03.04.2020г.
96. Заповед 100 от 30.03.2020 г. 03.04.2020г.
97. Заповед 101 от 30.03.2020 г. 03.04.2020г.
98. Заповед 106 от 01.04.2020 г. – определяне на комисия за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 05.05.2020г.
99. Заповед 107 от 02.04.2020 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Снекбар „Ню Йорк“ 05.05.2020г.
100. Заповед 108 от 03.04.2020 г. – определяне на Венета Вълчева за спечелил публично оповестен търг с явнно наддаване, за отдаване под наем на общински имот – земеделска земя 05.05.2020г.
101. Заповед 109 от 03.04.2020 г. – задължителен дезинфекционен пропускателен режим на входните точки на Община Златоград 05.05.2020г.
102. Заповед 110 от 03.04.2020 г. – определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк гр. Златоград 05.05.2020г.
103. Заповед 111 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Старцево 05.05.2020г.
104. Заповед 112 от 03.04.2020 г. – определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Долен 05.05.2020г.
105. Заповед 113 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Ерма река 05.05.2020г.
106. Заповед 114 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Аламовци 05.05.2020г.
107. Заповед 115 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Страшимир 05.05.2020г.
108. Заповед 116 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Цацаровци 05.05.2020г.
109. Заповед 117 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Пресока 05.05.2020г.
110. Заповед 118 от 03.04.2020 г. - определяне на длъжностни лица, отговорни за управлението и поддържането на Гробищен парк с. Кушла 05.05.2020г.
111. Заповед 119 от 06.04.2020 г. – учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на подпорна стена 05.05.2020г.
112. Заповед 121 от 07.04.2020 г. – допълване на Устройствения правилник на Община Златоград 05.05.2020г.
113. Заповед 122 от 07.04.2020 г. – допълване на Заповед 109 от 03.04.2020 г. 05.05.2020г.
114. Заповед 123 от 13.04.2020 г. – определяне на Ангел Белев за спечелил конкурса за отдаване под наем на лекарски кабинет 05.05.2020г.
115. Заповед 124 от 14.04.2020 г. – определяне категория Две звезди на туристически обект: Лоби бар „Аква хотел Златоград“ 05.05.2020г.
116. Заповед 125 от 15.04.2020 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“ на 18.04.2020 г. и 20.04.2020 г. 05.05.2020г.
117. Заповед 126 от 15.04.2020 г. – определяне на екип за управление на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 3“ 05.05.2020г.
118. Заповед 127 от 16.04.2020 г. – удължаване срока на Временно удостоверение № 21 / 17.01.2020 г. на туристически обект: Семеен хотел „Александър“ 05.05.2020г.
119. Заповед 128 от 16.04.2020 г. - удължаване срока на Временно удостоверение № 22 / 17.01.2020 г. на туристически обект: Механа „Здравец“ 05.05.2020г.
120. Заповед 129 от 21.04.2020 г. – назначаване на комисия за разглеждане на експертна оценка по заявления от Венета Вълчева и Веско Вълчев 05.05.2020г.
121. Заповед 130 от 21.04.2020 г. – администриране на постъпили молби за отсичане на дървета в землището на гр. Златоград да се извършва от Саймант Чаушев 05.05.2020г.
122. Заповед 131 от 22.04.2020 г. – Саймант Чаушев да участва в комисия за извършване на проверки на животновъдни обекти - лични стопанства 05.05.2020г.
123. Заповед 132 от 22.04.2020 г. – назначаване на комисия, с постоянен характер, за определяне на потребители на социалната услуга „Топъл обяд“ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Златоград“ 05.05.2020г.
124. Заповед 133 от 22.04.2020 г. – прекратяване наемното правоотношение по договор № 229 от 19.12.2016 г. с ЕТ „Рак -41 – Ради Крушков“ 05.05.2020г.
125. Заповед 134 от 24.04.2020 г. – удължаване срока на Временно удостоверение № 23 / 24.01.2020 г. на туристически обект: Кафе-аперитив „АПК“ 05.05.2020г.
126. Заповед 135 от 28.04.2020 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд от дежурните към Община Златоград, за месец април 2020 г. 05.05.2020г.
127. Заповед 136 от 28.04.2020 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР, по заявление от Стефан Николов 05.05.2020г.
128. Заповед 137 от 28.04.2020 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП –ПР , по заявление от Севдалин Кормов и Райчо Кормов 05.05.2020г.
129. Заповед 138 от 29.04.2020 г. – удължаване срока на Временно удостоверение № 24 / 29.01.2020 г. на туристически обект: Кафе-аперитив „Дуко“ 05.05.2020г.
130. Заповед 139 от 30.04.2020 г. – полагане на извънреден труд от служите в Община Златоград на 01.05.2020 г. 05.05.2020г.
131. Заповед 140 от 30.04.2020 г. – удължаване срока на работа на комисия, назначена със Заповед № 55 от 24.02.2020 г. 05.05.2020г.
132. Заповед 141 от 30.04.2020 г. – предоставяне на достъп до обществена информация 05.05.2020г.
133. Заповед 142 от 04.05.2020 г. 04.06.2020г.
134. Заповед 143 от 04.05.2020 г. 04.06.2020г.
135. Заповед 144 от 04.05.2020 г. 04.06.2020г.
136. Заповед 145 от 05.05.2020 г. 04.06.2020г.
137. Заповед 146 от 05.05.2020 г. 04.06.2020г.
138. Заповед 147 от 05.05.2020 г. 04.06.2020г.
139. Заповед 148 от 05.05.2020 г. 04.06.2020г.
140. Заповед 149 от 07.05.2020 г. 04.06.2020г.
141. Заповед 150 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
142. Заповед 151 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
143. Заповед 152 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
144. Заповед 153 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
145. Заповед 154 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
146. Заповед 155 от 08.05.2020 г. 04.06.2020г.
147. Заповед 158 от 11.05.2020 г. 04.06.2020г.
148. Заповед 159 от 12.05.2020 г. 04.06.2020г.
149. Заповед 160 от 12.05.2020 г. 04.06.2020г.
150. Заповед 161 от 12.05.2020 г. 04.06.2020г.
151. Заповед 162 от 13.05.2020 г. 04.06.2020г.
152. Заповед 163 от 13.05.2020 г. 04.06.2020г.
153. Заповед 164 от 13.05.2020 г. 04.06.2020г.
154. Заповед 165 от 14.05.2020 г. 04.06.2020г.
155. Заповед 166 от 18.05.2020 г. 04.06.2020г.
156. Заповед 167 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
157. Заповед 168 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
158. Заповед 169 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
159. Заповед 170 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
160. Заповед 171 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
161. Заповед 172 от 19.05.2020 г. 04.06.2020г.
162. Заповед 173 от 20.05.2020 г. 04.06.2020г.
163. Заповед 174 от 20.05.2020 г. 04.06.2020г.
164. Заповед 175 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
165. Заповед 176 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
166. Заповед 177 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
167. Заповед 178 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
168. Заповед 179 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
169. Заповед 180 от 21.05.2020 г. 04.06.2020г.
170. Заповед 181 от 22.05.2020 г. 04.06.2020г.
171. Заповед 182 от 22.05.2020 г. 04.06.2020г.
172. Заповед 183 от 22.05.2020 г. 04.06.2020г.
173. Заповед 184 от 22.05.2020 г. 04.06.2020г.
174. Заповед 185 от 22.05.2020 г. 04.06.2020г.
175. Заповед 186 от 27.05.2020 г. 04.06.2020г.
176. Заповед 187 от 28.05.2020 г. 04.06.2020г.
177. Заповед 188 от 29.05.2020 г. 04.06.2020г.
178. Заповед 189 от 29.05.2020 г. 04.06.2020г.
179. Заповед 190 от 29.05.2020 г. 04.06.2020г.
180. Заповед 191 от 29.05.2020 г. 04.06.2020г.
181. Заповед 192 от 03.06.2020 г. – определяне на комисия за достъп до запечатано помещение 06.07.2020г.
182. Заповед 193 от 03.06.2020 г. – предоставяне на достъп до обществена информация 06.07.2020г.
183. Заповед 194 от 03.06.2020 г. - заместване на кмета от Елмира Угорлиева Пехливанова за периода от 04.06.2020 г. до 09.06.2020 г. 06.07.2020г.
184. Заповед 195 от 03.06.2020 г. - възлагане на Елмира Угорлиева – Пехливанова, за периода от 04.06.2020 г. до 09.06.2020 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършване на плащане 06.07.2020г.
185. Заповед 196 от 04.06.2020 г. – разрешаване на Магда Кюлевчиева да ползва булстат и електронната поща на Община Златоград за получаване на Удостоверение за Квалифициран електронен подпис 06.07.2020г.
186. Заповед 197 от 05.06.2020 г. – утвърждаване на временна норма за разход на гориво на служебен автомобил 06.07.2020г.
187. Решение 198 от 05.06.2020 г. – отстраняване от участие в процедура, открита с Решение 15 от 14.01.2020 г., на участници 06.07.2020г.
188. Заповед 199 от 10.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Снекбар „Дуко“ 06.07.2020г.
189. Заповед 200 от 10. 06. 2020 г. – определяне категория на туристически обект: Кафе-аперитив „Русалка“ 06.07.2020г.
190. Заповед 201 от 10.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Снекбар „Амиго I” 06.07.2020г.
191. Заповед 202 от 10.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Бистро „Coffee land“ 06.07.2020г.
192. Заповед 203 от 10.06.2020 г. – учредяване право на прокарване 06.07.2020г.
193. Решение 205 от 12.06.2020 г. – откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2020 – 2021 г. и 2021 – 2022 г. – по обособени позиции“ 06.07.2020г.
194. Заповед 206 от 12.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Хотел „Аква хотел Златоград“ 06.07.2020г.
195. Заповед 207 от 12. 06. 2020 г. – определяне на отговорно лице за експлоатацията на служебен автомобил Мерцедес 06.07.2020г.
196. Заповед 208 от 16.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Кафе-аперитив „Ради – ДМ“ 06.07.2020г.
197. Заповед 209 от 16.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Кафе-аперитив „Родопско кътче“ 06.07.2020г.
198. Заповед 210 от 16.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Бистро „При Къдрин“ 06.07.2020г.
199. Заповед 211 от 16.06.2020 г. – определяне категория на туристически обект: Къща за гости „Албена“ № 35 06.07.2020г.
200. Заповед 212 от 17.06.2020 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР, по заявление от Юрий Златанов и Захари Златанов 06.07.2020г.
201. Заповед 213 от 17.06.2020 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Екатерина Бояджиева 06.07.2020г.
202. Заповед 214 от 17.06.2020 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР, по заявление от Михаил Керменов 06.07.2020г.
203. Заповед 215 от 17.06.2020 г. – учредяване на Митко Анушев право на пристрояване за изграждане на пристройка 06.07.2020г.
204. Заповед 216 от 17.06.2020 г. – възлагане изпълнението на функциите по ЗУТ, по заявление от „Миладом“ ООД 06.07.2020г.
205. Заповед 217 от 17.06.2020 г. - заместване на кмета от Елмира Угорлиева Пехливанова на 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
206. Заповед 218 от 17.06.2020 г. - възлагане на Елмира Угорлиева – Пехливанова, за 18.06.2020 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършване на плащане 06.07.2020г.
207. Заповед 219 от 18.06.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР, по договор 106 от 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
208. Заповед 220 от 18.06.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР, по договор 107 от 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
209. Заповед 221 от 18.06.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР, по договор 108 от 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
210. Заповед 222 от 18.06.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР, по договор 109 от 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
211. Заповед 223 от 18.06.2020 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР, по договор 110 от 18.06.2020 г. 06.07.2020г.
212. Заповед 224 от 19.06.2020 г. – предоставяне на достъп до обществена информация 06.07.2020г.
213. Заповед 225 от 19.06.2020 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект: Бистро „Албо“ 06.07.2020г.
214. Заповед 226 от 23.06.2020 г. – определяне на комисия, която да извърши проверка на финансовото състояние, касовата и складова наличност в детска градина „Радост“ гр. Златоград 06.07.2020г.
215. Заповед 227 от 23.06.2020 г. – заместване на кмета от Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода от 24.06.2020 г. до 26.06.2020 г. 06.07.2020г.
216. Заповед 228 от 23.06.2020 г. – възлагане на Елмира Угорлиева-Пехливанова, за периода от 24.06.2020 г. до 26.06.2020 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършване на плащане 06.07.2020г.
217. Заповед 229 ot 26.06.2020 г. – заседание на Общинската епизоотична комисия 06.07.2020г.
218. Заповед 230 от 30.06.2020 г. – определяне на категория на туристически обект: Бистро „При Къдрин“ 06.07.2020г.
219. Заповед 231 от 30.06.2020 г. – определяне на категория на туристически обект: Къща за гости „Родопчани“ 06.07.2020г.
220. Заповед 232 от 30.06.2020 г. – допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Долен 06.07.2020г.
221. Заповед 237 от 30.06.2020 г. – определяне на спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 06.07.2020г.
222. Заповед 238 от 30.06.2020 г. – определяне на разрешените за къпане места 06.07.2020г.
223. Заповед 239 от 30.06.2020 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд от дежурните за м юни 2020 г 06.07.2020г.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил