GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2019 г.

« Назад

 

Описание Дата на публикуване
1. Заповед № 1 от 02.01.2019г. – определям длъжностни лица, които да осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители
2. Заповед № 2 от 07.01.2019г. – учредявам на „Електроразпределение Юг“ ЕАД право да се прокара отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура за обект „ Външно електрозахранване на Кафе – бар в УПИ XII, кв. 22 по ПУП на с. Старцево“
3. Заповед № 4 от 10.01.2019г. – определям категория „Една звезда“ на туристически обект: Заведение за бързо хранене „Гранде Дюнер“
4. Заповед № 5 от 10.01.2019г. – определям категория „Две звезди“ на туристически обект: Стаи за гости „Дани“
5. Заповед № 6 от 10.01.2019г. – определям работна група да обсъди и разработи формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между училищата от Община Златоград
6. Заповед № 7 от 10.01.2019г. – определям работна група да обсъди и разработи формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между детските градини от Община Златоград
7. Заповед № 8 от 11.01.2019г. – възлагам на длъжностни лица да организират среща – допитване с жители на село Старцево, относно осигуряване на нови гробищни места и благоустрояване на гробище с. Старцево
8. Заповед № 9 от 14.01.2019г. – определям „Емил 616“ ЕООД, за спечелил конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
9. Заповед № 10 от 14.01.2019г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
10. Заповед № 11 от 14.01.2019г. – определям Елмира Угорлиева – Пехливанова, да подписва входяща и изходяща кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договор № ОЗМ – ХУ – 06 – 04- 2 # 5 / 08.10.2018 г. и реализацията на проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
11. Заповед № 12 от 14.01.2019г. - определям Елмира Угорлиева – Пехливанова, да подписва входяща и изходяща кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договор № ОЗ – ХУ – 06 – 04- 13 # 6 / 25.10.2018 г. и реализацията на проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
12. Решение № 13 от 16.01.2019г. – откриване на процедура за възлагане на ОП с предмет „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, по обособени позиции, както следва: ОП 1 „Изпълнение на СМР на ул. „Рила“, „Плиска“, „В. Юго“ и Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград. ОП 2: „Изпълнение на СМР на ул. „Албена“, „Първи май“, „Рожен“ и „Миньорска“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград, ОП 3: „Изпълнение на СМР на улици „Ан. Кънчев“, „П. Яворов“ „Бор“, „Акация“ и „Хр. Ботев“, съоръженията към тях в гр. Златоград“ ОП № 4: Изпълнение на СМР на улици „В. Левски“, „Д. Войвода“, „Европа“ и „П. Пенев“, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Старцево“.
13. Заповед № 14 от 16.01.2019г. – възлагане на г-жа Елмира Угорлиева – Пехливанова, зам.-кмет на Община Златоград, изпълнението на функциите по ЗУТ, свързани с произнасяне.
14. Заповед № 15 от 16.01.2019г. – Одобряване Проект за изменение на ПУП – ПР – заявление от Росица Крушкова.
15. Заповед № 16 от 17.01.2019г. – определя служителите Цветелина Бодурова и Ирина Иванова, които да имат право да заверяват гриф „вярно с оригинала“ и подписват копията на документацията от проведена процедура за възлагане на ОП с предмет „ Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан - Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград.
16. Заповед № 17 от 17.01.2019г. – Определя комисия, която да извърши проверка на 18.01.2019 г. в периода след 23.00 часа относно спазване на нормите на шумови нива на заведение за хранене и развлечение – Механа „Родопчанка“, с. Старцево.
17. Заповед № 18 от 18.01.2019г. – одобрение определени застроени части на сгради, попадащи в обхвата на бивш земеделски имот в местността „Нивата“ – заявления от Евгени Славов Славов.
18. Заповед № 19 от 21.01.2019г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка, чрез покупка, на 1 брой стандартен санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на СМП, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти“, открита с Решение № 415/28.12.2018 г.
19. Заповед № 20 от 21.01.2019г. – Определя комисия, като постоянно действащ консултативен орган – да извършва ежегоден оглед на речните легла в границите на урбанизираната територия на община Златоград.
20. Заповед № 21 от 21.01.2019г. – Определя Елмира Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград да замества Кмета на Община Златоград на 22.01.2019 г.
21. Заповед № 22 от 21.01.2019г. – Възлага на Елмира Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград да подписва всички договор ис физически и юридически лица, вместо Кмет на Община Златоград.
22. Заповед № 23 от 21.01.2019г. – открива процедура по категоризация на туристически обект: заведение за хранене и развлечение Кафе-бар „Амиго“.
23. Заповед № 24 от 21.01.2019г. – открива процедура по категоризация на туристически обект: Стаи за гости „Димитрови“, местност „Чаира“ землище на гр. Златоград, собственост на Красимир Димитров.
24. Заповед № 25 от 21.01.2019г. – открива процедура по категоризация на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – Кафе - аперитив „Красимир Димитров“, с. Ерма река.
25. Заповед № 26 от 23.01.2019г. – Определя Междуведомствена комисия, със следните права и задължения – да извърши оглед, на 30.01.2019 г. на участъците от речните корита в границите на урбанизираната територия на община Златоград.
26. Заповед № 27 от 25.01.2019г. – изплащане допълнително възнаграждение за нощен труд.
27. Заповед № 28 от 28.01.2019г. – определям комисия за разпределяне на годишна субсидия на читалищата на Община Златоград
28. Заповед № 29 от 28.01.2019г. – извършване на неотложни аварийно – възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
29. Решение № 30 от 29.01.2019г. – обявявам класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разходи, свързани с прякото изпълнение на строително - монтажни работи във връзка с инвестиционния интерес на Община Златоград за кандидатстване за финансиране на процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково – Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. с проектно предложение „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“
30. Заповед № 31 от 30.01.2019г. – определям категория Две звезди на туристически обект Стаи за гости „При Примо“
31. Заповед № 32 от 30.01.2019г. – прекратявам категорията на туристически обект Къща за гости „Борани“
32. Заповед № 33 от 30.01.2019г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Севдалин Камберов
33. Заповед № 34 от 30.01.2019г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Красимир Якимов, Николай Якимов и Здравко Якимов
34. Заповед № 35 от 30.01.2019г. – разпределяне на субсидии за читалищата в общината за 2019г.
35. Заповед № 36 от 30.01.2019г. – определям длъжностни лица, които да подготвят техническото обслужване на среща – допитване сред жителите на с. Старцево
36. Решение № 38 от 05.02.2019 г. – откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „доставка, чрез покупка, на мамограф и друго медицинско оборудване, за целите на проект “e-Socidl Health Care”, с акроним “e-SOHECA“ финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020
37. Заповед № 39 от 06.02.2019 г. – открива процедура по категоризация на туристически обект: място за настаняване - Къща за гости „СКАТ“.
38. Заповед № 40 от 06.02.2019 г. – допълнение на Заповед № 30/23.01.2015 г.
39. Решение № 41 от 06.02.2019 г. – за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка – „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево
40. Решение № 42 от 08.02.2019 г. – Обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание – с предмет „Доставка, чрез покупка на 1брой стандартен санитарен автомобил /линейка/, проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти“
41. Заповед № 43 от 11.02.2019 г. – открива процедура по категоризация на туристически обект: място за настаняване - Къща за гости „Борани“.
42. Заповед № 44 от 11.02.2019 г. – молба от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД – отреждане място за изграждане на трафопост.
43. Заповед № 45 от 11.02.2019 г. – определя инвеститорски контрол на СМР за обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Тунджа“ от о.т. 1108 до о.т. 1113 по ПУП на Златоград.
44. Заповед № 46 от 11.02.2019 г. – одобряване ПУП-ПР в обхват на ул. „Иван Вазов“ в участък от о.т. 449 през о.т. 370 към о.т. 371 с. Ерма река
45. Заповед № 47 от 13.02.2019 г. – прекратяване правоотношение по Договор № 140/03.08.2016 г., сключен между община Златоград и Юсеин Хаджиев, за отдаване под наем на общински поземлен имот.
46. Заповед № 48 от 13.02.2019 г. – прекратяване наемно правоотношение по Договор № 141/03.08.2016 г., сключен между Община Златоград и Севдалина Асенова, за отдаване под наем на общински поземлен имот.
47. Заповед № 49 от 13.02.2019 г. – прекратяване наемно правоотношение по Договор № 101/26.06.2017 г., сключен между Община Златоград и Данчо Домбаров, за отдаване под наем на общински поземлен имот
48. Заповед № 50 от 13.02.2019 г. – прекратяване наемно правоотношение по Договор № 139/03.08.2016 г. и Договор № 100/26.06.2017 г., сключен между Община Златоград и Велин Кисьов, за отдаване под наем на общински поземлен имот
49. Заповед № 51 от 13.02.2019 г. - прекратяване наемно правоотношение по Договор № 142/03.08.2016 г., сключен между Община Златоград и Радка Асенова, за отдаване под наем на общински поземлен имот
50. Заповед № 52 от 13.02.2019 г. – определяне на комисия, със задача да извърши проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
51. Заповед № 53 от 14.02.2019 г. – В срок до 15.03.2019 г. – създаване на организация за почистване от отпадъците речните корита, дерета и прилежащите им територии.
52. Заповед № 54 от 14.02.2019 г. – утвърждаване Годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в Общинска администрация Златоград по Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото прилагане през 2019 г.
53. Заповед № 55 от 14.02.2019 г. – Възлагане на Секретаря на Община Златоград и Юрисконсулта, ПИ и ЛЗЛД, организирането на изпълнението и техническото обезпечаване на обученията на наетите лица в ОбА Златоград, в съответствие Годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в Общинска администрация Златоград по Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото прилагане през 2019 г.
54. Заповед № 56 от 14.02.2019 г. – възлага на Искра Христова – гл. специалист „Техническо обслужване“, администрирането и обработването на административни услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с кадастралната карта на гр. Златоград, както и извършването на справки за целите и нуждите на Община Златоград в информационните масиви на АГКК, съгласно предоставения ? достъп до същите.
55. Заповед № 57 от 14.02.2019 г. – възлагане контролно замерване на общинската пътна мрежа.
56. Заповед № 58 от 14.02.2019 г. – определяне на длъжностни лица, които да осъществяват инвеститорски контрол на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/, Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“
57. Заповед № 59 от 20.02.2019 г. – определяне категорията „Три звезди“ на туристически обект: Ресторант „Александър“
58. Заповед № 60 от 20.02.2019 г. – определяне категория „Две звезди“ туристически обект: Къща за гости „Борани“
59. Заповед № 61 от 20.02.2019 г. – откривам процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
60. Заповед № 62 от 20.02.2019 г. – определям създаването на Комисия за детето на територията на Община Златоград
61. Заповед № 63 от 21.02.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура , открита с Решение № 13 от 16.01.2019г.
62. Заповед № 64 от 25.02.2019 г. – забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост по землища на територията на Община Златоград
63. Решение № 65 от 25.02.2019 г. – прекратяване процедура по възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 240 от 07.08.2018г.
64. Заповед № 66 от 25.02.2019 г. – одобряване на допълнение и поправка на действащия Кадастрален план на с. Старцево
65. Заповед № 67 от 25.02.2019 г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от „Белотекс – 95“ АД и „Солар Еко Енерджи“ ЕООД
66. Заповед № 68 от 25.02.2019 г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление „Седеф 89“ ООД
67. Заповед № 69 от 26.02.2019 г. – утвърждаване на правила за определяне на работните заплати директорите на детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград за 2019г
68. Решение № 70 от 26.02.2019 г. – откриване на процедура с наименование „Доставка чрез покупка на 1 брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода и 1 брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“
69. Заповед № 71 от 26.02.2019 г. – затваряне за движение на МПС участъци от улици, поради тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметниците и паметните плочи
70. Заповед № 72 от 27.02.2019 г. – назначавам комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 38 от 05.02.2019 г.
71. Заповед № 73 от 27.02.2019 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“
72. Заповед № 74 от 28.02.2019 г. – утвърждавам формула за разпределение на средства за 2019 г. между училищата в Община Златоград
73. Заповед № 75 от 28. 02. 2019 г. – утвърждавам формула за разпределение на средства за 2019 г. между детските градини в Община Златоград
74. Решение № 76 от 28. 02. 2019 г. – откриване на процедура с наименование „Доставка на специален софтуер (лицензи) за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA“
75. Заповед № 77 от 01.03.2019 г. - назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 41 от 07.02.2019 г.
76. Заповед № 78 от 01.03.2019 г. – определя „Криста М“ ЕООД, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот.
77. Заповед № 79 от 05.03.2019 г. – въвеждане на временни ограничения на движението по ул. „Стефан Стамболов“.
78. Заповед № 80 от 05.03.2019 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Златко Хаджиев.
79. Заповед № 81 от 05.03.2019 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Юри Алендаров.
80. Заповед № 82 от 05.03.2019 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Красимир Якимов, Николай Якимов и Здравко Якимов.
81. Решение № 83 от 06.03.2019 г. – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 38 от 05.02.2019 г.
82. Заповед № 84 от 07.03.2019 г. – определяне категория „Една звезда“ на туристически обект: Стаи за гости „Димитрови“
83. Заповед № 85 от 07.03.2019 г. – определяне на категория „Една звезда“ на туристически обект: Кафе-аперитив „Красимир Димитров“
84. Заповед № 87 от 08.03.2019 г. – определяне на длъжностни лица, коио да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект „ Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100 / III 867/, Мадан – Цацаровци-Страшимир-махала Боево и на принадлежностите към него“
85. Заповед № 88 от 08.03.2019 г. – допълнително възнаграждение за нощен труд от дежурните за месец февруари 2019 г.
86. Заповед № 89 от 11.03.2019 г. - Определя Елмира Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград да замества Кмета на Община Златоград за периода от 14 до 15 март 2019 г.
87. Заповед № 90 от 11.03.2019 г. - Възлага на Елмира Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград да подписва всички договор с физически и юридически лица, вместо Кмет на Община Златоград за периода от 14 до 15 март 2019 г.
88. Заповед № 91 от 12.03.2019 г. – комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, с предмет: „Модернизация на улично осветление на село Ерма река и село Долен, Община Златоград“
89. Заповед № 92 от 12.03.2019 г. – определяне на категория „Три звезди“ на туристически обект: Къща за гости „СКАТ“
90. Решение № 93 от 13.03.2019 г. – отменяне на Решение № 42 от 08.02.2019 г.
91. Заповед № 94 от 14.03.2019 г. – затваряне за движение на МПС на част от улици в гр. Златоград на 16.03.2019 г., във връзка с Тодоров ден
92. Заповед № 95 от 14.03.2019 г. – полагане на извънреден труд на 16.03.2019 г. и 17.03.2019 г. от екипа в дейност „Чистота“
93. Заповед № 96 от 18.03.2019 г. – определяне на категория „Една звезда“ на туристически обект: Стаи за гости „Холидей“
94. Заповед № 97 от 18.03.2019 г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Къща за гости „Енчеви староприемници“
95. Заповед № 98 от 18.03.2019 г. – определяне на екип за управление на проект „Въвеждане на енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Станко и Даниел Пееви“, „Орфей“, „Мила“ и блокове № 174, № 177, № 189 в град Златоград“
96. Заповед № 99 от 18.03.2019 г. – определяне на екипа за управление на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Анджерови“, „Дарина“, „Йосиф Кехайов“, „Бочукови-Златоград“, „Аристе“, „Пролет“ и блокове № 178, „Белия дом“ в град Златоград“
97. Заповед № 100 от 18.03.2019 г. – определяне на екипа за управление на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Саралийски“, „Пехливанови“, „Хаджийски“, „Зюмбюл“, „Сватеви“ и блокове № 190, № 195 А в град Златоград“
98. Заповед № 101 от 18.03.2019 г. – определяне на екип за управление на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Ахрида 22“, „Тракия“, „Къща Виктория“, „Велико Търново“, „Раз Цвет“, „Фамилна къща Чаушева“, „Синчец“, „Братя Хъмчеви“, „Гогаджови“, „Фамилия Касабови“ и „Текстилски блок“ в град Златоград“
99. Заповед № 102 от 18.03.2019 г. – утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация
100. Заповед № 103 от 18.03.2019 г. – допълване на Заповед № 30 от 23.01.2015 г. с адрес ул. „Дельо войвода“ № 16, гр. Златоград
101. Заповед № 104 от 19.03.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка с предмет „Благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в село Долен, община Златоград“
102. Решение № 105 от 19.03.2019 г. – упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“
103. Заповед № 106 от 19.03.2019 г. – комисия за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд
104. Заповед № 107 от 20.03.2019 г. – определяне на Елмира Угорлиева – Пехливанова да подписва входящата и изходящата кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договор № ОЗ-ХУ-06-04-1998# 6 / 31.01.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
105. Заповед № 108 от 20.03.2019 г. - определяне на Елмира Угорлиева – Пехливанова да подписва входящата и изходящата кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договор № ОЗ-ХУ-06-04-2952# 6 / 22.02.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
106. Заповед № 109 от 20.03.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 70 от 26.02.2019 г.
107. Решение № 110 от 20.03.2019 г. - решение за отстраняване на участник в обществена поръчка и за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
108. Заповед № 111 от 20.03.2019 г. – определяне на Григор Севдалинов Маринов за купувач на право на собственост върху общинска земя при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда
109. Заповед № 112 от 21.03.2019 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“ на 23.03.2019 г. и 24.03.2019 г.
110. Заповед № 113 от 21.03.2019 г. – определя длъжностни лица от Общинска администрация, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград“ подобект 2 „Главен колектор I – А“, Община Златоград“.
111. Заповед № 114 от 25.03.2019 г. – забрана къпането и плуването във всички необезопасени и неохраняеми водни площи
112. Заповед № 115 от 26.03.2019 г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
113. Заповед № 116 от 26.03.2019 г. – определяне Елмира Угорлиева-Пехливанова да замества Кмета на Община Златоград за периода от 27 до 29 март 2019 г.
114. Заповед № 117 от 26.03.2019 г. - възлагане на Елмира Угорлиева – Пехливанова да подписва всички договор с физически и юридически лица, да поема финансови задължения или извършва плащане, вместо Кмет на Община Златоград за периода от 27 до 29 март 2019 г.
115. Заповед № 118 от 26.03.2019 г. – определяне на Елка Чаушева за отговорник по съхраняване на проектното досие, за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Станко и Даниел Пееви“, „Орфей“,“Мила“, и блокове № 174, № 177, № 189 в гр. Златоград“
116. Заповед № 119 от 26.03.2019 г. – определяне на Антоанета Кънева за отговорник по съхраняване на проектно досие, за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Анджерови“, „Дарина“, „Йосиф Кехайов“, „Бочукови-Златоград“, „Аристе“, „Пролет“ и блокове № 178, „Белия дом“ в гр. Златоград“
117. Заповед № 120 от 26.03.2019 г. - определяне на Елка Чаушева за отговорник по съхраняване на проектно досие, за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Саралийски“, „Пехливанови“, „Хаджиеви“, „Зюмбюл“, „Сватеви“ и блокове № 190, № 195 А в гр. Златоград“
118. Заповед № 121 от 26.03.2019 г. - определяне на Антоанета Кънева за отговорник по съхраняване на проектно досие, за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Ахрида 22“, „Тракия“, „Къща Виктория“, „Велико Търново“, „Раз Цвет“, „Фамилна къща Чаушеви“, „Синчец“, „Братя Хъмчеви“, „Гогаджови“, „Фамилия Касабови“ и „Текстилски блок“ в гр. Златоград“
119. Заповед № 122 от 26.03.2019 г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект „Изграждане водосток Ф 1000, с. Аламовци в дере между кв. 15 и кв. 22“
120. Заповед № 123 от 27.03.2019 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд от дежурните към Община Златоград за месец март 2019 г.
121. Заповед № 124 от 28.03.2019 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“ на 30.03.2018 г. и на 31.03.2019 г.
122. Решение № 125 от 01.04.2019
123. Заповед № 126 от 02.04.2019
124. Заповед № 127 от 02.04.2019
125. Заповед № 128 от 02.04.2019
126. Заповед № 129 от 02.04.2019
127. Решение № 130 от 02.04.2019
128. Заповед № 131 от 03.04.2019
129. Решение № 132 от 04.04.2019
130. Заповед № 133 от 05.04.2019
131. Заповед № 135 от 10.04.2019
132. Заповед № 136 от 10.04.2019
133. Заповед № 137 от 12.04.2019
134. Заповед № 138 от 15.04.2019
135. Заповед № 139 от 15.04.2019
136. Заповед № 140 от 18.04.2019
137. Заповед № 141 от 18.04.2019
138. Заповед № 142 от 18.04.2019
139. Заповед № 145 от 19.04.2019
140. Заповед № 146 от 19.04.2019
141. Заповед № 147 от 19.04.2019
142. Решение № 148 от 19.04.2019
143. Заповед № 149 от 19.04.2019
144. Заповед № 150 от 22.04.2019
145. Заповед № 151 от 23.04.2019
146. Заповед № 152 от 23.04.2019
147. Заповед № 153 от 23.04.2019
148. Заповед № 154 от 23.04.2019
149. Заповед № 155 от 24.04.2019
150. Заповед № 156 от 25.04.2019
151. Заповед № 157 от 25.04.2019
152. Заповед № 158 от 25.04.2019
153. Заповед № 159 от 30.04.2019
154. Заповед № 160 от 30.04.2019
155. Заповед № 161 от 30.04.2019
156. Решение № 209 от 03.06.2019
157. Заповед № 210 от 03.06.2019
158. Заповед № 212 от 04.06.2019
159. Заповед № 213 от 05.06.2019
160. Решение № 214 от 05.06.2019
161. Заповед № 216 от 10.06.2019
162. Заповед № 217 от 10.06.2019
163. Заповед № 218 от 10.06.2019
164. Решение № 219 от 11.06.2019
165. Решение № 220 от 12.06.2019
166. Решение № 221 от 12.06.2019
167. Заповед № 222 от 13.06.2019
168. Заповед № 223 от 13.06.2019
169. Заповед № 224 от 14.06.2019
170. Заповед № 225 от 17.06.2019
171. Заповед № 226 от 17.06.2019
172. Заповед № 227 от 17.06.2019
173. Заповед № 228 от 18.06.2019
174. Заповед № 229 от 18.06.2019
175. Заповед № 230 от 18.06.2019
176. Заповед № 231 от 21.06.2019
177. Решение № 232 от 25.06.2019
178. Решение № 233 от 25.06.2019
179. Заповед № 234 от 25.06.2019
180. Заповед № 235 от 25.06.2019
181. Заповед № 236 от 26.06.2019
182. Заповед № 237 от 26.06.2019
183. Заповед № 238 от 26.06.2019
184. Заповед № 239 от 27.06.2019
185. Решение № 240 от 27.06.2019
186. Заповед № 241 от 28.06.2019
187. Решение № 242 от 01.07.2019 г.
188. Заповед № 243 от 01.07.2019 г.
189. Заповед № 244 от 01.07.2019 г.
190. Заповед № 245 от 02.07.2019 г.
191. Заповед № 246 от 02.07.2019 г.
192. Заповед № 247 от 02.07.2019 г.
193. Заповед № 248 от 02.07.2019 г.
194. Заповед № 249 от 02.07.2019 г.
195. Заповед № 250 от 02.07.2019 г.
196. Заповед № 251 от 02.07.2019 г.
197. Заповед № 252 от 02.07.2019 г.
198. Заповед № 253 от 02.07.2019 г.
199. Заповед № 255 от 03.07.2019 г.
200. Решение № 256 от 04.07.2019 г.
201. Заповед № 257 от 05.07.2019 г.
202. Заповед № 261 от 08.07.2019 г.
203. Заповед № 262 от 11.07.2019 г.
204. Решение № 263 от 12.07.2019 г.
205. Заповед № 264 от 12.07.2019 г.
206. Заповед № 266 от 15.07.2019 г.
207. Заповед № 267 от 17.07.2019 г.
208. Заповед № 268 от 17.07.2019 г.
209. Заповед № 269 от 17.07.2019 г.
210. Заповед № 271 от 17.07.2019 г.
211. Заповед № 272 от 19.07.2019 г.
212. Заповед № 273 от 19.07.2019 г.
213. Заповед № 274 от 23.07.2019 г.
214. Заповед № 275 от 23.07.2019 г.
215. Заповед № 278 от 23.07.2019 г.
216. Заповед № 280 от 25.07.2019 г.
217. Заповед № 281 от 25.07.2019 г.
218. Заповед № 282 от 25.07.2019 г.
219. Заповед № 283 от 25.07.2019 г.
220. Заповед № 284 от 26.07.2019 г.
221. Заповед № 285 от 29.07.2019 г.
222. Заповед № 286 от 30.07.2019 г.
223. Заповед № 287 от 30.07.2019 г.
224. Заповед № 288 от 30.07.2019 г.
225. Заповед № 289 от 30.07.2019 г.
226. Заповед № 290 от 30.07.2019 г.
227. Заповед № 291 от 31.07.2019 г.
228. Заповед № 292 от 02.08.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 263 от 12.07.2019 г.
229. Заповед № 293 от 02.08.2019 г. – определяне на лица да извършат оценка на потребностите на лица заявили желание да ползват здравно – социални услуги по Проект „С грижа за хора в нужда“
230. Заповед № 294 от 02.08.2019 г. – определяне състава на Комисия за оценка и подбор на лица, заявили желание да ползват здравно социални услуги по проект „С грижа за хората в нужда“
231. Решение № 295 от 05.08.2019 г. – обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разходи, свързани с изпълнение на дейности във връзка с инвестиционния интерес на Община Златоград за кандидатстване за финансиране по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград“
232. Заповед № 296 от 07.08.2019 г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР
233. Заповед № 297 от 07.08.2019 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Димитър Хекимов, Мариана Аврамова и Мария Аврамо
234. Заповед № 298 от 07.08.2019 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Милко Чаушев
235. Заповед № 300 от 08.08.2019 г. – утвърждаване временна норма за разход на гориво на служебните пътно превозни средства
236. Заповед № 301 от 12.08.2019 г. – Николай Шопов и Миглена Трифонова да приемат и обработват в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Златоград, документи за включване в механизма лична помощ.
237. Заповед № 302 от 13.08.2019 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, да подписва отчетната документация, за изплатени заплати за периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. по проекти „Работа“, „Обучения и заетост“, „Обучения и заетост за младите хора“, по ОП РЧР.
238. Решение № 303 от 14.08.2019 г. – отстраняване от участие в процедура по ОП с предмет „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Златоград – по обособени позиции.
239. Заповед № 304 от 15.08.2019 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: Изграждане на подпорна стена на ул. „Ст. Стамболов“ – десен бряг на р. Голяма, между о.т. 9 и о.т. 11, кв. по ПУП на гр. Златоград.
240. Заповед № 305 от 16.08.2019 г. – прекратено наемно правоотношение по договор № 85/22.05.2019 г. сключен между общината и ЕТ „Дени – 69 – Деньо Ничев“
241. Заповед № 306 от 19.08.2019 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечение: Снекбар „Родопска среща“, с. Старцево.
242. Заповед № 307 от 19.08.2019 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „Алекс 2“
243. Решение № 308 от 19.08.2019 г. – определяне изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми и специализиран превоз на деца и ученици от местоживеенето им в с. Аламовци, до учебното им заведение в гр. Златоград.
244. Заповед № 309 от 19.08.2019 г. – възлага на инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, функции по ЗУТ, свързани с произнасяне по постъпило в ОбА заявление с вх. № 94-00-2666/16.08.2019 г.
245. Заповед № 310 от 21.08.2019 г. – предоставяне достъп до обществена информация във връзка със заявление от консултант на Уницеф България
246. Заповед № 311 от 23.08.2019 г. – отстраняване от участие в процедура по ОП „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на МЖС в гр. Златоград – по ОП“
247. Заповед № 312 от 26.08.2019 г. – определяне работно време на 30.08.2019 г. до 02.30 часа на заведение за хранене и развлечение – Ресторант „Кристал“ в гр. Златоград.
248. Заповед № 313 от 27.08.2019 г. – образуване избирателни секции на територията на Община Златоград за провеждането на избори за общински съветници и за кметове, на 27.10.2019 г., и утвърждаване номерацията, обхвата и адресите им.
249. Заповед № 314 от 27.08.2019 г. – определя местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове, на 27.10.2019 г., на територията на Община Златоград.
250. Заповед № 315 от 27.08.2019 г. – създава щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и взаимодействие с щабовете
251. Заповед № 316 от 27.08.2019 г. – определя длъжностни лица от ОбА Златоград, разпределени в комисии за всестранно осигуряване на мероприятията по осигуряване на засегнатото население при бедствия на територията на Община Златоград.
252. Заповед № 317 от 27.08.2019 г. – определя местата, на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали на територията на Общината.
253. Заповед № 318 от 29.08.2019 г. – определя категория „Три звезди“ на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – Кафе – сладкарница „Вивиан“.
254. Заповед № 319 от 29.08.2019 г. – провеждане преглед на готовността за предоставяне на техника – запас с мобилизационно назначение от собственици – физически и юридически лица от Община Златоград.
255. Заповед № 320 от 30.08.2019 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект за хранене и развлечение – Кафе – аперитив „Черен кос“.
256. Заповед № 321 от 30.08.2019 г. – възлага предоставянето на услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.
257. Заповед № 322 от 02.09.2019 г. – назначава комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване гробищен парк в с. Старцево, част 2: „Подпорна стена с ажурен парапет“ в УПИ Х за гробищен парк, кв. 46 по ПУП на с. Старцево“.
258. Заповед № 323 от 02.09.2019 г. – изплащане допълнително възнаграждение за нощен труд.
259. Заповед № 324 от 02.09.2019 г. – определя комисия за приемане на всички документи и печати, се съхраняват в ОИК Златоград, с мандат 2015 г. – 2019 г., на архив в ОбА
260. Заповед № 325 от 05.09.2019 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“
261. Заповед № 326 от 05.09.2019 г. – извършване инвентаризация на стоково-материалните запаси, дълготрайните материални активи и зад балансовите активи в Кметство с. Старцево.
262. Заповед № 327 от 09.09.2019 г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – по подадено заявление от Крум Аврадалиев и Маргарита Силянова.
263. Заповед № 328 от 09.09.2019 г. - допускане изработването на проект за изменение на ПУП – по подадено заявление от ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитров“.
264. Решение № 329 от 10.09.2019 г. – откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Златоград.
265. Заповед № 331 от 11.09.2019 г. – определя екип за управление на проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград“ по ОПЧР 2014 – 2020 г.
266. Заповед № 332 от 12.09.2019 г. – извършване на превоз на 5-ма ученика, които подлежат на задължително обучение от с. Ерма река, обучаващи се в СУ „Антим I“, гр. Златоград през учебната 2019/2020 г.
267. Заповед № 333 от 12.09.2019 г. – извършване на превоз на 5-ма ученика, които подлежат на задължително обучение през учебната 2019/2020 г., с училищен автобус марка „Исузу Тюркуаз“, с рег. № СМ 89 00 АХ – по определени маршрути.
268. Заповед № 334 от 12.09.2019 г. – извършване на превоз на 22-ма ученика, които подлежат на задължително обучение през учебната 2019/2020 г., с училищен автобус марка „Отойл Ивеко“, с рег. № СМ 56 74 АТ – по определени маршрути.
269. Заповед № 335 от 12.09.2019 г. – извършване на превоз на 5-ма ученика, които подлежат на задължително обучение през учебната 2019/2020 г., с училищен автобус марка „Пежо“, с рег. № СМ 31 85 АТ – по определени маршрути.
270. Заповед № 336 от 12.09.2019 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обекти, предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево – по ОП 2, 3 и 4.
271. Заповед № 338 от 12.09.2019 г. – въвеждане на временна организация на движение по ул. „Рожен“ в гр. Златоград.
272. Заповед № 339 от 16.09.2019 г. – определяне численост на персонала в Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград за учебната 2019/2020 г.
273. Заповед № 340 от 16.09.2019 г. – определяне брой групи, брой ученици и деца в Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград за учебната 2019/2020 г.
274. Заповед № 341 от 16.09.2019 г. – определяне средна месечна посещаемост в групите на общинските детски градини за учебната 2019/2020 г.
275. Заповед № 342 от 17.09.2019 г. – одобрение допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Долен – заявление от Ахмед Бозуков.
276. Заповед № 343 от 17.09.2019 г. – одобрение допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Ерма река – заявление от Иван Алендаров.
277. Заповед № 344 от 18.09.2019 г. – временно затваряне движението на МПС ул. „Ст. Стамболов“ – провеждане на Делюви празници.
278. Заповед № 345 от 18.09.2019 г. – администриране на постъпилите молби за отсичане на дървета в землището на гр. Златоград, маркиране на дървета и издаване на превозни билети.
279. Заповед № 347 от 19.09.2019 г. – определя комисия, която да определи постигнатите резултати от труда на директорите на ДГ.
280. Заповед № 348 от 20.09.2019 г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота“.
281. Заповед № 349 от 20.09.2019 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечение - Снекбар „Свобода“.
282. Заповед № 350 от 20.09.2019 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечение Нощен бар „Здравец“.
283. Заповед № 351 от 20.09.2019 г. – полагане на извънреден труд от Розалина Конжилова.
284. Заповед № 352 от 20.09.2019 г. - одобрение проект за изменение на ПУП – ПР – заявление от Димитър Хекимов, Мариана Аврамова и Мария Аврамова.
285. Заповед № 353 от 20.09.2019 г. – одобрение проект за изменение на ПУП – ПР – заявление от Милко Минчев Чаушев.
286. Заповед № 354 от 20.09.2019 г. – одобрение проект за изменение на ПУП – ПР – заявление от Теменужка Кьорова.
287. Заповед № 355 от 20.09.2019 г. – извършване превоз на 6-ма ученика, които подлежат на задължително обучение, от с. Ерма река, обучаващи се в СУ „Антим I“ гр. Златоград, през 2019/2020 г. – с автомобил марка „Форд Транзит“, с рег. № СМ 88 49 СМ
288. Заповед № 356 от 20.09.2019 г. – извършване превоз на 24-ма ученика, които подлежат на задължително обучение, от с. Старцево, обучаващи се в СУ „Антим I“ гр. Златоград, през 2019/2020 г. – с училищен автобус с марка „Отойл Ивеко“, с рег. №СМ 56 74 АТ.
289. Заповед № 357 от 20.09.2019 г. – извършване превоз на ученици, които подлежат на задължително обучение, от с. Долен – 28 – ученици и от с. Старцево, обучаващи се в СУ „Антим I“ гр. Златоград, през 2019/2020 г. – с училищен автобус с марка „Исузу Тюркуаз“, с рег. № СМ 89 00 АХ
290. Заповед № 358 от 20.09.2019 г. – определя Бисер Данчев Кантарджиев за купувач на право на собственост върху общинска земя, при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда.
291. Заповед № 359 от 24.09.2019 г. – определя инвеститорски контрол на СМР за обект: „Изграждане на тръбен стоманобетонов водосток ф2000, L=99м,по ул. „Миньорска“, с. Ерма река, Община Златоград.
292. Заповед № 360 от 24.09.2019 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Укрепване на скат на ул. „България“, гр. Златоград, в участъка между км 28+824 и км 29+127, в гр. Златоград.
293. Решение № 361 от 24.09.2019 г. – отменя Решение № 303/14.08.2019 г. в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за въвеждане не мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Златоград – по Обособени позиции – ОП 9.
294. Заповед № 362 от 25.09.2019 г. – въвеждане временна организация за движение по ул. „Беловидово“ в гр. Златоград.
295. Заповед № 363 от 26.09.2019 г. – определя Милко Димитров Хаджиев за купувач на право на собственост върху общинска земя, при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда.
296. Заповед № 364 от 26.09.2019 г. – разрешение за изготвяне на ПУП – ПР – заявление от Емил Джамбазов, Иван Джамбазов, Захаринка Джамбазова, Красимир Гюнелиев, Анета Гюнелиева и Албена Кискинова.
297. Заповед № 365 от 26.09.2019 г. – определяне категория „Три звезди“ на място за настаняване – Семеен хотел „Аква хотел Златоград“
298. Заповед № 366 от 26.09.2019 г. – определяне категория „Три звезди“ на заведение за хранене – Семеен хотел „Аква хотел Златоград“
299. Заповед № 367 от 26.09.2019 г. – определяне категория „Две звезди“ на заведение за хранене и развлечение Дискотека „Амиго“.
300. Заповед № 368 от 27.09.2019 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
301. Заповед № 369 от 30.09.2019 г. – въвеждане временна организация за движение по ул. „Беловидово“ в гр. Златоград.
302. Заповед № 370 от 30.09.2019 г. – изплащане допълнителни възнаграждения, включващи дължимите от работодателя осигуровки, за дейностите по управление и реализация на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради“.
303. Заповед № 371 от 30.09.2019 г. – изплащане допълнителни възнаграждения, включващи дължимите от работодателя осигуровки, за дейностите по управление и реализация на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради“.
304. Заповед № 372 от 30.09.2019 г. – изплащане допълнителни възнаграждения, включващи дължимите от работодателя осигуровки, за дейностите по управление и реализация на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради“.
305. Заповед № 373 от 30.09.2019 г. – изплащане допълнителни възнаграждения, включващи дължимите от работодателя осигуровки, за дейностите по управление и реализация на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради“.
306. Решение № 374 от 30.09.2019 г. – прекратяване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“.
307. Решение № 375 от 01.10.2019 г. – откриване на процедура за публикуване ОП – „Доставка, чрез покупка на 1 брой стандартен санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти“
308. Заповед № 376 от 02.10.2019 г. – заповядва на Вр. Изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Старцево да маркира дървета съгласно издадените разрешителни за сеч на с. Старцево и издава превозни билети.
309. Заповед № 378 от 07.10.2019 г. – въвеждане временна организация за движение по ул. „Беловидово“ в гр. Златоград.
310. Заповед № 380 от 08.10.2019 г. – определяне Спиридон Лазаров – да изпълнява функциите и задълженията на „Завеждащ регистратура за класифицирана информация“.
311. Заповед № 381 от 09.10.2019 г. – допълване Заповед № 30/23.01.2015 г.
312. Заповед № 382 от 09.10.2019 г. – по повод постъпило в ОбА заявление от Веселин Белев, одобрява допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река.
313. Заповед № 383 от 10.10.2019 г. – одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ I – Болница.
314. Заповед № 384 от 10.10.2019 г. – разрешение за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ I – Озеленяване, кв. 159 по ПУП на гр. Златоград.
315. Заповед № 385 от 10.10.2019 г. – по повод постъпило в ОбА заявление от Никола Контилов, Сергей Контилов и Златко Крушков – разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ IV – 152 и УПИ III – 152, кв. по ПУП на с. Старцево.
316. Заповед № 386 от 10.10.2019 г. – по повод постъпило в ОбА заявление от Мария Хекимова – разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ VI – 1257, кв. 127 гр. Златоград.
317. Заповед № 387 от 10.10.2019 г. – определя Вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2020 г., границите на районите за извършване на услугите и честотата на извозване на битовите отпадъци
318. Заповед № 388 от 10.10.2019 г. – по повод постъпило в ОбА заявление от Красимира Белева, Невелина Бурдева и Светослав Карамитев – разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР по плана на гр. Златоград.
319. Заповед № 389 от 11.10.2019 г. – полагане на извънреден труд от Розалина Конжилова.
320. Заповед № 390 от 14.10.2019 г. – комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Изграждане на тръбен стоманобетонов водосток ф-2000, L=99.00 м, по ул. „Миньорска“ с. Ерма река.
321. Заповед № 391 от 14.10.2019 г. – комисия за установяване годността за ползване на обект „Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград.
322. Заповед № 392 от 14.10.2019 г. – определя Идар Вунцов, на длъжност „Финансов контрольор, той и служител по сигурността на информацията“ в ОбА, за упълномощено лице от ОбА Златоград, което да приеме отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници
323. Решение № 393 от 15.10.2019 г. – за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград.
324. Заповед № 394 от 16.10.2019 г. – въвеждане временна организация за движение по ул. „Беловидво“ в гр. Златоград.
325. Заповед № 395 от 16.10.2019 г. – временно затваряне за движение на МПС по ул. „Ст. Стамболов и ул. „Ахрида“.
326. Заповед № 396 от 17.10.2019 г. – предоставяне на средства за финансиране на дейността на здравните кабинети за 2019 г. по училища и детски градини.
327. Заповед № 397 от 18.10.2019 г. – полагане на извънреден труд на 19.10.2019 г. от Николина Топалова.
328. Заповед № 398 от 18.10.2019 г. – полагане на извънреден труд на 19.10.2019 г. от Николина Топалова.
329. Заповед № 399 от 18.10.2019 г. – полагане на извънреден труд на 19.10.2019 г. от служители в ОбА.
330. Заповед № 401 от 22.10.2019 г. – одобрение проект за изменение на ПУП – ПР – по повод заявление от Благой Василев.
331. Решение № 402 от 22.10.2019 г. – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез покупка на 1 бр. стандартен санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти“, открита с Решение № 375/01.10.2019 г.
332. Заповед № 403 от 22.10.2019 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – заявление от Юри Алендаров.
333. Заповед № 404 от 22.10.2019 г. – одобрение ПУП заявление от Йордан Петков.
334. Заповед № 405 от 22.10.2019 г. – одобрение допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Старцево – заявление от Кирил Хаджиев.
335. Заповед № 406 от 23.10.2019 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, за упълномощено лице от ОбА Златоград, което да приеме избирателните списъци, изборните книжа и материали за изборите на общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
336. Заповед № 407 от 23.10.2019 г. – разрешение за отваряне на складово помещение, находящо се на подземен етаж в сградата на ОбА Златоград – съхранение на изборни книжа.
337. Заповед № 408 от 24.10.2019 г. – определя длъжностни лица от ОбА Златоград, които да извършват проверка по постъпили сигнали и жалби, относно нарушения на Изборния кодекс по повеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
338. Заповед № 409 от 24.10.2019 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград за длъжностно лице от ОбА Златоград, което да подписва протоколи за предаването и приемането на избирателния списък и протоколи за предаването и приемането на изборните книжа и материали – произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
339. Заповед № 410 от 24.10.2019 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград за длъжностно лице от ОбА Златоград, което да събира и обобщава информацията от СИК на територията на Община Златоград.
340. Заповед № 411 от 25.10.2019 г. – полагане на извънреден труд във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и за кметове, на 27.10.2019 г.
341. Заповед № 412 от 28.10.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на твърдо гориво за отопление франко обекти на Възложителя, находящи се на територията на община Златоград, включително товаренето и разтоварването“.
342. Заповед № 413 от 29.10.2019 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
343. Заповед № 414 от 29.10.2019 г. – определяне междуведомствена комисия.
344. Заповед № 415 от 30.10.2019 г. – определя Идар Вунцов за упълномощено лице от ОбА, което да приема отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за Кмет на Кметство с. Старцево
345. Заповед № 416 от 30.10.2019 г. – определя Идар Вунцов за упълномощено лице от ОбА, което да приема избирателните списъци, изборните книжа и материали за изборите за Кмет на Кметство с. Старцево (II-ри тур) на 03.11.2019 г. и да подпише протоколи за приемането им от упълномощени представители на Областен управител на Област Смолян.
346. Заповед № 417 от 01.11.2019 г. – определя екип за управление на проект с Административен договор BG05М0ОР001-2.041-0001 „Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“ – ОПРРЧР 2014 – 2020 г., процедура BG05М0ОР001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград“Водено от общностите местно развитие. 02.12.2019г.
347. Заповед № 418 от 01.11.2019 г. – определя категория „Една звезда“ на заведение за хранене и развлечение: Кафе-аперитив „Ласка“ в гр. Златоград. 02.12.2019г.
348. Заповед № 419 от 01.11.2019 г. – определя категория „Две звезда“ – място за настаняване: Стаи за гости „Алекс 1“, гр. Златоград. 02.12.2019г.
349. Заповед № 420 от 01.11.2019 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград за длъжностно лице от ОбА, което да събира и обобщава информацията от СИК на територията на Кметство Старцево. 02.12.2019г.
350. Заповед № 421 от 01.11.2019 г. – полагане на извънреден труд във връзка с провеждането на изборите за Кмет на Кметство с. Старцево (II-ри тур) на 03.11.2019 г 02.12.2019г.
351. Заповед № 422 от 05.11.2019 г. – извършване на инвентаризация на стоково-материалните запаси, дълготрайните материални и нематериални активи и зад балансови те активи на кметство с. Ерма река и кметство с. Долен. 02.12.2019г.
352. Заповед № 423 от 06.11.2019 г. – определя Елмира Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград да подписва входящата и изходящата кореспонденция, както и цялата документация свързана с изпълнението на Национални програми и мерки за заетост, по Закона за насърчаване на заетостта. 02.12.2019г.
353. Заповед № 425 от 08.11.2019 г. - Определя Елза Хаджиева и Невена Драганова - социални работници в ЦСРИ гр. Златоград, които да извършват оценка на потребностите на лицата, заявили желание да ползват здравно – социални услуги по Проект BG05М9Ор001-2.041-0001 „Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“. 02.12.2019г.
354. Заповед № 426 от 11.11.2019 г. – определя комисия във връзка с договор за създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии. 02.12.2019г.
355. Заповед № 427 от 11.11.2019 г. – временна организация за движение по ул. „Беловидово“. 02.12.2019г.
356. Заповед № 428 от 11.11.2019 г. – определя Теменужка Големанова и Снежа Николова да отразяват данни и обстоятелства в Националния туристически регистър и Електронната система за туристическа информация. 02.12.2019г.
357. Заповед № 430 от 11.11.2019 г. – във връзка със съставяне на бюджета за 2020 г. на Община Златоград, в срок до 22.11.2019 г. кметовете на кметства, директорите на дирекции и ръководители на звена да изготвят и представят заявки за разходи за базисен бюджет за 2020 г. и заявки за капиталови разходи за 2020 г. за местни дейности. 02.12.2019г.
358. Заповед № 431 от 14.11.2019 г. – определя представители на Община Златоград, с мандат от 3 години, за участие в Обществените съвети към общинските образователни институции. 02.12.2019г.
359. Заповед № 432 от 18.11.2019 г. – във връзка с тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметниците и паметните плочи на загиналите за Освобождението на град Златоград, затваряне за движение на моторни превозни средства участъци от улици. 02.12.2019г.
360. Решение № 433 от 18.11.2019 г. – обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР за рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях – на първо място „Одесосстрой“ ООД. 02.12.2019г.
361. Заповед № 434 от 20.11.2019 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура по възлагане на ОП с предмет: „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград. 02.12.2019г.
362. Заповед № 436 от 20.11.2019 г. – Утвърждаване на Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата на Община Златоград и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Община Златоград в сила от 20.11.2019 г. 02.12.2019г.
363. Заповед № 437 от 25.11.2019 г. – Определяне състав на Комисия за оценка и подбор на лицата, заявили желание да ползват социални и здравни услуги по проекта за подбор на служителите, заявили желания да предоставят социално – здравни услуги. Проект „Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“ по Процедура BG05M9OP001-2.041 Кирково – Златоград – по добър достъп до устойчиви услуги, вкл. Здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград. 02.12.2019г.
364. Заповед № 438 от 25.11.2019 г. – определяне категория „Две звезди“ на туристически обект - заведение за хранене и развлечение – Снекбар „Родопска среща“, в с. Старцево. 02.12.2019г.
365. Заповед № 439 от 25.11.2019 г. – определяне категория „Две звезди“ на туристически обект – място за настаняване: къща за гости „Алекс 2“. 02.12.2019г.
366. Заповед № 440 от 25.11.2019 г. – считано от 27.11.2019 г. до 17.01.2020 г. да се извърши инвентаризация на стоково-материалните запаси, ДМА, разчетните взаимоотношения с доставчици и клиенти, парични средства и зад балансови активи. 02.12.2019г.
367. Заповед № 441 от 26.11.2019 г. – определя Елмира Угорлиева – Пехливанова Зам.-кмет на Община Златоград, да подписва входяща и изходяща кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договори № ОЗ-ХУ-06-04-13#6/25.10.2018 г., № ОЗ-ХУ-06-04-1998#6/31.10.2019 г. и № ОЗ-ХУ-06-04-2952#6/22.02.2019 г.по проект „Обучения и заетост“ и договор № ОЗМ-ХУ-06-04-2#5/08.10.2018 г. по проект „Обучения и заетост за младите хора“ по ОПРЧР. 02.12.2019г.
368. Заповед № 442 от 27.11.2019 г. – одобрение ПУП - заявление от ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитров“ 02.12.2019г.
369. Заповед № 443 от 27.11.2019 г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – заявление от Юрий Златанов и Захари Златанов. 02.12.2019г.
370. Заповед № 444 от 27.11.2019 г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – заявление от Велин Пеев – ЕТ „Металик 93 – Велин Пеев“. 02.12.2019г.
371. Заповед № 445 от 27.11.2019 г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград и предаване в собственост на наследниците на Исен Ириков, неправилно актуван за ЧОС. 02.12.2019г.
372. Заповед № 446 от 27.11.2019 г. – Прекратяване наемно правоотношение по договор за наем № 153/20.07.2015 г. – подадено заявление с вх. № 53-00-1063/20.11.2019 г. 02.12.2019г.
373. Заповед № 447 от 29.11.2019 г. – полагане на извънреден труд от Здравко Маринов и Велин Дюлгеров. 02.12.2019г.
374. Решение № 448 от 29.11.2019 г. – Доставка на горива за нуждите на Община Златоград за период от 1 година, считано от 01.01.2020 г. 02.12.2019г.
375. Заповед № 449 от 02.12.2019 г. – изготвяне на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) за 2019 г. и попълване на въпросник от ръководителите на организациите, второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Златоград и ръководителите на търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала. 02.01.2020г.
376. Заповед № 451 от 02.12.2019 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд. 02.01.2020г.
377. Заповед № 452 от 03.12.2019 г. – определяне на работно време на 07.12.2019 г. до 04.00 часа на заведение за хранене и развлечения – Ресторант „Кристал“. 02.01.2020г.
378. Заповед № 453 от 03.12.2019 г. – определяне състав на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО). 02.01.2020г.
379. Заповед № 460 от 05.12.2019 г. – определяне категория „Една звезда“ на туристически обект: заведение за хранене и развлечение Кафе-аперитив „Черен кос“. 02.01.2020г.
380. Заповед № 461 от 06.12.2019 г. – определяне комисия за извършване на проверка за верността на данните и обстоятелствата, посочени в подадените за 2019 г. декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ 02.01.2020г.
381. Заповед № 462 от 06.12.2019 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечение – Механа „Енчеви страноприемници“. 02.01.2020г.
382. Заповед № 464 от 09.12.2019 г. – одобряване допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Старцево – писмо с вх. № 93-00-1031/18.07.2019 г. от Дирекция АПО, ОС и З при ОбА Златоград. 02.01.2020г.
383. Заповед № 465 от 09.12.2019 г. – определяне на екип за управление на проект „Екологично отговорен гражданин, чрез обучение на чувствителност към местоположението.“ По програма ЕРАЗЪМ. 02.01.2020г.
384. Заповед № 466 от 09.12.2019 г. – определяне на екип за управление на проект „Обучение на социални и здравни специалисти за признаване на насилие в напреднала възраст и предоставяне на адекватна подкрепа“ по програма ЕРАЗЪМ. 02.01.2020г.
385. Заповед № 467 от 09.12.2019 г. – предприемане на действия по актуализация на системата за управление и контрол на обществените поръчки в Община Златоград. 02.01.2020г.
386. Заповед № 468 от 09.12.2019 г. – утвърждаване на системата за управление и контрол на обществените поръчки в Община Златоград. 02.01.2020г.
387. Заповед № 471 от 13.12.2019 г. – определяне работно време на механа „Родопчанка“ – с. Старцево, за периода 20.12.2019 г. до 31.12.2019 г. до 03.30 ч. 02.01.2020г.
388. Заповед № 472 от 13.12.2019 г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград и предаване в собственост на Венета Петрова Вълчева. 02.01.2020г.
389. Заповед № 473 от 13.12.2019 г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград и предаване в собственост на наследници на Нехиде Гюнелиева, представлявани от Николай Николов Гюнелиев и Филип Ганчев Гюнелиев. 02.01.2020г.
390. Решение № 474 от 13.12.2019 г. – откриване на процедура по ЗОП с предмет „Доставка, чрез покупка, на 1 бр. санитарен автомобил (линейка). 02.01.2020г.
391. Заповед № 475 от 16.12.2019 г. – прекратяване категорията на туристически обект място за настаняване – Семеен хотел „Аква хотел Златоград“. 02.01.2020г.
392. Заповед № 477 от 23.12.2019 г. – допълва Заповед № 30/23.01.2015 г. на Кмета на Община Златоград. 02.01.2020г.
393. Заповед № 478 от 27.12.2019 г. – определя категория две звезди на туристически обект – заведение за хранене и развлечение: Снекбар „Свобода“ 02.01.2020г.
394. Заповед № 479 от 27.12.2019 г. – определя категория две звезди на туристически обект – заведение за хранене и развлечение: Нощен бар „Здравец“. 02.01.2020г.
395. Заповед № 485 от 31.12.2019 г. – Допълване и поправка на действащия Кадастрален план н с. Старцево, одобрен със заповед № 16/07.03.1978 г. 02.01.2020г.
396. Заповед № 486 от 31.12.2029г. 02.01.2020г.
397. Заповед № 488 от 31.12.2019 г. – възлагане функциите на инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, изпълнението на функциите си по ЗУТ, свързани с произнасяне на постъпило в ОбА заявление с вх. № 94-00-4005/03.12.2019 г. 02.01.2020г.
398. Заповед № 490 от 31.12.2019 г. – възлагане на Ирина Иванова да подписва първични разходооправдателни документи в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-1.049-0005-C01, сключен с МТСП 02.01.2020г.
399. Заповед № 491 от 31.12.2019 г. – определяне на длъжностни лица, които да възлагат изпълнение на задачи и упражняват контрол, да отговарят за изготвянето и предаването на необходимите документи при реализацията на Проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград“ 02.01.2020г.
400. Заповед № 492 от 31.12.2019 г. – вменяване изпълнението на функциите по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му на Зам.-кмета на Община Златоград 02.01.2020г.
401. Заповед № 493 от 31.12.2019 г. – възлагане на инж. Елка Чаушева изпълнението на функциите по ЗУТ по заявление от „ЗлАрти-МиРокси 77“ ЕООД и Айля Шаиб 02.01.2020г.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил