GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2018 г.

« Назад

 

Описание
1. Заповед №1 от 02.01.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) за обяд – супа, основно ястие и хляб” по Проект №BG05FMOP001-3.002-0106-C01 „топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград”.
2. Заповед №2 от 03.01.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация – ремонт и реконструкция на улично осветление на с. Старцево.
3. Заповед №3 от 03.01.2018 г. – определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
4. Заповед №4 от 04.01.2018 г. – Прекратяване наемното правоотношение по договор за наем № 172/25.11.2014 г. сключен между Община Златоград и Цанко Стефанов Бодуров.
5. Заповед №5 от 08.01.2018 г. – Определяне на служители от ЦСРИ гр. Златоград, които да извършат оценка на потребностите на лицата, заявили желание за ползват социални услуги съгл. Чл. 20 от ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България.
6. Заповед №6 от 08.01.2018 г. – Определяне на Комисия за оценка и подбор на лицата, заявили желание да ползват социални услуги и за подбор на лицата желаещи да предоставят социални услуги асистент”, Социален асистент” и „Домашен помощник”.
7. Заповед №7 от 08.01.2018 г. – Разрешение за изработване на ПУП – ПР в обхват на УПИ ХІV – озеленяване и обществено обслужване, кв. 69а и част от речното корито по ПУП на гр. Златоград, отреден ПИ с идентификатор 31111.36.369 и ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград.
8. Заповед №8 от 08.01.2018 г. – Определяне на комисия за подпомагане на управлението. Организирането и изпълнението на дейностите, ангажимент на Община Златоград по проект „e-Social Health Care”
9. Заповед №9 от 10.01.2018 г. – Обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) за обяд – супа, основно ястие и хляб” по Проект №BG05FMOP001-3.002-0106-C01 „топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград” – на първо място „СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД
10. Заповед №10 от 11.01.2018 г. – определя работна група за обсъждане и разработване формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между детските градини в общината.
11. Заповед №11 от 11.01.2018 г. – определя работна група за обсъждане и разработване формули за разпределение на средствата, получени по стандартите между училищата в общината.
12. Заповед №12 от 12.01.2018г. – полагане на извънреден труд от служители
13. Заповед №13 от 15.01.2018г. – определяне на комисия за разпределяне на годишна субсидия по читалищата на територията на Община Златоград
14. Заповед №14 от 17.01.2018г. – разрешавам на Николай Шопов да ползва булстата на Община Златоград и служебна електронна поща
15. Заповед №15 от 17.01.2018г. – завишаване на временната разходна норма за разход на гориво за зимния период
16. Заповед №16 от 19.01.2018г. – определям Вельо Дюлгеров за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – земеделска земя с № 620004, землище с. Долен
17. Заповед №17 от 19.01.2018г. - разпределяне на годишна субсидия по читалищата на територията на Община Златоград
18. Заповед №18 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от Югстрой ЕООД
19. Заповед №19 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Румен Иванов Цонев
20. Заповед №20 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от Неделка Сава Хаджиставрева-Стойкова
21. Заповед №21 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Борис Асенов Гюнелиев
22. Заповед №22 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Елка Манолова Сарелска
23. Заповед №23 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Веско Митков Вълчев
24. Заповед №24 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Васко Събев Кюлевчиев
25. Заповед №25 от 19.01.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от Илия Недков Башев
26. Заповед №26 от 22.01.2018г. – назначавам комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с мое Решение № 402/22.12.2017г.
27. Заповед №27 от 23.01.2018г. – назначавам комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, открита с публична обява № 009 от 11.01.2018г.
28. Заповед №28 от 25.01.2018г. – изплащане на допълнително възнаграждение за положеннощен труд от дежурните за месец януари 2018г.
29. Заповед №29 от 25.01.2018г. – допълване на заповед № 30/23.01.2015г. с адрес с. Старцево, ул. „Граничар” № 15А
30. Заповед №30 от 31.01.2018г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на улична регулация от о.т. 140 до о.т. 141; УПИ V-139, кв. 6 по ПУП на с. Старцево; УПИ VIII-142 и УПИ IX-14,141, кв. 22 по ПУП на с. Старцево
31. Заповед №31 от 31.01.2018г. – определям комисия която да извършва проверки в общинските образователни институции по отношение изискванията по чл. 8 във връзка с чл. 56 и чл. 256, ал. 1, т.2 и чл. 347 от ЗПУО
32. Заповед №32 от 01.02.2018г. – вписване на промяна в обстоятелствата в Национален туристически регистър
33. Заповед №33 от 01.02.2018г. – определям длъжностно лице, което да осъществява контрол върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители, в които няма разкрити търговски обекти в Община Златоград
34. Заповед №34 от 01.02.2018 г. – възлагам на Невена Денева изпълнението на функция Оперативен счетоводител по проект „Приеми ме 2015”
35. Заповед №35 от 02.02.2018 г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова да замества кмета на общината на 5 и 6 февруари 2018г.
36. Заповед №36 от 02.02.2018 г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода 5 и 6 февруари 2018г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
37. Заповед №37 от 08.02.2018 г. – прекратяване наемни правоотношения с ЕТ „Д-р Владимир Димитров – АПМПИП”
38. Заповед №38 от 08.02.2018 г. – утвърждаване вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Златоград.
39. Заповед №39 от 08.02.2018 г. – удължаване срокът за извършване на работата на комисията, назначена със Заповед № 386/12.02.2018 г.
40. Заповед №40 от 12.02.2018 г. – одобряване проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ ХІV – озеленяване и общ. Обслужване, кв. 69 А и част от речно корито по ПУП на гр. Златоград, отредени на ПИ с идентификатор 31111.36.369 и ПИ с идентификатор 31111.36.370 по Кадастрална карата на гр. Златоград.
41. Заповед №42 от 12.02.2018 г. – заповядвам на длъжностни лица да извършат проверка по изпълнение на разпоредбите по чл. 172, т. 2, чл. 173, т. 1, чл. 174, ал. 1, 2 и ал. 4, чл. 175 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВД.
42. Заповед №43 от 12.02.2018 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект: място за настаняване – Къща за гости „Александрова вила – 2”.
43. Заповед №44 от 19.02.2018 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект: място за настаняване – Къща за гости „Златоград – 2”.
44. Заповед №45 от 19.02.2018 г. – определяне комисия, която да изготви образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 е т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и предложи същата за одобряване.
45. Заповед №46 от 21.02.2018 г. – за нормално протичане на честванията по случай Националния празник на РБ – 3 март - затваряне за движение на МПС участъци от улици в Златоград
46. Заповед №47 от 21.02.2018 г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова да замества Кмета на общината на 22 и 23 февруари 2018г.
47. Заповед №48 от 21.02.2018 г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода 22 и 23 февруари 2018г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
48. Заповед №49 от 21.02.2018 г. – възлага на Невена Денева изпълнението на функция Оперативен счетоводител по проект „Приеми ме 2015”
49. Заповед №50 от 21.02.2018 г. – одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ VІІІ-1114, кв. 79 по ПУП на гр. Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.367 и част от ПИ с идентификатор 31111.33.372 по КК на гр. Златоград.
50. Заповед №51 от 21.02.2018 г. – одобряване проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ І-3066 за производствени нужди, по ПУП на с. Старцево, по повод заявление от Айля Наит Шаиб
51. Заповед №52 от 21.02.2018 г. – определя наследниците на Симеон Самуилов Башов: Антон Василев Башов и Даниела Симеонова Башова за купувачи на право на собственост върху общинска земя при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда
52. Заповед №53 от 21.02.2018 г. – откриване процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за ОПС за изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв.м. върху УПИ VІ – стопанска дейност, кв. 9 по ПУП на с. Старцево, целия с площ 119 кв. м.
53. Заповед №54 от 21.02.2018 г. – откриване процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за ОПС за изграждане на търговски обект със ЗП 50 кв.м. върху УПИ ХІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на с. Старцево, целия с площ 138 кв. м.
54. Заповед №55 от 21.02.2018 г. – откриване процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 8 с обща площ12,66 кв. м. находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда (сграда „Бивша поликлиника)
55. Заповед №56 от 22.02.2018г. – учредявам право на прокарване – възмездни и безсрочно
56. Заповед №57 от 22.02.2018 г. – нормално протичане на традиционната за Тодоров ден конска кушия – 24.02.2018 г. – затваряне за движение на моторни превозни средства определени улици.
57. Заповед №58 от 26.02.2018 г. – забрана пашата на селскостопански животни - държавна собственост по землища на територията на Община Златоград
58. Заповед №59 от 26.02.2018 г. – допускане изработване на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ І- 149, 150 – за пункт за ГТП
59. Заповед №60 от 26.02.2018 г. – прекратяване наемни правоотношения по договор № 138/03.08.2016 г., сключен между Община Златоград и Зекие Мюмюнова Кочанова
60. Заповед №61 от 26.02.2018 г. – определя категория „Две звезди” къща за гости „Александрова вила – 1”
61. Заповед №62 от 26.02.2018 г. – определя категория „Две звезди” къща за гости „Александрова вила – 2”
62. Заповед №63 от 26.02.2018 г. – определя за неучебен ден във всички училища на територията на общината – 27.02.2108 г.
63. Заповед №64 от 27.02.2018 г. – изплащане допълнително възнаграждение за нощен труд;
64. Решение №68 от 27.02.2018 г. – обявява класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание – с предмет „Изграждане на обект „Многофункционалана спортна площадка за баскетбол, волейбол футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт” в с. Старцево, открита с Решение № 351/09.11.2017 г.
65. Заповед № 69 от 02.03.2018г. – удължаване срокът за извършване на работата на комисия, назначена със Заповед № 26 от 22.01.2018г.
66. Заповед №70 от 02.03.2018г. – промяна в Заповед № 52/21.02.2018 г.
67. Заповед №71 от 02.03.2018г. – полагане извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
68. Заповед №72 от 02.03.2018г. – определя длъжностни лица, които да организират и обобщят информацията по писмо с вх. № 66-00-236/01.03.2018 г.
69. Заповед №73 от 09.03.2018г. – полагане извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
70. Заповед №75 от 12.03.2018г. – създаване организация за почистване от отпадъци речните корита, дерета и прилежащите им територии, общинска пътна мрежа в Община Златоград.
71. Заповед №76 от 13.03.2018г. – определяне категория „Три звезди” на туристически обект Място за настаняване: Къща за гости „Златоград 2 – Йосифова”
72. Заповед №77 от 16.03.2018г. – полагане извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
73. Заповед №78 от 16.03.2018г. – разпределяне средствата от общинския бюджет за издръжка на детските градини за 2018 г., в местни дейности, които ще бъдат предоставяне под формата на субсидия.
74. Заповед №79 от 20.03.2018г. –по повод постъпило в ОбА Златоград заявление с вх. № 94-00-3407/06.11.2017 г. от Дафина Ангелова Якимова от с. Ерма река, одобряване допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река.
75. Заповед №80 от 20.03.2018г. – комисия за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд
76. Заповед № 81 от 30.03.2018г. – длъжностни лица, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с. Ерма река”
77. Заповед № 82 от 23.03.2018г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Стаи за гости „Язовира”
78. Заповед № 83 от 27.03.2018г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Мая Славчева Кьорова и Десислав Славчев Кьоров
79. Заповед № 84 от 27.03.2018г. – длъжностни лица, които да извършат замерване разхода на гориво-смазочните материали на автомобилите – общинска собственост
80. Заповед № 85 от 27.03.2018г. – разпределяне на средствата за стипендии на учениците след завършено основно образование в училищата от Община Златоград
81. Заповед № 86 от 28.03.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от Антон Денчев Ясенов
82. Заповед № 87 от 28.03.2018г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПРЗ по заявление от Асен Розенов Хаджииванов
83. Заповед № 88 от 29.03.2018г. – определям Сашо Митков Байрев за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект – бистро село Старцево
84. Заповед № 89 от 29.03.2018г. – определям Велчо Калинов Джандев за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница село Старцево
85. Заповед № 90 от 29.03.2018г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект: Кафе – бар „Сивриева къща”
86. Заповед № 91 от 29.03.2018г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект: Къща за гости „Александрови къщи”
87. Заповед № 92 от 29.03.2018г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект: Стаи за гости „Андреева къща”
88. Заповед № 93 от 29.03.2018г. – полагане извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
89. Решение № 94 от 29.03.2018г. – обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на ОП чрез публично състезание с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап ІІ – „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна);
90. Заповед № 95 от 29.03.2018г. – предоставяне на достъп до обществена информация на Фондация „Антикорупционен фонд”
91. Заповед № 96 от 30.03.2018г. – допълнително възнаграждение за нощен труд
92. Заповед № 97 от 02.04.2018г. – удължаване срока за отдаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 8
93. Заповед № 98 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 53/02.04.2018 г.
94. Заповед № 99 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 54/02.04.2018 г.
95. Заповед № 100 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 55/02.04.2018 г.
96. Заповед № 101 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 56/02.04.2018 г.
97. Заповед № 102 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 57/02.04.2018 г.
98. Заповед № 103 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 58/02.04.2018 г.
99. Заповед № 104 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 59/02.04.2018 г.
100. Заповед № 105 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 60/02.04.2018 г.
101. Заповед № 106 от 02.04.2018г. – определяне на длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор № 61/02.04.2018 г.
102. Заповед № 107 от 03.04.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
103. Заповед № 108 от 03.04.2018г. – полагане на извънреден труд от работещите служители и работници към дейност „Озеленяване”
104. Заповед № 109 от 03.04.2018г. – предоставяне на достъп до обществена информация на Фондация „Антикорупционен фонд”.
105. Заповед № 110 от 03.04.2018г. – определя категория „Една звезда” на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „Язовира”.
106. Заповед № 111 от 03.04.2018г. – определя категория „Три звезди” на туристически обект – място за настаняване: Къща за гости „Александрови къщи”.
107. Заповед № 112 от 03.04.2018г. – определя категория „Три звезди” на туристически обект – заведение за хранене и развлечение: Кафе-бар „Сивриева къща”.
108. Заповед № 113 от 03.04.2018г. – определя инвеститорски контрол на обект: „Модернизация – ремонт и реконструкция на улично осветление на с. Старцево, Община Златоград”
109. Заповед № 114 от 03.04.2018г. – Одобряване проект за ПУП – ПРЗ по повод заявление от Димитър Боюклиев
110. Заповед № 115 от 03.04.2018г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова - Зам.-кмет, да замества Кмета на общината в периода от 04.04.2018 г. до 11.04.2018 г.
111. Заповед № 116 от 03.04.2018г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода от 04.04.2018 г. до 11.04.2018 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
112. Заповед № 117 от 11.04.2018г. – определя състава на Междуведомствена комисия
113. Заповед № 118 от 03.04.2018г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова - Зам.-кмет, да замества Кмета на общината в периода от 12.04.2018 г. до 13.04.2018 г.
114. Заповед № 119 от 03.04.2018г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода от 12.04.2018 г. до 13.04.2018 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
115. Заповед № 120 от 13.04.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота” на 14.04.2018г. и на 15.04.2018г.
116. Заповед № 122 от 16.04.2018г. – определя категория „Една звезда” на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „Андреева къща”
117. Заповед № 123 от 17.04.2018г. – изменя Заповед № 117/11.04.2018 г.
118. Заповед № 124 от 18.04.2018г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Къща за гости „Караджова къща”
119. Заповед № 125 от 19.04.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота” на 21.04.2018г. и на 22.04.2018г.
120. Заповед № 126 от 19.04.2018г. – затваряне на 24.04.2018 г. за времето от 08.00 ч. до 14.00 часа за движение на моторни превозни средства – транспортен мост между ул. „Беловидово” и ул. „България” в участъка преди кръговото кръстовище.
121. Заповед № 127 от 19.04.2018г. – изменение Заповед № 123/17.04.2018 г.
122. Заповед № 128 от 19.04.2018г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова - Зам.-кмет, да замества Кмета на общината в периода на 20.04.2018 г.
123. Заповед № 129 от 03.04.2018г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова на 20.04.2018 г., да подписва договори, да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
124. Заповед № 130 от 23.04.2018г. – временна норма за разход на гориво и смазочни материали на автомобилите в дейност”Чистота”
125. Заповед № 131 от 23.04.2018г. – Определя „Медицински център – Мадан” ООД гр. Мадан – управител д-р Мариана Георгиева – спечелила конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 8 в сграда „Бивша поликлиника” гр. Златоград.
126. Заповед № 132 от 23.04.2018г. – разрешение за допускане изработване проект за изменение на ПУП – по подадено искане от Методи Керминов.
127. Заповед № 133 от 23.04.2018г. – разрешение за допускане изработване проект за изменение на ПУП – по подадено искане от Виктор Травлев.
128. Заповед № 134 от 23.04.2018г. – разрешение за допускане изработване проект за изменение на ПУП – по подадено искане от Антон Мушков.
129. Заповед № 135 от 23.04.2018г. – разрешение за допускане изработване проект за изменение на ПУП – по подадено искане от Сенко и Ясен Мостабашови.
130. Заповед № 136 от 23.04.2018г. – одобрение на изменение на ПУП – ПР в обхват на ул. „Люляк” от о.т. 321, през о.т. 173, о.т. 174,, о.т.175, о.т. 176, о.т. 177 по ПУП на с. Старцево
131. Заповед № 137 от 25.04.2018г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград и се предаде в собственост на Севдалин Мизов неправилно актуван недвижим имот, с площ 447 кв.м., намиращ се в местността „Уручов врис”, землище гр. Златоград.
132. Заповед № 138 от 26.04.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
133. Заповед № 139 от 27.04.2018г. – полагане на извънреден труд от работещите служители и работници към дейност „Озеленяване”.
134. Заповед № 140 от 27.04.2018г. – определя длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да контролират изпълнението на дейностите от Инвестиционната програма за 2018 г. на оператора В и К ЕООД Смолян, заложени за реализиране на територията на Община Златоград
135. Заповед № 141 от 27.04.2018г. – определя длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Изграждане на водосток Ф 1000, с. Аламовци в дере между кв. 15 и кв. 22.
136. Заповед № 142 от 27.04.2018г. – определя длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение дейностите по Договор № 64/03.04.2018 г.
137. Заповед № 143 от 27.04.2018г. – – полагане на извънреден труд от работещите служители и работници към дейност „Озеленяване”.
138. Заповед № 144 от 30.04.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
139. Решение № 145 от 30.04.2018г. – за откриване на процедура - ОП „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград.
140. Заповед № 146 от 02.05.2018г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
141. Заповед № 147 от 02.05.2018г. – полагане на извънреден труд от работещите служители и работници към дейност „Озеленяване”.
142. Заповед № 148 от 03.05.2018г. – за нормалното протичане на Празника на Златоградското чеверме, затваряне за движение определени улици в гр. Златоград
143. Заповед № 149 от 03.05.2018г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
144. Заповед № 150 от 03.05.2018г. – одобряване на ПУП – ПР по молба от Теменужка Читакова
145. Заповед № 151 от 03.05.2018г. – учредява в полза на Областен управител на Област Смолян, безвъзмездно право на надстрояване за надграждане на стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена от каменна зидария, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.369 по КК на гр. Златоград.
146. Заповед № 152 от 03.05.2018г. – учредява в полза на Областен управител на Област Смолян, безвъзмездно право на надстрояване за надграждане на стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена от каменна зидария, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград.
147. Заповед № 153 от 03.05.2018г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на площите, предвидени за обособяване 10бр. мазета1 разположени в „Бивша котелна парна централа” – сграда „бивше общежитие Минстрой”
148. Решение № 154 от 09.05.2018г. – публикуване ОП „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него.
149. Решение № 155 от 09.05.2018 г. – публикуване ОП „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него”
150. Заповед № 156 от 10.05.2018 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „ДМ – 12”, гр. Златоград
151. Заповед № 157 от 10.05.2018 г. – забрана къпането в река Малка, река Голяма, река Неделинска, микроязовир „Заставата” и язовир „Златоград”
152. Заповед № 158 от 10.05.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 167, ал. 2, т. 3 и чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 46 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
153. Заповед № 159 от 10.05.2018 г. – извършване на проверка от длъжностни лица от ОбА за наличие на изоставени
154. Заповед № 161 от 10.05.2018 г. – определя Асен Черешаров – юрисконсулт, той и публичен изпълнител в Общинска администрация, който да изпълнява, считано от 25.05.2018 г., функциите на длъжностно лице по защита на личните данни в Община Златоград.
155. Заповед № 162 от 10.05.2018 г. – определя комисия, която като постоянно действащ консултативен орган към Кмета на Община Златоград, да обезпечи техническото администриране на постъпващи заявления за интерес и финансова помощ, в ОбА Златоград, от страна на заинтересованите лица по ОП Региони в растеж 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, на територията на Община Златоград.
156. Заповед № 163 от 10.05.2018 г. – назначаване на комисия, която да преразгледа и класира постъпилите оферти за изпълнение на обществена поръчка, с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград” – Подобект 2 „Главен колектор І – А”.
157. Заповед № 164 от 21.05.2018 г. – допълва заповед № 30/23.01.2018 г.
158. Заповед № 164 от 22.05.2018 г. – определя „Две звезди” на туристически обект: място за настаняване – Къща за гости „Караджова къща”
159. Заповед № 166 от 22.05.2018 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечения: Ресторант „Авеню”
160. Заповед № 167 от 23.05.2018 г. – полагане на извънреден труд от работещите служители към дейност „Озеленяване”
161. Заповед № 168 от 25.05.2018 г. – допускане изработване на ПУП – ПРЗ в обхват на поземлен имот с пл. № 419, УПИ VІІІ, УПИ VІІ – 419, УПИ VІ – 419, кв. 31 и улична регулация (нереализирана) от о.т. 101 до о.т. 125 по ПУП на с. Старцево.
162. Заповед № 169 от 25.05.2018 г. – допускане изработване на ПУП – ПРЗ от Хайрие Халваджиева.
163. Заповед № 170 от 29.05.2018 г. – определя категория Две звезди на туристически обект: място за настаняване: Стаи за гости „ДМ – 12”.
164. Заповед № 171 от 29.05.2018 г. – определя категория Две звезди на туристически обект: място за настаняване: Стаи за гости „Ани”.
165. Заповед № 172 от 29.05.2018 г. – промяна организацията на движение на улица „Ст. Стамболов”
166. Заповед № 173 от 31.05.2018 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него”.
167. Заповед № 174 от 31.05.2018 г. – Одобрение ПУП – ПР по заявление от Мая и Десислав Кьорови.
168. Заповед № 175 от 01.06.2018 г. – определя инвеститорски контрол за изпълнение на СМР за Обект: Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт” с. Старцево, община Златоград”
169. Заповед № 176 от 01.06.2018 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
170. Заповед № 177 от 05.06.2018 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград”, включваща Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград” и Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино).
171. Заповед № 178 от 05.06.2018 г. – определяне на комисия за разглеждане и обсъждане на постъпило предложение в ОбА от Кмета на кметство с. Аламовци, община Златоград, за изменение на маршрутно разписание по автобусна линия Златоград – с. Аламовци.
172. Заповед № 179 от 05.06.2018 г. – определяне на „Три звезди” на туристически обект – заведение за хранене и развлечение: Ресторант „Авеню”.
173. Решение № 180 от 05.06.2018 г. – откриване на процедура за възлагане на ОП, чрез пряко договаряне, с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап ІІ – „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) гр. Златоград; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево община Златоград”, по обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. „Ангел Кънчев”, и ул. „Бор”, включваща следните подобекти: водопровод по ул. „Ан. Кънчев” и Водопровод по ул. „Бор” и Обособена позиция 3 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. „Хр. Ботев”, ул. „П. Яворов”, ул. „Рила, ул. „Акация”, ул. „Рожен” и ул. „ул. „Здравец”, включваща следните подобекти: Водопровод по ул. „Хр. Ботев”, Водопровод по ул. „П. Яворов”, Водопровод по ул. „Рила”, Водопровод по ул. „Акация”, Водопровод по ул. „Рожен” и Водопровод по ул. „Здравец”.
174. Заповед № 181 от 07.06.2018 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Заведени за хранене и развлечение: Кафе-аперитив „Кетипов”, в с. Старцево.
175. Заповед № 183 от 07.06.2018 г. – прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне с определени лица по смисъла на ЗОП,открита с Решение № 180 от 05.06.2018 г.
176. Заповед № 184 от 08.06.2018 г. – определя Велин Дюлгеров, като лице отговорно за експлоатацията на служебен автомобил Мерцедес с рег. № СМ1092АН, за периода от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.
177. Заповед № 185 от 08.06.2018 г. – полагане на извънреден труд от работници в дейност „Чистота” на 09.06.2018 г.
178. Заповед № 186 от 08.06.2018 г. – определяне категория „Една звезда” на туристически обект: заведение за хранене и развлечение: Механа „Здравец”, гр. Златоград.
179. Заповед № 187 от 15.06.2018 г. – премахване от Христо Иванов за своя сметка на гараж, построен без необходимите строителни книжа.
180. Заповед № 188 от 15.06.2018 г. – назначение на комисия, която да извърши проверка по спазване на Закона за пътищата и подзаконови нормативни актове.
181. Заповед № 189 от 15.06.2018 г. – допускане изработване на ПУП във връзка с подадено заявление с вх. № 94-00-3446/09.11.2017 г. от Соня Челова.
182. Заповед № 190 от 15.06.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него
183. Заповед № 191 от 15.06.2018 г. – полагане на извънреден труд от работещи служители и работници в ОбА
184. Заповед № 192 от 15.06.2018 г. – Определя Велин Дюлгеров – работник – поддръжка в ОбА, като лице отговорно за експлоатацията на служебен автомобил Мерцедес спринтер с рег. № СМ1092АН, за периода от 18.06.2018 г. до 22.06.2018 г.
185. Заповед № 193 от 18.06.2018 г. – обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание – с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград – определя за изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място – „ПИ ЕС ПИ” ЕООД
186. Заповед № 194 от 21.06.2018 г. – полагане на извънреден труд от работещите служители и работници
187. Заповед № 195 от 21.06.2018 г. – откриване на повторна процедура по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на площите, предвидени за обособяване 7 бр. мазета, разположени в „Бивша котелна парна централа” – сграда „бивше общежитие Минстрой”
188. Заповед № 196 от 21.06.2018 г. – Определя Севдалин Ясенов Йосифов, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 3.
189. Заповед № 197 от 21.06.2018 г. – Определя Венцислав Стефанов Иванов, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 7.
190. Заповед № 198 от 21.06.2018 г. – Определя Юлияна Емилова Кирилова, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 10.
191. Заповед № 199 от 22.06.2018 г. – Определяне лимит на служебните SIM карти, ползвани от работещите в ОбА Златоград, кметствата, служители от дейности: „Отбрана и сигурност”, Озеленяване”, Обредни домове и зали”, Спортни бази за спорт за всички”, „Чистота”, Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие”, ЦСРИ, ДЦДЛУ, ЦОП, ЦДГ и ДЯ
192. Заповед № 200 от 25.06.2018 г. – определя Елмира Боянова Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград, да подписва входящата и изходящата кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнение на договор № РР-06-04-1774#9 и реализацията на проект „работа” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
193. Решение № 201 от 25.06.2018 г. – публикуване - откриване на процедура за възлагане на ОП, чрез пряко договаряне, с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап ІІ – „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) гр. Златоград; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево община Златоград”, по обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. „Ангел Кънчев”, и ул. „Бор”, включваща следните подобекти: водопровод по ул. „Ан. Кънчев” и Водопровод по ул. „Бор” и Обособена позиция3 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. „Хр. Ботев”, ул. „П. Яворов”, ул. „Рила, ул. „Акация”, ул. „Рожен” и ул. „ул. „Здравец”, включваща следните подобекти: Водопровод по ул. „Хр. Ботев”, Водопровод по ул. „П. Яворов”, Водопровод по ул. „Рила”, Водопровод по ул. „Акация”, Водопровод по ул. „Рожен” и Водопровод по ул. „Здравец”.
194. Заповед № 202 от 28.06.2018 г. – определяне категория „Една звезда” за туристически обект: заведение за хранене и развлечение – Кафе-аперитив „Кетипов”
195. Заповед № 203 от 28.06.2018 г. – Одобряване допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Старцево, кв. 53 и кв. 54 като имот с кадастрален № 727 се обособяват ПИ с кадастрални номера 736, 737, 738
196. Заповед № 204 от 28.06.2018 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
197. Заповед № 205 от 28.06.2018 г. – допълва състава на ОЕСУТ, определен със Заповед № 251/28.08.2017 г.
198. Заповед № 206 от 28.06.2018 г. – одобрение на ПУП – ПРЗ заявление Община Златоград с вх. № 52-00-387/27.06.2018 г. КПИИ в обхват УПИ ІІІ за нуждите на МВР, кв. 46, по ПУП на Златоград
199. Заповед № 207 от 28.06.2018 г. – възлага на инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, в периода от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл. да полага подписа си при извършване на плащания – текущи или с настъпващ падеж в посочения срок, както и такива с неотложен характер.
200. Заповед № 208 от 29.06.2018 г. – възлага на инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, в периода от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл. да организира и/или възлага обществени поръчки.
201. Заповед № 209 от 03.07.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП, с предмет „Изпълнение на проектиране на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
202. Заповед № 211 от 10.07.2018 г. – определяне категория „Две звезди” на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – ресторант „Даракчиев”
203. Решение № 212 от 11.07.2018 г. – обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР във връзка с инвестиционния интерес на Община Златоград за кандидатстване за финансиране по процедура BG06RDNDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., с проектно предложение „Изграждане на многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт в гр. Златоград” – на първо място – „Диамант строй” ЕООД.
204. Решение № 213 от 11.07.2018 г. – обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР във връзка с инвестиционния интерес на Община Златоград за кандидатстване за финансиране по процедура BG06RDNDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., с проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в Община Златоград”, както следва: За „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград - на първо място – „Диамант строй” ЕООД. За „Благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен - на първо място – „Диамант строй” ЕООД.
205. Заповед № 214 от 11.07.2018 г. – одобрение на Проект за изменение на ПУП – ПР – по заявление от Методи Кузманов Керминов
206. Заповед № 215 от 11.07.2018 г. – одобрение на Проект за изменение на ПУП – ПР – в обхват на улична регулация от о.т. 140 до о.т. 141; УПИ V-139, кв. 6 по ПУП на с. Старцево; УПИ VІІІ – 142 и УПИ ІХ – 140, 141 кв.- 22 по ПУП на с. Старцево.
207. Заповед № 216 от 11.07.2018 г. – извършване неотложни аварийно – възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
208. Заповед № 217 от 12.07.2018 г. – определяне на комисия, която да извърши проверка на 13.07.2018 г. в периода след 23.30 часа на заведение за хранене и развлечение Нощен бар „Здравец” – гр. Златоград
209. Заповед № 218 от 16.07.2018 г. – назначаване на Общинска епизоотична комисия
210. Заповед № 219 от 16.07.2018 г. – свикване на Общинска епизоотична комисия
211. Заповед № 220 от 19.07.2018 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – Кафе-бар „Сиера – 1”
212. Заповед № 221 от 19.07.2018 г. – учредяване на БТК ЕАД – право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения за обект: Монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа на БТК за VDSL технология, местоположение гр. Златоград”, като се прокара подземна оптична кабелна мрежа, отклонения и техните сервитути, от обща мрежа на БТК, до нови телекомуникационни шкафове.
213. Заповед № 222 от 20.07.2018 г. – определяне категория „Три звезди” на туристически5 обект – заведение за хранене и развлечение Механа „Златоград”.
214. Заповед № 223 от 20.07.2018 г. – учредяване на БТК ЕАД безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на фундаменти и монтаж на нови 3 броя телекомуникационни шкафове VDSL за връзка със съществуващата канална мрежа на БТК.
215. Заповед № 224 от 23.07.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП, с предмет: „Извършване на СМР за обновяване на Здравна служба, с. Старцево община Златоград” в рамките на проект: „e-Social Health Care” V-А, с акроним „e-SOНЕСА”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020, съгласно Договор за субсидия №В2.9а04/24.10.2017 г. и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г.
216. Заповед № 225 от 23.07.2018 г. – Определя Светослав Стоянов Димитров, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 18 с брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ на мазето 8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, - разположена в „Бивша котелна парна централа”, полуподземен зимен етаж, част от масивна десететажна сграда „бивше общежитие Минстрой” със застроена площ 437 кв.м., улица “Рожен” № 3, УПИ VІ- жил. блок, кв. 84а по ПУП на гр. Златоград, за които е изготвен проект за преустройство, по Акт за частна общинска собственост № 544/ 17.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 455/01.10.2008 г., том ІІ, акт № 81, дело 33.
217. Заповед № 226 от 23.07.2018 г. – Определя Светослав Стоянов Димитров, за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 20 с брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, - разположена в „Бивша котелна парна централа”, полуподземен зимен етаж, част от масивна десететажна сграда „бивше общежитие Минстрой” със застроена площ 437 кв.м., улица “Рожен” № 3, УПИ VІ- жил. блок, кв. 84а по ПУП на гр. Златоград, за които е изготвен проект за преустройство, по Акт за частна общинска собственост № 544/ 17.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 455/01.10.2008 г., том ІІ, акт № 81, дело 33.
218. Заповед № 227 от 25.07.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец".
219. Заповед № 228 от 27.07.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП, с предмет: „Изпълнение на проектиране на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
220. Заповед № 229 от 27.07.2018 г. – откриване на процедура по категоризацията на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „Нора лукс”.
221. Заповед № 230 от 30.07.2018 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
222. Заповед № 231 от 30.07.2018 г. – удължаване срокът за извършване на работата на комисия, назначена със Заповед № 177/05.06.2018 г.
223. Заповед № 232 от 30.07.2018 г. – удължаване срокът за извършване на работата на комисия, назначена със Заповед № 173/31.05.2018 г.
224. Заповед № 304 от 01.10.2018 г. – определяне категория „Една звезда” на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – Кафе-бар “Game zone”
225. Заповед № 305 от 05.10.2018 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград”.
226. Заповед № 306 от 05.10.2018 г. – определя длъжностни лица от Общинска администрация, които а осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътно платно (плочест водосток от о.т. 107, 108 – 117, ул. „Орфей”, с. Долен” (Разкриване, СМР на плочест водосток, ул. „Орфей”, с. Долен”.
227. Заповед № 307 от 05.10.2018 г. – определяне категория „две звезди” на туристически обект: заведение за настаняване – Къща за гости „Борани”.
228. Заповед № 309 от 08.10.2018 г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова - Зам.-кмет, да замества Кмета на общината в периода от 09 до 10 октомври 2018 г.
229. Заповед № 310 от 08.10.2018 г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода от 09 до 10 октомври 2018 г. да да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград
230. Заповед № 311 от 08.10.2018 г. – учредява на „Електроразпределение Юг” ЕАД, право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения н техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване на КНН на работилница, част от хале „Рингова пещ”, в имот 31111.31.237.2.1.
231. Заповед № 312 от 08.10.2018 г. – одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.35.113 по КК на гр. Златоград – заявление от Х. Халваджиева.
232. Заповед № 313 от 08.10.2018 г. – одобрен проект за изменение на ПУП – План схема за обект „Външно електрозахранване на жилищна сграда” – заявление от „Електроразпределение Юг” ЕАД
233. Заповед № 314 от 08.10.2018 г. – разрешение изработването на ПУП – ПРЗ – подадено заявление от „Топалови – 2008” ООД
234. Заповед № 315 от 16.10.2018 г. – определяне на отоплителен сезон – от 01.11.2018 г. до 30.04.2018г., извършва се с централно парно отопление; определяне реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди.
235. Заповед № 316 от 16.10.2018 г. – назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП, с предмет „Изграждане на подпорна стена на ул. „Тунджа” от о.т. 1108 до о.т. 1113 по ПУП на гр. Златоград.
236. Заповед № 317 от 17.10.2018 г. – назначаване на комисия за провеждане на обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП, с предмет „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.
237. Заповед № 319 от 19.10.2018 г. – определяне категория „Две звезди” на туристически обект: заведение за хранене и развлечение: кафе – бар „Сиера – 1”
238. Заповед № 320 от 19.10.2018 г. – промяна движението на МПС на 20.10.2018 г. – провеждане на мероприятие „Балканска скариада 2018 г.”
239. Заповед № 321 от 23.10.2018 г. – определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на общината през 2019 г.
240. Заповед № 322 от 24.10.2018 г. – възлага на инж. Юли Хаджийски – гл. инженер, функциите по одобряване на изготвените планове за управление на строителните отпадъци по Закона за управление на отпадъците и планове за безопасност и здраве.
241. Заповед № 323 от 29.10.2018 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
242. Заповед № 324 от 29.10.2018 г. – откриване процедура по повторно провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на площите, предвидени за обособяване – мазе № 8, мазе № 9 и мазе № 17 от масивна десететажна сграда „Бивше общежитие Минстрой”.
243. Заповед № 325 от 29.10.2018 г. – определя Божана Бисерова Николова за спечелила публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 19 – сграда „бивше общежитие Минсторой”
244. Заповед № 326 от 29.10.2018 г. - определя Антоанета Бисерова Кънева за спечелила публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 16 – сграда „бивше общежитие Минсторой”
245. Заповед № 327 от 29.10.2018 г. – одобрение ПУП – ПРЗ – по заявление от „Топалови - 2008”.
246. Заповед № 328 от 29.10.2018 г. – одобрение ПУП – ПР по повод заявление Антон Цанков Мушков.
247. Заповед № 329 от 29.10.2018 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП - в обхват на ул. „Ив. Вазов” в участък от о.т. 449 през о.т.369, о.т.370 към о.т. 371; (УПИ ХІІ – КАС, общ обслужване, УПИ ХVІ, кв. 38 и УПИ І – 90, 91, 92, кв. 42 по ПУП на с. Ерма река.
248. Заповед № 330 от 29.10.2018 г. – одобряване ПУП – ПР по заявление от Соня Асенова Челова.
249. Заповед № 331 от 29.10.2018 г. – Определяне Радост Атанасова за отговорно лице по изпълнение на Договор № 185/29/10.2018 г. сключен между община Златоград и „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД
250. Заповед № 332 от 30.10.2018 г. – предоставяне от директорите на дирекции и ръководители на звена, заявки за разходи за базисен бюджет за 2019 г. и заявки за капиталови разходи за 2019 г. за местни дейности.
251. Заповед № 333 от 30.10.2018 г. – обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Извършване а обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград”
252. Заповед № 334 от 31.10.2018 г. – определя комисия за извършване на проверка на място, по повод постъпило искане от Атанас Здравков Куцов.
253. Заповед № 335 от 30.10.2018 г. – утвърждаване Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Златоград.
254. Заповед № 336 от 30.10.2018 г. – назначаване комисия – разглеждане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, във връзка с възлагателно писмо с изх. № 94-00-3095/27.08.2018 г.
255. Заповед № 337 от 01.11.2018 г. – определя Владимир Николаев Димитров, за спечелил конкурса за отдаване под наем на помещение с обща площ 13.33 кв.м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда + приземен етаж „Здравна служба” с. Старцево.
256. Заповед № 338 от 02.11.2018 г. – откриване процедура по категоризация на туристически обект: заведение за хранене и развлечение – заведение за бързо хранене „Гранде Дюнер”, собственост на ЕТ „Евровел – Величко Николов”
257. Заповед № 339 от 02.11.2018 г. – Определя комисия, която да осъществява функциите на комисията по мл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, както и по чл. 3, ал. 8, т. 1-9 от Вътрешните правила.
258. Заповед № 340 от 06.11.2018 г. – откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, землище Златоград, местност „Липово”, целият с площ 2630 кв.м., ведно с построена в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда
259. Заповед № 341 от 07.11.2018 г. – обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.”
260. Заповед № 342 от 07.11.2018 г. – Разрешение за допускане изработване на ПУП – ПРЗ – подадено заявление от Красимир Керменов.
261. Заповед № 343 от 07.11.2018 г. – Разрешение за допускане изработване на ПУП – ПРЗ – подадено заявление от Васко Вунцов.
262. Заповед № 345 от 09.11.2018 г. – промяна организацията на движение на ул. „Ерма” в гр. Златоград.
263. Заповед № 346 от 09.11.2018 г. – одобрение допълнението и поправката на действащия кадастрален план на с. Старцево – имот с нов кадастрален №734 с площ от 507 кв.м., кв. 45.
264. Заповед № 347 от 09.11.2018 г. – одобрение ПУП – ПР по повод заявление от Минка Башева, Минка Кормова и Юлия Чавдарова.
265. Заповед № 348 от 09.11.2018 г. – одобрение ПУП – ПРЗ по повод заявление от Милена Хаджимолова и Асен Хаджимолов.
266. Заповед № 349 от 09.11.2018 г. – одобрен Доклад за съответствие, с вх. № 93-00-1360/05.11.2018 г. на комисията назначена със Заповед № 339/02.11.2018 г.
267. Заповед № 350 от 14.11.2018 г. – одобрение допълнението и поправката на действащия кадастрален план на с. Долен – нов имот с пл. №421 с площ от 491 кв.м., кв. 28
268. Заповед № 351 от 14.11.2018 г. – Определяне длъжностни лица от ОбА, които да извършват замерване разхода на ГСМ на автомобилите – общинска собственост в дейност „Чистота”
269. Заповед № 352 от 14.11.2018 г. – Определяне длъжностни лица от ОбА, които да извършват замерване разхода на ГСМ на автомобилите – общинска собственост в дейност „Чистота”
270. Заповед № 353 от 14.11.2018 г. – определя инж. Елка Чаушева на длъжност Секретар на Община Златоград, за длъжностно лице па чл. 177, ал. 2 във връзка с прилагането на чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 2 от ЗПКОНПИ и по §2, ал. 10, във връзка с прилагането на чл. 176 от ЗПКОНПИ.
271. Заповед № 354 от 15.11.2018 г. – учредяване на „Електроразпределение Юг” ЕАД – право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ, кв. 129 (ПИ 31111.34.485) в гр. Златоград.
272. Заповед № 355 от 15.11.2018 г. – удължаване срок за извършване на работата на комисия, назначена със Заповед № 190/15.06.2018 г.
273. Заповед № 356 от 15.11.2018 г. – удължаване срок за извършване на работата на комисия, назначена със Заповед № 232/30.07.2018 г. и Заповед № 301/28.09.2018 г.
274. Заповед № 357 от 16.11.2018 г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – по повод заявление от Магдалена Арабова – Смайладска и Евгения Янкова Вунцова
275. Заповед № 358 от 16.11.2018 г. – Определяне 21 ноември 2018 г. – празник на Златоград за неучебен ден за общинските училища.
276. Заповед № 359 от 20.11.2018 г. – затваряне за движение на МПС участъци от улици – 21.11.2018 г.
277. Заповед № 360 от 20.11.2018 г. – учредява на Шефкет Ахмедов Мемов право на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м.
278. Заповед № 361 от 20.11.2018 г. – учредява на Зарко Христов Стоянов право на допълващо застрояване на изграждане на навес.
279. Заповед № 362 от 26.11.2018 г. – нареждане на ръководителите на организациите, второстепенните разпоредители с бюджет н територията на Община Златоград да изготвят доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУН) в съответната организация за 2018 г. и попълнят въпросник, одобрен от Министъра на финансите – м. октомври 2018 г.
280. Заповед № 363 от 26.11.2018 г. – Определя Радост Атанасова – старши експерт „Опазване на околната среда”, за отговорно лице по изпълнение на Договор № 187/31.10.2018 г., сключен между Община Златоград и „Строител”.
281. Заповед № 364 от 28.11.2018 г. – назначение на приемателна комисия със задача да установи годността на ползване на обект „ремонтни работи на сграда на ОбА Златоград”
282. Заповед № 365 от 28.11.2018 г. – одобрява ПУП – ПР по повод заявление от Росица Иванова Сидерова.
283. Заповед № 366 от 28.11.2018 г. – забрана пушенето в сградата на Общинска администрация.
284. Заповед № 367 от 28.11.2018 г. – задължава след приключване на работното време да се изключат всички уреди и апарати от силовата инсталация, без дежурно осветление и денонощно работещи уреди и апарати с отговорници съответните служители и работници по работните кабинети и стаи.
285. Заповед № 368 от 28.11.2018 г. – определя Фердо Илийков, на длъжност „Гражданска защита” в ОбА за длъжностно лице, което да извърши обучението и подготовката на новопостъпили служители и работници, както и периодичния инструктаж по пожарна безопасност в обект „ОбА Златоград”.
286. Заповед № 369 от 28.11.2018 г. – заповядва на Фердо Илийков, на длъжност „Гражданска защита” в ОбА – отговорно лице, координиращо дейността по пожарна безопасност в обекта, да изготви заповед с необходимите противопожарни мероприятия в обекта при чествуване на национални празници и мероприятия с общонационално значение, свързани с продължително спиране на работа на обекта, която своевременно да предостави за проверка и подпис.
287. Заповед № 370 от 28.11.2018 г. – определя Фердо Илийков, на длъжност „Гражданска защита” в ОбА за длъжностно лице, което да координира дейността по пожарна безопасност в обект „ОбА Златоград”.
288. Заповед № 371 от 28.11.2018 г. – заповядва, горимите отпадъци както и остатъчните продукти от котела, отопляващ сградата на ОбА Златоград, да се съхраняват в метален варел, разположен до входа на котелното помещение.
289. Заповед № 372 от 29.11.2018 г. – определя Минка Башева, на длъжност главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” в ОбА, за длъжностно лице, което за извършва действия по вписване и водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за обществена подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград.
290. Заповед № 373 от 29.11.2018 г. – одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема за обект „Външноелектрозахранване на кафе бар” в УПИ ХІІ, кв. 22по ПУП на с. Старцево – заявление от „Електроразпределение ЮГ” ЕАД.
291. Заповед № 374 от 29.11.2018 г. – определяне стойността на представително облекло на лицата по служебно правоотношение за 2018 г.
292. Заповед № 376 от 29.11.2018 г. – утвърждава временна норма за разход на гориво и смазочни материали на автомобилите в дейност „Чистота”, общинска собственост.
293. Заповед № 377 от 30.11.2018 г. – определя Светослав Стоянов Димитров за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 17 с брутна площ 12,16 кв.м.
294. Заповед № 378 от 30.11.2018 г. – определя Светослав Стоянов Кехайов за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 8 с брутна площ 9,10 кв.м.
295. Заповед № 379 от 30.11.2018 г. – изплащане допълнително възнаграждение за нощен труд.
296. Заповед № 380 от 30.11.2018 г. – полагане на извънреден труд във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
297. Заповед № 381 от 30.11.2018 г. – определя Юлияна Емилова Кирилова за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на площта, предвидена за обособяване на мазе № 9 с брутна площ 9,10 кв.м.
298. Заповед № 382 от 30.11.2018 г. – през периода от 01.12.2018 г. до 01.12.2108 г. да се извърши инвентаризация на стоковоматериалните запаси, ДМА, разчетни взаимоотношения с доставчици и клиенти, парични средства и зад балансови активи в обектите.
299. Заповед № 383 от 03.12.2018 г. – откриване процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м.представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ 5 416 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІІ – Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.
300. Заповед № 384 от 03.12.2018 г. – определя Елмира Угорлиева-Пехливанова - Зам.-кмет, да замества Кмета на общината в периода от 5 до 6 декември 2018 г.
301. Заповед № 385 от 03.12.2018 г. – възлага на Елмира Угорлиева-Пехливанова за периода от 5 до 6 декември 2018 г. да поема финансови задължения или извършва плащане на мястото на ръководител на Община Златоград.
302. Заповед № 386 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 196/23.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „ТРАНС СТРОЙ 08“ ЕООД.
303. Заповед № 387 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 197/23.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „ЕДИСТРОЙ“ ЕООД.
304. Заповед № 388 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 198/23.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „МИМИТО 2012“ ЕООД.
305. Заповед № 389 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 205/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „СТРОИТЕЛ“ ЕООД
306. Заповед № 390 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 206/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „СТРОИТЕЛ“ ЕООД.
307. Заповед № 391 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 207/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „СТРОИТЕЛ“ ЕООД.
308. Заповед № 392 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 208/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „СТРОИТЕЛ“ ЕООД.
309. Заповед № 393 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 209/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „ДИАМАНТ - СТРОЙ“ ЕООД.
310. Заповед № 394 от 04.12.2018 г. – определя длъжностни лица от ОбА, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 210/26.11.2018 г. сключен между Община Златоград и „ДИАМАНТ - СТРОЙ“ ЕООД.
311. Решение № 395 от 04.12.2018 г. – Обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него“
312. Заповед № 396 от 05.12.2018 г. – определя комисия за извършване проверка за верността на данните и обстоятелствата, посочени в подадените за 2018 г. декларации хо чл. 71, т. 1 от ЗМДТ.
313. Заповед № 399 от 07.12.2018 г. – определя комисия, която да извърши проверка в периода от 17.12.2018 г. до 21.12.2018 г. за наличие на изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства, разположени на уличните тротоари, улици, паркове, паркинги и други площи и терени, попадащи на територията на гр. Златоград.
314. Заповед № 400 от 10.12.2018 г. – замяна инспектор Мирослав Мързянски, включен в състава на ОЕСУТ на Община Златоград, определен със Заповед № 251/28.08.2017 г. със ст. Инспектор Божидар Керминов.
315. Заповед № 401 от 11.12.2018 г. – назначаване комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Периодични доставки на твърдо гориво за отопление франко обекти на Възложителя, находящи се на територията на община Златоград, включително товаренето и разтоварването през 2019 г. по обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Периодични доставки на иглолистна дървесина за отопление франко обекти на Възложителя, находящи се на територията на община Златоград, включително товаренето и разтоварването през 2019 г.“ и ОП № 2 „Периодични доставки на дървесни пелети за отопление сградата на ОбА Златоград и Спортен комплекс в сградата на ОУ „В. Левски“ гр. Златоград, включително товаренето и разтоварването през 2019 г.
316. Заповед № 402 от 12.12.2018 г. – полагане на извънреден труд във връзка с предстоящи Коледни и Новогодишни празници, от екипа в дейност „Чистота“.
317. Заповед № 403 от 12.12.2018 г. – определя инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, да подписва входящата и изходящата кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнението на договор № ОЗ-ХУ-0604-13#25.10.2018 г.
318. Решение № 404 от 13.12.2018 г. – обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на ОП с предмет „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“; Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него“ открита с Решение № 154/09.05.2018 г.
319. Заповед № 405 от 19.12.2018 г. – изплащане допълнително възнаграждение за нощен труд.
320. Заповед № 406 от 20.12.2018 г. – откриване процедура по категоризацията на туристически обект – място за настаняване – Стаи за гости „Холидей“.
321. Заповед № 407 от 20.12.2018 г. – откриване процедура по категоризацията на туристически обект – място за настаняване – Стаи за гости „Дани“.
322. Заповед № 408 от 20.12.2018 г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград и се предаде в собственост на Елена Асенова Ушилова и Симеон Василев Ушилов, неправилно актуван с Акт № 768/16.12.2011 г.
323. Решение № 415 от 28.12.2018 г. – за публикуване - откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка: „Доставка, чрез покупка, на 1 брой санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти“.
324. Заповед № 416 от 28.12.2018 г. – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – подадено заявление от Даниела Борисова Тасева.
325. Заповед № 417 от 28.12.2018 г. – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – подадено заявление от Минка Миткова Кирева и Иван Христов Йорданов.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил