GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2017 г.

« Назад

 

Описание
1. Заповед №3 от 03.01.2017 г. – Директорите на детските градини и детската ясла на територията на Община Златоград да присъстват задължително на заседания на Общински съвет Златоград и неговите постоянни комисии при обсъждане на проекти за решения, други актове и въпроси, свързани с дейността, на представляваните от тях институции.
2. Заповед №4 от 05.01.2017 г. - определя Бистра Венциславова Башева – гл. специалист „Благоустрояване и озеленяване” за длъжностно лице от Общинска администрация Златоград, което съвместно с пробационния служител, да организира изпълнението на пробационната мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото” на територията на Община Златоград в обектите, утвърдени от Пробационния съвет.
3. Заповед №5 от 05.01.2017 г. - определя длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да организират и контролират дейностите, свързани с програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване на населените места на територията на Община Златоград.
4. Заповед №8 от 05.01.2017 г. определя Светла Калинова Чаушева на длъжност Гл. специалист „Административно и информационно обслужване на населението” за служител, който да вписва в Административния регистър обстоятелства по чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредбата за Административния регистър и промените в тях за административните услуги и режимите на ОбА Златоград, както и да заявява за вписване в Регистъра на услугите, предоставяните от ОбА, административни услуги, настъпилите промени в тях или заличаването им чрез ИИСДА, в съответствие с Раздел ІІ Ред за вписване на услугите от Наредбата за Административния регистър.
5. Заповед №9 от 09.01.2017 г. назначение състава на Общинската епизоотична комисия.
6. Заповед №10 от 10.01.2017 г. свикване заседание на Общинската епизоотична комисия
7. Решение № 11 от 10.01.2017 г. – изменение на Решение № 522/19.12.2016 г.
8. Заповед №12 от 10.01.2017 г. – назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема и специализиран превоз на ученици и деца за нуждите на Община Златоград.”
9. Заповед № 13 от 16.01.2017г. – определяне на длъжностни лица, които да осъществяват инвеститорски контрол във връзка с изпълнение дейностите по Договор № 6/16.01.2017г., с предмет: Доставка на оборудване за училищни кабинети в СУ „Антим I” – гр. Златоград
10. Заповед № 14 от 17.01.2017г. – удължаване срока за работа на комисия назначена със Заповед 505/06.12.2016г.
11. Заповед № 15 от 17.01.2017г. – осъществяване на контрол във връзка с изпълнение дейностите по Договор № 5/17.01.2017г. с предмет поддържане на техническата изправност на уличното осветление в гр. Златоград и населените места на територията на община Златоград
12. Заповед № 16 от 19.01.2017г. – комисия да извърши проверка за спазване на условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
13. Заповед № 17 от 19.01.2017г. – определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 168/14.09.2016г. с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общински път Златоград – Хасидере за експлоатационни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г.”
14. Заповед № 18 от 19.01.2017г. – удължаване срока на работа на комисия назначена със Заповед № 487/22.11.2016г.
15. Заповед № 19 от 19.01.2017г. - определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 169/14.09.2016г. с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрева на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г.”
16. Заповед № 20 от 19.01.2017г. - определяне на длъжностни лица, който да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 189/29.09.2016г. с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общински път Златоград – ГКПП за експлоатационни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г.”
17. Заповед № 21 от 23.01.2017г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект: Семеен хотел “ЕДИ”
18. Заповед № 22 от 23.01.2017г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на улична регулация от о. т. 648 до о. т. 688 по ПУП на гр.Златоград и УПИ VIII-929, кв. 97 по ПУП на гр. Златоград
19. Заповед № 23 от 23.01.2017г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ XIV – 866, кв. 93 по ПУП на гр. Златоград, по заявление от Мирослав Баткаджов
20. Заповед 24 от 23.01.2017г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XX-184 и дворно място, представляващо част от ПИ 260, кв. 20 по ПУП на с.Старцево, по заявление от Румен Кетипов
21. Заповед № 25 от 23.01.2017г. – допускам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед 516/12.12.2016г.
22. Заповед № 26 от 23.01.2017г. – одобрявам проект за ПУП – ПЗ и обхвата на поземлен имот с № 430003, землище село Долен
23. Заповед № 27 от 23.01.2017г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ XIII – 427, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград; УПИ XXIV, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград; УПИ XXXIV – Зеленина, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, по искане от Лютви Хаджиюсеин
24. Заповед № 28 от 24.01.2017г. – откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м.
25. Заповед № 29 от 24.01.2017г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград Акт за общинска собственост № 801/16.05.2012г.
26. Заповед № 31 от 25.01.2017г. – назначавам комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка с предмет „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград”
27. Заповед № 32 от 25.01.2017г. – отоплението на помещенията в сградата на Общинска администрация Златоград
28. Заповед № 33 от 26.01.2017г. – определям комисия да разпредели предвидената годишна субсидия за всяко читалище в общината
29. Заповед № 34 от 27.01.2017г. – обявявам класирането на участниците в процедура открита с Решение № 520/19.12.2016г.
30. Заповед № 35 от 27.01.2017г. – създаване на комисия по трудоустрояване
31. Решение № 36 от 30.01.2017г. – определям класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 412/17.10.2016г.
32. Заповед № 37 от 31.01.2017г. – разпределяне на средства за субсидирана бройка и субсидирана численост за читалищата в общината за 2017г.
33. Заповед № 38 от 31.01.2017г. – образувам избирателните секции на територията на Община Златоград за провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г.
34. Заповед № 39 от 31.01.2017г. – определям местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017г.
35. Заповед № 40 от 03.02.2017г. – Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна
36. Заповед № 41 от 07.02.2017г. – забрана за паша на селскостопански животни в горски територии
37. Решение № 42 от 08.02.2017г. – обявявам класирането на участниците в процедура открита с Решение 411/17.10.2016г.
38. Заповед № 45 от 08.02.2017г. – определям длъжностно лице което да получи печат с уникален знак за комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс
39. Заповед № 46 от 10.02.2017г. – замерване разхода на гориво-смазочни материали на автомобилите – общинска собственост
40. Заповед № 47 от 10.02.2017г. – премахване на външна тоалетна със септична яма от Станислав Стефанов Гюнелиев и Стефан Милков Гюнелиев
41. Заповед № 48 от 10.02.2017г. – съхранение на остатъчните продукти от котела, отопляващ сградата на Общинска администрация Златоград
42. Решение № 49 от 13.02.2017г. – отмяна на Решение № 42 от 08.02.2017г.
43. Заповед № 50 от 15.02.2017г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект – Стаи за настаняване „Тодорова къща”
44. Заповед № 51 от 20.02.2017г. – за заместване
45. Заповед № 52 от 20.02.2017г. - за възлагане на допълнителни задължения и отговорности на заместник-кмет
46. Заповед № 53 от 20.02.2017г. – определям енергиен екип по управление на енергията
47. Заповед № 54 от 20.02.2017г. – вътрешен одит на Системата за управление на енергията
48. Заповед № 55 от 21.02.2017г. – почистване от отпадъци, речните легла, деретата и прилежащите им територии в Община Златоград
49. Заповед № 56 от 21.02.2017г. – определяне на ръководител, координатор и финансист от действащият екип за управлениепо проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация , гр. Златоград”
50. Заповед № 57 от 21.02.2017г. – определям инвеститорски контрол на СМР за обект: „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград”
51. Заповед № 58 от 23.02.2017г. – вписване в регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград на Мюсюлманско настоятелство гр. Златоград
52. Заповед № 61 от 27.02.2017г. – изменям адреса на Избирателни секции с № 22 11 00 012 и № 22 11 00 015
53. Заповед № 63 от 28.02.2017г. – обявявам класирането на участниците в процедура открита с решение № 411/17.10.2016г.
54. Заповед № 64 от 28.02.2017г. – допълване и поправка на действащия Кадастрален план на село Ерма река
55. Заповед № 65 от 28.02.2017г. – определям състава на Общинския Експертен съвет по устройство на територията
56. Заповед № 68 от 01.03.2017г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 1 със застроена площ 18 кв.м. в с. Аламовци
57. Заповед № 69 от 01.03.2017г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 2 със застроена площ 18 кв.м. в с. Аламовци
58. Заповед № 70 от 01.03.2017г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 1 със застроена площ 18 кв.м. в с. Аламовци
59. Заповед № 71 от 01.03.2017г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с площ 13 кв.м. в село Кушла
60. Заповед № 72 от 02.03.2017г. – определям категория „Три звезди” на туристически обект: Стаи за гости: „Тодорова къща”
61. Заповед № 73 от 02.03.2017г. – определям категория „Три звезди” на туристически обект: Семеен хотел „Еди”
62. Заповед № 75 от 02.03.2017г. – затваряне за движение на МПС част от ул. „Стефан Стамболов” и ул. „Ахрида”
63. Заповед № 76 от 06.03.2017г. – одобрявам допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река
64. Заповед № 77 от 07.03.2017г. – определям отговорно лице по изпълнение на дейностите по Договор № 20/10.02.2017г.
65. Заповед № 78 от 07.03.2017г. – определям длъжностни лица, които да извършат проверка на място
66. Заповед № 79 от 07.03.2017г. – определям складово помещение за съхранение на бюлетините, екземплярите от протоколите и останалите книжа и материали от избори за Народно събрание на 26.03.2017г.
67. Заповед № 82 от 13.03.2017г – одобрявам проект за изменение на ПУП по молба на Христо Маринов Маринов
68. Заповед № 83 от 13.03.2017г. – определям длъжностно лице, което да подписва протоколи за предаване и приемане на избирателния списък и протоколи за предаване и приемане на изборните книжа и материали на изборите за народни представители, насрочени за 26.03.2017г.
69. Заповед № 84 от 14.03.2017г. – определям местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали на територията на Община Златоград
70. Заповед № 85 от 17.03.2017г. – определям длъжностни лица , които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с. Ерма река”
71. Заповед № 87 от 17.03.2017г. – забранявам използване на тревното покритие на спортен обект „Стадион Златоград” за периода от 17.03.2017г. до 10.04.2017г.
72. Заповед № 88 от 17.03.2017г. – определям длъжностни лица, които да съставят АУАН по Наредба № 21 за реда за управление на общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Златоград
73. Заповед № 89 от 17.03.2017г. – определям длъжностно лице, отговорно за изпълнението на Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2017г.
74. Заповед № 90 от 17.03.2017г. – определям комисия, която да разглежда постъпили молби по реда на чл. 32, ал. 3, чл. 33 и чл. 34 от ЗОСИ
75. Заповед № 92 от 21.03.2017г. - определям длъжностни лица, които да събират и изчисляват таксите за социалните услуги
76. Заповед № 93 от 21.03.2017г. – определям длъжностни лица, които да приемат бюлетини и други изборни материали и книжа от СИК
77. Заповед № 94 от 21.03.2017г. – определям комисия за оценка и подбор на лицата, заявили желания да предоставят медицински услуги в Център за услуги в домашна среда
78. Заповед № 95 от 24.03.2017г. – определям длъжностно лице, което да събира от СИК и да предава на РИК и Областен управител информация за изборите за народни представители на 26.03.2017г.
79. Заповед № 96 от 24.03.2017г. - упълномощавам Емил Колев да транспортира изборните книжа и материали от РИК до Община Златоград на 26.03.2017г.
80. Заповед № 98 от 27.03.2017г. – откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с идентификатор 31111.35.744
81. Заповед № 99 от 27.03.2017г. – определям комисия за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд
82. Заповед № 100 от 27.03.2017 г. – откриване на процедура по категоризация на туристически обект – заведение за хранене и развлечение – кафе-аперитив „ЕМмар”, собственост на ЕТ „ЕМТЕКС 05” – Амедия Пашова
83. Заповед № 101 от 31.03.2017г. – определяне на комисия да установи състоянието, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи на недвижими културни ценности на територията на град Златоград
84. Заповед № 103 от 05.04.2017 г. – Разрешение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ в обхват на ПИ с идетнификатор 31111.35.719 по Кадастрална карата
85. Заповед № 104 от 06.04.2017 г. – утвърждава временна норма за разход на гориво и смазочни материали на автомобилите – общинска собственост.
86. Заповед № 105 от 06.04.2017 г. – възлага на длъжностни лица от ОбА – извършването на проверки на място, а при необходимост и със съдействието на служители на РУ Златоград към ОДМВР Смолян, в периода от 06.04.2017 г. до 12.05.2017 г.,с обхват територията на Община Златоград, с цел установяване на нарушения на разпоредбите от ЗУО и НИУМПС, посочени в Писмо с вх. № 11-00-92/27.03.2017 г. от Районна прокуратура Златоград.
87. Заповед № 107 от 10.04.2017 г. – нареждане: връщане на задължителни документи на Митко Асенов Тодоров - кандидат за участие в публично оповестения търг с явно наддаване за ОПС за изграждане на гараж №3 със ЗП 19,25 кв.м. – с Аламовци; възстановяване на депозит; възстановяване на разход за закупуване на тръжна документация
88. Заповед № 108 от 10.04.2017 г. – определя Аделина Асенова Якимова – мл. експерт „Общинска собственост” в Дирекция АПИО, ОС и З, за длъжностно лице, което да съставя актове за общинска собственост на имотите, собственост на община Златоград, по утвърдени образци
89. Заповед № 109 от 10.04.2017 г. – Определя ЕТ „Дени-н-69 – Деньо Ничев” за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 71/01.03.2017 г. на Кчета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв. м. находящ се на втори етаж в двуетажна масивна сграда на кметство със ЗП 136,17 кв.м. и незастроено дворно място с площ 222 кв. м., с. Кушла
90. Заповед № 110 от 10.04.2017 г. – нареждане: връщане на задължителни документи на кандидатите за участие в публично оповестения търг с явно наддаване за ОПС за изграждане на гараж №1 със ЗП 18 кв.м. – с Аламовци; възстановяване на депозит; възстановяване на разход за закупуване на тръжна документация
91. Заповед № 111 от 10.04.2017 г. – нареждане: връщане на задължителни документи на кандидатите за участие в публично оповестения търг с явно наддаване за ОПС за изграждане на гараж №2 със ЗП 18 кв.м. – с Аламовци; възстановяване на депозит; възстановяване на разход за закупуване на тръжна документация
92. Заповед № 112 от 10.04.2017 г. – определя Аделина Асенова Якимова – мл. експерт „Общинска собственост” в Дирекция АПИО, ОС и З, за длъжностно лице, което да води и отговаря за съхраняването на регистрите на община Златоград, предвидени Закона за общинска собственост и наредба № 8/17.12.2009 г.
93. Заповед № 113 от 10.04.2017 г. – Учредяване на „ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив – право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения за обект: Външно електрозахранване на „Къща за гости”, в УПИ ХІХ – 391, гр. Златоград, от монтирано на границата с ПИ с идентификатор 31111.31.253 по КК на гр. Златоград
94. Заповед № 114 от 10.04.2017г. – определям длъжностни лица, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение на дейности по Договор № 63/10.04.2017г.
95. Заповед № 115 от 10.04.2017г. – възлагам на Елмира Угорлиева – Пехливанова изпълнението на функциите си по ЗУТ, свързани с произнасяне по постъпило заявление от „Златна ферма” ЕООД
96. Заповед № 116 от 10.04.2017г. – затваряне за движение на МПС на улици на 06.05.2017г.
97. Заповед № 117 от 11.04.2017г. – допускане изработването на проект за подробен устройствен план по заявление от „Златна ферма” ЕООД
98. Заповед № 118 от 18.04.2017г. – определям категория „Три звезди” на туристически обект: Кафе – аперитив „ЕМмар”
99. Заповед № 119 от 18.04.2017 г. – възлага на длъжностни лица от ОбА извършването на проверка на място на територията на Община Златоград, с обхват животновъдните обекти с одобрени проекти, относно наличието на подходящи съоръжения за съхранение на течния и твърд торов отпад, наличие на неприятни миризми третиране на отпадъците от дейността.
100. Заповед № 120 от 19.04.2017 г. – назначаване на 72 – часови проби на монтирани машини и съоръжения при експлоатационни условия – във връзка с установяване годността на обекти: „Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост” гр. Златоград и „Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Щастливо детство”, с. Старцево.
101. Заповед № 121 от 21.04.2017 г. – Одобрява допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река – по молба от Стоян Михайлов Алендаров
102. Заповед № 122 от 21.04.2017 г. – Одобрява допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Старцево, по Заявление от Юмер Бекиров Мерков
103. Заповед № 123 от 24.04.2017 г. – одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване, по заявление от Сами Ахмедов Кюлефчиев
104. Заповед № 124 от 24.04.2017 г. – одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, по заявление от Фанка Миткова Върбанова
105. Заповед № 126 от 28.04.2017 г. – Определя Митко Асенов Бошнаков, за купувач на Право на собственост върху общинска земя, представляваща ПИ с идентификатор 31111.31.631 по КК на гр. Златоград, целият с площ 30 кв.м., за който е отреден УПИ ХІХ – 31.631 – Обществено обслужване и бръснарски услуги
106. Решение № 214 от 03.08.2017г. – откриване на процедура с наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Златоград – Устово, част от областна транспортна схема от квотата на Община Златоград и таксиметров превоз на ученици от СУ „Антим I” гр. Златоград до населеното им място с. Ерма река, Община Златоград”
107. Заповед № 215 от 04.08.2017г. – определям категория „Две звезди” на туристически обект: Апартамент за гости „Даракчиев”
108. Заповед № 216 от 04.08.2017г. – възлагам на инж. Елка Чаушева изпълнението на функциите си по ЗУТ, свързани със заявление от „Златна ферма” ЕООД
109. Заповед № 217 от 04.08.2017г. - одобрявам проект за ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по заявление от „Златна ферма” ЕООД
110. Заповед № 218 от 04.08.2017г. – определям Даян Едгар Дяков за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване, открит със заповед № 182 / 29.06.2017г. на кмета на община Златоград
111. Заповед № 219 от 04.08.2017г. – определям Даян Едгар Дяков за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване, открит със заповед № 181 / 29.06.2017г. на кмета на община Златоград
112. Заповед № 220 от 04.08.2017г. – определям Даян Едгар Дяков за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване, открит със заповед № 183 / 29.06.2017г. на кмета на община Златоград
113. Заповед № 221 от 04.08.2017г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота” на 05.08.2017г.
114. Заповед № 222 от 04.08.2017г. – полагане на извънреден труд на 05 и 06 август 2017г. от Дениса Ничева
115. Заповед № 224 от 10.08.2017г. – прекратяване на наемното правоотношение по договор за наем с „Център за развитие на Община Златоград”
116. Заповед № 225 от 11.08.2017г. – назначавам комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 194/13.07.2017г.
117. Заповед № 226 от 11.08.2017г. – определям длъжностни лица да извършат проверка за наличието на поставени електромерни табла
118. Заповед № 227 от 11.08.2017г. – определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1 на Общински съвет Златоград
119. Заповед № 228 от 11.08.2017г. – заповядвам на Драгомир Христов Ганев да изготви подробно архитектурно и фотозаснемане на недвижима културна ценност „Къща на Пина Методиева Тенева” и изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на сградата
120. Заповед № 229 от 11.08.2017г. – заповядвам на собствениците сграда, означена като обект „ Къща на Али Исеинов Исеинов” да изгответ подробно архитектурно и фотозаснемане на недвижима културна ценност „Къща на Али Исеинов Исеинов” и изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и адаптация на сградата
121. Заповед 230 от 11.08.2017г. - заповядвам на собствениците сграда, означена като обект „ Къща и кафене на сем. Кафеджиеви” да изгответ подробно архитектурно и фотозаснемане на недвижима културна ценност „Къща и кафене на сем. Кафеджиеви” и изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и адаптация на сградата
122. Заповед 231 от 11.08.2017г. – заповядвам на Динко Асенов Пашов като собственик на обект „Къща на Исеин Мехмедов Хасанбашев” да изготви подробно архитектурно и фотозаснемане на недвижима културна ценност „Къща на Исеин Мехмедов Хасанбашев” и изготвяне на инвестиционне проект за реконструкция на сградата
123. Заповед № 232 от 11.08.2017г. – заповядвам на собствениците на сграда, означена като обект „Къща на наследници на Костадин Стоянов”, да изготвят подробно архитектурно и фотозаснемане на недвижима културна ценност „Къща на наследници на Костадин Стоянов” и изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на сградата
124. Заповед № 233 от 11.08.2017г. – заповядвам на собствениците на сграда, означена като обект „Къща на Хан Мустафов Чаушев” да изготвят аварийно укрепителни действия на северната фасада на недвижима културна ценност „Къща на Хан Мустафов Чаушев” и да изготвят подробно архитектурно и фотозаснемане на обекта и инвестиционен проект за реконструкция и адаптация на сградата
125. Заповед № 234 от 15.08.2017г. – определям работно време на туристически обект: заведение за хранене и развлечения – класически ресторант „Кристал”
126. Заповед № 235 от 15.08.2017г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Веско Митков Вълчев
127. Заповед № 236 от 16.08.2017г. – отписване от Актовите книги на общинска собственост на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1282 от 17. 03.2016г.
128. Заповед № 237 от 16.08.2017г. - инвеститорски контрол върху изпълнените СМР на обект „Ремонтни работи на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” в гр. Златоград”
129. Заповед № 238 от 23.08.2017г. – определям категория „Две звезди” на туристически обект: Кафе – аперитив „Сан Ремо”
130. Заповед № 239 от 23.08.2017г. – назначавам комисия за извършване на 72-часовите изпитания при експлоатационни условия на обект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление гр. Златоград”
131. Заповед № 240 от 23.08.2017г. – готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение от собственици – физически и юридически лица от Община Златоград
132. Заповед № 241 от 23.08.2017г. – промяна в член на комисия, назначена със заповед № 225 от 11.08.2017г.
133. Решение № 242 от 25.08.2017г. – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение 214 от 03-08-2017г.
134. Заповед № 243 от 25.08.2017г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота”
135. Заповед № 244 от 25.08.2017г. – за назначаване на 72- часови проби на монтирани машини и съоръжения при експлоационни условия на обект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Златоград
136. Заповед № 246 от 28.08.2017г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на ПИ № 173, кв. 30 по ПУП на с. Аламовци
137. Заповед № 247 от 28.08.2017г. – одобрявам проект за изменение на ПУП – ПР в УПИ IV -58 кв. 9 по ПУП на с. Старцево
138. Заповед № 248 от 28.08.2017г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в УПИ VIII – Озеленяване, кв 37 по ПУП на с Старцево
139. Заповед № 249 от 28.08.2017г. – одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в УПИ XII-Зеленина, кв.27 по ПУП на с. Долен
140. Заповед № 250 от 28.08.2017г. – допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР по заявление от Ирина Аршинева
141. Заповед № 251 от 28.08.2017г. - определяне състава на Експертен съвет по устройство на територията
142. Заповед № 252 от 28.08.2017г. – определям комисия която да разгледа направеното предложение за присъждане на Национална литературна награда „Станислав Сивриев”
143. Заповед № 253 от 29.08.2017г. – назначаване на комисия за извършване на 72 – часови проби на монтирани машини и съоръжения при експлоатационни условия на обект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление
144. Заповед № 254 от 30.08.2017г. – откривам процедура по категоризиране на туристически обект: къща за гости „Вила Белавида”
145. Заповед № 255 от 30.08.2017г. – откривам процедура по категоризация на туристически обект: Снекбар Еди
146. Заповед № 257 от 30.08.2017г. – изготвяне и актуализация на стратегия за управление на риска в Община Златоград
147. Заповед № 258 от 07.09.2017г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект – заведение за хранене и развлечение – кафе-аперитив „Импресия–Д”
148. Заповед № 259 от 07.09.2017г. – откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: № 003007, находящ се в с. Кушла с площ на имота 8 785 кв. м.
149. Заповед № 260 от 07.09.2017г. – откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, в местността „Липово”
150. Заповед № 261 от 07.09.2017г. – назначаване на 72-часови проби на мониторни машини и съоръжения при експлоатационни условия – установяване годността на обект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”
151. Заповед № 262 от 08.09.2017г. – свикване на Общинската епизоотична комисия на 11.09.2017 г.
152. Заповед № 264 от 11.09.2017г. – откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: ПИ №002057, находящ се в землище с. Ерма река, с площ на имота 36 332 кв.м.
153. Заповед № 265 от 11.09.2017г. – определяне на длъжностно лице от ОбА, коет ода осъществява инвеститорски контрол на СМР на обект „”Реновиране на чешма „Пирийца”, община Златоград
154. Заповед № 266 от 12.09.2017г. – Допуска изработването на проект за изменение на ПУП по подадено заявление от Красимира Патълева
155. Заповед № 267 от 13.09.2017г. – възлага на Елмира Угорлиева – Пехливанова изпълнението на функциите си по ЗУТ, свързани с произнасянето на постъпило в ОБА заявление от „Злата ферма” ЕООД.
156. Заповед № 268 от 14.09.2017г. – Назначава комисия за извършване на проверка – по документи и на място, относно наличието на предпоставки за учредяване право на прокарване на елементите на техническата инфраструктура - в съответствие със заявление № 52-00-462/05.09.2017 г.
157. Заповед № 269 от 15.09.2017г. – Извършване превоз на ученици, които подлежат на задължително обучение, през учебната 2017/2018 г. с училищен автобус.
158. Заповед № 270 от 15.09.2017г. – Извършване превоз на ученици, които подлежат на задължително обучение, през учебната 2017/2018 г. с училищен автобус.
159. Заповед № 271 от 15.09.2017г. – Извършване превоз на ученици, които подлежат на задължително обучение, през учебната 2017/2018 г. с училищен автобус.
160. Заповед № 272 от 15.09.2017г. – учредява на „Електроразпределение Юг”, право да се прокара отклонение от общи мрежи и съоръжения за обект: Външно електрозахранване на жилищна сграда с търговски партер в УПИ ХХЭІІ- за производство кв. 10 по ПУП на гр. Златоград”
161. Заповед № 273 от 20.09.2017г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект – заведение за хранене и развлечение – Снекбар „Елит”
162. Заповед № 274 от 20.09.2017г. – откриване на процедура по категоризиране на туристически обект – място за настаняване: Стаи за гости „Профиров”
163. Заповед № 275 от 21.09.2017г. – полагане на извънреден труд от екипа в дейност „Чистота” на 23.09.2017 г.
164. Заповед № 276 от 21.09.2017г. – определяне численост на персонала в Център за подкрепа на личностно развитие гр. Златоград за 2017/2018 г.
165. Заповед № 277 от 21.09.2017г. – определя комисия, която да определи постигнати резултати от труда на директорите на детските градини, включително и за директор на ЦПЛР за учебната 2016/2017 г.
166. Заповед № 278 от 21.09.2017г. – полагане на извънреден труд от работниците Здравко Маринов и Росица Димитрова на 23.09.2017 г.
167. Заповед № 279 от 21.09.2017г. – организация на движението на 23.09.2107 г
168. Заповед № 280 от 25.09.2017г. – допълване на заповед № 30/23.01.2015 г.
169. Заповед № 281 от 25.09.2017г. – отговорни за електронната кореспонденция в системата на ИСУН 2020 за проекти, изпълнявани по Договори за Безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
170. Заповед № 282 от 25.09.2017г. – Елмира Б. Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград, да подписва входяща и изходяща кореспонденция, както и цялата документация, свързана с изпълнение на договор № ОЗМ-3-06-04-1588#6 и реализацията на проект „Обучение и заетост на младите хора по ОП РЧР
171. Заповед № 285 от 02.10.2017г. – Елмира Б. Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград, да замества кмета на община от 3 до 6 октомври 2017 г.
172. Заповед № 286 от 02.10.2017г. – възлага на Елмира Угорлиева Пехливанова в периода от 3 до 6 октомври 2017 г. да подписва всички договори с физически и юридически лица, вместо кмет.
173. Заповед № 287 от 02.10.2017г. – одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР – по повод заявление от Румяна М. Найденова и Клинка Н. Манева
174. Заповед № 288 от 02.10.2017г. – одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР – по повод заявление от ЕТ „Божидар Павлов”
175. Заповед № 289 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Асен Розенов Хаджииванов
176. Заповед № 290 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от „Югстрой” ООД
177. Заповед № 291 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Васко Събев Кюлевчиев и Бисер Атанасов Дамянов
178. Заповед № 292 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Елка Манолова Сарелска
179. Заповед № 293 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Борис Асеновв Гюнелиев
180. Заповед № 294 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Неделка Сава Хаджиставрева – Стойкова
181. Заповед № 295 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Недко Асенов Башев и Илия Недков Башев
182. Заповед № 296 от 02.10.2017г. – Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – ПР по молба от Владимир Иванов Шопов, Марийка Георгиева Шопова и Димитър Иванов Шопов
183. Заповед № 297 от 02.10.2017г. – актуализиране на системата за управление на риска
184. Заповед № 298 от 03.10.2017г. – категоризиране на туристически обект: Снекбар „Еди”
185. Заповед № 300 от 03.10.2017г. – категоризиране на туристически обект: Кафе – аперитив „Импресия –Д”
186. Заповед № 301 от 03.10.2017г. – назначена комисия да разгледа експертната оценка, във връзка със заявление от „Златна ферма” ЕООД и определи размера на обезщетението
187. Заповед № 302 от 03.10.2017г. – допускане изработването на проект за изменение на ПУП по заявление от Румен Миланов Кюлевчиев
188. Заповед № 303 от 05.10.2017г. – категоризиране на туристически обект: Стаи за гости „Профиров”
189. Заповед № 304 от 09.10.2017г. - Елмира Б. Угорлиева – Пехливанова – Зам.-кмет на Община Златоград, да замества кмета на община от 9 до 10 октомври 2017 г.
190. Заповед № 305 от 09.10.2017г. - възлага на Елмира Угорлиева Пехливанова в периода от 9 до 10 октомври 2017 г. да подписва всички договори с физически и юридически лица, вместо кмет.
191. Заповед № 306 от 12.10.2017г. – отписване от Актовите книги за общинска собственост на Община Златоград Акт за общинска собственост № 31 / 02.02.1999г.
192. Заповед № 307 от 13.10.2017г. – дерегистрация по настиящ и постоянен адрес на две лица
193. Заповед № 308 от 18.10.2017г. - откриване на процедура по категоризация на туристически обект: Къща за гости „София”
194. Решение № 309 от 18.10.2017г. – обявяване класирането на участниците в процедура, открита с Решение № 194 / 13.07.2017г.
195. Заповед № 311 от 18.10.2017 г. – затваряне за движение на МПС ул. „Ст. Стамболов” на 21.10.2017 г. – за нормално протичане на Балканска скариада.
196. Заповед № 312 от 19.10.2017 г. – открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: помещение от 32 кв. м., находящо се в източната част на металния павилион, разположен на ул. „В. Левски”, с. Старцево.
197. Заповед № 313 от 19.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1321/24.08.2017 г.
198. Заповед № 314 от 19.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1442/26.06.2017 г.
199. Заповед № 316 от 19.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1307/06.07.2017 г.
200. Заповед № 317 от 19.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1362/12.01.2017 г.
201. Заповед № 318 от 19.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1358/19.12.2016 г.
202. Заповед № 319 от 19.10.2017 г. – брой групи, брой ученици и деца в Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград за учебната 2017/2018 г.
203. Заповед № 320 от 19.10.2017 г. – средна месечна посещаемост в групите на общинските детски градини брой групи, брой ученици и деца в Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград за учебната 2017/2018 г. за първа възрастова група 3 – 4 годишни и втора възрастова група 4 – 5 годишни
204. Заповед № 321 от 19.10.2017 г. – утвърждава правила за определяне на работните заплати на директорите на детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград.
205. Заповед № 322 от 23.10.2017 г. – определя вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград пред 2018 г.
206. Заповед № 323 от 25.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 722/18.05.2011 г.
207. Заповед № 324 от 25.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1356/08.12.2016 г.
208. Заповед № 325 от 25.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1353/08.12.2016 г.
209. Заповед № 326 от 25.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1354/08.12.2016 г.
210. Заповед № 327 от 25.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1352/08.12.2016 г.
211. Заповед № 328 от 25.10.2017 г. – заседание на Общинската епизоотична комисия на 26.10.2017 г.
212. Заповед № 329 от 25.10.2017 г. – определя Екип за управление на проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучени и подкрепа на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови технологии.
213. Заповед № 331 от 26.10.2017 г. – вписване в регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград – Мюсюлманско настоятелство с. Старцево
214. Заповед № 332 от 26.10.2017 г. – вписване в регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград – Мюсюлманско настоятелство с. Ерма река
215. Заповед № 333 от 27.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1355/08.12.2016 г.
216. Заповед № 334 от 27.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1204/25.06.2015 г.
217. Заповед № 335 от 27.10.2017 г. – отписване от Актовите книги за ОС на Община Златоград Акт за общинска собственост № 1351/08.12.2016 г.
218. Заповед № 336 от 27.10.2017 г. – изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд
219. Заповед № 337 от 30.10.2017 г. – Марко Георгиев Ихтияров – придобиване право на собственост в/у новообразуван имот в неурбанизирана територия – ПИ с идент. 31111.25.157 по КК на гр. Златоград с площ 1000 кв.м.
220. Заповед № 338 от 30.10.2017 г. – определя длъжностни лица от ОбА Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: Укрепване на скат на ул. „България” от о. т. 35 до о.т. 50” в гр. Златоград
221. Заповед № 339 от 30.10.2017 г. – определя длъжностни лица от ОбА Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград.
222. Заповед № 340 от 30.10.2017 г. – предоставяне средства за финансиране на дейностите на здравните кабинети за 2017 г, по сметките на училищата и детските градини
223. Заповед № 341 от 30.10.2017 г. – в срок до 10.11.2017 г. директорите и ръководителите на звена, да изготвят и предоставят заявки за разходи за базисен бюджет за 2018 г. и заявка за капиталови разходи за 2018 г. за местни дейности.
224. Заповед № 375 от 01.12.2017 г. – прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 31111.34.365 по КК на гр. Златоград, по молба на Минка Събева Белева.
225. Заповед № 376 от 04.12.2017 г. – извършване неотложни аварийно – възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград.
226. Заповед № 377 от 04.12.2017 г. – извършване неотложни аварийно – възстановителни дейности на общински пък за с. Аламовци и мах. Кобилин дол.
227. Заповед № 378 от 04.12.2017 г. – извършване неотложни аварийно – възстановителни дейности на общински пък за с. Долен и мах. Станкова – мах. Дуганица.
228. Заповед № 379 от 04.12.2017 г. – извършване неотложни аварийно – възстановителни дейности на общински пък за с. Пресока – местност св. Неделя.
229. Решение № 380 от 05.12.2017 г. – откриване на процедура „Приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) за обяд – супа, основно ястие и хляб” по Проект № BG05FMO001 -3.002-0106-С01 „Топъл обяд за нуждаещите се жители на община Златоград”.
230. Решение № 381 от 06.12.2017 г. – за определяне на разхода на позиция „Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и оформянето му” и позиция „Обрушване на скатове, натоварване и транспорт на скален материал, вкл. Всички свързани с това разходи”, който да бъде заложен в проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ІІІ 867 Златоград – Аламовци и общински път SML 2100/ІІІ 867, Мадан – Цацаровци – Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях - ОБЯВЯВАНЕ класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне на разхода
231. Заповед № 382 от 06.12.2017 г. – допълване на Заповед № 30/23.01.2015 г.
232. Заповед № 383 от 06.12.2017 г. – определяне категория „Две звезди” на туристически обект – място за настаняване – Къща за гости „Вила Белавида”
233. Заповед № 384 от 06.12.2017 г. – определяне категория „Една звезда” на туристически обект – място за настаняване – Стаи за гости „Димова къща”.
234. Заповед № 385 от 06.12.2017 г. – определяне категория „Три звезди” на туристически обект – място за настаняване – Семеен хотел „Панорама”.
235. Заповед № 386 от 08.12.2017 г. – назначаване комисия за провеждане на процедура за възлагане на ОП чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗОП с предмет „Изграждане на обект „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт” в с. Старцево.
236. Заповед № 387 от 08.12.2017 г. – определя длъжностни лица, които да извършат проверка на фактите и обстоятелствата, посочени в подадените за 2017 г. декларации по чл. 71, т. от ЗМДТ.
237. Заповед № 390 от 13.12.2017 г. – определяне категория „Една звезда” на туристически обект – място за настаняване – Стаи за гости „Старата къща”.
238. Заповед № 391 от 13.12.2017 г. – определяне категория „Една звезда” на туристически обект – място за настаняване – Снекбар „Старата къща”.
239. Заповед № 392 от 13.12.2017 г. – заместване кмета на общината от Зам.-кмета на общината на 14 и 15 декември 2017 г.
240. Заповед № 393 от 13.12.2017 г. – Зам.-кмета на общината да подписва всички договори с физически и юридически лица, вместо кмет. на 14 и 15 декември 2017 г.
241. Заповед № 394 от 13.12.2017 г. – полагане на извънреден труд във връзка с предстоящи Коледни и Новогодишни празници, от екипа в дейност „Чистота”
242. Заповед № 395 от 13.12.2017 г. – разрешение за изработване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-3066 – за производствени нужди, местност „Чаушева поляна” по ПУП на с. Старцево
243. Заповед № 397 от 21.12.2017 г. – одобрява допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Старцево
244. Заповед № 398 от 21.12.2017 г. – допълване на Заповед № 30/23.01.2015 г.
245. Заповед № 399 от 21.12.2017 г. – открива процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот - земеделска земя – в землището но с. Долен
246. Заповед № 400 от 22.12.2017 г. – учредява на „ЕВН България Електроразпредление” ЕАД – право на строеж
247. Заповед № 401 от 22.12.2017 г. – полагане на извънреден труд във връзка с предстоящи Колени и Новогодишни празници
248. Заповед № 402 от 22.12.2017 г. – откриване на процедура за възлагане на ОП „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап ІІ - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград”.
249. Заповед № 403 от 29.12.2017 г. – одобрение ПУП - ПР в обхват на УПИ ХІ-248, кв. 18 по ПУП на гр. Златоград, по повод заявление от Елена Димитрова Хекимова
250. Заповед № 404 от 29.12.2017 г. – одобрение ПУП - ПРЗ в обхват на ПИ 712, кв. 46 по ПУП на с. Старцево, по повод заявление от Румен Миланов Кюлевчиев.
251. Заповед № 405 от 29.12.2017г. – определяне на длъжностни лица, които да носят отговорност за експлоатацията на автомобилите на Общинска администрация Златоград
252. Заповед № 407 от 29.12.2017г. – утвърждавам норма за разход на гориво и смазочни материали на автомобилите използвани за нуждите на Община Златоград

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил