GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2016 г.

« Назад

 

Описание
1. Заповед №2/04.01.2016г. за определяне екип за управление на проект
2. Заповед №3/05.01.2016г. за възлагане на заместник-кмет разглеждане и произнасяне на АУАН
3. Заповед №5/08.01.2016г. за определяне на експерти за извършване оценка на потребностите на лица, заявили желание да ползват социални услуги
4. Заповед №6/08.01.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
5. Заповед №7/08.01.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 23а по ПУП на гр. Златоград
6. Заповед №8/08.01.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на ПУ с идентификатор 31111.36.226 по Кадастрална карта на гр. Златоград
7. Заповед №9/11.01.2016г. за утвърждаване Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
8. Заповед №11/12.01.2016г. за определяне на състава на ЕСУТ при Община Златоград
9. Заповед №12/12.01.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с ID 9049322
10. Заповед №13/18.01.2016г. за извършване на неотложно-възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
11. Заповед №14/19.01.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с ID 9049460
12. Заповед №15/19.01.2016г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 101 по ПУП на гр. Златоград
13. Заповед №16/21.01.2016г. за определяне на комисия за разпределение на годишната субсидия за читалища
14. Заповед №17/22.01.2016г. за одобрение на проект за ПУПІПРЗ към КПИИ, кв. 24 по ПУП на село Долен, Община Златоград
15. Заповед №18/22.01.2016г. за определяне на длъжностни лица за работа в ИИСДА
16. Заповед №19/22.01.2016г. за определяне на длъжностни лица за работа в ИИСДА
17. Заповед №20/22.01.2016г. за определяне на длъжностни лица за работа в ИИСДА
18. Заповед №21/22.01.2016г. за определяне на комисия за извършване на подбор на медицински специалисти по проект
19. Решение №22/22.01.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №529/17.11.2015г.
20. Заповед №23/26.01.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура, открита с Решение №582/16.12.2015г.
21. Заповед №24/26.01.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура, открита с Решение №583/16.12.2015г.
22. Заповед №25/26.01.2016г. за определяне състава на Групата за оповестяване и доставяне на запас като мобилизационна структура на Общински съвет за сигурност в Община Златоград
23. Заповед №26/26.01.2016г. за определяне местата за работа на Групата за оповестяване и доставяне на запас като мобилизационна структура на Общински съвет за сигурност в Община Златоград
24. Заповед №27/26.01.2016г. за определяне на комисия за оценка и подбор на лицата, заявили желание да ползват социални услуги по проект
25. Заповед №28/26.01.2016г. за определяне на комисия за разглеждане на жалби и сигнали по проект
26. Заповед №29/26.01.2016г. за определяне на работна група за разработване формули за разпределение на средства между детски градини
27. Заповед №30/26.01.2016г. за определяне на работна група за разработване формули за разпределение на средства между училища
28. Заповед №31/26.01.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж , в обхват на ПИ 31111.36.399 по КККР на гр. Златоград
29. Заповед №33/29.01.2016г. за заместване
30. Заповед № 333/02.09.2016г. за определяне на комисия за извършване на оглед на зелената система на територията на град Златоград
31. Заповед №34/29.01.2016г. за възлагане на допълнителни отговорности на заместник-кмет
32. Заповед №36/03.02.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура с ID 9049820
33. Решение № 37/04.02.2016г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Златоград” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 4, находящ се в ПИ: 31111.32.225.1, ул. "България" № 182, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. "България" №186, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. "България" №184, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 5 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 200, находящ се в ПИ: 31111.33.251.1 / 31111.33.251.2 / 31111.33.251.3 / 31111.33.251.4, ул. "Миньорска" №8, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция № 6 „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7, с идентификатор 31111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”. Обособена позиция № 7 „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”.
34. Решение № 38/04.02.2016г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Златоград” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 4, находящ се в ПИ: 31111.32.225.1, ул. "България" № 182, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. "България" №186, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. "България" №184, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 5 “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 200, находящ се в ПИ: 31111.33.251.1 / 31111.33.251.2 / 31111.33.251.3 / 31111.33.251.4, ул. "Миньорска" №8, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция № 6 „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7, с идентификатор 31111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”. Обособена позиция № 7 „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”.
35. Решение № 39/04.02.2016г. за забрана пашата на животни горски територии по землища на населени места на територията на Община Златоград, съгласно приложение към заповед
36. Заповед № 40/04.02.2016г. за допълнение на заповед №30/23.01.2016г.
37. Заповед №41/04.02.2016г. за разпределяне на средства за читалищата в Община Златоград
38. Решение № 42/05.02.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "В.Левски", СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”
39. Заповед №51/08.02.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на улична регулация кв. 6, кв. 8 и кв. 9 по ПУП на с. Ерма река, Община Златоград
40. Заповед №52/08.02.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на кв. 46 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
41. Заповед №54/11.02.2016г. за заместване
42. Заповед №55/22.02.2016г. за откриване на социална услуга "Център за услуги в домашна среда"
43. Заповед №56/22.02.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
44. Заповед №57/24.02.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на строително –монтажни работи на обект „Модернизация-ремонт и реконструкция на улично осветление гр. Златоград”
45. Заповед №59/25.02.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет и манипулационна, с. Ерма река, Община Златоград
46. Заповед №60/26.02.2016г. за назначаване на комисия за картотекиране на заявилите за настаняване в общински жилища на територията на Община Златоград
47. Заповед №64/29.02.2016г. за създаване на организация за почистване от отпадъци речните корита, дерета и прилежащите им територии
48. Заповед №66/29.02.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
49. Заповед №67/29.02.2016г. за определяне на комисия за извършване на проверка, относно спазване изискванията на закона за пътищата, Правилник за прилагане на ЗП, Наредба за специално ползване на пътищата и Наредба № 15 на ОбС Златоград
50. Решение №68/02.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на процедура с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград, общ. Златоград”
51. Решение №69/02.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на процедура с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 200, находящ се в ПИ: 31111.33.251.1 / 31111.33.251.2 / 31111.33.251.3 / 31111.33.251.4, ул. "Миньорска" №8, гр. Златоград, общ. Златоград”
52. Заповед №70/02.03.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №15 за управление на общинските пътища в Община Златоград
53. Заповед №72/02.03.2016г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място, във връзка с постъпила молба с Вх. №92-00-44/18.02.2016г.
54. Заповед №73/02.03.2016г. във връзка с Заповед №336/22.02.2016г. и Заповед №351/23.02.2016г .на Изпълнителния директор на ИАГ
55. Заповед №84/09.03.2016г. за възлагане на процесуално представителство
56. Заповед №86/17.03.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №42/05.02.2016г.
57. Заповед №87/17.03.2016г. за създаване на временна организация на движението
58. Заповед №88/17.03.2016г. за одобрение допълване на действащия кадастрален план на с. Долен, Община Златоград
59. Решение №89/17.03.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с решение №582/16.12.2016г
60. Заповед №90/18.03.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №68/02.03.2016г.
61. Заповед №91/18.03.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №69/02.03.2016г.
62. Решение №93/21.03.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №68/02.03.2016г.
63. Решение №94/21.03.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №69/02.03.2016г.
64. Заповед №95/21.03.2016г. за заместване
65. Заповед №96/21.03.2016г. за определяне на допълнителни правомощия на заместник-кмет
66. Заповед №97/22.03.2016г. за определяне нае комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила ДЗ с Вх. №21-00-85/18.03.2016г.
67. Заповед №98/23.03.2016г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ , кв. 144 по ПУП на гр. Златоград
68. Заповед №99/23.03.2016г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ , кв. 6 по ПУП на гр. Златоград
69. Заповед №100/24.03.2016г. за определяне на експертни работни групи за проверка на място на туристически обекти към Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
70. Решение №101/24.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пълна проектна документация, технически проект (работни чертежи, детайли и технически спецификации за изпълнение на СМР) за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици на територията на Община Златоград"
71. Заповед №102/24.03.2016г. за определяне на комисия , във връзка с постъпило предложение с Вх. №53-00-807/15.12.2015г.
72. Заповед №108/28.03.2016г. за определяне на длъжностно лице за отговорник за съхранението на проектно досие на проект
73. Решение №110/29.03.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №583/16.12.2016г.
74. Заповед №111/30.03.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 66 по ПУП на гр. Златоград
75. Заповед №112/30.03.2016г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 106 по ПУП на гр. Златоград
76. Заповед №113/01.04.2016г. за допълване екипа за управление на проект
77. Заповед №114/01.04.2016г. за определяне на представител от Община Златоград по изпълнение на предмета на договор №24/10.02.2016г.
78. Заповед №115/01.04.2016г. за определяне на представител от Община Златоград по изпълнение на предмета на договор №25/10.02.2016г.
79. Заповед №116/01.04.2016г. за определяне на представител от Община Златоград по изпълнение на предмета на договор №26/10.02.2016г.
80. Заповед №117/01.04.2016г. за определяне на представител от Община Златоград по изпълнение на предмета на договор №27/10.02.2016г.
81. Заповед №118/05.04.2016г. за заместване
82. Заповед №119/05.04.2016г. за възлагане на допълнителни задължения и отговорности на заместник-кмет
83. Заповед №120/05.04.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят АУАН по Наредба №1
84. Заповед №127/11.04.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
85. Заповед №128/11.04.2016г. за определяне на постоянно действаща комисия, във връзка с постъпило писмо от ОДБХ гр. Смолян
86. Решение №129/13.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г.”
87. Заповед №130/13.04.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
88. Заповед №131/13.04.2016г. за определяне на комисия за достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали
89. Заповед №132/15.04.2016г. за забрана използването на обект: Стадион „Златоград”
90. Заповед №134/18.04.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, с. Кушла, Община Златоград
91. Заповед №135/18.04.2016г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия
92. Заповед №136/18.04.2016г. за определяне на заместник-кмет за подписване на цялата документация, свързана с реализацията на проект ОЗМХ
93. Заповед №137/18.04.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да упражняват контрол и да отговарят за изготвянето и предаването на необходимите документи при изпълнение на проект ОЗМХ
94. Заповед №140/19.04.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да извършат проверка, съгласно Постановление на Окръжна прокуратура Смолян
95. Заповед №141/20.04.2016г. за назначаване на комисия , във връзка с Решение №Ж87/26.01.2016г. на Общински свет Златоград
96. Заповед №142/20.04.2016г. за определяне на длъжностни лица , които да съставят АУАН по Наредба №5
97. Заповед №143/20.04.2016г. за определяне на длъжностни лица , които да съставят АУАН по Наредба №1
98. Заповед №144/21.04.2016г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР, в обхват на кв. 33 по ПУП на гр. Златоград
99. Заповед №145/21.04.2016г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР, в обхват на кв. 15 по ПУП на гр. Златоград
100. Заповед №146/21.04.2016г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР, в обхват на кв. 74по ПУП на гр. Златоград
101. Заповед №147/21.04.2016г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР, в обхват на кв. 50 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
102. Заповед №148/22.04.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №101/24.03.2016г.
103. Заповед №149/25.04.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на кв. 142 по ПУП на гр. Златоград
104. Заповед №151/25.04.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на кв. 155 по ПУП на гр. Златоград
105. Заповед №153/27.04.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с ID 9052845.
106. Заповед №158/03.05.2016г. за определяне на длъжностно лице, което да ръководи, контролира и отговаря за обезпечаването с индивидуални средства за защита
107. Заповед №159/05.05.2016г. за създаване на временна организация на движението
108. Заповед №160/09.05.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
109. Заповед №161/09.05.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на кв. 35 по ПУП на гр. Златоград
110. Заповед №163/11.05.2016г. за определяне на комисия за извършване на проверка във връзка с постъпили молби с Вх. №94-00-1198/05.04.2016г. и Вх. №94-00-1415/22.04.2016г.
111. Заповед №167/13.05.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №129/13.04.2016г.
112. Заповед №169/17.05.2016г. за извършване неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за мах. Равно бърце, Община Златоград
113. Заповед №171/19.05.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на кв. 75 по ПУП на гр. Златоград
114. Решение № 172/19.05.216г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №101/24.03.2016г.
115. Решение № 173/20.05.216г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №129/13.04.2016г.
116. Заповед №177/30.05.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ ІХ-36.308 и УПИ VІ-36.308
117. Заповед №178/30.05.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ ІІ по ПУП на гр. Златоград
118. Заповед №179/30.05.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на кв. 20 по ПУП на село Старцево, Община Златоград
119. Заповед №180/30.05.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
120. Заповед №181/30.05.2016г. за одобрение на проект за ПУП-ПЗ,землище на с. Страшимир, Община Златоград
121. Заповед №182/30.05.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 155 по ПУП на гр. Златоград
122. Заповед №184/31.05.2016г. за удължаване срока на работа на комисия, назначена със заповед №86/17.03.2016г.
123. Заповед №185/01.06.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №129/13.04.2016г.
124. Заповед №186/01.06.2016г. за смяна на екип за управление на проект
125. Заповед №187/03.06.2016г. за определяне на инвеститорски контрол във връзка с извършване на СМР на обекти по Инвестиционната програма за 2016г.
126. Заповед №188/03.06.2016г. за одобрение допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Старцево, Община Златоград
127. Заповед №189/03.06.2016г. за одобрение допълване и поправка на действащия кадастрален план на с. Старцево, Община Златоград
128. Заповед №191/08.06.2016г. за удължаване срока за приключване работата на комисия, назначена със заповед №148/22.04.2016г.
129. Заповед №192/08.06.2016г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ІІІ, кв. 37 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
130. Заповед №193/08.06.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 142 по ПУП на гр. Златоград
131. Заповед №194/08.06.2016г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
132. Заповед №198/13.06.2016г. за забрана къпането във водните обекти на територията на Община Златоград
133. Решение №199/14.06.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура, открита с Решение №101/24.03.2016г.
134. Заповед №200/14.06.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на СМР за обект „Изпълнение на инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Златоград – МЖС – бл. 200”
135. Заповед №201/16.06.2016г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
136. Решение №202/17.06.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура, открита с Решение №45/05.02.2016г.
137. Заповед №203/21.06.2016г. за възлагане на процесуални представителство
138. Заповед №204/21.06.2016г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 8 по ПУП на гр. Златоград
139. Заповед №205/21.06.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 144 по ПУП на гр. Златоград
140. Заповед №206/21.06.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 33 по ПУП на гр. Златоград
141. Заповед №207/21.06.2016г. за промяна в организацията на движение
142. Заповед №208/21.06.2016г. за промяна в организацията на движение
143. Заповед №209/23.06.2016г. за отказ от образуване на административно производство
144. Заповед №210/23.06.2016г. за промяна в състава на Общинска епизоотична комисия
145. Заповед №211/23.06.2016г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия
146. Заповед №213/27.06.2016г. за заместване
147. Заповед №214/27.06.2016г. за определяне на допълнителни правомощия на заместник – кмет на Община Златоград
148. Заповед №215/28.06.2016г. за извършване обезвреждане на принудително убито животно
149. Заповед № 217/06.07.2016г. за временно възлагане управлението на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД
150. Решение № 218/06.07.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура, открита с Решение № 42/05.02.2016г.
151. Заповед № 219/06.07.2016г. за представител по гражданско дело № 102 по описа на Районен съд Златоград за 2016г.
152. Заповед № 222/06.07.2016г. за определяне разрешените за къпане места за летен сезон 2016г.
153. Заповед № 223/07.07.2016г. за допълване изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 13 по ПУП на гр. Златоград
154. Заповед № 224/07.07.2016г. за допълване изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 35 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
155. Заповед № 225/07.07.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 50 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
156. Заповед № 226/07.07.2016г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
157. Заповед № 229/14.07.2016г. за определяне на длъжностни лица , които да осъществяват контрол по Закона за автомобилните превози
158. Заповед № 230/14.07.2016г. за определяне на комисия за извършване на проверка във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-2041/23.06.2016г.
159. Заповед № 231/14.07.2016г. за назначаване на комисия да извърши замерване на разходите на ГМС
160. Заповед № 232/20.07.2016г. за заместване
161. Заповед № 233/20.07.2016г. за определяне на допълнителни правомощия на заместник – кмет на Община Златоград
162. Заповед № 234/25.07.2016г. за откриване на процедура с предмет „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100/III 867, SML 3104/III-867, SML 2109-III 867 и KRZ 2103 III-867 и на съоръженията и принадлежностите към тях”, „Реконструкция и благоустрояване на улици в гр. Златоград и с. Старцево, община Златоград и на съоръженията и принадлежностите към тях” и „Реконструкция и благоустрояване на улици в гр. Златоград и с. Аламовци, община Златоград и на съоръженията и принадлежностите към тях”
163. Заповед № 235/26.07.2016г. за назначаване на комисия за извършване на проверка във връзка с постъпила жалба с Вх. №94-00-2387/22.07.2016г.
164. Заповед № 237/28.07.2016г. за допълнение на заповед №30/23.01.2015г.
165. Заповед № 238/28.07.2016г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № 182/30.05.2016
166. Заповед № 239/28.07.2016г. за отказ от административно производство по заявление с Вх. № 94-00-1610/10. 6.2016г.
167. Заповед № 240/28.07.2016г. за прекратяване на наемни правоотношения по договор 180/17.08.2015г.
168. Заповед № 241/29.07.2016г. за Устройствения правилник на Общинска администрация Златоград
169. Заповед № 242/01.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които имат право да инициират поемането на финансови задължения и извършване на разходи
170. Заповед № 243/02.08.2016г. за определяне на инвеститорски контрол при изпълнение на строително – ремонтни дейности за обособяване, озеленяване и оборудване на зона за отдих по проект „Златоград – чист, приветлив, гостоприемен – извор на живот и спокойствия”
171. Заповед № 244/02.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
172. Заповед № 245/03.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
173. Заповед № 246/03.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
174. Заповед № 247/03.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
175. Заповед № 248/03.08.2016г. за определяне на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти
176. Заповед № 249/03.08.2016г. за определяне на Експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти към Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти
177. Заповед № 250/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград
178. Заповед № 251/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 19 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Златоград
179. Заповед № 252/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на Община Златоград
180. Заповед № 253/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 15 за управление на общинските пътища в Община Златоград
181. Заповед № 254/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 21 за реда за управление на общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Златоград
182. Заповед № 255/03.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват контрол на територията на Община Златоград по спазване разпоредбите на Закона за туризма
183. Заповед № 256/04.08. 2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ IV-1484, кв. 137 по ПУП на гр. Златоград
184. Заповед № 257/04.08. 2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.34.861 по КК на гр. Златоград
185. Заповед № 258/04.08. 2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XIII – Озеленяване, кв. 117 по ПУП на гр. Златоград
186. Заповед № 259/04.08. 2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 31111.31.363 по КК на гр. Златоград
187. Заповед № 260/04.08. 2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ Х, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград
188. Заповед № 261/04.08. 2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ХIX-2045 и УПИ XVII-2046, кв. 106 по ПУП на гр. Златоград
189. Заповед № 262/04.08. 2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 31111.32.166 по КК на гр. Златоград
190. Решение № 264/05.08.2016г. за откриване на процедура с предмет „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г.
191. Заповед № 265/08.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по КК на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местност „Хасидере”
192. Заповед № 266/08.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по КК на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местност „Хасидере”
193. Заповед № 267/08.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по КК на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местност „Хасидере”
194. Заповед № 268/08.08.2016г. за определяне състава на Общинския Експертен съвет по устройство на територията при Община Златоград
195. Заповед № 269/08.08. 2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 31111.27.113, на част от ПИ с идентификатор 31111.27.114 и на част от ПИ с идентификатор 31111.27.115, местност „Ю.Колиба /ВЪПА/ по КК на гр. Златоград
196. Заповед № 270/08.08.2016г. за определяне на служители които имат правата и задълженията на органи по приходите
197. Заповед № 273/09.08.2016г. за определяне на комисия за предаване и приемане на движимото имущество от закритата Професионална гимназия „Христо Ботев” гр. Златоград към СУ „Антим I” гр. Златоград
198. Заповед № 275/10.08.2016г. за определяне на лице по създаване, поддържане и управление на публичен регистър на сдруженията на собственици на сгради в режим на етажна собственост, намиращи се в Община Златоград
199. Заповед № 276/10.08.2016г за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за управление на етажната собственост
200. Заповед № 285/11.08.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ XXIII-1961.1962, кв. 8 и част от улица по ПУП на гр. Златоград
201. Заповед № 286/11.08.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ II-Курортен хотел и почивен дом, по ПУП на гр. Златоград
202. Заповед № 287/11.08.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ III, кв. 37 и част от улица по ПУП на с. Старцево
203. Заповед № 288/11.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ IV-ГНС и УПИ Х-Озеленяване, кв. 78 по ПУП на гр. Златоград
204. Заповед № 289/11.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на част от ПИ с идентификатор 31111.34.934 по КК на гр. Златоград
205. Заповед № 290/11.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП –ПР в обхвата на УПИ XIV-866, кв. 93 по ПУП на гр. Златоград
206. Заповед № 291/11.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на реализирана на место улица от о.т. 172 до о.т. 176б
207. Заповед № 293/12.08.2016г. за определяне на лице което да се произнесе по постъпило заявление с вх. № 52-00-614/08.08.2016г
208. Заповед № 294/12.08.2016г. за определяне на длъжностни лица които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 22 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Златоград
209. Заповед № 295/16.08.2016г. за определяне на комисия за провеждане на процедура открита с Решение № 234/25.07.2016г
210. Заповед № 296/16.08.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на част от ПИ № 003126 по КВС на с. Старцево, местност „Поляната”
211. Заповед № 297/16.08.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ XV-131 и УПИ XVI-31.569, кв. 27 по ПУП на гр. Златоград
212. Заповед № 298/16.08.2016г. за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ към КПИИ в обхвата на ПИ с идентификатор 3111.33.311 по КК на гр. Златоград
213. Заповед № 299/19.08.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 264/05.08.2016г. на Кмета на Община Златоград
214. Заповед № 300/19.08.2016г. за определяне на длъжностни лица, който да отговарят за постъпили в Общинска администрация Златоград молби за отсичане на дърва от селскостопански земи в замлището на гр. Златоград
215. Решение № 301/22.08.2016г. за определяне класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № 264/05.08.2016г. на Кмета на Община Златоград
216. Заповед № 303/23.08.2016г. за определяне на комисия да извършва ежегоден оглед на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Златоград
217. Заповед № 304/23.08.2016г. за назначаване на комисия която да разгледа експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител, във връзка със заявление с вх № 52-00-614/08.08.2016г
218. Заповед № 305/25.08.2016г. за назначаване на комисия за определяне на потребители на социална услуга „Топъл обяд” по проектно предложение „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград”
219. Заповед №305-1/25.08.2016г. за откриване на социална услуга "Обществена трапезария"
220. Заповед №305-2/25.08.2016г. за определяне на ръководител на проект BG05FMOP001-3.002-0106 "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград"
221. Заповед № 306/26.08.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура, открита с публична обява № 001 от 02.08.2016г.
222. Заповед 307/29.08.2016г. за заместване
223. Заповед № 308/29.08.2016г. за определяне на допълнителни правомощия на заместник-кмет
224. Заповед № 311/29.08.2016г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на част от ПИ с идентификатор 31111.27.113, на част от ПИ с идентификатор 31111.27.114 и на част от ПИ с идентификатор 31111.27.115, местност „Ю.Колиба” /ВЪПА/ по КК на гр. Златоград
225. Решение № 312/30.08.2016г. за откриване на процедура с наименование „Изготвяне на общ устройствен план на Община Златоград”
226. Заповед № 314/31.08.2016г. за актуализирана система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи, като елемент от въведената СФУК
227. Заповед № 315/31.08.2016г. за определяне на комисия да извърши оглед на тротоарните площи на територията на определените населени места от Община Златоград
228. Заповед № 316/31.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, Община Златоград
229. Заповед № 318/31.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 125 кв. м. , находящ се в ПИ с кад. № 148, участващ в образуване на УПИ XII, кв. 22 по ПУП на с. Старцево
230. Заповед № 319/31.08.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост: ученическа столова
231. Заповед № 324/01.09.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка с предмет „Благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, гробищен терен с. Ерма река, ул. „Пейо Яворов”, гр. Златоград и изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, гр. Златоград, общ. Златоград”
232. Заповед № 325/01.09.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка с предмет „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
233. Заповед № 326/01.09.2016г. за полагане на извънреден труд от работници и служители в дейност “Чистота”
234. Заповед № 327/01.09.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 31111.31.391 по КК на гр. Златоград
235. Заповед № 328/01.09.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ и промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ № 005191 и част от ПИ № 005195 в землището на с. Старцево
236. Заповед № 329/02.09.2016г. за определяне на екип за управление на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград”
237. Заповед № 330/02.09.2016г. за определяне на екип за управление на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”
238. Заповед № 331/02.09.2016г. за определяне на екип за управление на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”
239. Решение № 332/02.09.2016г. за обявяване на класирането на участниците в процедура открита с Решение № 234/25.07.2016г
240. Заповед № 334/07.09.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 31111.31.392 по КК на гр. Златоград
241. Заповед № 335/08.09.2016г. за провеждане на преглед на готовността за използване на техника-запас, получила мобилизационно назначение в Община Златоград
242. Заповед № 336/09.09.2016г. за определяне на участъците от речните легла, в границите на урбанизираната територия на Община Златоград, чиито проводимост е намалена
243. Заповед № 337/09.09.2016г. за определяне на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
244. Заповед № 338/09.09.2016г. за определяне на Експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти към Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
245. Заповед № 339/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица , които да осъществяват контрол на територията на Община Златоград по спазване разпоредбите на Закона за туризма
246. Заповед № 340/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица, които за съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград
247. Заповед № 342/09.09.2016г. за назначаване на комисия за картотекиране на заявилите за настаняване в общински жилища на територията на Община Златоград
248. Заповед № 344/09.09.2016г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград
249. Заповед № 345/09.09.2016г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с площ от 15 кв. м. за поставяне на премествам обект в с. Старцево
250. Заповед № 346/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр. Златоград, ул. „Ахрида” № 7, с идентификатор 31111.33.334.1 по КК на гр. Златоград”
251. Заповед № 347/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 2, находящ се в ПИ 31111.33.336.1, ул. „Рожен” № 1, гр. Златоград общ. Златоград”
252. Заповед № 348/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр. Златоград, ул. „Ахрида” № 9, с идентификатор 31111.33.338.1 по КК на гр. Златоград”
253. Заповед № 349/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 4, находящ се в ПИ 31111.32.225.1, ул. „България” № 182, гр. Златоград, общ. Златоград”
254. Заповед № 350/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. „България” № 186, гр. Златоград, общ. Златоград”
255. Заповед № 351/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. „Българищ” № 184, гр. Златоград, общ. Златоград”
256. Заповед № 352/09.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да осъществяват инвеститорски контрол на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена на път SML3108, Долен-Станкова-Махала Доганица, при км 3+900 с Долен общ. Златоград”
257. Заповед № 353/10.09.2016г. за образувани избирателни секции на територията на Община Златоград за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016г.
258. Заповед № 354/10.09.2016г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016г.
259. Заповед № 355/10.09.2016г. за предаване на движими вещи от обект „Чалъкова къща”
260. Заповед № 356/10.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да извършат съвместна проверка с представители на ГД ИОКН за наличие на обстоятелствата, застрашаващи недвижими културни ценности от увреждане или разрушаване
261. Заповед № 359/14.09.2016г. за извършване на превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2016/2017г
262. Заповед № 360/14.09.2016г. за извършване на превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2016/2017г
263. Заповед № 361/14.09.2016г. за определяне числеността на ЦПЛР, ДГ „Детелина” и Други дейности по образованието
264. Заповед № 362/14.09.2016г. за определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности по здравеопазването в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти
265. Заповед № 363/16.09.2016г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно надаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.19.114 по КК на гр. Златоград в местност „Хасидере”
266. Заповед № 364/17.09.2016г. за определяне на комисия да извърши проверка и да установява състоянието на обектите по чл. 195 от ЗУТ, както и необходимите ремонтни и възстановителни дейности на обстоятелствата по чл. 196, ал. 6 от ЗУТ
267. Заповед № 365/17.09.2016г. за определяне на длъжностни лица които да констатират за незаконни строеви и строежи с нарушения
268. Заповед № 366/17.09.2016г. за положен извънреден труд от работници в дейност „Чистота”
269. Заповед № 367/20.09.2016г. за определяне на длъжностно лице, което да води Регистър на местните поделения на вероизповеданията и да извършва вписвания в него
270. Заповед № 368/20.09.2016г. за полагане на извънреден труд от работници и служители в дейност „Чистота”
271. Заповед № 369/20.09.2016г. за определяне на длъжностно лице което да получи печат с уникален знак за комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс
272. Заповед № 370/20-09-2016г. за определяне на екип за управление на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”
273. Заповед № 371/20.09.2016г. за определяне на екип за управление на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове № 193, № 199 и „Златолист” в град Златоград”
274. Заповед № 372/20.09.2016г. за определяне на екип за управление на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”
275. Заповед № 373/20.09.2016г. за допълване и поправка и поправка на действащия Кадастрален план на с. Ерма река
276. Решение № 375/20.09.2016г. за обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разхода за изпълнение на строително-монтажни работи за част оптичен кабел по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100/III 867, Мадан – Цацаровци/- Страшимир - махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”
277. Решение № 375-1/20.09.2016г. за обявяване класирането на участниците във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разхода за обзавеждане и оборудване, като част от бюджета на проектно предложение „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Княз Борис I”, с. Старцево, Община Златоград”
278. Заповед № 376/21.09.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Изготвяне на общ устройствен план на Община Златоград”
279. Заповед № 377/21.09.2016г. за допълване състава на Общинския Експертен съвет по устройство на територията при Община Златоград
280. Заповед № 378/21.09.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XVII – 841по КК на гр. Златоград
281. Заповед № 379/21.09.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - ПР в обхвата на УПИ II-251, кв. 34 по ПУП на с. Долен и част от улична регулация
282. Заповед № 380/21.09.2016г. за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.22.101, местност „Пазлак”, землище на гр. Златоград
283. Заповед № 381/21.09.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ IX-36.308 – Производство и услуги и УПИ VI-36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
284. Заповед № 382/21.09.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП –ПР в обхват на улица „Боровец” между о.т. 721 и о.т. 747, кв. 100 и кв. 101 по ПУП на гр. Златоград и ПИ с идентификатор 31111.21.138 по КК на гр. Златоград
285. Заповед № 383/21.09.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.31.510, за който ведно с други имоти по КК на гр. Златоград е отреден УПИ I – Зеленина, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград
286. Заповед № 386/27.09.2016г. за превоз на ученици
287. Заповед № 390/28.09.2016г. за актуализираната система за одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от Европейския съюз
288. Заповед № 391/28.09.2016г. за придобиване на поземлен имот, представляващ улична регулация по действащия регулационен план на гр. Златоград, собственост на юридическо лице, чрез замяна с равностоен общински имот
289. Заповед № 393/30.09.2016г. за определяне на комисия , която да определи постигнатите резултати от труда на директорите на детските градини и ЦПЛР за учебната 2015/2016
290. Заповед № 396/05.10.2016г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост: ученическа столова
291. Заповед № 397/05.10.2016г. за допълване и поправка на действащия план на с. Ерма река, по молба на Митко Николов Кехайов
292. Заповед № 398/05.10.2016 г. за назначаване на 72-часови проби на монтирани машини и съоръжения при експлоатационни условия
293. Заповед № 400/10.10.2016г. за назначаване Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Златоград
294. Заповед № 404/10.10.2016г. за преименуване на образователни институции на територията на Община Златоград
295. Заповед № 408/14.10.2016г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 12 кв.м. находящ се в ПИ с кад. №148, участващ в образуването на УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево
296. Заповед № 409/14.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 25 кв.м., северно определен от улицата между о.т. 152 и о.т. 187, кв. 23 и кв. 24 по ПУП на с. Старцево
297. Решение № 411/17.10.2016г. за откриване на процедура с наименование „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”
298. Решение № 412/17.10.2016г. за откриване на процедура с наименование: „Извършване на оценка за съответствие на работните проекти, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.”
299. Заповед № 415/17.10.2016г. за определяне на Комисия, която да извърши проверка по постъпила в Общинска администрация Златоград Докладна записка с вх. № 92-00-210/27.09.2015 г. от инж. Димитър Караджов
300. Заповед № 416/17.10.2016г. за определяне състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия
301. Заповед № 417/17.10.2016г. за определяне на ръководител на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на Община Златоград
302. Заповед № 418/17.10.2016г. за определяне на отговорник за съхранението на проектното досие по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове № 193, № 199 и „Златолист”
303. Заповед № 419/17.10.2016г. за определяне на отговорник по съхранението на проектното досие по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”
304. Заповед № 420/17.10.2016г. за определяне на отговорник за съхранение на проектно досие на проект „ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и № 193 в град Златоград”
305. Заповед № 421/17.10.2016г. за определяне отговорник за съхранение на проектно досие на проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”
306. Заповед № 422/20.10.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ XIV-1451, кв. 143 по ПУП на гр. Златоград и част от ПИ с идентификатор 31111.35. 656 по КК на гр. Златоград – улична регулация
307. Заповед № 423/20.10.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111. 35. 755 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.86 по КК на гр. Златоград, които в действащия ПУП на гр. Златоград попадат в улична регулация и терен за озеленяване, кв. 75
308. Заповед № 424/20.10.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на ПУИ IV-ГНС и УПИ Х-Озеленяване, кв. 78 по ПУП на гр. Златоград
309. Заповед № 425/20.10.2016г. за определяне на представител за участие в Обществените съвети към образователните институции на територията на Община Златоград
310. Заповед № 426/20.10.2016г. за затваряне за движение на МПС ул „Ст. Стамболов” на 22.10.2016г.
311. Заповед № 428/21.10.2016г. за определяне на брой групи, брой ученици и деца в ЦПЛР гр. Златоград и ДГ „Детелина” с. Ерма река за учебната 2016/2017г.
312. Заповед № 429/21.10.2016г. за определяне на средна месечна посещаемост в групите на общинските детски градини за учебната 2016/2017г.
313. Заповед № 431/21.10.2016г. за определяне на местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали на територията на Община Златоград
314. Заповед № 432/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път Златоград – Хасидере
315. Заповед № 433/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път Златоград- Аламовци – мах. Кобилин дол
316. Заповед № 434/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път Горски извор – граница с община /Кирково – Златоград/ - с. Кушла
317. Заповед № 435/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път /Златоград – Пресека/ граница с община / Кирково – Златоград/ с. Долен и разклон с. Долен – Станкова махала – мах. Дуганица
318. Заповед № 436/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път / Златоград – Неделино/ -с. Старцево – мах. Бели камъни – граница / Златоград – Неделино/ и Общински път /Неделино – Старцево* - с. Пресока, Св. Неделя
319. Заповед № 437/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път / Мадан-Цацаровци/ с. Страшимир – мах. Боево, Общински път /Мадан – Цацаровци/ мах. Равно бърце, Общински път / Мадан – Златоград/ мах. Равно бърце и Общински път / Мадан-Златоград/ - Фабрика
320. Заповед № 438/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на общински път ГКПП – Златоград
321. Заповед № 439/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на улична пътна мрежа в гр. Златоград
322. Заповед № 440/24.10.2016г. за определяне на инвеститорски контрол на зимно поддържане – снегопочистване и опесачаване на Общински път /Цацаровци – Златоград/ с. Ерма река – мах. Мързян
323. Заповед № 441/25.10.2016г. за определяне на вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2017г.
324. Заповед № 442/25.10.2016г. за определяне на отговорник за съхраняването на проектното досие по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”
325. Заповед № 443/25.10.2016г. за определяне на отговорник за съхранението на проектното досие на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление Златоград”
326. Решение № 445/27.10.2016г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на общ устройствен план Община Златоград”
327. Заповед № 446/27.10.2016г. за определяне на помещение, за съхранение на торбите с бюлетините, пликовете с екземплярите от протоколите, предназначени за Общинска администрация Златоград и останалите книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, на 06.11.2016г.
328. Заповед № 447/27.10.2016г. за определяне на комисия за приемане на изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.
329. Заповед № 449/28.10.2016г. за определяне на лице което да подписва протоколи за предаването и приемането на избирателния списък и протоколи за предаването и приемането на изборните книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.
330. Решение № 450/28.10.2016г. за откриване на процедура с наименование „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на Община Златоград”
331. Заповед № 452/28.10.2016г. за назначаване на комисия за разглеждане на сигнали и жалби, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, за целите на проект „Приеми ме 2015”
332. Заповед № 453/28.10.2016г. за определяне на лице, което да събира от СИк и да предава на РИК и областен управител на област Смолян информация за началото на изборния ден, активността на гласуване и края на гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.
333. Заповед № 454/28.10.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да осъществяват контрол по Закона за защита на потребителите
334. Заповед № 455/28.10.2016г. за полагане на извънреден труд от работници в дейност „Чистота”
335. Заповед № 456/01.11.2016г. за определяне дейността на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград
336. Решение № 458/02.11.2016г. за одобряване на обяснение за изменение или допълнителна информация
337. Заповед № 463/03.11.2016г. за определяне на длъжностни лица които да извършат допълнителна проверка на място – поземлен имот 003135 по КВС , землище село Старцево
338. Заповед № 464/04.11.2016г. упълномощавам Емил Колев да транспортира изборните книжа и материали от РИК
339. Заповед № 467/07.11.2016г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП в обхвата на Пи с идентификатор 31111.35.759 по КК на гр. Златоград
340. Заповед № 468/08.11.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на поръчка с предмет „Периодична достсавка на твърдо гориво за отопление франко обекти на Възложителя, находящи се на територията на община Златоград, включително товаренето и разтоварването през 2016-2017г”
341. Заповед № 469/08.11.2016г. за определяне екип за управление на проект “Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при реализиране на проекти за енергийна ефективност”
342. Заповед № 471/09.11.2016г. за създаване на Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
343. Заповед № 472/10.11.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XXIII-759, 1653, кв. 42 по ПУП на гр. Златоград
344. Заповед № 473/10.11.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на улична регулация от о. т. 648 до о.т. 688 по ПУП на гр. Златоград
345. Заповед № 474/10.11.2016г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XI – 248, кв. 18 по ПУП на гр. Златоград
346. Заповед № 476/10.11.2016г. за комисия, която да извърши проверка на място
347. Заповед № 479/14.11.2016г. за проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на ПИ 31111.35.436 по КК на гр. Златоград
348. Заповед № 480/14.11.2016г. за проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ XVI – 131 и УПИ XVI-31.569, кв. 27 по ПУП на гр. Златоград
349. Заповед № 481/14.11.2016г. за проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ I- болница кв. 134 по КК на гр. Златоград
350. Заповед № 482/14.12.2016г. за допълване на действащия план на с. Долен
351. Заповед № 483/16.11.2016г. за затваряне за движение на МПС участъци от улици на 21.11.2016г
352. Заповед 484/16.11.2016г. за определяне на длъжностни лица, който носят отговорност за експлоатацията на автомобилите, собственост на Община Златоград
353. Заповед № 485/21.11.2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на Община Златоград
354. Заповед № 486/21.11.2016г. за допълване и поправка на действащият кадастрален план на с. Старцево
355. Заповед № 487/22.11..2016г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за съответствие на работните проекти, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Златоград
356. Заповед № 488/22.11.2016г. за определяне на длъжностни лица , които да съставят актове за установяване на нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Златоград
357. Заповед № 489/24.11.2016г. за определяне на комисия, която да разгледа и обсъди постъпили предложения.
358. Заповед № 490/24.11.2016г. за определяне на дежурно медицинско лице на баскетболен турнир на 26.11.2016г.
359. Заповед № 501/01.12.2016 г. за утвърждаване Правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград за 2016 г.
360. Заповед № 504/02.12.2016 г. за определяне на длъжностите лица от Общинска администрация, които да съставят констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 18.
361. Заповед № 505/06.12.2016 г. за назначение на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Златоград, по ОП „Региони в растеж” 2014 0 2020 г.”, открита с Решение № 411/17.10.2016 г.
362. Заповед № 506/061.12.2016 г. за одобрение на ПУП – ПР по повод заявление с вх. № 94-00-3489/21.10.2016 г. от Деньо Николаев Ничев и Севдалин Митков Ничев.
363. Заповед № 508/07.12.2016 г. – нареждане на ръководителите на организациите, второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Златоград да изготвят доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в съответната организация за 2016 г. и попълненият въпросник, одобрен от Министъра на финансите – м. ноември 2016 г.
364. Заповед № 512/09.12.2016 г. по повод заявление с вх. № 94-00-3984/30.11.2016 г. за одобрение на КПИИ, от Юри Ясенов Велинов, съсобственик с Минчо Ясенов Велинов.
365. Заповед № 513/09.12.2016 г. – във връзка с Писмо с вх. № 04-00-232/13.10.2016 г. на главния директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, Определя комисия, която да установи състоянието на недвижимата културна ценност „Къща на наследници на Костадин Стоянов”.
366. Заповед № 514/12.12.2016 г. – възлага на Секретаря на Община Златоград, в периода от 13.12.2016 г. до 16.12.2016 г.1 вкл., да полага подписа си при извършване на плащания – текущи или с настъпил падеж в посочения срок, както и такива с неотложен характер, на мястото на ръководител на организацията – Община Златоград, заедно с гл. счетоводител.
367. Заповед № 515/12.12.2016 г. за одобрение на ПУП – ПР в обхват на ПИ с идентификатор 31111.34.861 по КК на гр. Златоград, по повод заявление с вх. № 94-00-3050/14.09.2016 г. от Маргарита Петрова Печева и Веселина Костадинова Клева.
368. Заповед № 516/12.12.2016 г. за одобрение на ПУП – ПР в обхват на УПИ ІІ-251, кв.34 по ПУП на с. Долен, по молба с вх. № 94-00-3368/11.10.2016 г. от Красимир Христов Дюлгеров.
369. Заповед № 517/12.12.2016 г. за допускане изработване на Проект за изменение на ПУП – по повод заявление с вх. № 94-00-2422/25.07.2016 г. от Фанка Миткова Върбанова, собстевник на ПИ 382, кв. 9 по ПУП на с. Ерма река.
370. Заповед № 518/12.12.2016 г. за одобрение изменение на ПУП в обхват на УПИ ХІІІ – Озеленяване, кв. 117 по ПУП на гр. Златоград, отреден ПИ с идентификатор 31111.34.501, във връзка със заявление с вх. № 94-00-2846/23.08.2016 г. от Ружо Асенов Мутафов.
371. Заповед № 519/13.12.2016 г. за определяне комисия за извършване проверка за верността на данните и обстоятелствата, посочени в подадените за 2016 г. декларации по чл. 71, т.1 от ЗМДТ.
372. Решение № 520/19.12.2016г. за публикуване – ОП за „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема и специализиран превоз на ученици и деца за нуждите на Община Златоград, по обособени позиции.
373. Решение № 522/19.12.2016г. – обявява класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка – ОП с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на Община Златоград, открита с Решение № 450/28.10.2016 г.
374. Заповед № 523/19.12.2016 г. за прекратяване наемното правоотношение по договор №121/16.06.2016 г. сключен между Община Златоград и ЕТ „Дени – Н-90 Фаня Ничева”
375. Заповед № 524/22.12.2016 г. за определяне заместване на кмета на Общината на 23.12.2016 г.
376. Заповед № 525/22.12.2016 г. за възлагане на Зам.-кмета на Община Златоград да подписва договори с физически и юридически лица, вместо Кмет на Община Златоград, да полага подписа си при поемане на финансово задължение или извършване на плащане на място на ръководител на организацията, заедно с подписа на лицето, отговорно за счетоводните записвания.
377. Заповед № 527/27.12.2016 г. за назначение на приемателна комисия за строеж – 1.„Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ОУ „В. Левски” гр. Златоград” 2. „Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на СОУ „Антим І” гр. Златоград” 3. .„Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на Общинска администрация гр. Златоград.”
378. Заповед № 528/27.12.2016 г. за определяне длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение предмета на Договор № 169/14.09.2016 г.
379. Заповед № 529/27.12.2016 г. за определяне длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение предмета на Договор № 168/14.09.2016 г.
380. Заповед № 530/27.12.2016 г. за определяне длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да осъществяват инвеститорски контрол по изпълнение предмета на Договор № 169/14.09.2016 г.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил