GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2015 г.

« Назад

 

Описание
1. Заповед №1/05.01.2015г. за определяне на служител за попълване на данни в ССАО
2. Заповед №2/05.01.2015г. за нареждане на ръководителите на организации, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община Златоград за изготвят доклад за състоянието на СФУК през 2014г.
3. Заповед №3/07.01.2015г. за определяне на работна група за разработване на формули за разпределяне на средствата, получени по единните разходни стандарти, между училища и обслужващи звена.
4. Заповед №4/07.01.2015г. за определяне на работна група за разработване на формули за разпределяне на средствата, получени по единните разходни стандарти, между детски градини.
5. Заповед №5/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на проектен имот 31111.20.178 по КК на гр. Златоград
6. Заповед №6/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 27 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
7. Заповед №7/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в УПИ ХІІ-36.66, кв. 53 по ПУП на гр. Златоград
8. Заповед №8/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в УПИ ІІІ-415, кв. 32 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
9. Заповед №9/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в УПИ І-Общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
10. Заповед №10/07.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в УПИ VІ-35.41, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград
11. Заповед №11/07.01.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, Община Златоград
12. Заповед №19/12.01.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот-Училищен пансион
13. Заповед №20/12.01.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП в кв. 23А, гр. Златоград
14. Заповед №22/19.01.2015г. за одобрение на допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Ерма река, Община Златоград
15. Заповед №23/19.01.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, Община Златоград
16. Заповед №24/22.01.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-42/11.12.2014г. от Боряна Асенова Иванова
17. Заповед №26/22.01.2015г. за заместване
18. Заповед №27/22.01.2015г. за упълномощаване на зам.-кмет за подписване на договори, поемане на финансови задължения и извършване на плащания
19. Решение №28/22.01.2015г. за обявяване класиране на участниците в процедура, открита с решение №346/25.09.2014г.
20. Заповед №29/22.01.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да осъществяват контрол по прилагане на устройствен план, одобрени инвестиционни проекти, разрешения за строеж, определяне на строителна линия и ниво
21. Заповед №30/23.01.2015г. за определяне на административни адреси на територията на Община Златоград, на които може да се извършва адресна регистрация в имоти, определени за жилищни нужди
22. Заповед №31/24.01.2015г. за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности на ул. „Гео Милев” и ул. „Пеньо Пенев”, с. Старцево, Община Златоград
23. Заповед №32/27.01.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на поземлен имот 31111.34.195 по КК на гр. Златоград
24. Заповед №33/29.01.2015г. за забрана използването на телевизионни приемници в помещенията предназначени за занимания и отдих, в детските заведения на територията на Община Златоград
25. Заповед №34/29.01.2015г. за определяне на длъжностно лице по създаване, поддържане и управление на публичен регистър на сдруженията на собствениците
26. Заповед №36/29.01.2015г. за назначаване на комисия за извършване на замерване разхода на гориво-смазочните материали на специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
27. Заповед №37/30.01.2015г. за назначаване на комисия за извършване на замерване разхода на гориво-смазочните материали на автомобили, собственост на Община Златоград
28. Заповед №38/3.01.2015г. за определяне на длъжностно лице, за създаване на организация и осъществяване на контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност
29. Заповед №39/02.02.2015г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
30. Заповед №40/02.02.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Страшимир, Община Златоград
31. Заповед №41/02.02.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Аламовци и ул. „Христо Ботев”, Община Златоград
32. Заповед №42/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
33. Заповед №43/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за махала Равно бърце и махала Юруковци, Община Златоград
34. Заповед №44/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Долен, махала Станкова и махала Дуганица, Община Златоград
35. Заповед №45/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Пресока, Община Златоград
36. Заповед №46/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности по улична мрежа и имоти на сем. Мемови и сем. Карамитеви, с. Старцево, Община Златоград
37. Заповед №47/02.02.2015г за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на ул. „Миньорска”, с. Ерма река, Община Златоград
38. Заповед №49/03.02.2015г за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост
39. Заповед №50/04.02.2015г. за определяне на комисия за разпределяне на предвидената в Закона за държавния бюджет на Република България годишна субсидия за читалищата на територията на Община Златоград
40. Заповед №51/04.02.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в УПИ ІІ.1669, кв. 41А по ПУП на гр. Златоград
41. Заповед №52/04.02.2015г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 49 по ПУП на гр. Златоград
42. Заповед №53/05.02.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят АУАН по Наредба №1 на ОбС Златоград
43. Заповед №55/09.02.2015г. за разпределение средствата и субсидираната численост за читалищата на територията на Община Златоград
44. Заповед №56/09.02.2015г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия
45. Заповед №61/13.02.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпили молби с Вх. №94-00-558/09.02.2015г. от Веселин Дойчинов Михайлов и Вх. №94-00-560/09.02.2015г. от Ясен Заимов Кочанов
46. Заповед №62/16.02.2015г. за допълване състава на ОЕСУТ, определен със заповед №234/01.07.2014г.
47. Заповед №63/16.02.2015г. за назначаване на комисия за извършване на проверка и установяване състоянието на обектите по чл. 195 от ЗУТ, както и необходимите ремонтни и възстановителни дейности на обстоятелствата по чл. 196, ал. 6 от ЗУТ
48. Заповед №64/17.02.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 5 по ПУП на гр. Златоград
49. Заповед №65/17.02.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 27по ПУП на с. Долен, Община Златоград
50. Решение №66/18.02.2015г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с. Долен, общ. Златоград”
51. Решение №67/18.02.2015г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, общ. Златоград”
52. Заповед №72/25.02.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по молба с Вх. №94-00-597/11.02.2015г. от Денчо Ясенов Ясенов
53. Заповед №73/25.02.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Аламовци, Община Златоград
54. Заповед №74/25.02.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Долен, махала Станкова и махала Дуганица, Община Златоград
55. Заповед №77/26.02.2015г. за временна организация на движението по повод провеждане на конска кушия
56. Заповед №78/26.02.2015г. за определяне на комисия за обезпечаване на техническото администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
57. Решение №79/04.03.2015г. за извършване на промяна в строителството по обществена поръчка открита с Решение №67/18.02.2015г.
58. Решение №80/04.03.2015г. за извършване на промяна в услуги в обществена поръчка открита с Решение №67/18.02.2015г.
59. Заповед №81/04.03.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, Община Златоград
60. Заповед №82/05.03.2015г. за назначаване на комисия за картотекиране на заявилите за настаняване в общински жилища на територията на Община Златоград
61. Заповед №83/05.03.2015г. за определяне на длъжностно лице за водене и отговаряне за съхранението на регистрите на Община Златоград, предвидени в ЗОС
62. Заповед №84/05.03.2015г. за определяне на длъжностно лице за съставяне на АОС на имотите собственост на Община Златоград
63. Решение №85/6.03.215г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Златоград през 2015 година”
64. Заповед №86/06.03.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности по улична мрежа в гр. Златоград
65. Заповед №87/08.03.2015г. за обявяване на „бедствено положение” на територията на Община Златоград
66. Решение №88/10.03.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности - полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград"
67. Заповед №89/10.03.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР с идентификационен номер 31111.35.443 по КК на гр. Златоград
68. Заповед №90/10.03.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХХІІІ-33.101, кв. 89 по ПУП на гр. Златоград
69. Заповед №91/10.03.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхват на проектен имот №010010 в землище на с. Долен, Община Златоград
70. Заповед №92/10.03.2015г. за назначаване на комисия за извършване на оценка по пазарни цени и определяне на размера и изплащане на обезщетение на правото на преминаване на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград
71. Заповед №93/10.03.2015г. за одобрение на допълнение и поправка на действащия кадастрален план на с. Ерма река, Община Златоград
72. Заповед №94/10.03.2015г. за удължаване срока на „бедственото положение” за всички населени места на територията на Община Златоград, без гр. Златоград
73. Заповед №95/11.03.2105г. за обявяване на не учебни дни за училищата и детски градини в с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река, Община Златоград
74. Заповед №98/11.03.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на метален павилион
75. Заповед №99/11.03.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
76. Заповед №9100/12.03.2015г. за определяне на служител за заверка с гриф „Вярно с оригинала”
77. Решение №103/13.03.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море”, ул. „Арда”, ул.”Пейо Яворов”, ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград и на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград”
78. Заповед №104/16.03.2015г. за изграждане на междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград
79. Заповед №105/16.03.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-810/06.03.2015г. от Ангел Божанов Белев
80. Заповед №106/16.03.2015г. за спиране изпълнението на СМР на строеж „Ограда”, кв. 17 с. Долен, Община Златоград
81. Заповед №107/16.03.2015г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на поземлен имот с идентификатор 31111.35.443
82. Заповед №108/16.03.2015г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 161 по ПУП на гр. Златоград
83. Заповед №109/16.03.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 32 по ПУП на гр. Златоград
84. Заповед №110/16.03.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 135 по ПУП на гр. Златоград
85. Заповед №111/19.03.2015г. за утвърждаване на временна норма за разход на гориво и смазочни материали на специализирани автомобили от дейност „Чистота”
86. Решение №112/21.03.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект: Благоустрояване улици в кв. 60, гр. Златоград, Община Златоград”
87. Заповед №113/21.03.2015г. за изграждане на групи за защита при бедствия със задачи, посочени в плана за защита при бедствия
88. Заповед №114/21.03.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на СМР за обект
89. Заповед №115/21.03.2015г. за определяне на длъжностни лица за присъствие при съставяне на протокола за състоянието на незаконен строеж
90. Заповед №116/21.03.2015г. за прилагане на комплексно административно обслужване
91. Решение №120/25.03.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонтни работи по фасади на сграда на Детска ясла "Мир", гр.Златоград"
92. Заповед №122/26.03.2015г. за определяне на екип за управление на проект по ОП РЧР
93. Заповед №123/30.03.2015г. за предоставяне правото на ползване на служебен автомобил за целите на проект по ОПАК
94. Заповед №124/30.03.2015г. за предоставяне правото на ползване на служебен автомобил за целите на проект по ОПАК
95. Заповед №125/31.03.2015г. за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-1022/25.03.2015г. от Минка Заимова Чаушева
96. Заповед №126/03.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №66/18.02.2015г.
97. Заповед №127/03.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №67/18.02.2015г.
98. Заповед №128/03.04.2015г. за допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Старцево, Община Златоград
99. Заповед №130/07.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №85/06.03.2015г.
100. Заповед №133/07.04.2015г. за назначаване на комисия за оценяване по пазарни цени и определяне размера и изплащането на обезщетение на правото на преминаване
101. Заповед №134/08.04.2015г. за определяне на длъжностни лица , които да съставят актове и да установяват нарушения по ЗОСИ на територията на Община Златоград
102. Заповед №135/08.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №88/10.03.2015г.
103. Заповед №136/08.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти - многофамилни жилищни сгради изграждани по индустриален способ – на територията на град Златоград, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
104. Заповед №137/08.04.2015г. за определяне на комисия за извършване на оценка и подбор на лица, заявили желание да използват услугата „Личен асистент”
105. Заповед №138/08.04.2015г. за определяне на комисия за разглеждане на жалби и сигнали
106. Решение №141/14.04.2015г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №85/06.03.2015г.
107. Заповед №143/15.04.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-1078/31.03.2015г. от Станимира Миткова Дюлгерова
108. Заповед №144/15.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №103/13.03.2015г.
109. Заповед №145/16.04.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
110. Заповед №146/16.04.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград
111. Заповед №147/16.04.2015г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г
112. Заповед №148/17.04.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 96 по ПУП на гр. Златоград
113. Заповед №149/17.04.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
114. Заповед №150/17.04.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
115. Заповед №151/17.04.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 23А по ПУП на гр. Златоград
116. Заповед №152/17.04.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 126 по ПУП на гр. Златоград
117. Заповед №153/17.04.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 25 по ПУП на гр. Златоград
118. Заповед №156/20.04.2015г. за допълване на заповед №30/23.01.2015г.
119. Заповед №157/20.04.2015г. за възлагане на длъжностно лице да снеме писмени обяснения
120. Заповед №158/20.04.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 39 по ПУП на гр. Златоград
121. Заповед №159/21.04.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №112/21.03.2015г.
122. Решение №160/23.04.2015г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №66/18.02.2015г.
123. Решение №161/27.04.2015г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №67/18.02.2015г.
124. Решение №162/27.04.2015г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №88/10.03.2015г.
125. Заповед №166/28.04.2015г. за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждане Празника на Златоградското чеверме
126. Заповед №168/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
127. Заповед №169/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
128. Заповед №170/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
129. Заповед №171/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
130. Заповед №172/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
131. Заповед №173/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
132. Заповед №174/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
133. Заповед №175/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
134. Заповед №176/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
135. Заповед №177/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
136. Заповед №178/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
137. Заповед №179/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
138. Заповед №180/28.04.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
139. Заповед №181/29.04.2015г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 34 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
140. Заповед №182/29.04.2015г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР
141. Заповед №183/29.04.2015г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР
142. Заповед №184/29.04.2015г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
143. Заповед №185/29.04.2015г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
144. Заповед №186/29.04.2015г. за назначаване на комисия за оценка по пазарни цени и определяне размера и изплащането на обезщетение на правото на преминаване през 4 бр. земеделски имота
145. Решение №187/30.04.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на дъждовен водосток по ул. ”Рожен”, доизграждане на дъждовен водосток по ул. ”Рила” и отводняване на кръстовище на ул. ”Стефан Стамболов” - нов мост над р. Голяма в гр. Златоград”
146. Заповед №189/30.04.2015г. за възлагане на длъжностно лице да снеме писмени обяснения
147. Заповед №190/04.05.2015г. за заместване
148. Заповед №191/04.05.2015г. за възлагане на допълнителни задължения на заместник-кмет във връзка със Заповед за заместване
149. Заповед №192/05.05.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №120/25.03.2015г.
150. Решение №193/05.05.2015г. за обявяване класиране на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №103/13.03.2015г.
151. Решение №194/05.05.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни дейности-благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море”, ул. „Арда”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Боровец” в гр. Златоград, община Златоград и на ул. „Орфей” в ело Долен, Община Златоград”
152. Решение №195/05.05.2015г. за обявяване на класиране на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №112/21.03.2015г.
153. Заповед №196/07.05.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Ерма река, Община Златоград”
154. Заповед №197/08.05.2015г. за определяне на длъжностни лица от Общинска администрация Златоград за осъществяване на контрол на територията на Община Златоград, по спазване разпоредбите на Закона за туризма
155. Заповед №198/08.05.2015г. за определяне на временна комисия за извършване на проверка и съставяне на констативен протокол, относно ползване на имоти, образувани в резултат на изграждането на колекторите в гр. Златоград
156. Заповед №199/08.05.2015г. за определяне на представители от Общинска администрация Златоград за участие в работата на временна комисия , създадена с Решение №Е1019/28.04.2015г. на Общински съвет Златоград
157. Заповед №202/12.05.2015г. за нареждане за предоставяне на достъп до обществена информация, създадена/съхранявана в Общинска администрация Златоград
158. Заповед №203/12.05.2015г. за определяне на комисия за извършване на преглед на Регистъра на собствениците към действащата Кадастрална карта на гр. Златоград
159. Заповед №204/13.05.2015г. за одобрение на проект за ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.36.149 и ПИ с идентификатор 31111.36.150 по КК на гр. Златоград
160. Заповед №205/14.05.2015г. за възлагане управлението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
161. Заповед №208/19.05.2015г. за определяне на комисия за извършване на оглед на място във връзка с постъпила молба от Емил Пашов
162. Заповед №209/21.05.2015г. за определяне на представител от Общинска администрация Златоград, който да участва в работата на комисия за извършване на проверка за спазване разпоредбите на Закона за закрила на детето
163. Заповед №211/25.05.2015г. за определяне на длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да изпълняват функциите на завеждащи на учрежденския архив на Общинска администрация Златоград по съответните дирекции
164. Заповед №212/25.05.2015г. за назначаване на постоянно действаща комисия
165. Заповед №213/25.05.2015г. за промяна на организацията на движение на ул. „Беловидово” гр. Златоград
166. Решение №214/26.05.2015г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение №112/21.03.2015г.
167. Заповед №216/26.05.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сграда „Здравна служба” с. Долен, Община Златоград
168. Заповед №217/26.05.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сграда „Здравна служба” с.Старцево, Община Златоград
169. Заповед №218/26.05.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сграда „Здравна служба” с. Долен, Община Златоград
170. Заповед №219/26.05.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сграда „Здравна служба” с.Старцево, Община Златоград
171. Заповед №220/26.05.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сграда „Здравна служба” с.Старцево, Община Златоград
172. Заповед №221/29.05.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №187/30.04.2015г.
173. Заповед №223/01.06.2015г. за определяне на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
174. Заповед №225/01.06.2015г. за определяне на представители от Общинска администрация Златоград, които да присъстват при съставянето на протоколи за състоянието на незаконен строеж
175. Заповед №227/01.06.2015г. за определяне на длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за събранията, митингите и манифестациите
176. Заповед №228/03.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
177. Заповед №229/03.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
178. Заповед №230/03.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
179. Заповед №231/03.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
180. Заповед №232/03.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
181. Заповед №233/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-ремонтни дейности на обект-Общински път гр. Златоград-с. Аламовци
182. Заповед №234/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-ремонтни дейности на обект-Общински път /Цацаровци – гр. Златоград/ . с. Ерма река – мах. Мързян
183. Заповед №235/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-ремонтни дейности на обект-Общински път /гр. Златоград - Пресека/ с.Долен и общински път разклон с. Долен – Станкова махала – махала Дуганица
184. Заповед №236/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-монтажни работи на ул. „Бяло море” и ул. „Арда” гр. Златоград”
185. Заповед №237/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-монтажни работи –благоустроителни мероприятия на ул. „Боровец” гр. Златоград”
186. Заповед №238/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-монтажни работи -благоустроителни мероприятия на ул. „Орфей”, с. Долен, община Златоград”
187. Заповед №239/03.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект „Строително-ремонтни дейности на обект-Общински път /гр. Златоград - Неделино/ - с. Старцево – мах. Белите камъни
188. Заповед №240/04.06.2015г. за определяне на експертни работни групи за проверка на място на туристически обекти
189. Заповед №241/04.06.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на отдаване под наем на общински недвижим имот
190. Заповед №242/04.06.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на отдаване под наем на общински недвижим имот
191. Заповед №243/04.06.2015г. за определяне на комисия за извършване на оглед и съставяне на констативен протокол на поземлен имот с идентификатор ПИ 31111.18.98 по КК на гр. Златоград
192. Заповед №244/05.06.2015г. за допълване екипа за управление на проект на Агенция за социално подпомагане
193. Заповед №245/05.06.2015г. за допълване на Заповед №115/21.03.2015г.
194. Заповед №246/09.06.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ І-512, 513, 514, 515
195. Заповед №247/09.06.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ Х-294, кв. 19 по ПУП на град Златоград
196. Заповед №248/09.06.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ Х-Детска градина, кв. 27 по ПУП на село долен, Община Златоград
197. Заповед №249/09.06.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІХ-2045, кв. 106 по ПУП на град Златоград
198. Заповед №250/09.06.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХV-1146, 2182, кв. 121 по ПУП на град Златоград
199. Заповед №251/09.06.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на улиична регулация и терен отреден за озеленяване , кв. 21 по ПУП на село Ерма река, Община Златоград
200. Заповед №255/11.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
201. Заповед №256/11.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
202. Заповед №257/11.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
203. Заповед №258/11.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
204. Заповед №259/11.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот
205. Заповед №262/15.06.2015г. за промяна организацията на движение на ул. „Беловидово”, гр. Златоград
206. Заповед №263/15.06.2015г. за заместване
207. Заповед №264/15.06.2015г. за възлагане на допълнителни задължения на заместник-кмет на Община Златоград
208. Заповед №265/18.06.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности по улична градска мрежа в гр. Златоград
209. Заповед №266/18.06.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на Общински път за мах. Равно бърце и мах. Юруковци, Община Златоград
210. Заповед №272/19.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
211. Заповед №273/19.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
212. Заповед №274/19.06.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
213. Заповед №275/19.06.2015г. за определяне на лица, които да имат право да се разпореждат с пари по сметки, открити в ББР, в рамките на НПЕЕМЖС
214. Заповед №276/22.06.2015г. за извършване на неотложно аварийно-възстановителни дейности на Общински път за село Аламовци и мах. Кобилин дол, Община Златоград
215. Решение №277/22.06.2015г. за обявяване класирането на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №120/25.03.2015г.
216. Решение №278/22.06.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект: Благоустрояване на ул. „Пейо Яворов”, гр. Златоград”
217. Решение №279/22.06.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект:Разширение на гробищен парк в гр. Златоград”
218. Заповед №280/22.06.2015г. за допълване на Заповед №30/23.01.2015г.
219. Заповед №281/22.06.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХХІІІ.33.101, кв. 89 по ПУП на гр. Златоград
220. Заповед №282/22.06.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІІ-688 и УПИ ХІІІ-1933, кв. 5 по ПУП на гр. Златоград
221. Заповед №283/22.06.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в участъци от ул. „Васил Левски”, ул. „Бяло море” и ул. „Арда”
222. Заповед №284/23.06.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка за финансовото състояние по основните показатели на приходи и разходи на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”
223. Заповед №285/24.06.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект: Строително монтажни работи – Благоустрояване на улици в кв. 60, гр. Златоград
224. Заповед №294/30.06.2015г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот
225. Заповед №295/30.06.2015г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
226. Заповед №297/30.06.2015г. за удължаване срока за приключване работата на комисия, назначена със заповед №221/29.05.2015г
227. Заповед №298/02.07.2015г. за допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Старцево, Община Златоград
228. Заповед №303/03.07.2015г. за определяне на технически екип от служители в Общинска администрация Златоград за организационно-техническа подготовка на изборите за общински съветници и кметове
229. Заповед №304/03.07.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
230. Заповед №305/03.07.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
231. Заповед №306/03.07.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
232. Заповед №307/03.07.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
233. Заповед №308/03.07.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
234. Заповед №311/06.07.2015г. за назначаване на комисия за извършване на подбор на кандидатите за доброволци, подали заявления в Общинска администрация Златоград
235. Заповед №312/06.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи за ОП 5 с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, Община Златоград”
236. Заповед №313/06.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи за ОП 4 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Прогрес”, с. Долен, Община Златоград”
237. Заповед №314/06.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи за ОП 3 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Христо Ботев”, с.Ерма река, Община Златоград”
238. Заповед №315/06.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи за ОП 2 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, Община Златоград”
239. Заповед №316/06.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи за ОП 1 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, Община Златоград”
240. Решение №320/09.07.2015г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №187/30.04.2015г.
241. Заповед №322/16.07.2015г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия
242. Заповед №323/16.07.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-2282/13.07.2015г. от Розалина Хариева Джукова
243. Заповед №324/16.07.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с ID 9043486
244. Заповед №325/17.07.2015г. за определяне на длъжностни лица от Общинска администрация Златоград, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №19 на Община Златоград
245. Заповед №326/20.07.2015г. за определяне на комисия във връзка Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
246. Заповед №327/21.07.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №278/22.06.2015г.
247. Заповед №328/21.07.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №279/22.06.2015г.
248. Заповед №329/21.07.2015г. за заместване
249. Заповед №330/21.07.2015г. за възлагане на допълнителни задължения на заместник-кмет
250. Заповед №331/21.07.2015г. за утвърждаване размер на добавка към основната разходна норма дизелово гориво
251. Заповед №332/21.07.2015г. за забрана къпането във водните басейни на територията на Община Златоград
252. Заповед №333/21.07.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХVІІІ-184, кв. 20 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
253. Заповед №334/21.07.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІІ-170, кв. 20 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
254. Заповед №335/21.07.2015г. за определяне на състав на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Златоград
255. Заповед №336/21.07.2015г. за одобрение на проект за ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ 31111.10.123
256. Заповед №337/21.07.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VІІІ, кв. 32 по ПУП на гр. Златоград
257. Заповед №338/21.07.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VІ-27, УПИ VІІІ – 28 и УПИ ІІІ-30, кв. 27 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
258. Заповед №339/21.07.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река
259. Заповед №340/21.07.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на обект: Ремонтни работи по фасади на сграда на детска ясла „Мир”, гр. Златоград”
260. Заповед №342/24.07.2015г. за назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а за извършени адресни регистрации на територията на Община Златоград
261. Заповед №343/27.07.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ V, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
262. Решение №344/27.07.2015г. за обявяване класиране на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №278/22.06.2015г.
263. Решение №345/27.07.2015г. за обявяване класиране на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №279/22.06.2015г.
264. Заповед №352/27.07.2015г. за отказване административно производство по молба с Вх. №94-00-1078/30.03.2015г. от Къдра Николова Димитрова
265. Решение №353/27.07.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на Община Златоград”
266. Заповед №354/28.07.2015г. за заместване
267. Заповед №355/28.07.2015г. за възлагане на допълнителни задължения на заместник-кмет
268. Заповед №356/28.07.2015г. за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Община Златоград
269. Заповед №357/28.07.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да извършат оглед на блок 3, ул. „Ахрида” №9, гр. Златоград
270. Заповед №358/28.07.2015г. относно вписване в Регистъра на категоризираните туристически обекти на Кафе-сладкарница "Дими"
271. Заповед №361/28.07.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №5 на Община Златоград
272. Заповед №362/28.07.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №15 на Община Златоград
273. Заповед №363/28.07.2015г. за определяне на състав на комисия за провеждане на 72 часови проби
274. Заповед №364/03.08.2015г. за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по Наредба №21 на Община Златоград
275. Заповед №365/04.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 101 по ПУП на гр. Златоград
276. Заповед №366/04.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 46 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
277. Заповед №367/04.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 121 по ПУП на гр. Златоград
278. Заповед №368/04.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 34 по ПУП на с.Долен, Община Златоград
279. Заповед №369/04.08.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на строително –монтажни работи на обект: Изграждане на дъждовен водосток по ул. „Рожен”
280. Заповед №373/06.08.2015г. за откриване на повторна процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
281. Заповед №378/17.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VІІ-238, кв. 18 по ПУП на гр. Златоград
282. Заповед №379/17.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІХ-2045, кв. 106 по ПУП на гр. Златоград
283. Заповед №380/17.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ Х-975, кв. 104 по ПУП на гр. Златоград
284. Заповед №381/17.08.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
285. Заповед №382/17.08.2015г. за одобрение на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ 31111.31.347 по КК на гр. Златоград
286. Заповед №383/17.08.2015г. за одобрение на ПУП-ПР в обхват на ПИ 31111.31.338 по КК на гр. Златоград
287. Заповед №384/17.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 19 по ПУП на гр. Златоград
288. Заповед №385/17.08.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 96 по ПУП на гр. Златоград
289. Заповед №386/17.08.2015г. за определяне на лице, което ще представлява Община Златоград
290. Заповед №387/17.08.2015г. за определяне на лице, което ще представлява Община Златоград
291. Заповед №388/19.08.2015г. за допълване на Заповед №356/28.07.2015г.
292. Заповед №389/20.08.2015г. за одобряване на допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Долен, Община Златоград
293. Заповед №390/21.08.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
294. Заповед №391/21.08.2015г. за провеждане на преглед готовността на техника-запас с мобилизационно назначение от Община Златоград
295. Заповед №392/26.08.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място
296. Заповед №394/28.08.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в участък от ул. „България”
297. Заповед №395/31.08.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на ул. „България”
298. Заповед №396/01.09.2015г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Златоград
299. Заповед №397/01.09.2015г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци
300. Заповед №398/01.09.2015г. за заместване
301. Заповед №399/01.09.2015г. за възлагане на допълнителни правомощия на заместник-кмет на Община Златоград
302. Решение №400/01.09.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 16 000 литра газьол за отопление на Детска ясла „Мир” и Дневен център „Зора”, гр. Златоград
303. Заповед №401/01.09.2015г. за определяне на длъжностни лица за извършване на оглед на блок 1, ул. „Ахрида” №7, гр. Златоград
304. Заповед №403/02.09.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-2866/31.08.2015г.
305. Заповед №404/04.09.2015г. за определяне на технически ръководител на обект „В хармония с природата за по-добър живот”
306. Заповед №405/07.09.2015г. за заместване
307. Заповед №406/07.09.2015г. за възлагане на допълнителни правомощия на заместник-кмет на Община Златоград
308. Заповед №407/07.09.2015г. за определяне на екип по проект
309. Заповед №408/08.09.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №353/27.07.2015г.
310. Заповед №409/08.09.2015г. за одобрение проект за изменение на ПУП – ПР, кв. 135 по ПУП на гр. Златоград
311. Заповед №410/08.09.2015г. за одобрение проект за изменение на ПУП – ПР, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
312. Заповед №411/08.09.2015г. за предоставяне достъп но обществена информация
313. Заповед №420/14.09.2015г. за извозване на деца и ученици до 16 годишна възраст
314. Заповед №421/14.09.2015г. за извозване на деца и ученици до 16 годишна възраст
315. Решение №422/16.09.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг, проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на НПЕЕМЖС”
316. Заповед №423/14.09.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, ID 9045625
317. Заповед №424/18.09.2015г. за заместване
318. Заповед №425/18.09.2015г. за възлагане на допълнителни правомощия на заместник-кмет на Община Златоград
319. Заповед №426/18.09.2015г. за временна организация на движението
320. Заповед №428/25.09.2015г. за назначаване на комисия с постоянен характер за определяне на потребители на социална услуга
321. Заповед №436/28.09.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка по постъпила жалба с Вх. №94-00-2282/13.07.2015г.
322. Заповед №441/29.09.2015г. за назначаване на комисия за замерване разхода на гориво-смазочни материали
323. Заповед №442/29.09.2015г. за определяне на комисия за определяне постигнати резултати от труда на директори на детски градини
324. Заповед №443/29.09.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 66 по ПУП на гр. Златоград
325. Заповед №444/29.09.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VІ 308, кв. 34 и УПИ ІІ, кв. 38 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
326. Заповед №445/29.09.2015г. за одобрение на проект на изменение на ПУП-ПР, кв. 94 по ПУП на гр. Златоград
327. Заповед №446/29.09.2015г. за одобрение на ПУП-ПРЗ в обхват на имот 008256, местност Балали, землище на с. Старцево, Община Златоград
328. Заповед №447/29.09.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 106 по ПУП на гр. Златоград
329. Заповед №448/29.09.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на обект: „СМР на обект Разширение на Гробищен парк в гр. Златоград”
330. Заповед №449/29.09.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на обект: СМР на обект Благоустрояване на ул. „Пейо Яворов”, гр. Златоград
331. Заповед №450/29.09.2015г. за определяне на инвеститорски контрол на обект: Реконструкция на бул. „България”
332. Заповед №451/29.09.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
333. Заповед №452/29.09.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
334. Заповед №453/29.09.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
335. Заповед №454/30.09.2015г. за одобрение на проект за ПУП-ПРЗ, кв. 148 по ПУП на гр. Златоград
336. Решение №455/30.09.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
337. Заповед №456/01.10.2015г. за определяне местата за разпространяване на плакати, реклами, обръщения и агитационни материали
338. Заповед №457/01.10.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 27 по ПУП на гр. Златоград
339. Заповед №459/05.10.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
340. Заповед №460/05.10.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
341. Заповед №461/06.10.2015г. за назначаване на комисия за приемане на недвижим имот, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
342. Заповед №462/06.10.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 27 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
343. Заповед №463/06.10.2015г. за изработване на ПУП-ПРЗ, кв. 29 и кв. 30 по ПУП на с. Аламовци, Община Златоград
344. Заповед №464/07.10.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот
345. Заповед №465/07.10.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот
346. Заповед №467/08.10.2015г. за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград
347. Заповед №469/09.10.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
348. Заповед №476/14.10.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 101 по ПУП на гр. Златоград
349. Заповед №479/19.10.2015г. за забрана продажбата на алкохолни напитки
350. Заповед №480/19.10.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпили молби с Вх. №92-00-249/06.20.2015г. и 94-00-3274/01.10.2015г.
351. Заповед №481/19.10.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-2282/13.07.2015г.
352. Заповед №484/20.10.2015г. за утвърждаване на временна норма за разход на гориво-дизел на служебен автомобил
353. Заповед №486/21.10.2015г. за определяне на помещение за съхраняване на изборни книжа
354. Заповед №487/21.10.2015г. за определяне на комисия за приемане на избори книжа
355. Заповед №488/21.10.2015г. за определяне на длъжностно лице за подписване на протоколи за приемане и предаване на избирателни списъци и протоколи за приемане и предаване на изборни книжа
356. Заповед №489/21.10.2015г. за определяне на длъжностно лице за получаване на избирателни списъци и изборни книжа от Областна администрация
357. Заповед №490/22.10.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 19 по ПУП на с. Ерма река, Община Златоград
358. Заповед №491/22.10.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 31 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
359. Заповед №492/22.10.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ , кв. 27 по ПУП на гр. Златоград
360. Заповед №494/23.10.2015г. за назначаване на комисия за установяване годността за ползване на обект „Ремонтни работи по фасади на сграда на Детска ясла „Мир” , гр. Златоград”
361. Заповед №495/26.10.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-3443/22.10.2015г.
362. Заповед №496/26.10.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 23а по ПУП на гр. Златоград
363. Заповед №497/26.10.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 104 по ПУП на гр. Златоград
364. Заповед №500/29.10.2015г. за определяне на длъжностно лице за получаване на избирателни списъци и изборни книжа
365. Заповед №502/03.11.2015г. за откриване на процедура по провеждане на процедура на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
366. Заповед №503/06.11.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
367. Заповед №504/06.11.2015г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
368. Заповед №505/06.11.2015г. за създаване на временна организация на движението
369. Заповед №506/06.11.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-3608/05.11.2015г.
370. Заповед №508/11.11.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
371. Заповед №509/11.11.2015г. за откриване на процедура по повторно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
372. Решение №529/17.11.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ…”
373. Заповед №530/17.11.2015г. за създаване на Щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия
374. Заповед №531/17.11.2015г. за организиране на почистване от сняг на подходи към сгради, прилежащите им тротоари, пешеходни зони, стълбища, площадки
375. Заповед №537/18.11.2015г. за създаване на временна организация на движението
376. Заповед №540/20.11.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-3703/16.11.2015г.
377. Заповед №541/20.11.2015г. за удължаване срока за приключване работата на комисия назначена със Заповед №408/08.09.2015г.
378. Решение №542/24.11.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация Златоград”
379. Заповед №543/24.11.2015г. за определяне на състав на Общински експертен съвет по устройство на територията
380. Заповед №544/24.11.2015г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 66 по ПУП на гр. Златоград
381. Заповед №545/30.11.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 20 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
382. Заповед №546/30.11.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-3791/25.11.2015г.
383. Заповед №548/02.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП –ПР, кв. 19 и кв. 20 по ПУП на гр. Златоград
384. Заповед №549/02.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП –ПР, кв. 29 и кв. 30 по ПУП на с. Аламовци, Община Златоград
385. Заповед №550/02.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП –ПР, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
386. Заповед №551/02.12.2015г. за извършване на инвентаризация
387. Заповед №554/03.12.2015г. за за определяне на лица, които да имат право да се разпореждат със средствата по сметките, открити в ББР
388. Решение №557/04.12.2015г. за обявяване класирането на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка, открита с Решение №353/27.07.2015г.
389. Заповед №558/04.12.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, ID 9047966
390. Заповед №559/07.12.2015г. за заместване
391. Заповед №560/07.12.2015г. за възлагане на допълнителни задължения на заместник-кмет
392. Заповед №562/07.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 19 по ПУП на с. Ерма река, Община Златоград
393. Заповед №563/07.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
394. Заповед №564/08.12.2015г. за определяне на главен счетоводител за полагане на втори подпис
395. Заповед №565/09.12.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка за верността на данните и обстоятелствата на подадени декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ
396. Заповед №566/09.12.2015г. за полагане на втори подпис
397. Заповед №568/10.12.2015г. за утвърждаване на работна група която да участва в процеса на планиране, разработване, консултиране и обобщаване на Стратегия за развитието на социалните услуги на Област Смолян
398. Заповед №578/14.12.2015г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпило заявление с Вх. №94-00-3929/07.12.2015г.
399. Заповед №581/16.12.2015г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №529/17.11.2015г.
400. Решение №582/16.12.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС
401. Решение №583/16.12.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, общ. Златоград" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 4, находящ се в ПИ: 31111.32.225.1, ул. "България" № 182, гр. Златоград; жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. "България" №186, гр. Златоград и жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. "България" №184, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция №2 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 200, находящ се в ПИ: 31111.33.251.1 / 31111.33.251.2 / 31111.33.251.3 / 31111.33.251.4, ул. "Миньорска" №8, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция №3 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7, с идентификатор 31111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград; жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград и жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”.
402. Заповед №584/18.12.2015г. за предоставяне достъп до обществена информация
403. Заповед №588/21.12.2015г. за назначаване на комисия за определяне на потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария”
404. Заповед №589/21.12.2015г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, местност „Св. Екатерина”, землище на гр. Златоград
405. Заповед №590/21.12.2015г. за определяне на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
406. Заповед №591/21.12.2015г. за определяне на Експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
407. Заповед №593/22.12.2015г. за изготвяне на доклад за състоянието на СФУК от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община Златоград
408. Заповед №595/28.12.2015г. за определяне на комисия за разглеждане на постъпили заявления за интерес и финансова помощ от СС
409. Заповед №596/28.12.2015г. за отписване и заличаване от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград, Мюсюлманско настоятелство с. Старцево – Малката махала
410. Заповед №598/29.12.2015г. за отписване и заличаване от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград, Мюсюлманско настоятелство с.Цацаровци
411. Заповед №599/29.12.2015г. за отписване и заличаване от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград, Мюсюлманско настоятелство с. Кушла
412. Заповед 600/29.12.2015г. за отписване и заличаване от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград, Мюсюлманско настоятелство с. Пресока
413. Заповед 601/29.12.2015г. за отписване и заличаване от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията в Община Златоград, Мюсюлманско настоятелство с. Аламовци
414. Заповед 603/29.12.2015г. за определяне на числеността на персонала за делегираните от държавата дейности по здравеопазването в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2016 г.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил