GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заповеди

 

Заповеди на Кмета на Община Златоград за 2014 г.

« Назад

 

Описание
1. Заповед №02/02.01.2014г. за изграждане на щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия
2. Заповед №03/02.01.2014г. за изграждане на групи за защита при бедствия със задачи, посочени в Плана за защита при бедствия
3. Заповед №04/02.01.2014г. за възлагане на допълнителни функции на шофьор
4. Заповед №05/07.01.2014г. за възлагане на ръководителите на организации, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити да изготвят доклад за състоянието на СФУК в Община Златоград
5. Заповед №06/07.01.2014г. за определяне на длъжностни лица за упражняване на контрол при реализация на НП ОСПОЗ за 2014г.
6. Заповед №08/08.01.2014г. за определяне на екип за управление на проект „Разработване на ИПГВР на гр. Златоград”
7. Заповед №09/08.01.2014г. за създаване на Комисия за детето на територията на Община Златоград
8. Заповед №10/09.01.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка със започване на СМР на обект „Благоустрояване на ул. „Арда” гр. Златоград
9. Заповед №11/10.01.2014г. за прилагане на система за двоен подпис, при поемане на финансово задължение или извършване на плащане
10. Заповед №15/13.01.2014г. за не проведен публично оповестен търг
11. Заповед №16/13.01.2014г. за не проведен публично оповестен търг
12. Заповед №17/13.01.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на СМР на обект „Водовземно съоръжение и конструкция надземна част на геотермален водоизточник-сондаж”, с. Ерма река, Община Златоград
13. Заповед №18/13.01.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград
14. Заповед №19/13.01.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 6 по ПУП на гр. Златоград
15. Заповед №20/13.01.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, Община Златоград
16. Заповед №22/15.01.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-82/06.01.2014г. от Велин Орлинов Ефимов
17. Заповед №23/15.01.2014г. за допълване на действащ кадастрален план на с. Ерма река
18. Заповед №24/15.01.2014г. за назначаване на МКБППМН в Община Златоград
19. Заповед №25/16.01.2014г. за промяна в екип по проект
20. Решение №26/17.01.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №424/02.10.2013г.
21. Заповед №27/17.01.2014г. за промяна в организацията на движение и монтиране на изкуствени неравности
22. Заповед №28/17.01.2014г. за извършване на необходимите действия по извеждане от експлоатация на язовирната стена на микроязовир „Заставата”
23. Заповед №29/20.01.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 8 по ПУП на гр. Златоград
24. Заповед №30/20.01.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 28 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
25. Заповед №32/22.01.2014г. за определяне на комисия за разпределение на средствата, предвидени за читалищата на територията на Община Златоград
26. Заповед №35/22.01.2014г. за назначаване на работна група за разработване формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти, между училищата на територията на Община Златоград
27. Заповед №36/22.01.2014г. за назначаване на работна група за разработване формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти, между детски градини на територията на Община Златоград
28. Заповед №38/27.01.2014г. за разпределяне средствата от ДБ за читалищата на територията на Община Златоград за 2014г.
29. Заповед №39/27.01.2014г. за назначаване на комисия за оценка по пазарни цени и определяне размера и изплащането на обезщетение на правото на преминаване на линеен обект
30. Заповед №43/28.01.2014г. за определяне на длъжностни лица за получаване, разглеждане и оценка на постъпили оферти по реда на чл. 101а от ЗОП
31. Заповед №46/31.01.2014г. за одобрение проект за ПУП-ПЗ в обхват на проектни имоти с идентификатор 31111.23.346 и 31111.23.28
32. Заповед №47/31.01.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ 011056-за претоварна станция на Община Златоград
33. Заповед №48/04.02.2014г. за определяне на длъжностни лица за съхранение на проектно досие
34. Заповед №49/04.02.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-266/20.01.2014г. от Митко Събев Хаджийски
35. Заповед №50/10.02.2014г. за определяне на комисия за извършване на оглед на място по постъпило искане с Вх. №94-00-4131/16.12.2014г.
36. Заповед №51/10.02.2014г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост
37. Заповед №52/10.02.2014г. за възлагане на допълнителни функции на длъжностни лица
38. Заповед №53/11.02.2014г. за одобрение проект за ПУП-ПРЗ, кв. 33 по ПУП на гр. Златоград
39. Заповед №55/14.02.2014г. за извършване на замяна в членове на комисия в СОУ „Св. Княз Борис І”, с. Старцево, Община Златоград
40. Заповед №57/24.02.2014г. за определяне на длъжностни лица за осъществяване на контрол по прилагане на разпоредбите на ЗУТ
41. Заповед №58/27.02.2014г. за присъствие на служителите от ОбА Златоград в ритуала за тържественото поднасяне на венци и цветя пред паметните плочи по случай Националния празник
42. Заповед №59/28.02.2014г. за създаване на временна организация на движението във връзка с провеждането на традиционния за Сирни заговезни карнавал
43. Заповед №63/28.02.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по молби за отсичане на дървета
44. Заповед №64/28.02.2014г. за спиране изпълнението на СМР на строеж „Масивна ограда”, ул. „Люляк”, с. Старцево, Община Златоград
45. Заповед №65/04.03.2014г. за определяне на екип за управление на проект по ОПАК
46. Заповед №66/04.03.2014г. за назначаване на комисия за разглеждане на постъпила преписка с Вх. №94-00-3312/11.10.2013г.
47. Заповед №68/05.03.2014г. за одобрение допълване на действащия кадастрален план на с. Ерма река, Община Златоград
48. Заповед №69/07.03.2014г. за временна организация на движението във връзка с провеждането на традиционната за Тодоров ден кушия
49. Заповед №70/07.03.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград
50. Заповед №71/07.03.2014г. за одобрение на проект на изменение на ПУП-ПР, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград
51. Заповед №72/07.03.2014г. за определяне на длъжностни лица за организиране и контрол на дейностите, свързани с Програмата на територията на Община Златоград
52. Заповед №74/10.03.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ, в обхват на проектен имот с идентификатор 31111.26.163 по Кадастрална карта на гр. Златоград
53. Заповед №75/10.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 25, кв. 26 и кв. 34 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
54. Решение №76/11.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, общ. Златоград“
55. Заповед №77/11.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 127 по ПУП на гр. Златоград
56. Заповед №78/11.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 10 по ПУП на гр. Златоград
57. Заповед №81/12.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
58. Заповед №82/12.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 129 по ПУП на гр. Златоград
59. Заповед №83/12.03.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 126 по ПУП на гр. Златоград
60. Заповед №84/12.03.2014г. за одобрение проект за изменение на ПЕП-ПРЗ, кв. 44 и кв. 45 и улична регулация по ПУП на гр. Златоград
61. Заповед №85/12.03.2014г. за заместване на отсъстващ учител от ЦДГ „Детелина”, с. Ерма река, Община Златоград
62. Заповед №86/12.03.2014г. за актуализиране на Стратегия за управление на риска в Община Златоград
63. Заповед №87/12.03.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 7 по ПУП на гр. Златоград
64. Заповед №88/13.03.2014г. за определяне на комисия за извършване на оглед на място във връзка с жалба с Вх. №94-00-726/04.03.2014г. от Любомир Петров Павлов
65. Решение №89/14.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“
66. Решение №90/14.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти: 1.Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград; 2. Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Аламовци, община Златоград; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
67. Заповед №91/17.03.2014г. за отказ за образуване на административно производство по молба с Вх. №94-00-783/07.03.2014г. от Янко Ясенов Масатев
68. Заповед №92/17.03.2014г. за одобряване попълване на частичен кадастрален план на махала Дуганица, с. Долен, Община Златоград
69. Заповед №94/17.03.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград, ул. „България” №86
70. Заповед №95/18.03.2014г. за определяне на длъжностни лица за ежедневно замерване стойността на естествения радиационен фон на пост за радиационно наблюдение
71. Заповед №96/18.03.2014г. за определяне състава на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Златоград
72. Заповед №100/27.03.2014г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии и съседните тях земеделски земи в Община Златоград
73. Заповед №101/28.03.2014г. за нареждане за премахване на установен незаконен строеж, находящ се на ул. „Люляк” с. Старцево, Община Златоград
74. Решение №102/31.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”
75. Решение №103/31.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”
76. Заповед № 104/01.04.2014г. за заместване на Кмета на Община Златоград от заместник-кмета
77. Заповед № 105/01.04.2014г. за упълномощаване на заместник-кмет на Община Златоград да подписва договори с физически и юридически лица и да полага подписа си при поемане на финансово задължение или извършване на плащане вместо Кмет на Община Златоград
78. Заповед № 106/01.04.2014г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Златоград за провеждането на членове на Европейския парламент от Р България
79. Заповед № 107/01.04.2014г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци за провеждането на членове на Европейския парламент от Р България
80. Заповед № 108/01.04.2014г. за определяне на длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпили оферти по реда на чл. 101а от ЗОП
81. Заповед №109/01.04.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-1032/25.03.2014г. от Мария Борисова Хаджидончева
82. Заповед №110/01.04.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-1059/27.03.2014г. от Юри Иванов Топчиев
83. Решение №111/01.04.2014г. . за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”
84. Решение №112/01.04.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) - Златоград”
85. Решение №113/01.04.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Упражняване на авторски надзор по реме на строителството на подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземна част на геотермален водоизточник”
86. Заповед № 114/01.04.2014г. за определяне на длъжностни лица за съставяне на актове за установяване на нарушения по Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Златоград
87. Заповед № 115/07.04.2014г. за утвърждаване на актуализирана система за управление на риска и изготвена стратегия за управление на риска в Община Златоград за периода 2014-2016г.
88. Заповед № 116/07.04.2014г. за назначаване на комисия за организиране и провеждане на приемане и предаване на материални и нематериални активи в кметство с. Страшимир
89. Заповед № 119/10.04.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №76/11.03.2014г.
90. Заповед № 121/10.04.2014г. за назначаване на комисия за извършване на възложените функции в Определение №123/04.04.2014г. от Районен съд Златоград
91. Решение №123/15.04.2014г. за извършване на промяна в обществена поръчка с предмет „Разработване на ИПГВР на гр. Златоград”
92. Заповед № 125/16.04.2014г. за определяне на длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпили оферти по реда на чл. 101а от ЗОП
93. Заповед №126/16.04.2014г. за заместване на Кмета на Община Златоград от заместник-кмета
94. Заповед № 127/25.04.2014г. за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности на общински път за с.Ерма река, Община Златоград
95. Заповед № 128/17.04.2014г. за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Страшимир, Община Златоград
96. Заповед № 129/22.04.2014г. за определяне на длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпили оферти по реда на чл. 101а от ЗОП
97. Заповед № 130/25.04.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №89/14.03.2014г.
98. Заповед № 132/25.04.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №113/01.04.2014г.
99. Заповед № 133/25.04.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на бистро, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград
100. Заповед № 135/25.04.2014г. за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности на общински път за с. Аламовци, Община Златоград
101. Решение №138/28.04.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”
102. Решение №139/28.04.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №113/01.04.2014г.
103. Заповед №140/28.04.2014г. за определяне на технически екип за организационно – техническо подготовка на избори за членове на Европейския парламент от Р България
104. Заповед №141/28.04.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР
105. Заповед №142/29.04.2014г. за временна организация на движението във връзка с Празника на Залтоградското чеверме
106. Заповед №144/30.04.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №102/31.03.2014г.
107. Решение №145/30.04.2014г. за извършване на промяна в обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности по полагане на асфалтови настилки на ул. „Пейо Яворов” и ул. „Люляк” в с. Старцево, Община Златоград”
108. Заповед №146/30.04.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №112/01.04.2014г.
109. Решение №147/30.04.2014г. за извършване на промяна в обществена поръчка с предмет „Разработване на ИПГВР на гр. Златоград”
110. Заповед №148/07.05.2014г. за определяне на избирателна секция №22 11 00 008
111. Заповед №149/07.05.2014г. за определяне местата за разпространяване на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали на територията на Община Златоград
112. Заповед №150/09.05.2014г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №23/15.01.2014г.
113. Заповед №152/12.05.2014г. за определяне на лице, което да следи за спазването на реда, правилата, пропускателния, времевия график и опазването на материалната база на Многофункционална спортна площадка „Златоград”
114. Заповед №153/13.05.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с постъпила молба с Вх. №94-00-1563/12.05.2014г. от Росица Куше4ва Аспарухова
115. Заповед №156/19.05.2014г. за назначаване на комисия за извършване на проверка за проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград
116. Заповед №157/19.05.2014г. за назначаване на комисия за извършване на замерване на разхода на гориво-смазочните материали на специализираните автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци от дейност „Чистота”
117. Заповед №158/19.05.2014г. за определяне на длъжностно лице, което да получи печат с уникален знак за комисия по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс
118. Заповед № 160/20.05.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №103/31.03.2014г.
119. Заповед №161/20.05.2014г. за назначаване на комисия във връзка с Решение №161/25.04.2014г. на Министерски съвет на Р България
120. Заповед №162/21.05.2014г. за определяне място за домуване на специализирани автомобили и техника от дейност „Чистота”
121. Заповед №163/21.05.2014г. за забрана продажбата и употреба на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене и обществени места на територията на Община Златоград
122. Заповед №164/21.05.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 131 по ПУП на гр. Златоград
123. Заповед №165/21.05.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
124. Заповед №166/23.05.2014г. за определяне на длъжностни лица във връзка със съхраняване на торбите с бюлетините и останалите книжа с материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.
125. Заповед №167/23.05.2014г. за определяне на длъжностно лице, което да подписва протоколите за предаването на избирателни списъци, протоколите за приемането и предаването на изборните книжа и материалите
126. Заповед №168/23.05.2014г. за упълномощаване на длъжностно лице, което да транспортира изборни книжа и материали от РИК Смолян до Община Златоград
127. Заповед №175/23.05.2014г. за свикване на заседание на общинска епизоотична комисия
128. Заповед №176/23.05.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място във връзка с издаден Констативен протокол №7/22.05.2014г.
129. Заповед №177/23.05.2014г. за назначаване на комисия за разглеждане на пазарни оценки и определяне изплащането на обезщетение на собствениците за правото на прокарване на електропроводно и водопроводно трасе през поземлени имоти
130. Заповед №178/23.05.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 127 по ПУП на гр. Златоград
131. Заповед №179/23.05.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-12 курортен хотел, почивен дом и местен път по ПУП на гр. Златоград
132. Заповед №180/23.05.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 18 по ПУП на гр. Златоград
133. Заповед №181/23.05.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 41 А по ПУП на гр. Златоград
134. Заповед №182/23.05.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 34 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
135. Заповед №183/27.05.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, открита с Решение №138/28.04.2014г.
136. Заповед №186/27.05.2014г. за заместване на Кмета на Община Златоград от заместник-кмета
137. Заповед №187/27.05.2014г. за упълномощаване на заместник-кмет на Община Златоград да подписва договори с физически и юридически лица и да полага подписа си при поемане на финансово задължение или извършване на плащане вместо Кмет на Община Златоград
138. Решение №188/27.05.2014г. за обявяване класирането на участници в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет открита с Решение №102/31.03.2014г.
139. Решение № 189/27.05.2014г. за откриване на процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности-полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на Община Златоград”
140. Решение №190/27.05.2014г. за обявяване класирането на участници в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, Община Златоград”
141. Решение №191/27.05.2014г. за обявяване класирането на участници в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежаина с. Ерма река и с. Аламовци, Община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
142. Заповед №193/29.05.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, открита с Решение №111/01.04.2014г.
143. Заповед №195/04.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 129 по ПУП на гр. Златоград
144. Заповед №199/09.06.2014г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №137/28.04.2014г. на Кмета на Община Златоград
145. Заповед №200/11.06.2014г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №46/31.01.2014г. на Кмета на Община Златоград
146. Решение №201/11.06.2014г. за прекратяване на процедура за възлагана на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”
147. Заповед №202/11.06.2014г. за назначаване на комисия за разглеждане на постъпила молба с Вх. №94-00-136/10.01.2014г. подадена от Илияна Огнянова Димитрова
148. Заповед №203/12.06.2014г. за назначаване на комисия за изпълнение на възложените функции в Определение №211/03.06.2014г. по описа на Районен съд Златоград
149. Заповед №204/12.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 8 по ПУП на гр. Златоград
150. Решение №205/13.06.2014г. за обявяване класирането на участници в процедура за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”
151. Заповед №207/23.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 131 по ПУП на гр. Златоград
152. Заповед №209/24.06.2014г. за утвърждаване временна норма за разход на гориво и смазочни материали на специализираните автомобили от дейност „Чистота”
153. Решение №210/24.06.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти: 1.Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград; 2. Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Аламовци, община Златоград; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
154. Решение №211/24.06.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР на гр. Златоград”
155. Заповед №213/25.06.2014г. за определяне на служител за изпълнение функциите и задълженията на „Завеждащ регистратура за класифицираната информация”
156. Решение №214/26.06.2014г. за изменение на Решение №190/27.05.2014г.
157. Решение №215/26.06.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедурата за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”
158. Заповед №216/26.06.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажните работи на обект „Общински път /Цацаровци - Златоград/-с. Ерма река, Община Златоград”
159. Заповед №217/26.06.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажните работи на обект „Общински път /Златоград-Пресека/-граница /общ. Кирково – с. Долен”
160. Заповед №218/26.06.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажните работи на обект „Общински път разклон с. Долен – Станкова махала – мах. Дуганица”
161. Заповед №219/27.06.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с кадастрален №3 по кадастрален план на с. Страшимир, Община Златоград
162. Заповед №220/27.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, в обхват на ПИ 244, улична регулация при о.т. 165 и улична регулация при о.т. 167 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
163. Заповед №221/27.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
164. Решение №222/27.06.2014г. за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”
165. Заповед №223/27.06.2014г. за въвеждане в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
166. Заповед №224/30.06.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверки и установяване състоянието на обектите, засегнати от проливните дъждове на 27.06.2014г. на територията на с. Ерма река, Община Златоград
167. Заповед №225/30.06.2014г. за заместване на Кмета на Община Златоград от заместник-кмета
168. Заповед №226/30.06.2014г. за упълномощаване на заместник-кмет на Община Златоград да подписва договори с физически и юридически лица и да полага подписа си при поемане на финансово задължение или извършване на плащане вместо Кмет на Община Златоград
169. Заповед №227/30.06.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево” – Обособена позиция 1 с предмет Рехабилитация на улична мрежа на ул. „Миньорска” с. Старцево, Община Златоград
170. Заповед №228/30.06.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево” – Обособена позиция 3 с предмет Рехабилитация на улична мрежа на ул. „Балканска” с. Старцево, Община Златоград
171. Заповед №230/30.06.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 51 по ПУП на гр. Златоград
172. Заповед №231/30.06.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХV-603,2149 и УПИ VІІ-607, кв. 68 по ПУП на гр. Златоград
173. Заповед №232/30.06.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VІ-103,104, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
174. Заповед №232/30.06.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VІ-103,104, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
175. Заповед №233/30.06.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ІІІ-740, УПИ V-731, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
176. Заповед №234/08.07.2014г. за определяне на Общински експертен съвет по устройство на територията
177. Заповед №235/08.07.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград на ул. „Диана” №26
178. Заповед №236/08.07.2014г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия във връзка с констатирано огнище на заболяването „Син език” по преживните животни в с. Мандрица, Община Ивайловград, Област Хасково
179. Заповед №237/10.07.2014г. за назначаване на комисия за оглед на място, относно ползването на обособени части за избени помещения в бивша котелна парна централа, кв. 84 а по ПУП на гр. Златоград
180. Решение №241/11.07.2014г. за извършване на промяна в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет : „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”;Обособена позиция №2 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”;Обособена позиция №3 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”;Обособена позиция №4 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла”.
181. Заповед №242/11.07.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет : „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”;Обособена позиция №2 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”;Обособена позиция №3 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”;Обособена позиция №4 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла”.
182. Заповед №243/11.07.2014г. за забрана къпането във водните обекти на територията на Община Златоград
183. Заповед №244/11.07.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №92-00-142/08.07.2014г. от жителите на бл. 195, гр. Златоград
184. Решение №245/11.07.2014г. за обявяване класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет : „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”;Обособена позиция №2 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”;Обособена позиция №3 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”;Обособена позиция №4 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла”.
185. Заповед №246/14.07.2014г. за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности на територията на с. Аламовци и махала Кобилин дол, Община Златоград
186. Заповед №247/14.07.2014г. за одобрение промяна в организацията на движение на ул. „България”, гр. Златоград и монтиране на изкуствени неравности и съпътстваща вертикална сигнализация за ограничаване на скоростта
187. Заповед №248/17.07.2014г. заместване на Кмета на Община Златоград от заместник-кмета
188. Заповед №249/17.07.2014г. за упълномощаване на заместник-кмет на Община Златоград да подписва договори с физически и юридически лица и да полага подписа си при поемане на финансово задължение или извършване на плащане вместо Кмет на Община Златоград
189. Заповед №250/17.07.2014г. за упълномощаване за приемане на апаратура по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”
190. Заповед №251/17.07.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VІІІ-1810, УПИ V-180, 186 и УПИ Х-Детска градина, кв. 27 по ПУП на с. Долен
191. Заповед №252/17.07.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.35.719 по КК на гр. Златоград
192. Заповед №253/18.07.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево-Обособена позиция 2 с предмет „Рехабилитация на улична мрежа на ул. „Гарничар” с. Старцево, Община Златоград
193. Заповед №254/18.07.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на състоянието на всички детски площадки за игра на открито на територията на Община Златоград
194. Заповед №256/23.07.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VІ 35.41, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград
195. Заповед №257/23.07.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на част от ПИ с идентификатор 31111.34.815 по КК на гр. Златоград
196. Заповед №258/30.07.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги в ПИ 31111.36.399 по КККР на гр. Златоград
197. Заповед №259/30.07.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги в ПИ 31111.36.397 по КККР на гр. Златоград
198. Заповед №260/30.07.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за продажба на общински недвижим имот-поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 по КК на гр. Златоград
199. Заповед №261/30.07.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за продажба на общински недвижим имот-поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 по КК на гр. Златоград
200. Заповед №263/30.07.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот, находящ се в УПИ І-болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
201. Заповед №265/30.07.2014г. за изземване и предоставяне за управление на Община Златоград, поземлен имот с идентификатор 31111.3.135 по КК на гр. Златоград
202. Заповед №266/30.07.2014г. за изземване и предоставяне за управление на Община Златоград, поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград
203. Заповед №269/06.08.2014г. за упълномощаване на служители от Общинска администрация Златоград за получаване на съдове за временно съхранение на отпадъци, кошчета и чували за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло
204. Заповед №271/12.08.2014г. за утвърждаване на правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини на територията на Община Златоград за 2014г.
205. Заповед №272/13.08.2014г. за образуване избирателните секции на територията на Община Златоград за провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
206. Заповед №273/13.08.2014г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци за провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
207. Заповед №274/13.08.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ІІІ-415, кв. 32 и част от терен без отреждане по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
208. Заповед №275/14.08.2014г. за упълномощаване за приемане на апаратура по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”
209. Заповед №276/14.08.2014г. за упълномощаване за приемане на апаратура по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”
210. Заповед №277/15.08.2014г. за провеждане преглед на готовността на техника-запас с мобилизационно назначение от Община Златоград
211. Заповед №278/20.08.2014г. за определяне на технически екип за организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
212. Заповед №279/25.08.2014г. за определяне на работна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода 2014-2020г.
213. Заповед №280/28.08.2014г. за определяне на екип за управление на проект “По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация Златоград”
214. Заповед №282/28.08.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот находящ се в с. Долен, Община Златоград
215. Заповед №283/28.08.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот находящ се на ул. „Васил Левски” с. Старцево, Община Златоград
216. Заповед №285/28.08.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот находящ се в УПИ І-общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
217. Заповед №286/29.08.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на част от ПИ с идентификатор 31111.36.401 по КК на гр. Златоград
218. Заповед №287/29.08.2014г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХХІ-2475-обществено обслужване и отредена пешеходна пътека, кв. 42 по ПУП на град Златоград
219. Заповед №288/29.08.2014г. за одобрение проект за изменение на ПЕП-ПР в обхват на ПИ 298 и ПИ 297, кв. 23 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
220. Заповед №289/01.09.2014г. за свикване на ново заседание на комисията назначена със заповед №130/25.04.2014г.
221. Заповед №293/04.09.2014г. за удължаване срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем а общински недвижим имот, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
222. Заповед №294/04.09.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
223. Заповед №295/04.09.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот- ПИ 31111.36.302 по КК на гр. Златоград
224. Заповед №296/04.09.2014г. за определяне на училищен автобус за извозване на ученици до 16 годишна възраст и деца до училища и детски градини
225. Заповед №297/04.09.2014г. за определяне на длъжностни лица за осъществяване на инвеститорски контрол на вложени строителни материали на територията на Община Златоград във връзка с изпълнението на договор №55/22.04.2014г.
226. Заповед №298/05.09.2014г. за извършване на промяна в заповед №261/30.07.2014г.
227. Заповед №299/05.09.2014г. за извършване на промяна в заповед №260/30.07.2014г.
228. Заповед №300/05.09.2014г. за назначаване на работна група за целите на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград”
229. Решение №307/05.09.2014г. за прекратяване на ОП 1 от обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
230. Заповед №308/05.09.2014г. за одобрение на допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Ерма река
231. Заповед №309/08.09.2014г. за забрана ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж, кв. 20 по плана на с. Долен, Община Златоград
232. Заповед №310/08.09.2014г. за определяне на служител за заверка и подпис на копията на документацията от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
233. Заповед №312/10.09.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-2915/04.09.2014г. от Веселин Бойков Джандев
234. Заповед №313/10.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол но строително монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”
235. Заповед №314/10.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол но строително монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Аламовци, Община Златоград”
236. Заповед №315/10.09.2014г. за определяне на служител за извършване на контрол по изпълнение на дейности по почистване на речното корито в участъци от р. Малка и р. Голяма от саморасли храсти и дървета
237. Заповед №316/10.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла”.
238. Заповед №317/10.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”.
239. Заповед №318/10.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”
240. Заповед №321/11.09.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-3010/10.09.2014г. от Велин Здравков Арнаудов
241. Заповед №322/12.09.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”
242. Заповед №323/12.09.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-2890/01.09.2014г. от Евгени Митков Контилов
243. Заповед №324/12.09.2014г. за назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценяване на постъпили оферти по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст по направление: от с. Аламовци, общ. Златоград до ПГ „Христо Ботев”, гр. Златоград и ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград и обратно през учебната 2014/2015г.”
244. Решение №325/17.09.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016 г.”
245. Заповед №327/17.09.2014г. за определяне на длъжностно лице за получаване на печат във връзка с изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
246. Заповед №328/17.09.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ към КПИИ в обхват на ПИ 155, ПИ 165 и ПИ 148 по ПУП на с. Долен, Община Златоград
247. Заповед №330/18.09.2014г. за определяне на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
248. Заповед №331/18.09.2014г. за определяне на организацията на учебно-образователния процес в СОУ „Антим І” гр. Златоград и ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград
249. Заповед №334/18.09.2014г. за временна организация на движението във връзка с провеждането на Делюви празници 2014
250. Заповед №338/19.09.2014г. за определяне числеността на ОДК гр. Златоград и ЦДГ „Детелина” с. Ерма река
251. Заповед №339/19.09.2014г. за определяне на места за разпространение на агитационни материали във връзка с провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014г.
252. Заповед №341/19.09.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” 57
253. Заповед №342/23.09.2014г. за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
254. Заповед №343/23.09.2014г. за забрана на продажба и употреба на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене и обществени места на територията на Община Златоград във връзка с провеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014г.
255. Заповед №345/23.09.2014г. за определяне на комисия за определяне на постигнати резултати от труда на директори на детски градини от Община Златоград
256. Решение №346/25.09.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“
257. Заповед №347/25.09.2014г. за упълномощаване на длъжностно лице за работа по ЗДОИ
258. Заповед №351/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 41 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
259. Заповед №352/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 41 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
260. Заповед №353/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 39 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
261. Заповед №354/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 40 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
262. Заповед №355/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 43 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
263. Заповед №356/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 43 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
264. Заповед №357/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 39 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
265. Заповед №358/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 39 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
266. Заповед №359/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 40 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
267. Заповед №360/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 38 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
268. Заповед №361/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 38 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
269. Заповед №362/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 38 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
270. Заповед №363/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 40 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
271. Заповед №364/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 29 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
272. Заповед №365/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 46 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
273. Заповед №366/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 43 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
274. Заповед №367/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 26 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
275. Заповед №368/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
276. Заповед №369/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
277. Заповед №370/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 39 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
278. Заповед №371/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
279. Заповед №372/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 32 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
280. Заповед №373/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 33 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
281. Заповед №374/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 34 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
282. Заповед №375/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 21 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
283. Заповед №376/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 41 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
284. Заповед №377/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 45 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
285. Заповед №378/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 33 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
286. Заповед №379/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 30 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
287. Заповед №380/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 48 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
288. Заповед №381/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 15 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
289. Заповед №382/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 19 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
290. Заповед №383/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 32 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
291. Заповед №384/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 48 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
292. Заповед №385/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 32 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
293. Заповед №386/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 34 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
294. Заповед №387/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
295. Заповед №388/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 38 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
296. Заповед №389/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 24 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
297. Заповед №390/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 43 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
298. Заповед №391/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 24 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
299. Заповед №392/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
300. Заповед №393/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 33 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
301. Заповед №394/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 25 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
302. Заповед №395/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 30 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
303. Заповед №396/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 41 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
304. Заповед №397/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 23 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
305. Заповед №398/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 51 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
306. Заповед №399/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 12 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
307. Заповед №400/29.09.2014г. за нареждане за ремонт на покрив на жилищна сграда от собственик, кв. 17 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
308. Заповед №401/29.09.2014г. за ремонтиране покрива на жилищна сграда от собственика, находяща се в УПИ VІІІ, кв. 38 по плана на с. Ерма река, Община Златоград
309. Заповед №402/29.09.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І-Общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
310. Заповед №403/29.09.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ІІ-1030, кв. 105 по ПУП на гр. Златоград
311. Заповед №404/29.09.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІІ-36.66, кв. 53 по ПУП на гр. Златоград
312. Заповед №405/29.09.2014г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХV-603,214936.66 и УПИ VІІ-607 кв. 68 по ПУП на гр. Златоград
313. Заповед №406/29.09.2014г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ Х, кв. 641А по ПУП на гр. Златоград
314. Заповед №407/29.09.2014г. за назначаване на комисия с постоянен характер за определяне на потребители на социалната услуга „Обществена трапезария – град Златоград” за 2014г.
315. Заповед №408/29.09.2014г. за определяне на длъжностни лица, които да организират и контролират дейностите свързани с програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места в Община Златоград
316. Заповед №409/29.09.2014г. за определяне на длъжностни лица, които да упражняват контрол и да отговарят за изготвянето и предаването на необходимите документи при реализацията на проект „Подкрепа за заетост”
317. Решение №410/30.09.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проект „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград“
318. Заповед №411/30.09.2014г. за съставяне на комисия за извършване на оглед на почистен участък от речното корито на р. Малка от прорасли дървета и храсти
319. Заповед №412/30.09.2014г. за съставяне на комисия за оценяване по пазарни цени и определяне размера и изплащането на обезщетение на правото на преминаване през чужд поземлен имот – УПИ ХV, кв. 50 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
320. Заповед №413/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград
321. Заповед №414/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.20.173 по КК на гр. Златоград
322. Заповед №415/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.20.172 по КК на гр. Златоград
323. Заповед №416/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.19.15 по КК на гр. Златоград
324. Заповед №417/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.15.9 по КК на гр. Златоград
325. Заповед №418/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.14.6 по КК на гр. Златоград
326. Заповед №419/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.11.130 по КК на гр. Златоград
327. Заповед №420/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.11.52 по КК на гр. Златоград
328. Заповед №421/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.10.151 по КК на гр. Златоград
329. Заповед №422/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.23.233 по КК на гр. Златоград
330. Заповед №423/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.10.93 по КК на гр. Златоград
331. Заповед №424/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.14.28 по КК на гр. Златоград
332. Заповед №425/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.20.73 по КК на гр. Златоград
333. Заповед №426/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.27.39 по КК на гр. Златоград
334. Заповед №427/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.20.175 по КК на гр. Златоград
335. Заповед №428/02.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-31111.20.177 по КК на гр. Златоград
336. Заповед №429/02.10.2014г. за допълване на заповед №343/23.09.2014г.
337. Заповед №430/03.10.2014г. за определяне на длъжностно лице за подписване на протоколи за предаване на избирателни списъци, протоколи за предаване и приемане на изборни книжа и материали при провеждането на избори за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014г.
338. Заповед №431/03.10.2014г. за определяне на длъжностни лица отговорни за съхраняването на книжата и материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.
339. Заповед №433/03.10.2014г. за заместване
340. Заповед №434/03.10.2014г. за упълномощаване във връзка с изпълнение на заповед №433/03.10.2014г.
341. Заповед №435/03.10.2014г. за упълномощаване на длъжностно лице, което да транспортира изборни книжа и материали от РИК Смолян
342. Заповед №436/03.10.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР и РУП, кв. 51 по ПУП на гр. Златоград
343. Заповед №437/06.10.2014г. за одобрение на допълване и поправка на действащия кадастрален план на село Старцево, Община Златоград
344. Заповед №438/07.10.2014г. за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград
345. Заповед №441/10.10.2014г. за провеждане на нова процедура по непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в с. Старцево, Община Златоград
346. Заповед №442/16.10.2014г. за затваряне на движението на Моторни превозни средства по ул. „Стефан Стамболов” във връзка с провеждането на Балканска скариада
347. Заповед №443/16.10.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчавяне на общинските пътища и улична мрежа на гр. Златоград за експлоатационен сезон 2014/215г. и 215/2016г.”
348. Заповед №444/17.10.2014г. за изготвяне на проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-274, УПИ І-272, УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
349. Заповед №445/20.10.214г. за сформиране на комисия за извършване на оглед на почистен участък от речно корито на река Голяма
350. Заповед №446/2.10.2014г. за сформиране на комисия за извършване на проверка на проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград, съществуващите мостови съоръжения над тях и състоянието на съществуващите корекции на реки и дерета-публична общинска собственост
351. Заповед №447/20.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Долен, Община Златоград
352. Заповед №448/21.10.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-3291/07.10.2014г. от Серафим Савов Молев
353. Заповед №450/21.1.2014г. за създаване на организация по почистване от сняг на подходи към сгради, прилежащи тротоари, пешеходни зони, стълбища и площадки
354. Заповед №451/21.10.2014г. за създаване на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
355. Заповед №452/21.10.2014г. за създаване на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Златоград
356. Решение №455/22.10.2014г. за обявяване класирането на участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчавяне на общинските пътища и улична мрежа на гр. Златоград за експлоатационен сезон 2014/215г. и 215/2016г.”
357. Решение №456/22.10.214г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчавяне на общинските пътища и улична мрежа на гр. Златоград за експлоатационен сезон 2014/215г. и 215/2016г.”
358. Заповед №457/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.24.9 по КК на гр. Златоград
359. Заповед №458/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.22.71 по КК на гр. Златоград
360. Заповед №459/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.22.72 по КК на гр. Златоград
361. Заповед №460/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.22.75 по КК на гр. Златоград
362. Заповед №461/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.23.68 по КК на гр. Златоград
363. Заповед №462/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.26. 154 по КК на гр. Златоград
364. Заповед №463/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.27. 30 по КК на гр. Златоград
365. Заповед №464/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград
366. Заповед №465/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.14.139 по КК на гр. Златоград
367. Заповед №466/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.18.95 по КК на гр. Златоград
368. Заповед №467/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по КК на гр. Златоград
369. Заповед №468/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по КК на гр. Златоград
370. Заповед №469/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по КК на гр. Златоград
371. Заповед №470/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.22.101 по КК на гр. Златоград
372. Заповед №471/23.10.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по КК на гр. Златоград
373. Заповед №472/27.10.2014г. за определяне на експертни работни групи за извършване на проверки на място в туристически обекти на територията на Община Златоград
374. Заповед №473/28.10.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №29-00-32/21.10.2014г. от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград и молба с Вх. №94-00-3456/21.10.2014г.
375. Заповед №477/28.10.2014г. за одобрение на допълване и поправка на действащ кадастрален план на с. Долен, Община Златоград
376. Заповед №480/29.10.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проект „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград“
377. Заповед №485/03.11.2014г. нареждане за премахване за собствена сметка на монтирана лека ограда от дървени колове.
378. Заповед №486/03.11.2014г. за определяне на инвеститорски контрол на строително монтажни работи на обект „Чакалня” гр. Златоград
379. Заповед №488/03.11.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХІ – Озеленяване и общ. обслужване, УПИ ХІІ – Търговия и услуги и УПИ ХІІІ – Търговия и услуги в кв. 69 по ПУП на град Златоград
380. Заповед №490/04.11.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ІІ –1669, кв. 41А по ПУП на град Златоград
381. Заповед №491/04.11.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на пешеходна пътека, представляваща част от ПИ с идентификатор 31111.35.333 по кадастрална карта на гр. Златоград и УПИ ХХІ -2475 Обществено обслужване, кв. 42 по ПУП на гр. Златоград
382. Заповед №492/04.11.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на ПИ 174, участващ ведно с други имоти в УПИ І – Озеленяване и на УПИ ІІ – 175, кв. 28 по ПУП на село Долен, Община Златоград
383. Заповед №493/04.11.2014г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VІ-103, 104 – за жилищно строителство, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
384. Заповед №494/05.11.2014г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка
385. Заповед №496/06.11.2014г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ-390, кв. 28 по ПУП на село Долен, Община Златоград
386. Заповед №497/07.11.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, Община Златоград”
387. Решение №498/11.11.2014г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища „/Златоград - Бенковски/ - Разклон Долен; Разклон Долен - Долен; Разклон Долен - м. Станкова; м. Станкова - м. Дуганица”; „/Златоград - Мадан/ - Страшимир; Страшимир - м. Боево”; „/Златоград - Мадан/ - м. Равно бърце; /Златоград - Мадан/ - мах. Юруковци; /Мадан - Златоград/ - Фабрика”; „Златоград – Хасидере”; „Златоград – ГКПП” и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016 г.”
388. Заповед №500/12.11.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, град Златоград
389. Заповед №501/12.11.2014г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 42 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград
390. Заповед №502/13.11.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград
391. Заповед №504/14.11.2014г. за определяне на 21 ноември 2014г. за не учебен ден във всички училища на територията на Община Златоград
392. Заповед №505/18.11.2014г. за упълномощаване на лице, което да представи Декларации Образец 7, попълнени и подписани от членовете на СИК на територията на Община Златоград
393. Заповед №506/19.11.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища „/Златоград - Бенковски/ - Разклон Долен; Разклон Долен - Долен; Разклон Долен - м. Станкова; м. Станкова - м. Дуганица”; „/Златоград - Мадан/ - Страшимир; Страшимир - м. Боево”; „/Златоград - Мадан/ - м. Равно бърце; /Златоград - Мадан/ - мах. Юруковци; /Мадан - Златоград/ - Фабрика”; „Златоград – Хасидере”; „Златоград – ГКПП” и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016 г.”
394. Заповед №507/19.11.2014г. за не проведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 31111.11.130 по КК на гр. Златоград
395. Заповед №509/19.11.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.14.6 по КК на гр. Златоград.
396. Заповед №510/19.11.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.15.9 по КК на гр. Златоград.
397. Заповед №511/19.11.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград.
398. Заповед №512/19.11.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.20.172 по КК на гр. Златоград.
399. Заповед №514/20.11.2014г за назначаване на комисия за разглеждане и обсъждане на ново маршрутно разписание
400. Заповед №519/20.11.2014г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 31111.27.39 по КК на гр. Златоград.
401. Заповед №523/20.11.2014г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища „/Златоград - Бенковски/ - Разклон Долен; Разклон Долен - Долен; Разклон Долен - м. Станкова; м. Станкова - м. Дуганица”; „/Златоград - Мадан/ - Страшимир; Страшимир - м. Боево”; „/Златоград - Мадан/ - м. Равно бърце; /Златоград - Мадан/ - мах. Юруковци; /Мадан - Златоград/ - Фабрика”; „Златоград – Хасидере”; „Златоград – ГКПП” и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016 г.”
402. Заповед №524/24.11.2014г. за категоризиране на туристически обект Снек – бар „Свобода”
403. Решение №525/25.11.2014г. за обявяване класиране на участници в обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проект „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград“.
404. Заповед №527/26.11.2014г. за откриване на нов административен адрес в гр. Златоград.
405. Заповед №529/27.11.2014г. за промяна в състава на Общинска епизоотична комисия
406. Заповед №530/27.11.2014г. за свикване на заседание на Общинска епизоотична комисия
407. Заповед №535/01.12.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 23 по ПУП на гр. Златоград
408. Заповед №536/01.12.2014г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 25 по ПУП на гр. Златоград
409. Заповед №537/01.12.2014г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка
410. Заповед №538/01.12.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 10 по ПУП на гр. Златоград
411. Заповед №546/02.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот на ул. „Славей” №1, гр. Златоград.
412. Заповед №547/02.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, Община Златоград.
413. Заповед №549/04.12.2014г. за извършване на неотложно аварийно – възстановителни дейности на ул. „Гео Милев”, с. Старцево, Община Златоград.
414. Заповед №550/04.12.2014г. за извършване на неотложно аварийно – възстановителни дейности по улична мрежа в град Златоград.
415. Заповед №552/04.12.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка и установяване на излезли от употреба МПС, паркирани по тротоари, улици, площади и открити обществени паркинги в гр. Златоград
416. Заповед №553/05.12.2014г. за определяне на комисия за извършване на проверка на място по постъпила молба с Вх. №94-00-3637/03.11.2014г. от Татяна Емилова Маринова
417. Заповед №554/08.12.2014г.за определяне на комисия за извършване на проверка за верността на данните и обстоятелствата на подадени декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за 2014г.
418. Заповед №555/08.12.2014г. за извършване на неотложно аварийно – възстановителни дейности на общински път за с. Аламовци и махала Кобилин дол, Община Златоград.
419. Заповед №556/08.12.2014г. за определяне на лице, отговарящо за изпълнение на проект Е – ПОДЕМ
420. Заповед №557/09.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.27.30 по КК на гр. Златоград.
421. Заповед №558/09.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.14.57 по КК на гр. Златоград.
422. Заповед №559/09.12.2014г. за връщане на документи и депозити и възстановяване на разходите на участниците в не проведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот
423. Заповед №560/09.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.22.75 по КК на гр. Златоград.
424. Заповед №567/10.12.2014г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на ДЯ „Мир”, гр. Златоград, Дневен център за деца и лица с увреждания, гр. Златоград и ЦДГ „Детелина”, с. Ерма река, Община Златоград през 2015 г.”
425. Заповед №570/13.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.19.32 по КК на гр. Златоград.
426. Заповед №571/13.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.19.113 по КК на гр. Златоград.
427. Заповед №572/13.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.19.114 по КК на гр. Златоград.
428. Заповед №579/15.12.2014г. за удължаване срока за приключване работата на комисия, назначена със заповед №497/07.11.2014г.
429. Заповед №581/15.12.2014г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПР, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград
430. Заповед №582/17.12.2014г. за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на „ЕВН България Електроразпределение” АД.
431. Заповед №583/18.12.2014г. за назначаване на комисия за оценяване по пазарни цени и определяне размера и изплащането на обезщетения на правото на преминаване на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград – „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”
432. Заповед №589/29.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот 31111.25.159 по КК на гр. Златоград.
433. Заповед №590/29.12.2014г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж в имот 31111.34.932 по КК на гр. Златоград
434. Заповед №593/29.12.2014г. за упълномощаване на служител да получи специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци
435. Заповед №595/30.12.2014г. за назначаване на комисия с постоянен характер за определяне на потребителите на социалната услуга „Социална трапезария – гр. Златоград” за 2015г.

 

« Назад

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил