GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  ПРАВОМОЩИЯ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
/ извадка от Устройствен правилник на Община Златоград, (утвърден със Заповед № 143/30.03.2012г. на Кмета на Община Златоград, изменен със Заповед № 47/01.02.2013г., Заповед № 241/29.07.2016г., Заповед № 234/01.08.2018г. и Заповед № 492/31.12.2019г. на Кмета на Община Златоград/

Чл.8. (1) Кметът на общината: 

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметът на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. 
8. изпраща на общинския съвет актовете си, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им; 
9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техните актове; 
11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина; 
12. организира и ръководи управлението при кризи в общината; 
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им; 
14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация; 
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; 
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство; 
18. командирова със заповед в страната и в чужбина държавните служители и работещите по трудово правоотношение в администрацията.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет. 
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи. 
(4) Функциите на кмета в негово отсъствие от общината или когато ползва законно установен отпуск, се изпълняват от заместник-кмета.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.   
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил