GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  ПРОЕКТ

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.


Относно Дата на публ.
1. Информация за изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград" BG16RFOP001-2.002-0031-C01 19-09-2019
2. Информация за изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград" BG16RFOP001-2.002-0017-C01 19-09-2019
3. Информация за изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград" BG16RFOP001-2.002-0016-C01 19-09-2019
4. Информация за изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград" BG16RFOP001-2.002-0015-C01 19-09-2019
5. Информация за изпълнение на проект "Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при реализиране на проекти за енергийна ефективност" BG16RFOP001- 8.003-0014 29-05-2017
6.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” е първият одобрен проект за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

На 01.09.2016 г. бе подписан договор №BG16RFOP001-2.001-0064-С01 между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се осигурява безвъзмездна финансова помощ, в размер на 291 269.80 лева (с включен ДДС), за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” . От тях 247 579.33 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 43 690.47 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към  подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Златоград, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за качество и ефективност на работния процес. Проектът предвижда и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания. Понастоящем сградата е с клас „E” на енергийна ефективност и с констатиран дефект в конструкцията. Сред успешното изпълнение на проекта сградата ще достигне клас „В” на енергопотребление. Внедрените мерки за енергийна ефективност се очаква да доведат до постигане на 66% енергийни спестявания, които да повишат с три нива енергийната ефективност на сградата. Инвестициите за конструктивно укрепване ще допринесат за удължаване на жизнения цикъл на публичната сграда. Реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на визията и облика на град Златоград, както и за съхраняване чистотата на околната среда.

02-09-2016
7.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”

Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0120-С01, за повишаване енергийната ефективност на сградата на Районен съд и Районна прокуратура възлиза на 302 501, 40 лева. От тях 257 126,19 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 45 375,21 лева (15%) са средства от националния бюджет. Към настоящия момент сградата е с клас на енергопотребление "В", но същевременно е с потенциал за генериране на висок процент енергийни спестявания. Спестяването може да се постигне след въвеждане на предписаните в доклада за сградата мерки за енергийна ефективност. Конструктивната устойчивост на сградата също ще се подобри, при изпълнение на задължителните и препоръчителни мерки, предписани в техническия доклад, а това ще гарантира и удължаването на жизнения й цикъл. След извършване на предписаните мерки за енергийна ефективност, класа на енергопотребление на сградата ще се покачи на клас „А”, а енергийните спестявания ще са над 60%. Партньор на Община Златоград в рамките на проекта е Висшия съдебен съвет, който се явява първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

02-09-2016
8.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград”

С Решение №РД-02-36-890/08.08.2016г. на заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проекта и договор №BG16RFOP001-2.001-0119-С01, сключен между Община Златоград и МРРБ, се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 177 982, 86 лева за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на 100%, като 1 001 285.45 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 176 697.41 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в град Златоград. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво, което е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Предвид това, блоковете са включени за инвестиции, с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. В сградите не се извършва стопанска дейност. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, шестте сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент шестте сгради са с класове на енергопотребление от "G" до "Е". Мерките, които ще бъдат изпълнение за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение.

02-09-2016
9.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград”

С Решение №РД-02-36-890/08.08.2016г. на заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проекта и договор №BG16RFOP001-2.001-0119-С01, сключен между Община Златоград и МРРБ, се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 177 982, 86 лева за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на 100%, като 1 001 285.45 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 176 697.41 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в град Златоград. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво, което е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Предвид това, блоковете са включени за инвестиции, с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. В сградите не се извършва стопанска дейност. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, шестте сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент шестте сгради са с класове на енергопотребление от "G" до "Е". Мерките, които ще бъдат изпълнение за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение.

02-09-2016
10.

Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград"

Одобрен е още един проект на Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, насочен към подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград" е на 100% и възлиза на 879 768,78 лева, от които 177 403,55 лева минимална помощ (de minimis). 747 803.47 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 131 965.31 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист” в град Златоград” е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове № 193, №199 и „Златолист”. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво. Това е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Блоковете са включени за инвестиции с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, трите сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент трите сгради са с клас на енергопотребление "F". Мерките, които са предписани за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение. Проектът ще се изпълнява по договор №BG16RFOP001-2.001-0150-С01, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

16-09-2016
11.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград” получи одобрение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Средствата, които ще получи Община Златоград по договор №BG16RFOP001-2.001-0065-С01 за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление гр. Златоград, са в размер на 202 771, 65 лева, от които 197 231, 65 лева безвъзмездна финансова помощ и 5 540 лева собствен/партньорски принос. 167 646,90 лева са отпуснатата финансова помощ от Европейския съюз (85%), а 29 584,75 лева (15%) са средства от националния бюджет. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са: въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност - топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения цикъл на сградата - ремонт на покрив, подмяна на електрическа инсталация, промяна на вътрешната планировка на сградата, така че да се осигури пожарна безопасност и други. Партньор на Община Златоград е ОДМВР град Смолян, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

16-09-2016
12.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград” получи одобрение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Одобрените средства по договор №BG16RFOP001-2.001-0102-С01 възлизат на 111 873, 25 лева, от които 95 092,26 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 16 780,99 лева (15%) са средства от националния бюджет. Към настоящия момент сградата е с най-нисък енергиен клас от всички останали сгради на държавната администрация в града и същевременно с най-голям потенциал за енергийни спестявания. Предвидените дейности са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата с PVC, топлинно изолиране на под и покрив, смяна на котела и горивната система и смяна на осветлението с LED. За конструктивното укрепване на сградата ще се подмени частично покривната конструкция, предвидено е и укрепване и възстановяване на тухлена колона и еркер на югоизточната фасада на сградата, 100% подмяна на керемиди с керамични такива и др. Партньор на Община Златоград е Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерство на вътрешните работи, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

16-09-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар

«  Ноември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил